Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера

1 тема. Створення підприємства і його реєстрація

Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті (витяг)

Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24 грудня 1998 р. за №819/3259. Затверджена постановою Правління Нацбанку України від 18.12.98 р. №527

1. Загальні положення

1.1. Інструкція регулює правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків поточних, депозитних (вкладних) рахунків у національній та іноземній валюті, а також поточних бюджетних рахунків у національній валюті України.

1.2. Банки відкривають рахунки зареєстрованим в установленому чинним законодавством порядку юридичним особам та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності (далі - підприємства), філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремленим підрозділам підприємств, у тому числі структурним підрозділам, виділеним у процесі приватизації (далі - відокремлені підрозділи), виборчим фондам (політичних партій, виборчих блоків партій та кандидатів у депутати), представництвам юридичних осіб - нерезидентів, іноземним інвесторам, фізичним особам на умовах, викладених у цій Інструкції та в договорі між установою банку і власником рахунка. Умови договору не повинні суперечити вимогам цієї Інструкції.

1.3. Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків.

...

1.5. Клієнти банку можуть відкривати лише один рахунок для формування статутного фонду господарського товариства (в іноземній та/або національній валюті) і один рахунок (в іноземній та/або національній валюті) за кожною угодою сумісної (спільної) діяльності без створення юридичної особи.

...

1.8. Місцезнаходженням власника рахунка вважається адреса, вказана у картці із зразками підписів та відбитком печатки, яка має відповідати адресі, вказаній у статуті і свідоцтві про державну реєстрацію.

У разі зміни місцезнаходження власник рахунка протягом трьох днів з дня внесення змін до свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності зобов'язаний надати установі банку нову копію свідоцтва про реєстрацію з внесеними змінами, завірену нотаріально чи органом, який його видав.

1.9. Документи на відкриття усіх банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності особисто подають у банк особи, які мають право першого і другого підписів і повноваження яких перевіряються уповноваженим працівником банку. У разі зміни особи (осіб), яка має право підпису, новопризначена особа (особи) повинна особисто подати до банку картки із зразками підпису та пред'явити паспорт.

Фізичні особи, які відкривають рахунки на своє ім'я, на ім'я неповнолітніх осіб чи на ім'я іншої фізичної особи за довіреністю, повинні пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт чи документ, що його замінює.

...

2.2. Порядок відкриття рахунків

2.2.1. Для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків підприємства подають установам банків такі документи:

а) заяву на відкриття рахунка встановленого зразка (згідно з додатком 1). Заяву підписує керівник та головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально* чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. Бюджетні установи та організації замість свідоцтва про державну реєстрацію подають копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав відповідну довідку;

в) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом, який реєструє. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують.

Установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають;

г) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

г) картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпоряджання рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки підприємства;

д) довідку** про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

Якщо в цій установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то бюджетний рахунок відкривається на підставі заяви на відкриття бюджетного рахунка.

Надання документів, передбачених підпунктами "б" - "д" цього пункту, не вимагається. У разі ненадходження коштів з бюджету протягом року зазначені рахунки закриваються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

...

2.2.3. Підприємства, що діють на підставі лише установчого договору, замість статуту, передбаченого підпунктом "в" пункту 2.2.1, надають нотаріально засвідчену копію установчого договору.

...

2.2.9. Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний та інші рахунки відкриваються на їх ім'я за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.

Для відкриття рахунка в установу банку подаються:

а) заява про відкриття поточного рахунка встановленого зразка (згідно з додатком 1), підписана суб'єктом підприємницької діяльності;

б) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;

в) копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

г) довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

г) картка із зразком підпису, що надається в присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником або нотаріально.

За довіреністю суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, що засвідчена нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

У разі смерті суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи його права і обов'язки щодо розпоряджання коштами на рахунках переходять до його спадкоємців відповідно до чинного законодавства України.

...

2.2.13. При відкритті рахунка для формування статутного фонду господарського товариства подається: рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком, яке оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо засновником є фізична особа); копія установчого договору, засвідчена нотаріально (якщо засновником є фізична особа); заява про відкриття рахунка, підписана уповноваженою засновниками особою; картка із зразком підпису особи, якій засновниками надано право розпорядчого підпису, засвідчена уповноваженим працівником банку.

Кошти з цього рахунка перераховуються тільки на поточний рахунок зареєстрованого в установленому порядку господарського товариства або повертаються засновникам, учасникам.

...

7. Картка із зразками підписів та відбитком печатки

7.1. Картку із зразками підписів та відбитком печатки (згідно з додатком 2) подають усі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, яким відкриваються рахунки в установах банків. У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства та установчих документів підприємства надано право розпоряджання рахунком і підписання розрахункових документів.

7.2. Право першого підпису належить керівнику підприємства, якому відкривається рахунок, а також відповідним службовим особам, уповноваженим керівником.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру, а у разі відсутності такої посади особі, що користується правами головного бухгалтера, або службовій особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, та уповноваженим ними відповідним службовим особам.

7.3. Особи, які мають право першого та другого підпису, вказуються в картці із зразками підписів і відбитком печатки при її складанні. Зразок підпису керівника включається в картку обов'язково.

7.4. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

7.5. За рахунками юридичних осіб, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, право другого підпису належить головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії та особам, ним уповноваженим.

7.6. За рахунками юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, у штаті яких відсутні особи, яким може бути надане право другого підпису, а також підприємців без створення юридичної особи в установу банку подається засвідчена відповідно до вимог цієї Інструкції картка із зразками підписів осіб, яким належить право першого підпису.

...

7.8. У картку із зразками підписів та відбитком печатки обов'язково включається зразок відбитка наданої підприємствам та їх відособленим підрозділам печатки. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей, наприклад "для пакетів", "для перепусток", є неприпустимим.

7.9. У разі тимчасової відсутності печатки у новоствореного підприємства, а також у зв'язку з реорганізацією, зміною найменування чи підпорядкованості, спрацьованістю чи втратою печатки керівник установи банку надає власнику рахунка строк для виготовлення нової печатки.

...

7.12. У разі заміни чи доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого чи другого підпису.

...

7.18. Картка із зразками підписів та відбитком печатки подається в установу банку в двох примірниках. Додаткові примірники можуть бути затребувані від власників рахунків, які мають у цій установі банку більше одного рахунка, якщо це потрібно за умовами розміщення операційних підрозділів установ банку. При цьому додаткові примірники засвідчуються головним бухгалтером установи банку або його заступником після звірення з основним примірником картки. Такі додаткові примірники карток засвідчення вищестоящим органом чи нотаріусом не потребують.

7.19. У картці із зразками підписів та відбитком печатки вказується номер рахунка, а також ідентифікаційний код (номер) власника рахунка, що проставляється на підставі відповідних довідок статистичних чи податкових органів.

7.20. У картці із зразками підписів та відбитком печатки посвідчувальний напис нотаріуса вважається дійсним у разі, якщо він відповідає формі №52 Форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів, написів на угодах і засвідчувальних документах, затверджених наказом Міністерства юстиції України 07.02.94 р. №7/5. Посвідчувальні написи нотаріусів, включені до картки із зразками підписів та відбитком печатки, до дати набрання чинності зазначеним наказом вважаються дійсними.

Картка із зразками підписів та відбитком печатки нерезидента може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України.

...


Примітки:

* Форма нотаріального засвідчення має відповідати вимогам Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18.06.94 р. №18/5, зі змінами та доповненнями неї.

** Довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України має відповідати зразку, передбаченому в додатку 3 до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами страхових зборів до Пенсійного фонду України, а також обліку надходження і витрачання його коштів, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України 06.09.96 р. № 11-1. В обов'язковому порядку в зазначеній довідці має бути вказана установа банку. Уповноважений працівник банку, який приймає документи на відкриття рахунку, зобов'язаний відповідним чином оформити відривну частину довідки та повернути її клієнту для подання до органів Пенсійного фонду України.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua