Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера

1 тема. Створення підприємства і його реєстрація

Інструкція про порядок обліку платників податків (витяг)

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації від 19 лютого 1998 р. №80

...

2. Загальні положення

2.1. Облік платників податків є однією з основних функцій державних податкових органів, яка створює передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю перерахування платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів.

2.2. Дія Інструкції поширюється на таких платників податків:

2.2.1. З числа резидентів:

суб'єкти господарської діяльності незалежно від форм власності, а саме:

бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність як на території України, так і за її межами або мають об'єкти оподаткування;

філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податків - юридичних осіб (далі - філії), що не мають статусу юридичної особи, але мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерській облік своєї діяльності, складають окремий баланс і розташовані на території іншої (ніж такий платник податків ) територіальної громади;

фізичні особи (в тому числі суб'єкти підприємницької діяльності), які мають об'єкти оподаткування.

2.2.2. З числа нерезидентів:

фізичні чи юридичні особи у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи із джерелом їх походження з України чи мають об'єкти оподаткування в Україні, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законодавством;

постійні представництва нерезидентів, які повністю або частково здійснюють господарську діяльність нерезидента на території України, а також відповідно до чинного законодавства України повинні сплачувати відповідні податки і збори (обов'язкові платежі).

...

4. Порядок взяття на облік платників податків - юридичних осіб та їх філій

4.1. Юридичні особи (їх філії), у яких згідно з чинним законодавством України виникають податкові зобов'язання, повинні у 20-денний термін після одержання свідоцтва про державну реєстрацію звернутися до державних податкових органів за своїм місцезнаходженням для взяття на податковий облік.

4.2. Юридичні особи (їх філії), незалежно від виду діяльності і запланованих обсягів операцій з продажу товарів (робіт, послуг), та діючі особи, які підпадають під визначення статті 2 Закону України "Про податок на додану вартість", зобов'язані зареєструватися як платники податку на додану вартість відповідно до Положення про Реєстр платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 27 травня 1997 року №149 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 червня 1997 року за №216/2020.

4.4. Благодійні організації всіх організаційно - правових форм зобов'язані після отримання свідоцтва про державну реєстрацію у місячний термін стати на облік у державних податкових органах за місцезнаходженням такої організації згідно з Законом України "Про благодійництво та благодійні організації".

4.6. Перед поданням документів для взяття на облік юридична особа із свідоцтвом про державну реєстрацію і статутом, а також філія має право звернутися до підрозділу по роботі з платниками податків державного податкового органу для ознайомлення з чинним податковим законодавством України.

4.7. Для взяття на облік платник податків - юридична особа повинна подати до підрозділу державного податкового органу, який займається обліком платників податків за своїм місцезнаходженням, такі документи:

заяву за формою №1 - ОПП (додаток 1);

нотаріально завірені копії статуту (якщо це необхідно для створюваної організаційної форми підприємства), установчих договорів та інших документів, затверджених та зареєстрованих у встановленому чинним законодавством порядку з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію;

копію положення (для бюджетних установ);

копію свідоцтва про державну реєстрацію.

4.8. Платники податків - філії для взяття на облік подають до державних податкових органів за своїм місцезнаходженням такі документи:

заяву за ф. №1 - ОПП;

нотаріально завірену копію установчих документів юридичної особи;

копію заяви про взяття на облік платника податків - юридичної особи з відміткою державного податкового органу;

копію рішення про створення філії, прийнятого юридичною особою;

копію положення про філію, затвердженого юридичною особою;

копію довідки про включення філії до ЄДРПОУ з присвоєним їй ідентифікаційним кодом.

4.9. Усі документи, перелічені в пунктах 4.7 та 4.8, подаються особисто засновником чи призначеним керівником або головним бухгалтером і приймаються лише за наявності паспортів.

4.10. Документи, зазначені у пунктах 4.7 та 4.8, залишаються у державному податковому органі.

4.11. У випадку якщо засновниками підприємства є юридичні особи, то при взятті на облік вони зобов'язані подати довідку з державного податкового органу про взяття їх на облік як платників податків (за умови, коли зазначені юридичні особи - засновники перебувають на обліку в інших державних податкових органах), крім нерезидентів.

4.12. Заява заповнюється друкарським способом або від руки чорнилом темного кольору друкованими літерами та підписується засновником або керівником чи головним бухгалтером підприємства, які несуть відповідальність за дані, зазначені у наведеній заяві.

...

4.14. Взяття на облік платника податків - юридичної особи (філії) здійснюється державним податковим органом у 5-денний термін від дня надходження заяви за ф. №1 - ОПП. Дані із заяви про взяття на облік заносяться до журналу обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів) - для юридичних осіб (далі - журнал) за ф. №3 - ОПП (додаток 3) та Реєстру юридичних осіб.

Встановлена форма зазначеного журналу є обов'язковою для заповнення. Сторінки повинні бути пронумеровані, журнал прошнуровано та завірено у кінці підписом керівника державного податкового органу та печаткою.

4.15. Після взяття платника податків на облік державні податкові органи видають йому довідку про взяття на облік платника податків за ф. №4 - ОПП (додаток 4) та її копію в одному примірнику, яка підтверджує взяття його на податковий облік для пред'явлення в установу банку, де він вирішив відкрити поточний рахунок.

У разі необхідності державний податковий орган видає платнику податків - юридичній особі копію заяви за ф. №1- ОПП з відміткою державного податкового органу, в якому взято на облік такого платника.

4.16. Другий примірник копії довідки підшивається до облікової справи платника податків.

4.17. Банк зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня відкриття рахунка платнику податків (включаючи день відкриття) надіслати повідомлення про це державному податковому органу, в якому взято на облік такого платника податків.

4.18. Платник податків зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня відкриття рахунка (включаючи день відкриття) особисто подати або надіслати поштою (з повідомленням про вручення) на адресу державного податкового органу, в якому він знаходиться на обліку, повідомлення про відкриття поточного рахунка в установі банку.

4.19. Підрозділи з питань оподаткування юридичних осіб вносить інформацію про відкриті рахунки платників податків в заяву за ф. №1 - ОПП.

...

4.21. Якщо за наслідками звірки з органами державної реєстрації встановлено, що окремі суб'єкти підприємницької діяльності не з'явилися до державного податкового органу для взяття на облік протягом термінів, визначених пунктами 4.1, 4.3, 4.4 та 4.5 цієї Інструкції, підрозділ обліку платників податків подає до податкової міліції відомості про суб'єктів як таких, що ухиляються від взяття на облік.

4.22. Підрозділ, який веде облік платників податків, не пізніше наступного дня після взяття платника податків на облік, складає та передає списки платників податків, взятих на облік, до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб для подальшого контролю за поданням ними податкової звітності.

5. Особливості взяття на облік фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності

5.1. Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності після одержання свідоцтва про державну реєстрацію повинна у 20-денний термін звернутися до державного податкового органу за своїм місцем проживання для взяття на податковий облік з такими документами:

заява за ф. №5 - ОПП (додаток 5);

копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи;

документ, що засвідчує особу (у разі необхідності паспорт).

5.2. Працівники підрозділів з обліку платників податків до взяття суб'єкта підприємницької діяльності на облік як платника податків перевіряють подані документи, реєструють заяву за ф. №5 - ОПП у журналі реєстрації заяв платників податків і зборів (обов'язкових платежів) за ф. №6 - ОПП (додаток 6). Дані із заяви про взяття на облік заносяться до Реєстру фізичних осіб.

При прийнятті документів, передбачених пунктом 5.1, платнику податків видається довідка про перелік прийнятих документів з відміткою про дату їх прийняття.

5.3. Фізичні особі - суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від виду діяльності і запланованих обсягів операцій з продажу товарів (робіт, послуг), та діючі особи, які підпадають під визначення статті 2 Закону України "Про податок на додану вартість", зобов'язані зареєструватися як платники податку на додану вартість, відповідно до Положення про Реєстр платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 27 травня 1997 року №149 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 червня 1997 року за №216/2020.

5.4. Після взяття платника податків на облік державні податкові органи видають йому довідку за ф. №4 - ОПП та її копію в одному примірнику, що підтверджує взяття його на податковий облік, для пред'явлення до установи банку, де він вирішив відкрити поточний рахунок.

5.5. Другий примірник копії довідки підшивається до облікової справи платника податків.

5.6. Банк зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня відкриття рахунка фізичній особі (включаючи день відкриття) надіслати повідомлення про це державному податковому органу, в якому взято на облік такого платника податків.

5.7. Платник податків зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня відкриття рахунка (включаючи день відкриття) подати особисто або надіслати поштою, з повідомленням про вручення, на адресу державного податкового органу, в якому він взятий на облік, повідомлення про відкриття поточного рахунка в установі банку.

5.8. Підрозділ з питань оподаткування фізичних осіб вносить інформацію про відкриті рахунки платників податків в заяву за ф. №5 - ОПП.

5.9. Після взяття на облік платник податків має право звернутися до підрозділу по роботі з платниками податків державного податкового органу, який зобов'язаний надати консультацію з питань оподаткування, ведення обліку діяльності тощо.

...


Додаток 1

Форма №1-ОПП

ЗАЯВА

(для юридичних осіб (філій)

Номер реєстрації в ДПА

Дата взяття на облік в ДПА
(ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ) ОБЛІК
ЗМІНИ
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ

1 Ідентифікаційний код платника 1а Ідентифікаційний
податків за ЄДРПОУ або реєстраційний код головного підприємства
(обліковий)номер платника податків за ЄДРПОУ (для філії)

2 Повне найменування українською мовою (не більше ніж 150 літер) _____________________

______________________________________________________________________________

3 Скорочене найменування українською мовою (не більше ніж 50 літер) __________________

4 Назва ДПІ, в яку подається заява _________________________________________________

Назва ДПІ, з якої вибув платник ____________________________________________________

ДАНІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

4а Назва органу державної реєстрації _______________________________________________

Дата реєстрації

Номер рішення про реєстрацію _____________________

Код та назва форми власності

Код та назва організаційно-правової форми __________________________________________

ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ

5 Ознака ЗЕД* Назва виду діяльності

Код __________________________________________

НЕОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

5а Код _______________________________________

Код __________________________________________

Код __________________________________________

Код __________________________________________

Код __________________________________________

6 Код форми фінансування (бюджет - 1, госпрозрахунок - 2, за рахунок чл. внесків - 3, змішана - 4)

Код і назва органу управління _____________________________________________________

______________________________________________________________________________

7 Розмір статутного фонду в національній валюті (грн) __________________________________


* ЗЕД - зовнішньоекономічна діяльність.

Форма №1-ОПП

аркуш 2

АДРЕСНІ ДАНІ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

8 Місцезнаходження

Поштовий індекс
Країна _________________________________________

Область _________________________________________________________________

Район ___________________________________________________________________

Місто ____________________________________________________________________

Вулиця _____________________________________________________________

Будинок ____ / _____ Корпус _________ Офіс/квартира ______________________

КЕРІВНИК: прізвище, ім'я, по батькові

та ідентифікаційний номер

______________________________________________________________________________

Паспорт: серія ________ номер ______________ ким виданий __________________________

________________________________________________ дата видачі ___________________

Телефон: службовий - домашній -

Додаткові телефони - факс - факс

- факс - факс

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР: прізвище, ім'я, по батькові

та ідентифікаційний номер

______________________________________________________________________________

Паспорт: серія ______ номер _______________ ким виданий ___________________________

______________________________________3________ дата видачі _____________________

Телефон: службовий - домашній -

Додаткові телефони - факс - факс

- факс - факс

10 Кількість працюючих згідно зі штатним розкладом на момент взяття на облік _____________
____________________
(П.І.Б. керівника)
__________
(підпис)
___________
(дата)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер


Форма №1-ОПП

аркуш 3

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ

(для юридичних осіб)

Ідентифікаційний код засновника - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ за ЄДРПОУ

НАЗВА _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Місцезнаходження

Поштовий індекс Країна ___________________________________________________________

Область ________________________________________________________________________

Район __________________________________________________________________________

Місто ___________________________________________________________________________

Район міста _____________________________________________________________________

Вулиця _________________________________________________________________________

Будинок _______ / ________ Корпус ___________ Офіс/квартира _________________________

Телефон службовий - Факс

Назва ДПІ ______________________________________________________________________

Назва органу державної реєстрації __________________________________________________

Дата реєстрації / / Номер рішення про реєстрацію _______________

Внесок у статутний __________________________ Назва валюти ______________________

фонд (сума)


Форма №1-ОПП

аркуш 4

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ*

(для фізичних осіб)

Ідентифікаційний номер засновника - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ за ДРФО**

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________

Місце проживання

Поштовий індекс Країна ____________________________________________________)_____

Область ______________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________

Місто _________________________________________________________________________

Район міста ___________________________________________________________________

Вулиця _______________________________________________________________________

Будинок _______ / ________ Корпус ___________ Офіс/квартира _________________________

Телефон службовий - Факс Домашній - Факс

Паспортні дані Серія ___________ Номер __________________________________

Ким виданий ____________________ Коли виданий ______________________

Внесок у статутний _____________________________ Назва валюти ____________________

фонд (сума)


* Інформація про засновників (фізичних осіб) не подається у разі, якщо ними є члени трудового колективу.

Інформація про засновників може продовжуватися на наступних аркушах.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер


Додаток 5

Форма №6-ОПП

ЗАЯВА

(для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності)

Номер реєстрації в ДПІ

Дата взяття на облік в ДПІ / / Реєстрація

Зміни

1. Ідентифікаційний номер ДРФО

Прізвище ______________________________________________________________________

Ім'я ___________________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________________

2. Назва ДПІ, в яку подається заява _________________________________________________

Назва ДПІ, з якої вибув платник ____________________________________________________

ДАНІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

3. Назва органу державної реєстрації ________________________________________________

Дата реєстрації / / Номер свідоцтва про реєстрацію _____________________

4. Види діяльності _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5. Місце проживання

Поштовий індекс Країна ___________________________-----___________________

Область ________________________________________________________________

Район __________________________________________________________________

Місто ___________________________________________________________________

Район міста _____________________________________________________________

Вулиця _________________________________________________________________

Будинок _______ / ________ Корпус ___________ Квартира ___________________

Контактні телефони - Факс - Факс

6. Місце роботи (якщо робота - за наймом) ___________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. Паспортні дані Серія ___________ Номер __________________________________

Ким виданий _______________ Коли виданий _______________
___________________
(П.І.Б.)
___________
(підпис)
____________
(дата)


Додаток 11

Форма №11-ОПП

№ _____________________________________

"____"____________ ______ року
__________________________
(адреса органу державної
податкової служби, якому
видається повідомлення)

_________________________
___________________________
___________________________
(адреса органу державної
податкової служби, який
видав повідомлення)

___________________________
_____________________________

Повідомлення*
про подання платником податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання)

Назва органу державної податкової служби, в який платник податків стає (зобов'язаний стати) на облік:
______________________________________________________________________________

Назва органу державної податкової служби, з якого повинен вибути платник податків: ______________________________________________________________________________

Інформація про платника податків:

Код ЄДРПОУ/реєстраційний (обліковий) номер платника податків/номер ДРФО (потрібне підкреслити)

Назва або прізвище, ім'я та по батькові, місцезнаходження (місце проживання): ____________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Посадова особа органу державної податкової служби _________________ _________________

Керівник органу державної податкової служби _______________ _________________________

М. П.

Заборгованість з податків і зборів (обов'язкових платежів) перед бюджетом: _______________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Інформація про зняття з обліку в державному податковому органі: ________________________

______________________________________________________________________________

Зняття з обліку здійснено: ________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові інспектора, посада, підпис)

Одержав дане повідомлення: ___________________ "______" _______________ __________ р.

Посадова особа органу державної податкової служби ________________ __________________

Керівник органу державної податкової служби _______________ _________________________

М. П.


* Це повідомлення виконується у двох примірниках, один з яких підшивається до облікової справи платника податків.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua