Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера

1 тема. Створення підприємства і його реєстрація

Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності (витяг)

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. №740

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок державної реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, за винятком окремих видів суб'єктів підприємницької діяльності, для яких законами України встановлено спеціальні правила державної реєстрації, а також порядок скасування державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.

2. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації (далі - органи державної реєстрації) за місцезнаходженням або місцем проживання суб'єкта, якщо інше не передбачено законом.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності

3. Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи власник (власники), уповноважений ним (ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом) подають до органу державної реєстрації:

а) установчі документи в повному обсязі для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства:

рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом;

статут, якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності;

б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію (додаток 1 до цього Положення);

в) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;

г) документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом.

Органи чи фізичні особи, уповноважені власником (власниками), засвідчують свої повноваження документально.

4. Місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи на дату державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, яка підтверджується договором, що передбачає передачу засновнику у власність або користування приміщення, частини приміщення (договір купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, лізингу, безоплатного користування майна, про спільну діяльність, установчий договір тощо).

5. Якщо засновником (одним із засновників) суб'єкта підприємницької діяльності є юридична особа, державна реєстрація її підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію.

Іноземна юридична особа відповідним документом засвідчує свою реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо). Цей документ повинен бути засвідчений згідно із законодавством країни його видачі, перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначений документ може бути також засвідчено у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовано в МЗС.

У разі коли власником (власниками) суб'єкта підприємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи), її (їх) підпис на установчих документах засвідчується нотаріусом.

6. Установчі документи складаються державною чи іншою мовою відповідно до статті 11 Закону УРСР "Про мови в Українській РСР", підписуються засновником, прошиваються і пронумеровуються.

7. Установчі документи не повинні містити положень, що суперечать законодавству.

Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несе власник (власники) або уповноважені ним (ними) органи, які подають документи для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

8. Установчі документи подаються до органу державної реєстрації у трьох примірниках (з них два оригінали), оформлених в установленому порядку.

9. Фізична особа (заявник), яка має намір провадити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подає до органу державної реєстрації реєстраційну картку за зразком згідно з додатком 2 до цього Положення, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, дві фотокартки, довідку (чи її копію) про включення до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів і документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію, а також пред'являє документ, що посвідчує особу.

10. Реєстраційна картка суб'єкта підприємницької діяльності заповнюється особисто заявником. Орган державної реєстрації надає заявникові у разі потреби безоплатну допомогу в заповненні реєстраційної картки, перевіряє відповідність наведених у ній відомостей поданим документам. Оформлений оригінал реєстраційної картки зберігається в органі державної реєстрації.

Орган державної реєстрації після перевірки наведених у реєстраційній картці відомостей та комплектності пакета документів формує реєстраційну справу суб'єкта підприємницької діяльності і фіксує дату надходження документів у журналі обліку реєстраційних справ та письмово повідомляє про це заявника шляхом видачі (надіслання) довідки, яка підписується представником органу державної реєстрації, відповідальним за прийняття документів, і засвідчується штампом цього органу.

Орган державної реєстрації несе відповідальність за комплектність та зберігання реєстраційної справи.

За наявності всіх документів, зазначених у цьому Положенні, орган державної реєстрації зобов'язаний протягом не більше п'яти робочих днів з дня їх надходження внести дані реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності (автоматизованої системи збирання, накопичення, обробки та оперативного надання інформації про суб'єкти підприємницької діяльності) та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом юридичної особи (додаток 3 до цього Положення), який надається органу державної реєстрації органом державної статистики, або з ідентифікаційним номером фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (додаток 4 до цього Положення).

11. Порядок надання органами державної статистики органам державної реєстрації ідентифікаційних кодів регулюється Держкомстатом за погодженням з Ліцензійною палатою.

12. Заявнику видається оригінал свідоцтва про державну реєстрацію з трьома його копіями, а також оригінал та копія поданих ним установчих документів з відміткою органу державної реєстрації.

...

14. Підставою для взяття суб'єкта підприємницької діяльності на облік у органах державної податкової служби є копія реєстраційної картки, свідоцтво про державну реєстрацію та копія установчих документів (для юридичної особи).

Термін взяття на облік суб'єкта підприємницької діяльності органами державної податкової служби, за наявності цих документів, не повинен перевищувати двох днів.

15. Для одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів суб'єкт підприємницької діяльності (уповноважена ним особа) подає відповідному органу внутрішніх справ копію свідоцтва про державну реєстрацію, два примірники зразків печаток і штампів, які затверджуються власником і додаткового погодження не потребують, а також документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів.

Протягом п'яти робочих днів з дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов'язаний видати дозвіл на виготовлення печаток і штампів або письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України.

На печатках і штампах повинен зазначатись ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи.

16. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік в органі державної податкової служби, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках в установленому порядку.

17. Органу державної реєстрації (для проведення державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності), органу державної податкової служби (для взяття суб'єкта підприємницької діяльності на облік), органу внутрішніх справ (для видачі дозволу на виготовлення печаток і штампів) забороняється вимагати від суб'єкта підприємницької діяльності документи, не передбачені цим Положенням.

18. Підрозділи суб'єкта підприємницької діяльності - філії (відділення), представництва без створення юридичної особи не потребують державної реєстрації.

Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний повідомити про створення та ліквідацію зазначених підрозділів за місцем своєї державної реєстрації шляхом внесення відповідних додаткових відомостей до реєстраційної картки суб'єкта підприємницької діяльності.

Орган державної реєстрації зобов'язаний у 10-денний термін подати відомості щодо створення та ліквідації зазначених підрозділів відповідному органу державної статистики та органу державної податкової служби за місцезнаходженням цих підрозділів (додаток 8 до цього Положення).

...


Додаток 1

до Положення про державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності

Реєстраційна картка
суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи
реєстрація - перереєстрація - внесення змін
(необхідне підкреслити)

1
Ідентифікаційний код
2
Організаційно-правова форма
3
Найменування українською мовою

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4
Найменування російською мовою

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Місцезнаходження
5 Поштовий індекс
6.
Область
Район
Місто (село), район міста
7 Вулиця Будинок Корпус Квартира
Телефон 8 Телефакс 9
Керівник 10 Ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

__________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
11 Форма власності 12
Орган управління
Ознака особи: юридична - 1, без права юридичної особи - 2 13
Кількість відокремлених підрозділів (філій, представництв, відділень тощо, перелік яких наводиться в додатку) 14
Форма фінансування: бюджет - 1, госпрозрахунок - 2, за рахунок членських внесків - 3, змішана - 9 15
Статутний фонд - усього 16

Головна організація (підприємство)

18
Країна
19
Ідентифікаційний код
20
Місцезнаходження

__________________
__________________

Найменування
21
____________________________________________
____________________________________________
22. Ідентифікаційний код

та найменування органу державної реєстрації __________________________

Дата
23
Номер реєстраційної справи
24
 

Зворотний бік реєстраційної картки

Засновники

Назва країни
Ідентифікаційний код або ідентифікаційний номер
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові засновника
Місце- знаходження
Номер телефону
Внесок до статутного фонду
Грошова одиниця
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
             
             
             

Картку заповнив(ла)
______
(дата)
_______
(посада)
__________
(прізвище та ініціали)
_________
(номер телефону)
______
(підпис)

Перевірив(ла) _______________________________

(посада, прізвище та ініціали)

_______________________________

(підпис)

_________________
М.П.


Додаток 2

до Положення про державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності

Реєстраційна картка суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи

Ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб -

платників податків та інших обов'язкових платежів

Прізвище _________________________________________________________________

Ім'я ______________________________________________________________________

По батькові _______________________________________________________________

Паспорт серія _________________ номер_______________________________________

_________________________________________________________________________

(ким і коли виданий)

Місце проживання__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(поштовий індекс, адреса, номер телефону, телефаксу)

Картку заповнив ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)

Номер реєстраційної справи _________________________________________________

Дата заповнення "_______" ___________________________ року ___________________

(підпис)

М.П.


Додаток 3

до Положення про державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності

Державний герб України

Свідоцтво
про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта
підприємницької діяльності - юридичної особи

Найменування ____________________________________________________________

(повне та скорочене)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Організаційно-правова форма ________________________________________________

_________________________________________________________________________

Місцезнаходження _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в

Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України

Видане ___________________________________________________________________

(орган державної реєстрації)

_________________________________________________________________________

Дата реєстрації "___" ____________ _____ року, про що зроблено запис
"____"____________ ________ р. у журналі обліку
реєстраційних справ за №____________________

Посадова особа органу державної реєстрації ____________________________________

(посада)

______________________________

(прізвище та ініціали)

_______________________

(підпис)

М.П.

Відомості про зміну місцезнаходження _________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


Додаток 4

до Положення про державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності

Державний герб України

Свідоцтво
про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи
місце для фотокартки
_____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________________

Ідентифікаційний номер суб'єкта підприємницької діяльності в Державному реєстрі

фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

Місце проживання__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Видане __________________________________________________________________

(найменування органу державної реєстрації)

________________________________________________________________________

Дата реєстрації "______" __________________ _________ року, про що зроблено запис "_______" __________________ ________ р. у журналі обліку реєстраційних справ за №_________________

Посадова особа органу державної реєстрації ____________________________________

(посада)

_______________________________

(прізвище та ініціали)

_______________________

(підпис)

М.П.

Відомості про зміну місцезнаходження _________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua