Нове число  Дебет-Кредит
  Український бухгалтерський тижневик
#08'2002: Практична бухгалтерія - Автоматично

ExcelАвтоматизації бухобліку: Excel

Урок 25
Автоматизація бухгалтерського і податкового обліку основних засобів з допомогою EXCEL.

Володимир ЛАВРЄНОВ


Попередні уроки "Автоматизації бухобліку: Excel"

Сьогодні ми далі розглядаємо податкові аспекти обліку основних засобів.

Індексація балансової вартості основних фондів - переваги через рік

В електронній таблиці (див. попередній урок), яку ми пропонуємо, бухгалтерський і податковий облік ОЗ ведеться за кожним об'єктом. Тому у формулі розрахунку податкової балансової вартості звітного періоду немає потреби враховувати вартість виведених з експлуатації об'єктів ОЗ. При розрахунку враховуються лише такі показники попереднього періоду:

- балансова вартість об'єкта на початок попереднього періоду;

- вартість проведених поліпшень;

- величина амортизації.

Ще одна складова при підрахунку балансової вартості з'являється у разі проведення на підприємстві річної індексації: "платники податків усіх форм власності мають право застосовувати щорічну індексацію балансової вартості груп основних фондів і нематеріальних активів на коефіцієнт індексації..." (пп. 8.3.3 Закону).

Формула, наведена на попередньому уроці, враховує цей випадок (виділено фоном):

 

"=ЕСЛИ(AC12=0;0;ЕСЛИ(И(МЕСЯЦ(C12)=1;ВПР(ГОД(C12)-1;ИндН;4)>0);
(AG11+СУММ(AF10:AF12)-AE12)*ВПР(ГОД(C12)-1;ИндН;3);

ЕСЛИ(AC10=AC12;AG11-AE12+СУММ(AF9:AF11)-СУММ(G11:G$12);
AG11-AE12)))".

Для автоматизації обліку індексації балансової вартості в таблиці використовується додатковий блок (АЕ2:АН9, мал. 1), коміркам якого слід присвоїти ім'я "ИндН". У графу "рік" (АЕ) введіть періоди, за які планується розраховувати індексацію, у графу "індекс" (AF) - індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація.

Малюнок 1

Коефіцієнт індексації (AG2, мал. 1) розраховується за формулою:

"=ЕСЛИ(AF2<=110;1;(AF2-10)/100)".

Відображення прийняття рішення про проведення індексації ОЗ фіксується введенням будь-якого символу у відповідну комірку графи "рішення". Введений символ активізує дані цього блоку, і результати індексації автоматично заносяться в таблицю.

Наприклад, індекс інфляції за 1999 р. перевищував нижній рівень, за якого можна провести індексацію ОЗ (AF2=119,2, мал. 1). Якщо комірку АН2 залишити порожньою, результати від проведеної за 1999 р. індексації не будуть відображені в таблиці. індекс інфляції за 2000 р. також перевищував порогове значення (AF3>110, мал. 1), і в комірку АН3 введено символ "Х". У результаті наслідки переоцінки автоматично будуть відображені в таблиці - балансова вартість об'єкта на 1 січня 2001 р. (AG13) збільшиться до 2026,50 (1750 х 1,158).

Капітальний дохід від індексації

Отже, на підприємстві прийнято рішення застосувати індексацію. У цьому випадку, згідно з пп. 8.3.3 Закону, слід "визнати капітальний дохід у сумі, що дорівнює різниці між балансовою вартістю відповідної групи основних фондів, визначеною на початок звітного року із застосуванням коефіцієнта індексації, і балансовою вартістю групи... до індексації".

Враховуючи те, що податкові показники в таблиці розраховуються для кожного об'єкта ОЗ, капітальний дохід визначається для кожного "індексованого" об'єкта, а капітальний дохід усієї групи - підсумовуванням об'єктів, з яких вона складається.

Введіть у комірку АН12 формулу:

"=ЕСЛИ(AC12=0;0;ЕСЛИ(И(МЕСЯЦ(C12)=2;
ВПР(ГОД(C12)-1;ИндН;4)>0);

AG11-AG11/ВПР(ГОД(C12)-1;ИндН;3);0))".

Наведена формула враховує, що балансова вартість на початок року, в якому проведено індексацію, вже містить капітальний дохід (AG13, мал. 1).

Капітальний дохід, що виник, треба протягом звітного року, в якому проведено індексацію, щокварталу враховувати у складі валових доходів. Оскільки в таблиці ведеться щомісячний облік, валовий дохід також враховується щомісяця в частині, що дорівнює 1/12 річної норми амортизації групи ОЗ від суми капітального доходу. Наприклад, у січні 2001 р. валовий дохід від індексації об'єкта ОЗ 1-ї групи (AI14, мал. 1) становив 1,15 грн (276,50 х 5% : 12).

За допомогою таблиці амортизаційна картина стає більш наочною - протягом першого року після індексації оподатковувана база (ОБ) не зміниться (без індексації: місячна амортизація - 7,291, валовий дохід від індексації - 0, ОБ = -7,29; 1-й рік після індексації: місячна амортизація - 8,44, валовий дохід від індексації - 1,15, ОБ = -7,29). Переваги від індексації стануть більш відчутними починаючи з наступного року, оскільки при збільшеній амортизації валовий дохід від індексації вже не враховуватиметься).

Введіть у комірку AI12:

"=ЕСЛИ(И(МЕСЯЦ(C12)=2;AH12=0);0;
ЕСЛИ(И(AD12=1;AH12>0);AH12*0,05/12;

ЕСЛИ(И(AD12=2;AH12>0);AH12*0,25/12;
ЕСЛИ(И(AD12=3;AH12>0);AH12*0,15/12;AI11))))".

Валові доходи від реалізації

Відповідно до пп. 8.4.3 Закону, сума перевищення виручки від продажу об'єкта групи 1 над його балансовою вартістю (БВ) має бути включена до валових доходів. Реалізація об'єкта ОЗ відображається в таблиці так: якщо виручка більша за БВ - її значення на кінець кварталу, в якому продано об'єкт ОЗ, буде від'ємним, якщо менша - додатним. Від'ємне значення балансової вартості для об'єкта групи 1 (AG28, мал. 2) вказує на те, що виник валовий дохід від його реалізації (AJ28).

Малюнок 2

Виручка від реалізації більша від балансової вартості об'єкта ОЗ

Приклад. Об'єкт ОЗ групи 1, балансова вартість якого на кінець першого кварталу 2002 р. становила 1902,97 грн (1911,00 (AG27) - 8,03 (АЕ28), мал. 2), 11 лютого 2002 р. було продано за 2000 грн (G26).

У підсумкових комірках першого кварталу з'являться значення від'ємного "залишку" балансової вартості (AG28) і відповідна величина валового доходу від продажу (AJ28).

Визначення за допомогою таблиці валових доходів від реалізації об'єкта групи 2 (3) має деякі відмінності, пов'язані з тим, що вартість продажу порівнюється з балансовою вартістю всієї групи, а не одного проданого об'єкта. Повністю автоматичне визначення валового доходу від продажу об'єкта групи 2 (3) виходить за рамки цього матеріалу. У цій таблиці автоматизовано розрахунок ВД тільки для об'єктів ОЗ групи 1, а облік реалізації об'єктів групи 2 (3) має дещо інший алгоритм.

Для обліку в таблиці валових дохідів від продажу об'єкта групи 2 (3) є два варіанти:

Варіант 1. Ціна продажу єдиного об'єкта в групі перевищує його балансову вартість. У цьому випадку для автоматичного запису розміру валового доходу слід активізувати формулу для групи 2 (3), якщо ви в сусідній комірці встановите перемикач (введете будь-який символ).

Приклад. У III кварталі єдиний об'єкт групи 2 було продано за ціною 700 грн (G19, мал. 3). Балансова вартість об'єкта в таблиці набуде від'ємного значення. Для того щоб значення валового доходу з'явилося в комірці AJ22, введіть у комірку AL22 будь-який символ.

Малюнок 3

Варіант 2. Ціна продажу об'єкта (у групі ще залишилися об'єкти) більша від балансової вартості всієї групи. За такого варіанта продажу балансова вартість усієї групи 2 має бути прирівняна до нуля, а сума перевищення включена до валового доходу2.

Приклад. У першому кварталі (15.01.2002 р.) один з об'єктів ОЗ групи 2 було продано за ціною 480,00 грн (G26, мал. 4), що перевищує БВ усієї групи (494,53).

Малюнок 4

Нагадаю, що визначити балансову вартість групи 2 (3) легко за допомогою угрупування даних за датою обліку і номером групи.

Для того щоб зменшити балансову вартість групи до нуля, відкоригуйте балансову вартість кожного об'єкта групи (AF155, AF187, мал. 4). Щоб розподілити вартість реалізації пропорційно між об'єктами, що залишилися, введіть у комірку AJ29 графи "Валовий дохід від реалізації" формулу: "=AG29-AF155-AF187". Природно, аргументи в цій формулі для кожного конкретного випадку будуть різними.

Для автоматизації розрахунку валового доходу від реалізації в комірку AJ12 введіть формулу:

"=ЕСЛИ(И(ИЛИ(AD12=1;И(AD12>1;AL12>0));
СУММ(G11:G$12)>0;AC12>0;AC10=AC12;AG12<0);-AG12;0)".

Валові витрати від реалізації

Згідно із Законом, валові витрати від продажу об'єкта ОЗ виникають, якщо вартість реалізації об'єкта ОЗ менша від балансової вартості об'єкта або всієї групи, залежно від належності його до тієї чи іншої групи. Для розрахунку валових витрат від продажу об'єкта ОЗ в комірку АК12 (мал. 2) введіть таку формулу:

"=ЕСЛИ(И(ИЛИ(AD12=1;И(AD12>1;AL12>0));AD12=1;
СУММ(G11:G$12)>0;AC12>0;AC10=AC12;AG12>0);AG12;0)".

При реалізації об'єкта групи 1 за ціною менше від його балансової вартості "залишок" балансової вартості (AG28, мал. 5) дорівнює величині валових витрат від продажу.

Малюнок 5

Поява валових витрат від використання об'єктів групи 2 (3) можлива в одному випадку: "якщо на початок звітного кварталу групи 2 і 3 основних фондів не містять матеріальних цінностей..." (пп. 8.4.7 Закону).

Такий варіант з'являється, якщо при продажу ціна єдиного об'єкта в групі менша від його балансової вартості. У цьому випадку "залишок" балансової вартості визначатиме величину валових витрат реалізації.

Приклад. Єдиний об'єкт групи 2 було продано 1 грудня 2001 р. за 200 грн (G128, мал. 6). Балансова вартість групи на початок IV кварталу 2001 р. становила 381,67 грн (АG126), амортизація за IV квартал - 23,85 грн (АЕ127:АЕ129).

Малюнок 6

Таким чином, балансова вартість групи на початок I кварталу 2002 р. становитиме 157,81 грн3 (AG129, мал. 6), хоч в ній не буде жодного об'єкта ОЗ. Значення валової витрати буде записане автоматично, за умови що ви в комірку AL129 встановите перемикач (введіть будь-який символ).

Ви ознайомилися з основними прийомами автоматизації податкового обліку основних засобів. На підставі електронної таблиці можна значно розширити бухгалтерський сервіс, автоматизувавши, наприклад, складання проведень за певними операціями. З одним із таких варіантів ви ознайомитеся на наступному уроці.


Примітки:

1 7,29 = 1750,00 х 5% : 12 (мал. 1).

2Ця операція була описана в уроці №23 ("ДК" №4/2002).

3У таблиці встановлено показ даних з точністю 0,01.


Наступний урок

© 2002
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua