Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#8 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації

Консультації


Порядок утримання прибуткового податку на підприємстві з двома джерелами фінансування: бюджетним і госпрозрахунковим

Як правильно утримувати прибутковий податок з доходів громадян, одержаних за місцем основної роботи - на підприємстві, за умови, що підприємство має два джерела фінансування: бюджетне і госпрозрахункове, а працівник знаходиться на бюджетному фінансуванні згідно зі штатним розписом, але має й додатковий заробіток на цьому ж підприємстві за госпрозрахунком?

Відповідно до статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян", "до сукупного оподатковуваного доходу включаються одержані за місцем основної роботи (служби, навчання) доходи за виконання трудових обов'язків, у тому числі за сумісництвом, за виконання робіт за договорами підряду, а також інші доходи, що утворилися в результаті надання за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності своїм працівникам матеріальних і соціальних благ у грошовій і натуральній формі...".

Враховуючи наведене, отримані за суміщення або за договором підряду за місцем основної роботи доходи прирівнюються до отриманих за місцем основної роботи і оподатковуються в порядку, визначеному у розділі II Декрету №13-92 "Особливості оподаткування доходів, одержуваних громадянами за місцем основної роботи (служби, навчання), і прирівняних до них доходів".

Зокрема, статтею 9 розділу II вказаного Декрету передбачено, що обчислення податку протягом року провадиться з суми місячного сукупного оподатковуваного доходу за ставкою, визначеною відповідно до Указу Президента України №1082/95 від 21.11.95 р.

Після закінчення календарного року визначається сума сукупного річного оподатковуваного доходу. Прибутковий податок з річного доходу визначається з середньомісячного доходу з урахуванням сплаченого (утриманого) протягом року податку з місячних доходів. Обчислення податку і перерахунок провадиться підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності до 1 лютого наступного за звітним року, а до 15 лютого ці відомості за встановленою формою подаються ними до податкової інспекції за місцем проживання платника.

У наведеному Вами прикладі сукупний оподатковуваний дохід працівника за листопад - 190 грн.

Прибутковий податок з цієї суми за ставками, встановленими Указом Президента України №1082/95 (надруковано в "ГК" №47/99), утримується в сумі 23 грн 55 коп.

Людмила ТИМОФЄЄВА, АФ "Контракти-Аудит"

Розмір земельного податку не залежить від вартості, за якою було придбано земельну ділянку

Підприємство придбало земельну ділянку, яка розташована в межах населеного пункту, і сплатило ПДВ. З якої вартості земельної ділянки слід сплачувати земельний податок: з вартості разом з ПДВ чи без ПДВ?

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про плату за землю" від 03.07.92 р. №2535-XII, ставки земельного податку з земель, грошову оцінку яких проведено, встановлюються у розмірі 1% від їх грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у частинах п'ятій - десятій цієї статті та частині другій статті 6 цього закону. Якщо грошову оцінку земельних ділянок не встановлено, розміри середніх ставок земельного податку визначаються ст. 7 зазначеного закону.

Водночас ст. 23 Закону "Про плату за землю" визначено, що грошова оцінка земельної ділянки проводиться Державним комітетом України по земельних ресурсах за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.95 р. №213 (із внесеними змінами).

Таким чином, розмір земельного податку не залежить від вартості, за якою було придбано земельну ділянку.

Що ж до даних про розмір грошової оцінки земельної ділянки, то слід звернутись з клопотанням на отримання довідки про визначення грошової оцінки земельної ділянки до відповідного місцевого управління земельних ресурсів.

У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону "Про внесення змін до Закону України "Про плату за землю" від 22.12.99 р. №1344-ХIV (опубліковано в "Голосі України" №8 від 18.01.2000 р.) з 01.01.2000 р. середні ставки земельного податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не встановлено, застосовуються з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених Законом України про державний бюджет України на відповідний рік. Цим же законом визначено, що грошова оцінка земельної ділянки щороку станом на 1 січня уточнюється згідно з коефіцієнтом індексації, порядок проведення якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

Роман БІЛИК, АФ "Контракти-Аудит"

Про визначення розміру орендної плати у договорах оренди

Чи відповідає чинному законодавству України застосування у договорах оренди для визначення розміру орендної плати такої формули: S=(A1/A0) х S0, грн, де S0 - початковий розмір орендної плати на момент підписання договору, S - розмір орендної плати на момент сплати, A0 - вартість долара США у гривнях на день підписання договору, A1 - вартість долара США у гривнях на день сплати за договором?

Пунктом 1 Постанови Кабінету Міністрів України "Про удосконалення порядку формування цін" від 18.12.98 р. №1998 встановлено: "формування, встановлення та застосування суб'єктами підприємництва вільних цін на території України здійснюється виключно у національній грошовій одиниці. Вважати обгрунтованим під час формування цін урахування витрат у доларовому еквіваленті лише в частині імпортної складової структури ціни".

У зв'язку з цим некоректним є визначення розміру орендної плати шляхом застосування наведеної формули, оскільки такий метод може бути розцінений контролюючими органами як формування вільних цін у іноземній грошовій одиниці, що суперечить наведеній вище постанові №1998.

Нагадаємо, що, відповідно до ст. 14 Закону України "Про ціни і ціноутворення" від 03.12.90 р. №507-ХII (із внесеними змінами), вся необгрунтовано одержана виручка в результаті порушення державної дисципліни цін підлягає вилученню до бюджету. Крім того, з порушника стягується штраф у двократному розмірі необгрунтовано одержаної суми виручки.

Як альтернативний та такий, що, на нашу думку, не суперечить чинному законодавству, пропонуємо такий варіант визначення орендної плати:

"3.1. Базовий розмір орендної плати за оренду визначеного п. 1.1 (а) майна (без урахування комунальних послуг) встановлюється у розмірі 13,71 грн за 1 кв. м за місяць на дату підписання цього договору, в тому числі ПДВ - 20%.

Фактичний розмір орендної плати коригується щомісяця орендодавцем залежно від інфляційних (дефляційних) процесів в Україні.

Коригування здійснюється шляхом застосування коригувального коефіцієнта, який враховує зміну індексу інфляції, цін і тарифів, інших умов, до базового розміру орендної плати. Максимальна величина коригувального коефіцієнта не може перевищувати такого значення: Кмакс=В1/В0, де В1 - вартість долара США у гривнях на день коригування за курсом НБУ, В0 - вартість долара США у гривнях на день підписання контракту за курсом НБУ.

Фактичний розмір орендної плати доводиться орендарю шляхом представлення орендодавцем Розрахунку орендної плати за (відповідний) місяць та узгоджується шляхом підписання обома сторонами Акта по використанню приміщень".

Використовуючи такий варіант, ви (з огляду на власні судження, які враховують зміну індексу інфляції, цін і тарифів, інші умови) визначаєте коригувальний коефіцієнт для визначення орендної плати за відповідний місяць (наприклад 1000 грн) у розмірі, наприклад, 1,4, що і зазначаєте в Розрахунку орендної плати за відповідний місяць. У цьому ж Розрахунку зазначаєте, що за умовами договору максимальна величина коригувального коефіцієнта на цей же місяць не може перевищувати, наприклад, 1,2. У зв'язку з цим, фактичний розмір орендної плати, який підлягає сплаті орендарем на рахунок орендодавця, становитиме 1200 грн, тобто 1000 грн х 1,2.

Роман БІЛИК, АФ "Контракти-Аудит"

Бюджетні установи збір на утримання і реконструкцію автомобільних доріг не сплачують

Податкова інспекція вимагає сплатити податок на утримання і реконструкцію доріг у розмірі 1,2% від надходжень за 1999 рік. Чи повинні цей податок сплачувати навчальні заклади, зокрема наш державний сільськогосподарський технікум - заклад освіти загальнодержавної власності, зареєстрований в податковій інспекції як неприбуткова установа?

Просимо пояснити, відповідно до яких нормативних документів визначається розмір цього податку - 0,4 чи 1,2% від надходжень? У нас на балансі 8 одиниць автомобільного транспорту, в тому числі 5 з них - легкові автомобілі виключно для власних потреб.

Відповідно до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" від 18.09.91 р. №1562-12 (із внесеними змінами та доповненнями) промислові, транспортні, будівельні та інші підприємства, колгоспи, радгоспи, кооперативи і господарські організації незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності відраховують кошти на дорожні роботи у розмірі від 0,4 до 1,2 процента обсягу виробництва продукції, виконуваних робіт (послуг).

На жаль, із питання не зрозуміло, чи технікум - бюджетна установа, оскільки згаданим законом передбачено, що кошти на дорожні роботи не відраховують бюджетні організації та установи (за винятком обсягів виробництва продукції (робіт, послуг), що здійснюються ними на підставі договорів за рахунок коштів замовників).

Якщо ваш технікум є бюджетною установою, то він звільняється від сплати збору на дорожні роботи. А у випадку коли здійснюється виробництво продукції (робіт, послуг) на підставі договорів за рахунок коштів замовників, то збір сплачується у розмірі від 0,4 до 1,2% від обсягу таких операцій.

Конкретний розмір відрахувань, що надходять згідно з законом від 18.09.91 р. №1562-12 та Постановою КМУ від 02.02.93 р. №83 "Про Порядок збору та використання коштів для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування" (із внесеними змінами), на розвиток доріг загального користування в областях, а також напрями їх використання визначаються обласними радами народних депутатів.

Відрахування підприємств і господарських організацій на будівництво та ремонт автомобільних доріг включаються до складу витрат на виробництво продукції (робіт, послуг).

Віталій ДЗЬОБАН, АФ "Контракти-Аудит"

Прибутковий податок з громадян визначається у гривнях з точністю до копійки

Як визначати прибутковий податок з громадян: з копійками чи заокруглювати їх до цілої гривні?

Зі зміною грошової одиниці в Україні і введенням гривні прибутковий податок з громадян визначається з копійками і до цілої гривні не заокруглюється, хоча зміни до законодавчих документів і не вносилися.

Зокрема, в листі ДПА України №251/7/17-0217 від 11.01.2000 р. "Про проведення перерахунків прибуткового податку з громадян за сукупним річним доходом, отриманим (нарахованим) протягом 1999 року" роз'яснюється, що складовою сукупного річного оподатковуваного доходу є суми місячних доходів, визначених у гривнях з точністю до копійки, які для обчислення прибуткового податку з середньомісячного доходу відкидаються.

Сума раніше утриманого (сплаченого) прибуткового податку та податку з середньомісячного доходу річним розрахунком визначається з точністю до копійки.

Отже, на нашу думку, прибутковий податок з громадян слід визначати з копійками і до цілої гривні не заокруглювати.

Людмила ТИМОФЄЄВА,
АФ "Контракти-Аудит"

Оцінка внесків засновника у статутний фонд визначається в установчих документах

Чи повинен засновник подавати документи, що засвідчують ціну придбання, коли вносить до статутного фонду основні засоби?

Статтею 13 Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. №1576-XII передбачено, що "вклад, оцінений у карбованцях, становить частку учасника та засновника у статутному фонді. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено законодавством України".

Статтею 5 Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96 р. №93/96-ВР передбачено, що "іноземні інвестиції та інвестиції українських партнерів, включаючи внески до статутного фонду підприємств, оцінюються в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України".

У свою чергу, статтею 9 Закону України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.91 р. №1560-XII передбачено, що "основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода).

Укладення договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України, є виключною компетенцією суб'єктів інвестиційної діяльності.

Втручання державних органів та посадових осіб у реалізацію договірних відносин між суб'єктами інвестиційної діяльності понад свою компетенцію не допускається".

Отже, можна зробити висновок: якщо в установчій угоді обумовлено, які саме основні засоби вносяться до статутного фонду і вказана їх оцінка, то жодних інших документів не потрібно.

Володимир БЛОТНЕР, АФ "Контракти-Аудит"
© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua