Нове число  Дебет-Кредит
  Український бухгалтерський тижневик
#06'2002: Практична бухгалтерія - Автоматично

ExcelАвтоматизації бухобліку: Excel

Урок 24
Автоматизація бухгалтерського і податкового обліку основних засобів з допомогою EXCEL.

Володимир ЛАВРЄНОВ


Попередні уроки "Автоматизації бухобліку: Excel"

У цьому матеріалі не ставиться за мету комплексна автоматизація податкового обліку основних засобів. Вирішення цього завдання навряд чи під силу навіть найбільш "крутій" спеціалізованій бухгалтерській програмі. Автор спробував інтегрувати в електронну таблицю лише деякі розділи податкового обліку ОЗ й автоматизувати:

- розрахунок податкової амортизації;

- облік індексації об'єкта ОЗ і розрахунок капітального доходу від її проведення;

- розрахунок валових доходів і витрат від реалізації об'єкта ОЗ.

Амортизація об'єкта ОЗ у податковому обліку

Об'єднання в одній таблиці даних бухгалтерського і податкового обліку потребує застосування пооб'єктного податкового обліку ОЗ, незалежно від належності до тієї чи іншої групи. Незважаючи на те, що Законом1 не передбачено ведення окремого обліку балансової вартості й амортизації об'єкта ОЗ групи 2 чи групи 3, застосоване в електронній таблиці визначення податкових показників за кожним окремим об'єктом цих груп не спотворює податкового результату. Тому для інтеграції в одній таблиці податкового і бухгалтерського обліку застосовується умовне поняття "балансова вартість об'єкта групи 2 (3)". Автоматизація розрахунку в таблиці забезпечена взаємодією всіх граф розділу "Податковий облік", кожна з яких відображає певну особливість визначення амортизації в Законі.

Графа "Податковий облік" (стовпчик АС)

Номер податкового кварталу записується в комірки графи автоматично, відповідно до введеної в комірку Е11 (мал. 2) дати початку експлуатації.

Для розрахунку податкового періоду в комірку АС12 введіть формулу:

"=ЕСЛИ(ИЛИ(И(AD11=1;AG11<=1700);И(A12=0;C12=0);
И(СУММ(G10:G$12)>0;ИЛИ(AC11=0;AC9=AC11));
AD11=0);0; ОКРУГЛВВЕРХ(МЕСЯЦ(C12-1)/3;0))".

Наявність (чи відсутність) числового значення в комірці цієї графи виконує кілька функцій. Крім обчислення номера податкового кварталу, за допомогою цієї формули:

- забезпечується контроль величини балансової вартості об'єкта 1-ї групи. При досягненні 1700 грн розрахунок амортизації для цього об'єкта припиняється (комірка АС25 - "порожня", мал. 1) - "(И(AD11=1;AG11<=1700)";

Малюнок 1

- можна обмежити видимість даних у всіх графах розділу "Податковий облік" "И(A12=0;C12=0)". Електронна таблиця побудована так, що після завершення "бухгалтерської" амортизації об'єкта ОЗ дані наступних періодів у таблиці не відображаються (т. зв. "обнулення"). Наприклад, на 01.08.2001 р. залишкова вартість естакади СА12 досягла нульового значення (R21, мал. 1). Автоматичне заповнення таблиці починаючи з 22-го рядка припиняється.

Однак для більшості об'єктів ОЗ нарахування податкової амортизації відбувається протягом більш тривалого періоду, ніж нарахування амортизації у бухгалтерському обліку. Тому для забезпечення автоматичного розрахунку податкової амортизації для цього (!) об'єкта ОЗ після 01.08.2001 р. "обріжте" формулу першої порожньої комірки (С22, мал. 1) графи "Дата обліку" так, щоб вона мала вигляд "=ДАТАМЕС(C21;1)", і скопіюйте її вниз. Дані податкового обліку відразу ж з'являться в таблиці;

- припиняється розрахунок податкових показників при продажу (ліквідації) об'єкта ОЗ. Це забезпечується фрагментом:

"И(СУММ(G10:G$12)>0;ИЛИ(AC11=0;AC9=AC11))".

Графа "Група ОЗ"

Визначивши належність об'єкта ОЗ до конкретної податкової групи, введіть її номер у комірку AD11 (мал. 1). Якщо ви не запишете в цю комірку номер групи, то в податковому розділі таблиці не відображатимуться жодні дані. У комірку AD12 введіть формулу:

"=ЕСЛИ(C12=0;0;AD$11)".

Амортизація за попередній період

Незважаючи на те, що мінімальним податковим періодом у Законі встановлено квартал, на підприємстві слід щомісяця визначати базу для розрахунку авансових платежів податку на прибуток. Місячна податкова амортизація - одна зі складових цієї бази. Використовуючи електронну таблицю, легко уникнути непотрібних ускладнень з податковою інспекцією через її неправильний розрахунок. Врахуйте, що "згідно з Законом №2181-III повідомлення про авансовий внесок податку на прибуток має статус податкової декларації, тому за заниження його показників встановлено відповідальність згідно з тим же Законом №2181-III" (лист ДПАУ від 10.10.2001 р. №13606/7/15-1117).

Введіть у комірку АЕ12 формулу:

"=ЕСЛИ(AC11=AC12;AE11;ЕСЛИ(ИЛИ(И(AD12=1;F11>0;
C11<>AC12);И(AD12=1;E11>0;F10>0);AC11=0;AC12=0);0;
СЛИ(AD12=1;AG11*0,0125/3;ЕСЛИ(AD12=2;AG11*0,0625/3;
ЕСЛИ(AD12=3;AG11*0,0375/3)))))".

При табличному розрахунку податкової амортизації за допомогою цієї формули виконуються такі вимоги:

- місячна амортизація однакова протягом одного податкового кварталу. Визначення цього значення стає актуальним при розрахунку авансових податкових платежів. Ця вимога забезпечується фрагментом:

"ЕСЛИ(AC11=AC12;AE11";

- при виведенні з експлуатації об'єкта групи 1 для ремонту, модернізації, консервації, продажу, ліквідації або продажу нарахування амортизації припиняється з наступного кварталу (АЕ16, мал. 2), а при повторному введенні поновлюється з кварталу, наступного за кварталом, в якому здійснено таке введення (АЕ19, мал. 2) "ЕСЛИ(ИЛИ(И(AD12=1;F11>0;AC11<>AC12);И(AD12= 1;E11>0;F10>0)";

- при виведенні з експлуатації об'єкта 2-ї або 3-ї груп для тих же цілей (крім продажу) нарахування амортизації не припиняється;

- амортизація об'єкта ОЗ групи 1 проводиться до досягнення балансовою вартістю 100 н.м.д.г. (1700 грн). Цю умову враховано у формулі розрахунку податкового періоду, введеній у комірку АС12 (див. розділ "Графа "Податковий облік"): "И(AD11=1;AG11<=1700)".

Малюнок 2

Зверніть увагу! Номер податкового кварталу в графі "Податковий облік" вказує на те, що дані цього рядка розділу "Податковий облік" містять податкову інформацію про об'єкт ОЗ на перше число місяця, зазначеного в графі "Дата звіту". Наприклад, у комірці АЕ15 (мал. 2) записано значення амортизації за грудень 2000 р. (тобто за 3-й місяць IV кварталу - комірка АС15, на 01.02.2001 р. - дату, зазначену в комірці С15).

Витрати на поліпшення

Єдина графа податкового розділу, яку можна заповнювати вручну. У комірки цієї графи можна вводити як числові значення (додатні і від'ємні), так і формули. При виконанні вимоги пп. 8.1.2 Закону, який передбачає, що "амортизації підлягають витрати на... проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів", у відповідну комірку графи записується додатне значення.

Наприклад, у лютому 2001 р. було проведено модернізацію лебідки СЗ на суму 100 грн (мал. 3). Оскільки ці витрати мають амортизуватися, цей факт фіксується введенням у комірку AF16 значення 100.

Малюнок 3

Введення в комірки графи від'ємного значення або формули можливе тільки в одному випадку - для коригування балансової вартості групи 2 (3) при реалізації одного з її об'єктів. Подробиці розглянуто в розділі "Особливості обліку об'єктів ОЗ групи 2 і групи 3".

Зверніть увагу на взаємне розташування комірок, у яких зазначено податковий період (стовпчик АС), і комірок, у які заносяться суми поліпшення (AF).

Так, у комірках АС16:АС18 (мал. 3) відображається номер I кварталу 2001 р. (відповідно, амортизація об'єкта за цей квартал - в АЕ16:АЕ18 і балансова вартість - в AG16:AG18), а ось суми поліпшень, що проводяться в I кварталі, мають бути записані в комірках AF15:AF17.

Недотримання цієї особливості заповнення графи призведе до неправильного визначення балансової вартості.

Балансова вартість

У бухгалтерському обліку основних засобів розрахунковою базою є залишкова вартість об'єкта ОЗ, для податкового обліку базою розрахунку амортизації є балансова вартість.

На дату введення в експлуатацію первісна вартість об'єкта ОЗ в бухобліку і балансова вартість у податковому обліку збігаються. Тому в комірку AG11 введіть формулу: "=D11".

Для розрахунку балансової вартості об'єкта ОЗ використайте формулу (комірка AG12):

"=ЕСЛИ(AC12=0;0;ЕСЛИ(И(МЕСЯЦ(C12)=1;
ВПР(ГОД(C12)-1;ИндН;4)<>0);

(AG11+СУММ(AF10:AF12)-AE12)*ВПР(ГОД(C12)-1;ИндН;3);
ЕСЛИ(AC10=AC12;AG11-AE12+СУММ(AF9:AF11)-
СУММ (G11:G$12);AG11-AE12)))"2.

Вона дає можливість щомісяця розраховувати балансову вартість об'єкта всіх податкових груп, у тому числі враховуючи проведену індексацію. Автоматизацію розрахунку індексації буде розглянуто на наступному уроці.

Особливості обліку об'єктів ОЗ групи 2 і групи 3

Основна особливість податкового обліку, що використовується в електронній таблиці, - розрахунок податкової амортизації і балансової вартості для кожного об'єкта ОЗ цих груп. Це дозволяє контролювати наявність об'єктів у групі, визначати її балансову вартість на момент реалізації окремого об'єкта ОЗ, спрощує заповнення Декларації про прибуток (додатка "М").

Балансова вартість групи 2 (3) в електронній таблиці визначається підсумовуванням балансових вартостей об'єктів ОЗ, що входять в неї. Ця операція здійснюється на початку звітного періоду шляхом відбору даних таблиці за двома фільтрами - "Дата обліку" і "Група ОЗ" (розділ "Податковий облік"). Якщо протягом попереднього звітного періоду було проведено реалізацію об'єкта ОЗ групи 2 (3), таблиця заповнюється так:

- у графі "Дата виведення з експлуатації" встановіть дату реалізації об'єкта, що відповідає періоду обліку (комірка F26, мал. 4);

- у комірку графи "Вартість реалізації" введіть суму продажу (G26, мал. 4). У результаті балансова вартість об'єкта ОЗ на початок наступного звітного періоду зменшиться на вартість продажу (фактично відбудеться зменшення балансової вартості всієї групи);

- відфільтруйте дані в таблиці, встановивши у фільтрах "Дата обліку" і "Група ОЗ" відповідні критерії (мал. 4).

Малюнок 4

Згідно із пп. 8.4.4 Закону, "у разі виведення з експлуатації основних фондів груп 2 і 3 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких основних фондів... Якщо сума вартості основних фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податків відповідного періоду".

Тому розгляньмо три основні варіанти розрахунку балансової вартості групи при продажу одного об'єкта.

Варіант 1 - вартість продажу об'єкта ОЗ менша від балансової вартості цього об'єкта.

Наприклад, у першому кварталі 2002 р. (15.01.2002 р., F26, мал. 4) реалізовано принтер RL за ціною 250 грн. Оскільки згідно з Законом база для визначення розміру амортизації не міняється протягом усього періоду, амортизація на цей об'єкт ОЗ нараховуватиметься весь I квартал без віднімання вартості реалізації. У таблиці балансова вартість об'єкта на початок наступного кварталу становитиме 39,68 грн (296,12 (AG28) - 6,44 (AE29) - 250,00 (G26), мал. 4).

Оскільки об'єкт продано, а його балансова вартість "залишилася", для розрахунку балансової вартості групи на початок II кварталу вона пропорційно розподіляється на об'єкти групи. Такий підхід дає можливість додержати вимоги Закону - при продажу зменшувати балансову вартість усієї групи і забезпечити автоматичний облік кожного об'єкта групи.

Після введення в комірку графи "Вартість реалізації" суми продажу об'єкта ОЗ починаючи з наступного кварталу подальший розрахунок податкових показників за цим об'єктом припиняється (А30:AG28, мал. 4). Залишкова балансова вартість пропорційно перерозподіляється між іншими об'єктами групи. Для цього введіть у комірку АF155 (перший об'єкт групи 2 в цій вибірці) формулу, показану на мал. 4, і скопіюйте її у відповідні комірки інших об'єктів групи.

Варіант 2 - вартість реалізації об'єкта ОЗ групи 2 (3) більша від його балансової вартості.

Наприклад, у I кварталі 2002 р. (F26, мал. 5) продали принтер RL за 300 грн (G26). Якби він не був реалізований, на початок II кварталу його балансова вартість досягла б 289,68 грн [296,12 (AG28) - 6,44 (АЕ29)]. Враховуючи факт реалізації, у комірку AG29, в якій розраховується балансова вартість об'єкта на початок II кварталу, буде записана від'ємна величина (AG29, мал. 5) - "залишок" балансової вартості реалізованого об'єкта. Це означає, що балансової вартості об'єкта недостатньо, щоб компенсувати суму його реалізації. На цю величину буде зменшена балансова вартість об'єктів групи, що залишилися в експлуатації.

Малюнок 5

Нагадаю: після остаточного виведення з експлуатації об'єкта ОЗ (ліквідація, продаж тощо), що відображається в заповненні комірки графи "Вартість реалізації", автоматичний облік цього об'єкта припиняється. Тому "залишок" (AG29, мал. 5) має бути перерозподілений на інші об'єкти групи за допомогою формули, наведеної у варіанті 1, - "=AG$29*AG155/(AG$155+AG$187)". Якщо в групі залишилося більше об'єктів, кількість доданків у дужках відповідно зросте.

Варіант 3 - вартість реалізації об'єкта ОЗ групи 2 (3) більша за балансову вартість усієї групи.

У цьому випадку ситуація буде аналогічна до попередньої - комірка з балансовою вартістю реалізованого об'єкта матиме негативне значення (AG29, мал. 6). Ця величина може перевищувати балансову вартість об'єктів групи, що залишилися в експлуатації, і тому потрібне відповідне коректування.

Малюнок 6

"Якщо сума вартості основних фондів (у зв'язку з їх продажем. - В. Л.) дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податків відповідного періоду" (пп. 8.4.4 Закону).

Визначте балансову вартість групи об'єктів, що залишилася, на початок наступного звітного періоду за допомогою функції "Автосуммирование" (Сума=175,7925, фрагмент "До коригування", мал. 6).

У наведеному прикладі "некомпенсований" залишок (AG29, мал. 6) перевищує отриману суму. Тому, виконуючи вимогу пп. 8.4.4 Закону, балансову вартість групи слід прирівняти до нуля. Для цього для кожного об'єкта групи, що залишився в експлуатації на дату реалізації, вручну введіть від'ємне значення балансової вартості цих об'єктів. Висловлюючись бухгалтерською мовою, сторнуйте їх (AF155, AF187, мал. 6).

Після цього коригування їх балансова вартість (як і всієї групи) дорівнюватиме нулю. На відміну від проданого об'єкта, для будь-якого з об'єктів групи, що залишилися, податкові розрахунки автоматично поновляться за умови збільшення його балансової вартості (наприклад унаслідок ремонту, модернізації тощо).

Ось як це відбувається в таблиці. Після продажу об'єкта ОЗ в I кварталі 2002 р. за ціною, що перевищує балансову вартість усієї групи, балансова вартість кожного об'єкта була прирівняна до нуля (AF187, AG190, мал. 7).

Малюнок 7

Починаючи з II кварталу на об'єкти, що залишилися в експлуатації, амортизація не нараховуватиметься (АЕ191). Якщо, наприклад, 15.06.02 р. (Е192)3 підприємство витрачало 20 грн на ремонт факсу, то щоб "реанімувати" таблицю, у комірку графи "Витрати на поліпшення" треба буде ввести суму понесених витрат (AF192). У результаті на початок III кварталу балансова вартість цього об'єкта автоматично збільшиться на 20 грн (AG193) і нарахування амортизації для нього, а отже, і для всієї групи, поновиться (АЕ194).

Як бачимо, за допомогою електронної таблиці можна завжди мати напоготові актуальні дані не тільки щодо бухгалтерського обліку. На наступному уроці ви ознайомитеся з автоматизацією розрахунку податкових наслідків від проведення індексації, валових доходів і витрат від реалізації, складання проведень при переоцінці об'єкта ОЗ.


Примітки:

1 Тут і далі у статті під Законом мається на увазі Закон України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств".

2Для розрахунку балансової вартості у формулі враховується результат від можливої індексації. Присвоєння імені "ИндН" буде розглянуто на наступному уроці.

3Для цього випадку заповнення комірки графи "Дата початку експлуатації" є необов'язковим і має інформативний характер. На коректність обчислень це не впливає.


Наступний урок

© 2002
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua