Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#48'2001: Практична бухгалтерія - Автоматично - 1С:Бухгалтерія 7.7. >>
Розділ "Автоматизація" >> 1С: Бухгалтерія Урок на русском

Уроки з 1С: Бухгалтерії 7.7
Урок 3
Обліковуємо витрати на оплату праці

Тетяна ДАВИДОВА

Є в обліку вічні теми. Таку тему ми розглянемо в цьому уроці. Якщо на підприємстві є працівники - отже, є витрати на оплату праці

Працівникам підприємства, заробітна плата має бути нарахована відповідно до затверджених норм виробітку і розцінок, місячних окладів за фактично відпрацьований час, а також прийнятих положень про преміювання і норм оплати. З іншого боку, витрати на оплату праці (разом із витратами на обов'язкові внески до страхових фондів) мають бути, відповідно до П(С)БО 16, враховані в складі собівартості.

Для розрахунку заробітної плати на підприємствах зі складною системою оплати праці зазвичай використовують спеціалізовані програми, наприклад "1С:Зарплата і Кадри для України". Для організацій з невеликою чисельністю працівників, де застосовується погодинна оплата (посадові оклади), для обліку заробітної плати можна використати можливості типової конфігурації "1С:Бухгалтерія для України".

Облік витрат з оплати праці в програмі організовано відповідно до Інструкції №291. Він ведеться на рахунку 66, за кредитом якого відображаються нарахування заробітної плати; а за дебетом - виплати, а також суми утриманих податків, зборів та інших утримань. Аналітичний облік на рахунку 66 ведеться в розрізі персоналу ("Працівники") і періодів ("Місяць нарахування").

У наших уроках ми розглядатимемо роботу швейного підприємства "Добро". На ньому є п'ять працівників, яким ми нарахуємо і виплатимо заробітну плату за листопад 2001 р. Початкові дані наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Працівник Осн./Сум. Оклад, грн Діти Пільги Примітка
Адасюк В. С. основний 800 3 10 н.м.д.г. "Чорнобилець" I категорії
Флерко Г. П. основний 550 - - Прийнята 19.11.2001 р.
Бабич А. В. основний 360 3 - Неповний робочий тиждень
Сергеєва р. Н. сумісник 1100 1 - -
Швейко Л. І. основний 360      

Облік бухгалтерських операцій з нарахування і виплати заробітної плати в програмі "1С:Бухгалтерія для України" відбувається в кілька етапів. Розгляньмо їх за порядком.

Етап 1. Заповнення довідників

При нарахуванні заробітної плати використовується інформація з таких довідників (меню Справочники, мал. 1). Зручніше, щоб вони були заповнені до початку роботи з документами нарахування і виплати зарплати.

Малюнок 1.

Побудова довідника може бути різною. Однорівневий довідник є простим списком елементів. Зазвичай структура довідника "Працівники" відповідає структурі підприємства.

Внесімо інформацію про наших працівників. Для формування на підприємстві "Добро" однорівневого довідника Сотрудники (мал. 2), відкрийте довідник Сотрудники (меню Справочники/Сотрудники) і натисніть клавішу INS (або виберіть кнопку "Новий елемент"). Ви побачите елемент довідника Сотрудники, який має 4 закладки: Общие, Данные по ЗП, Паспортные данные, Налоговые данные.

Малюнок 2.

На мал. 3 наведена закладка Данные по ЗП для працівника Адасюка (для інших працівників заповнюється аналогічно).

Малюнок 3.

Поле Количество льгот заповнюється для працівників, які мають право на зменшення сукупного оподатковуваного доходу на суми в розмірі 5, 10 або 15 н.м.д.г. У цьому полі треба поставити числа, відповідно 4, 9, 14 (тобто кількість н.м.д.г., на які додатково зменшується сукупний оподатковуваний дохід таких працівників понад 1 н.м.д.г., вже включений у шкалу розрахунку прибуткового податку для кожного громадянина). У полі Количество детей зазначається кількість дітей віком до 16 років. Основне місце роботи працівника зазначається в реквізиті Основной на закладці Общие.

Якщо на вашому підприємстві облік витрат організований з використанням рахунків класу 9, на закладці Общие заповніть реквізит Счет затрат. Тут вибирають рахунок 23, 91, 92 або 93, на який буде відноситися заробітна плата працівника.

Підприємства, на яких облік організований з використанням 8-го класу рахунків (або 8-го і 9-го класів), цей реквізит не заповнюють.

А ось реквізит Вид затрат обов'язковий - це аналітичний об'єкт, на який, відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" та облікової політики підприємства, будуть віднесені витрати на заробітну плату. Відповідно до облікової політики підприємства "Добро", зарплата директора і бухгалтера відноситиметься на адміністративні витрати/зарплату адміністративного апарату; конструктора-технолога - на загальновиробничі витрати; зарплата інших працівників - це прямі виробничі витрати/зарплата виробничого персоналу.

У реквізиті Вид деятельности зазначається вид діяльності, на який будуть відноситися витрати на зарплату відповідного працівника. Якщо на підприємстві не ведеться розмежування видів діяльності, слід вибирати Общая. Якщо облік організований у розрізі видів діяльності, треба зазначити, до якого виду діяльності відноситиметься зарплата того чи іншого працівника.

Внесіть в довідник Сотрудники докладну інформацію про всіх працівників, у тому числі інформацію про їх паспортні дані й ідентифікаційні номери.

У багаторівневому довіднику (така властивість задається довіднику під час конфігурування) елементи об'єднані в групи. Такими групами є підрозділи і відділи, кінцеві елементи - це власне працівники. Якщо працівників на підприємстві небагато, зручно використовувати однорівневий довідник. Однак його завжди можна перетворити на багаторівневий. Для того щоб перетворити довідник Сотрудники підприємства "Добро" на багаторівневий, відкрийте його і додайте нові групи, наприклад "Швейний цех" і "Адміністрація", натиснувши клавіші CTRL+F9 або використовуючи кнопку .

Перенесіть рядки з даними директора і бухгалтера в групу "Адміністрація", інших працівників - у групу "Швейний цех". Для цього виділіть в списку праворуч елемент, який буде переноситися, а зліва - групу, куди його слід перенести. Після цього натисніть кнопку "Перенести в групу". Тепер довідник Сотрудники ТзОВ "Добро" має ієрархічну структуру (мал. 4).

Малюнок 4.

Відкрийте довідник Сотрудники. Вимкніть режим Иерархический список. Виберіть в меню Действия/Сортировка. У підменю, що відкрилося, виберіть По наименованию. У якому порядку буде відсортований довідник Сотрудники?

У довіднику можливий "швидкий пошук" потрібного вам об'єкта. Для цього відкрийте довідник Сотрудники і вимкніть режим Иерархический список кнопкою . Встановіть покажчик на будь-який запис у колонці Наименование. Наберіть перші букви прізвища "Бабич". Курсор буде встановлений на потрібний об'єкт. Якщо знов увімкнути режим Иерархический список, ви потрапите в групу, де міститься вибраний вами об'єкт. Режим "швидкого пошуку" особливо часто використовується при роботі з великими багаторівневими довідниками, наприклад Номенклатура або Контрагенты.

Інші довідники, що розглядаються в цьому уроці, вже заповнені розробниками програми.

Довідник Виды затрат (мал. 5) має дворівневу структуру і постачається заповненим відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".

Малюнок 5.

Кожен елемент містить найменування статті витрат і бухгалтерський рахунок, як об'єкт аналітики рахунків класу 8, на який наприкінці місяця списуватимуться суми витрат за цією статтею (якщо на підприємстві застосовуються тільки рахунки класу 8, то рахунок можна не заповнювати).

Під час конфігурування цей довідник оголошений трирівневим, але залежно від завдань аналізу витрат, що стоять перед вашим підприємством, ви можете створювати інше групування витрат.

Довідник Валовые доходы/расходы постачається заповненим згідно із Законом "Про оподаткування прибутку підприємств". Його структура відповідає статтям Декларації про прибуток. Така організація дозволяє вести облік валових доходів і витрат на позабалансовому рахунку і надалі складати звіт "Декларація про прибуток".

Довідник Налоги и отчисления (мал. 6) постачається заповненим для загальної системи оподаткування і включає застосовувані ставки податків і зборів та галузі їх застосування. Податки, що стосуються розрахунку зарплати, зібрані в групах "Налоги и отчисления с фонда з/п" і "Налоги и отчисления по з/п с сотрудников".

Малюнок 6.

У довіднику Налоги и отчисления відкрийте групу Налоги и отчисления по з/п сотрудников/Соцстрах. на случай врем. нетрудоспособности сотрудника. Які межі і ставки податку зазначені в цій групі?

Підприємствам, що сплачують єдиний податок, потрібно встановити в групі Налоги и отчисления с фонда з/п цього довідника нульові ставки нарахувань на фонд оплати труда (крім нарахувань страхування на випадок тимчасової непрацездатності і страхування від нещасного випадку на виробництві) з дати переходу на сплату єдиного податку. Оскільки ставки податків і відрахувань є періодичними реквізитами, тобто зберігають історію змін значень по датах, програма "знає", коли й які ставки діяли.

Тепер можна перейти безпосередньо до нарахування заробітної плати.

Етап 2. Нарахування зарплати

Для нарахування працівникам заробітної плати передбачений документ Начисление ЗП (мал. 7), який можна ввести через меню Документы/Зарплата. Документ може вводитися в кількох режимах (визначається реквізитом Вид выплаты): Аванс, Ввод начальных остатков і Основная заработная плата.

Малюнок 7.

Режим Аванс призначений для формування відомості нарахування авансу (Форма П-53). Передбачено автоматичне заповнення суми авансу з реквізиту Аванс довідника Сотрудники. Сума авансу доступна для коригування вручну. Бухгалтерських проведень ця дія не формує.

Зверніть увагу: при отриманні коштів на виплату авансу мають бути сплачені збори на обов'язкове державне пенсійне страхування і на обов'язкове соціальне страхування, в тому числі збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття. Нараховані вони будуть при розрахунку в режимі Основная заработная плата.

Режим Ввод начальных остатков призначений для введення початкового сальдо за розрахунками з оплати праці. Для коректного автоматичного формування регламентованого звіту "Форма 8-ДР" сальдо вноситься за кожний місяць попереднього періоду окремим документом Начисление ЗП. При цьому відстежується рух заборгованості по розрахунках з персоналом в розрізі місяця. Якщо внести всю заборгованість, що накопичилася по заробітній платі одним документом, "Форма 8-ДР" не буде автоматично формуватися коректно доти, поки вся внесеним таким чином заборгованість не буде погашена.

У режимі Основная заработная плата документ Начисление ЗП розраховує для кожного працівника величину заробітної плати, суму прибуткового податку, утримання до Пенсійного фонду і Фонду обов'язкового страхування на випадок безробіття, формує нарахування на фонд оплати праці і розраховує комунальний податок. У цьому режимі формуються проведеня бухгалтерської операції нарахування заробітної плати.

Форма документа (мал. 7) містить такі кнопки:

Провести - генерує проводки без закриття документа.

Заполнить - таблична частина заповнюється даними про працівників підприємства; у графі Начислено проставляється сума окладу, визначена в довіднику Сотрудники пропорційно до відпрацьованого часу. Цю суму також можна коригувати вручну. Суму додаткових нарахувань (відпускні, що припадають на місяць розрахунку, лікарняні, матеріальну допомогу) вносять до відповідних граф табличної частини документа.

Печать - можна сформувати і надрукувати такі форми:

розрахунково-платіжна відомість (форма П-49);

платіжна відомість (форма П-53);

розрахункові листки;

зведення відрахувань до фондів.

Друковані форми заповнюються українською мовою і відповідають наказу №144 Міністерства статистики України.

Рассчитать - розрахунок сум основних утримань відповідно до їх ставок, поданих у довіднику Налоги и отчисления. Після натиснення кнопки в графах "Начислено", "Удержано", "К выплате" відобразяться суми нарахувань, утримань і сума до виплати. На малюнку наведено екранну форму документа в режимі Основная з/п.

У документі автоматично розраховуються суми нарахувань та утримань відповідно до чинних ставок. Крім того, прибутковий податок розрахований з урахуванням таких вимог чинного законодавства:

зменшення сукупного оподатковуваного доходу на 1 н.м.д.г. (п. 1 ст. 6 Декрету №13-9);

зменшення сукупного оподатковуваного доходу на 1 н.м.д.г. на кожну дитину до 16 років за місцем основної роботи одного з батьків, якщо його сукупний оподатковуваний дохід не перевищує 10 мінімальних місячних заробітних плат, встановлених чинним законодавством (1180 грн) (п. 2 ст. 6 Декрету №13-92);

зменшення прибуткового податку на 50% батькам, які мають трьох і більше дітей (постанова КМУ №470 від 23.06.93 р.);

облік пільг, що надаються окремим категоріям громадян: потерпілим від Чорнобильської аварії I і II категорії (п. 3 ст. 6 Декрету №13-92), інвалідам, батькам і одному з подружжя військовослужбовців, батькам інвалідів; громадянам, потерпілим від політичних репресій (п. 4. ст. 6 Декрету №13-92); учасникам бойових дій і ветеранам війни (постанова №146). Кількість пільг, на які зменшується сукупний оподатковуваний дохід таких громадян, зазначається в полі "Число льгот" довідника Сотрудники (в н.м.д.г.);

працівникам, які відпрацювали при прийнятті на роботу або звільненні менше ніж 15 календарних днів у поточному місяці, податок розраховується без застосування н.м.д.г. і пільг на дітей (п. 9.2 Інструкції №12);

для доходів, отриманих не за місцем основної роботи, прибутковий податок розраховується за ставкою 20% з суми прибутку (ст. 11 Декрету №13-92);

суми страхових внесків виключаються з доходів працівників, що підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян згідно з п. 3 ст. 19 Закону №2213-III.

У нашому прикладі прибутковий податок з працівників розрахований так:

Флерко (Целое(250-1,25)-170)*20%+21,25=36,85 грн.
Бабич (Целое(114,55-0,57)-3*17)*10%*50%=2,25 грн.
Сергеєва Целое(1100-5,50)*20%=218,80 грн.
Швейко (Целое(360-1,80)-170)*20%+19,55=57,15 грн.

Розрахуйте і перевірте нарахування прибуткового податку для працівника Адасюка.

На наступному уроці ми продовжимо розглядати особливості нарахування заробітної плати. Також ви дізнаєтеся, як оформляти виплати і здійснювати аналіз операцій із зарплати.


Отримуємо сертифікат "1С:Професіонал". Запитання до уроку №3

Під час сертифікаційного іспиту "1С:Професіонал" претендентам буде запропоновано кілька варіантів відповідей на кожне поставлене запитання. Наприклад, на запитання "З якою метою використовується дерево груп, розміщене у вікні довідника?" можуть бути запропоновані такі варіанти:

1. Для пошуку групових реквізитів довідника, що не відображаються у формі діалогу.

2. Для швидкого звернення до фрагмента дерева опису типової конфігурації, що стосується цього довідника.

3. Для швидкого вибору потрібної групи елементів довідника.

4. Для переміщення елементів довідника з однієї групи в іншу.

5. З метою, названою у відповідях 3 і 4.

Ми ж пропонуватимемо вам тільки текст запитання. Як кажуть, важко у навчанні - легко на екзамені.

Володимир ЛАВРЄНОВ,
керівник проекту "Автоматизація бухгалтерського обліку"


Перевірте свої знання і дайте відповіді на запитання:

1. На якому етапі облікової роботи допускається введення інформації в довідники?

2. Для яких цілей використовується дерево груп, розміщене у вікні довідника?

3. Як виконується сортування елементів ієрархічного довідника?

4. Поняття "історія зміни значення" стосується?


Відповіді на запитання уроку №2

1. В інформаційній базі, вибраній під час запуску системи, містяться облікові дані, а також файли з інформацією, що визначає поточну конфігурацію програми.

2. На одному комп'ютері програма "1С:Бухгалтерія" може одночасно виконуватися в режимі "Конфігуратор" і "1С:Підприємство", незалежно від послідовності їх запуску.

3. Один примірник програми, встановлений на одному комп'ютері, можна використати для ведення обліку необмеженої кількості підприємств.

4. Під час запуску програми для ведення бухгалтерського обліку в полі "У режимі" має бути вибраний режим "1С:Підприємство".

5. На одному комп'ютері можна встановлювати необмежену кількість конфігурацій програми "1С:Бухгалтерія".


1С: Бухгалтерія: питання - відповіді


Версiя для друку Версiя для друку  Вiдправити по поштi Вiдправити по поштi
>>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua