Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#8 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: практика

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: урок 2-й.
Трудові відносини. Кадри (продовження)

Зразки документів

Тема сьогоднішнього заняття в "Школі бухгалтера" - це "Трудові відносини. Кадри - все, що стосується бухгалтера". В розділі "Практика" ми наводимо дані щодо оформлення документів про прийом на роботу працівників ТзОВ "Галикон". Місяць, з якого ми розпочнемо звіт про діяльність ТзОВ "Галикон", - січень 2000 року.

Спочатку засновники товариства повинні визначити структуру і штатний розпис ТзОВ "Галикон", згідно з якими здійснюватиметься набір працівників. Припустімо, загальними зборами засновників ТзОВ "Галикон" був затверджений такий штатний розпис:


Затверджено:

Зборами засновників ТзОВ "Галикон"

Протокол №3 від 10.10.99 р.

Голова зборів засновників ___________ (Науменко М.І.)
М.П.

СТРУКТУРА ТА ШТАТНИЙ РОЗПИС

товариства з обмеженою відповідальністю "Галикон"

1. Директор......................................1

2. Головний бухгалтер...................1

3. Менед............................................1

4. Продавець-касир.......................8

5. Комірник.......................................1

6. Прибиральниця..........................1

7. Сторож..........................................2

8. Водій..............................................1

Після чого було укладено трудовий контракт з Чернівецьким В.А., прийнятим на посаду директора ТзОВ "Галикон". Нижче ми наводимо основні пункти цього контракту.

ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ
м. Київ
11 січня 2000 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛИКОН" в особі голови зборів учасників Науменка Миколи Івановича, який на підставі Статуту товариства іменується надалі "Роботодавець", з одного боку, і громадянин Чернівецький Валерій Андрійович, який іменується надалі "Працівник", з іншого, уклали цей контракт про таке.

Працівник Чернівецький Валерій Андрійович приймається у Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛИКОН" на посаду директора.

Працівнику (не) встановлюється строк випробування.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, яке представлене роботодавцем.

2. Терміном "сторони" в цьому контракті позначаються Роботодавець і Працівник.

ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3. За контрактом Працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а Роботодавець зобов'язується виплачувати Працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

4. Працівник зобов'язується:

4.1. Вести діяльність, що відповідає посаді директора підприємства ТзОВ "ГАЛИКОН" згідно зі Статутом, а також умовами установчого договору і цього контракту.

4.2. Укладати договори (контракти) із громадянами, прийнятими на роботу за наймом, а також колективні договори з органами, які уповноважені трудовим колективом підприємства ТзОВ "ГАЛИКОН" відповідно до законодавства України.

4.3. Здійснювати оплату праці осіб, що працюють за наймом, на рівні, не нижчому від мінімальних розмірів, установлених законодавчими актами України.

4.4. Вносити до Державного фонду соціального страхування відрахування на соціальне страхування осіб, які працюють за наймом, у порядку і розмірах, установлених чинним законодавством.

4.5. Забезпечити особам, що працюють за наймом, умови праці згідно з законодавством й укладеними договорами (контрактами).

4.6. Вживати заходів щодо екологічної безпеки, охорони праці, техніки безпеки, виробничої гігієни і санітарії, керуючись чинними положеннями і нормами.

4.7. Захищати права і законні інтереси споживачів, забезпечувати належну якість вироблених товарів (робіт).

4.8. Одержувати спеціальний дозвіл (ліцензію) на діяльність у сферах, що підлягають ліцензуванню згідно з законодавством.

4.9. Забезпечити виконання планів діяльності підприємства й умов установчого договору.

4.10. Керувати діяльністю працівників підприємства у всіх галузях виробництва.

4.11. Звітувати перед Роботодавцем не рідше одного разу на рік за результатами виробничо-господарської діяльності.

4.12. Забезпечувати цілість майна підприємства ТзОВ "ГАЛИКОН". Залучати у порядку, установленому законодавством і умовами контрактів, до матеріальної і дисциплінарної відповідальності працівників підприємства ТзОВ "ГАЛИКОН" за збитки, заподіяні підприємству.

4.13. Забезпечити збереження комерційної таємниці підприємства ТзОВ "ГАЛИКОН".

4.14. Затверджувати посадові інструкції співробітників виходячи зі специфіки діяльності підприємства, а також регулюючі нормативні документи, необхідні для забезпечення діяльності підприємства.

4.2. Працівник має право:

4.2.1. Діяти від імені підприємства, представляти його інтереси на усіх вітчизняних і іноземних підприємствах, у фірмах і організаціях без спеціального доручення.

4.2.2. Наймати і звільняти працівників на умовах контракту та інших умовах, передбачених чинним законодавством.

4.2.3. Самостійно встановлювати форму, систему і розмір оплати праці та інші прибутки осіб, які працюють за наймом.

4.2.4. Самостійно формувати програму господарської діяльності, вибирати постачальників і споживачів виробленої продукції (робіт, послуг), виконувати на договірній підставі роботи і постачання для державних потреб.

4.2.5.Встановлювати ціни і тарифи відповідно до чинного законодавства.

4.2.6. Відкривати рахунки в банках для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій.

4.2.7. Вільно розпоряджатися прибутком підприємства, що залишається після сплати податків і внесення інших обов'язкових платежів з урахуванням нормативів, встановлених установчим договором.

4.2.8. Одержувати будь-який необмежений за розміром прибуток, відповідно до умов оплати праці, встановлених цим контрактом.

4.2.9. Користуватися у встановленому законодавством порядку державною системою соціального забезпечення і соціального страхування.

4.2.10. Оскаржити у встановленому порядку дії державних органів і посадових осіб, а також інших осіб, які зачіпають права і законні інтереси виконавця і керованого ним підприємства.

4.2.11. Розпоряджатися майном підприємства.

4.2.12. Укладати договори, видавати доручення.

4.2.13. Користуватися всіма правами члена трудового колективу, у тому числі правом на частку прибутку, переданого у власність трудового колективу.

4.2.14. Приймати рішення з усіх питань діяльності підприємства, які за Статутом підприємства ТзОВ "ГАЛИКОН", а також умовами установчого договору і цього контракту не належать до компетенції наймача, загальних зборів підприємства.

4.2.15. Давати обов'язкові для всіх працівників підприємства розпорядження, видавати за своїм підписом накази по підприємству з усіх питань у межах своєї компетенції.

5. Роботодавець зобов'язується організувати працю Працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці.

5.1. Погоджувати з Працівником установлювані Роботодавцем підприємству ТзОВ "ГАЛИКОН" нормативи розподілу чистого прибутку.

5.2. Не втручатися в оперативно-розпорядницьку діяльність Працівника.

5.3. Не приймати без узгодження з Працівником рішення про реорганізацію або ліквідацію підприємства.

6. Обов'язок Роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

РОБОЧИЙ ЧАС

7. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо): ненормований.

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА

9. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Працівнику встановлюється: посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі 500 (п'ятсот) грн на місяць.

10. У разі використання Працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація.

11. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:

основна - 24 дні,

додаткова - 4 дні.

До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі посадового окладу.

12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:

_______________________________________________________________

(за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів Роботодавця)

_______________________________________________________________

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим контрактом.

14. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

15. Інші умови: ____________________________________________

ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

16. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, укладеною у письмовій формі.

17. Цей контракт припиняється після закінчення строку дії контракту.

18. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:

18.1.Звільнення Працівника від займаної посади здійснюється в таких випадках:

- невиконання умов контракту;

- реорганізації або ліквідації підприємства;

- закінчення терміну дії цього контракту;

- у випадку тимчасової непрацездатності Працівника, що триває понад чотири місяці;

- у випадку нанесення Працівником Роботодавцю великого матеріального або морального збитку;

- у випадку неотримання підприємством протягом трьох місяців з вини Працівника запланованого прибутку.

18.2. Працівник, який належним чином виконував покладені на нього обов'язки, має переважне право на продовження цього контракту після закінчення терміну дії контракту.

18.3. У випадку невиконання Роботодавцем умов, передбачених контрактом, Працівник має право на дострокове розірвання контракту.

При розірванні контракту на підставах, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.

19. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від Працівника причин, в тому числі розірвання контракту Працівником через невиконання чи неналежне виконання Роботодавцем зобов'язань, передбачених цим контрактом, або Роботодавцем - внаслідок підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної Працівникові:

- вихідна допомога, виплачувана по закінченні терміну дії контракту у розмірі посадового окладу;

- вихідна допомога, виплачувана при достроковому розірванні контракту Роботодавцем у розмірі посадового окладу.

20. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

21. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

22. Строк дії контракту з 11 січня 2000 року до 11 січня 2001 року. Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

23. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин: ________________________

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

24. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

25. Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

26. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці:

__________________________________________________________

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

27. Відомості про Роботодавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛИКОН"

Адреса: м.Київ, вул. Мечникова,12

Банківські реквізити:

Старокиївська філія банку "Гарант" м. Києва

р/р №27090200599121,

МФО 322482,

Код 24075500,

Код ЄДРПОУ 36279012

28. Відомості про працівника:

Домашня адреса: м. Київ, вул. Гоголя, 10, кв. 63

Домашній телефон: _______________________

Службовий телефон:______________________

Паспорт: серія СН №542623, виданий Печерським РУ ГУ МВС України

у м. Києві 21 березня 1996 року.

Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг

_______________________________________________________________

(вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)
РОБОТОДАВЕЦЬ ПРАЦІВНИК
Голова Зборів учасників
________________Науменко М.І.
"11" січня 2000 р.
_______________Чернівецький В.А.

"11" січня 2000 р.

М.П.

Розпочавши виконання своїх обов'язків, Чернівецький В.А. затвердив штатний розпис ТзОВ "Галикон":


Затверджую:

Директор ТзОВ "Галикон" ___________Чернівецький В.А.

"____" _______________2000 р.

М.П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС

з 10 січня 2000 року
№ з/п Найменування посади Код професії Кількість штатних одиниць Місячний оклад, грн
1 Директор   1 500-550
2 Головний бухгалтер   1 400-450
3 Менеджер   1 350-400
4 Продавець-касир   8 200-250
5 Комірник   1 110-120
6 Прибиральниця   1 80-100
7 Сторож   2 80-90
8 Водій   1 140-160
Всього 16  

Відповідно до затвердженого штатного розпису, директор ТзОВ "Галикон" Чернівецький В.А. упродовж січня місяця 2000 року прийняв на роботу таких громадян (з наведенням їх основних даних):

1. Чернівецький Валерій Андрійович

Ідентифікаційний №3645837297

Табельний №1

Дата народження - 04.07.1960 р. Має 1 дитину до 16 років.

Стаж роботи - 23 роки.

Прийнятий на роботу в ТзОВ "Галикон" на посаду директора з 11.01.2000 р. Наказ №1.

Оплата праці - почасова, посадовий оклад 500 грн.

2. Яценко Ольга Петрівна

Ідентифікаційний №2754873655

Табельний №2

Дата народження - 25.04.1968 р. Має 1 дитину, якій більше, ніж 16 років

Стаж роботи - 15 років.

Прийнята на роботу в ТзОВ "Галикон" на посаду головного бухгалтера з 12.01.2000 р. Наказ №2.

Оплата праці - почасова, посадовий оклад 400 грн.

3. Кіріченко Сергій Михайлович

Ідентифікаційний №2274658395

Табельний №3

Дата народження - 05.01.1974 р.

Стаж роботи - 7 років.

Прийнятий на роботу в ТзОВ "Галикон" на посаду менеджера з 18.01.2000 р. Наказ №3.

Оплата праці - почасова, посадовий оклад 350 грн.

4. Савченко Віталій Петрович

Ідентифікаційний №3750072332

Табельний №4

Дата народження - 17.08.1955 р. Має 2-х дітей, обом більше, ніж 16 років.

Стаж роботи - 27 років. Інвалід II групи.

Прийнятий на роботу в ТзОВ "Галикон" на посаду комірника з 26.01.2000 р. Наказ №4.

Оплата праці - почасово-преміальна, оклад згідно зі штатним розписом 110 грн.

5. Морозова Ганна Миколаївна

Ідентифікаційний №4653663744

Табельний №5

Дата народження - 21.11.1977 р.

Стаж роботи - 5 років.

Прийнята на роботу в ТзОВ "Галикон" на посаду продавця-касира з 26.01.2000 р. Наказ №5.

Оплата праці - почасово-преміальна, оклад згідно зі штатним розписом 200 грн.

6. Люборчук Олександра Іванівна

Ідентифікаційний №4004885429

Табельний №6

Дата народження - 24.12.1969 р. Має 3 дітей до 16 років

Стаж роботи - 13 років.

Прийнята на роботу в ТзОВ "Галикон" на посаду продавця-касира з 28.01.2000 р. Наказ №6.

Оплата праці - почасово-преміальна, оклад згідно зі штатним розписом 200 грн.

7. Соколова Марія Романівна

Ідентифікаційний №5375908353

Табельний №7

Дата народження - 14.06.1975 р.

Стаж роботи - 7 років.

Прийнята на роботу в ТзОВ "Галикон" на посаду продавця-касира з 28.01.2000 р. Наказ №7.

Оплата праці - почасово-преміальна, оклад згідно зі штатним розписом 200 грн.

Окрім директора Чернівецького В. А., за контрактом були прийняті головний бухгалтер Яценко О. П. та менеджер Кіріченко С. М.

Щоб не повторюватись, контракти Яценко О. П. та Кіріченко С. М. опускаємо, лише зазначимо, що вони в цілому повторюють умови контракту Чернівецького В. А., відрізняючись лише правами та обов'язками сторін.

Із Савченком В. П., Морозовою Г. М., Люборчук О. І. та Соколовою М. Р. укладено трудові договори. Окрім цього, укладено договори про повну матеріальну відповідальність з Кіріченко С. М., Савченком В. П., Морозовою Г. М., Люборчук О. І. та Соколовою М. Р.

При прийомі на роботу всіх перерахованих вище громадян оформлювалися всі необхідні документи, про які ми говорили вище, у першій частині сьогоднішнього уроку. Будьте уважні, читаючи умови прикладу з ТзОВ "Галикон".

Наголошуємо: ми друкуємо лише деякі документи і щодо деяких працівників, передбачаючи, що кожен з них був прийнятий на роботу з оформленням відповідних документів.

Нижче ми наводимо найголовніші з них у скороченому вигляді.


Директору

товариства з обмеженою

відповідальністю "Галикон "

Чернівецькому В.А.

Яценко Ольги Петрівни,

яка мешкає за адресою:

м. Київ, вул. Зелена, 4, кв. 8

тел. 995-7008

Заява

Прошу прийняти мене на роботу у товариство з обмеженою відповідальністю "Галикон" на посаду головного бухгалтера з 12 січня 2000 року.

До заяви додаю:

1) трудову книжку;

2) копію диплома;

3) характеристику.

12 січня 2000 р.

Яценко (підпис)


Наказ на прийом на роботу та особова картка подано у PDF-форматі - 328Kb


ТРУДОВА КНИЖКА

ТК №195404

Прізвище Яценко

Ім'я Ольга

По батькові Петрівна

Дата народження 25 квітня 1968 року

(число, місяць, рік)

Дата заповнення 14 липня 1990 року

Підпис власника книжки

Підпис особи, що відповідає за видачу трудових книжок

М.П.

(розбірливо)

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАЦЮ
№ запису Дата Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин та посиланням на статтю, пункт закону) На підставі чого внесено запис (дата, № документа)
число місяць рік
1 2 3 4
1 14 07 1990 Проходила навчання в інституті НГ з 01.09.1985 р. по 10.07.1990 р. Диплом від 12.07.1990 р. № 231
ДК "Корольова"
2 14 07 1990 Прийнята до бухгалтерського відділу на посаду бухгалтера Наказ від 05.07.1990 р.
3 23 03 1996 Звільнена за власним бажан-ням, ст. 38 КЗпП України Директор Коновалець І. В. (підпис) Наказ від 22.03.1996 р.
ТзОВ "Легенда"
4 25 03 1996 Прийнята на посаду головного бухгалтера Наказ від 24.03.1996 р. № 18
5 29 12 1999 Звільнена за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України Директор Вербицька С. О. (підпис) Наказ від 27.12.1999 р. № 41
ТзОВ "Галикон"
6 07 01 2000 Прийнята на посаду головно-го бухгалтера Наказ від 07.01.2000 р. № 2


ДОГОВІР №_______

ПРО ПОВНУ ОСОБИСТУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
м.Київ
20 січня 2000 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Галикон" в особі директора Чернівецького Валерія Андрійовича на підставі Статуту, який іменується надалі "Адміністрація", з одного боку, і працівник Савченко Віталій Петрович, який іменується надалі "Працівник", з іншого, уклали цей договір про таке:

1. Працівник, який займає посаду продавця-касира на підприємстві ТзОВ "Галикон" (далі - "Підприємство"), безпосередньо пов'язану з продажем переданих цінностей, бере на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення цілісності довірених йому підприємством матеріальних цінностей і у зв'язку з викладеним зобов'язується:

а) дбайливо ставитися до переданих йому для збереження або для інших цілей матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів щодо запобігання збиткам;

б) своєчасно повідомляти адміністрацію підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню цілісності довірених йому матеріальних цінностей;

в) складати і подавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про залишки довірених йому матеріальних цінностей;

г) брати участь в інвентаризації довірених йому матеріальних цінностей;

д) нести матеріальну відповідальність за пряму дійсну шкоду, завдану підприємству внаслідок порушення покладених на нього трудових обов'язків.

2. Адміністрація зобов'язується:

а) створювати Працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повної цілісності довірених йому матеріальних цінностей;

б) ознайомити Працівника з чинним законодавством про матеріальну відповідальність робітників і службовців за збитки, заподіяні підприємству, а також із чинними інструкціями, нормативами і правилами зберігання, приймання, опрацювання, продажу (відпуску), перевезення або використання у виробництві переданих йому матеріальних цінностей;

в) проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

3. У випадку незабезпечення з вини Працівника цілісності довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру збитків, завданих підприємству, і їх відшкодування провадиться відповідно до чинного законодавства.

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо збитки заподіяні не з його вини.

5. Дія цього договору поширюється на увесь час роботи з довіреними Працівнику матеріальними цінностями підприємства.

6. Цей договір складений у двох примірниках, із яких перший знаходиться в Адміністрації, а другий у Працівника.

Адреси сторін договору:

Адміністрації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Галикон"

м. Київ, вул. Мечникова,12

Працівник: Савченко Віталій Петрович

паспорт: серія СН №284329 виданий Жовтневим відділом РУ ГУ МВС м.Києва 4 вересня 1997 р.

прописаний за адресою: м.Київ, вул.Щусєва, 58, кв.23

М.П.

Чернівецький

(підпис)

Савченко
(підпис)


ТРУДОВИЙ ДОГОВІР №________

м. Київ

15 січня 2000 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Галикон" в особі директора Чернівецького В.А., який діє на підставі Статуту, з одного боку, і громадянин Савченко Віталій Петрович, з іншого, уклали цей трудовий договір про таке:

1. Громадянин Савченко Віталій Петрович зобов'язується виконувати у ТзОВ "Галикон" роботу за фахом комірника з підпорядкуванням Правилам внутрішнього розпорядку та іншим внутрішнім правовим актам ТзОВ "Галикон".

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Галикон" зобов'язується:

2.1. Надати громадянину Савченку Віталію Петровичу товари, матеріали, обладнання, інструменти, помешкання та все інше, необхідне для праці.

2.2. Приймати від громадянина Савченка Віталія Петровича якісно виконану роботу і виплачувати за почасово-преміальною формою заробітну плату у розмірі 1,2 гривні за 1 годину із правом преміювання у розмірі до 20% від заробітної плати.

3. За збитки, завдані Савченком Віталієм Петровичем з його вини, він несе повну матеріальну відповідальність відповідно до КЗпП України.

4. Цей договір набирає чинності з 15 січня 2000 р. і може бути розірваний за ініціативою будь-якої зі сторін, яка підписала договір, відповідно до КЗпП України.

5. Цей договір може бути розірваний громадянином Савченком Віталієм Петровичем із попередженням ТзОВ "Галикон" не пізніше ніж за два місяці, а також у інші терміни згідно з КЗпП України.

6. Усі суперечки за цим договором розглядаються згідно з чинним законодавством України.

7. Додаткові положення:

Цей трудовий договір складений у двох примірниках, перший із них зберігається в ТзОВ "Галикон", а другий у громадянина Савченка Віталія Петровича.
ТзОВ "Галикон",
Директор Чернівецький В.А.
Савченко Віталій Петрович:
паспорт: серія СН №284329
виданий Жовтневим відділом РУГУ
МВС м. Києва 4 вересня 1997 р.
М.П.

Чернівецький (підпис)

Адреса: м. Київ вул. Щусєва,58 кв.23

Савченко (підпис)


ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАЛИКОН

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ

1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору про роботу на підприємстві.

2. При прийомі на роботу директор підприємства вимагає від того, хто влаштовується на роботу, подавати трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, а якщо особа влаштовується на роботу вперше, - довідку про останнє заняття, видану за місцем проживання відповідною житлово-експлуатаційною організацією, а звільнені з лав Збройних сил України зобов'язані подати директору військовий квиток; паспорт.

Прийом на роботу без зазначених документів не допускається.

При прийомі на роботу, що потребує спеціальних знань, директор підприємства може вимагати від працівника пред'явлення диплома або іншого документа про здобуту освіту або фахову підготовку.

Прийом на роботу оформлюється наказом директора підприємства, що оголошується працівнику під розписку. У наказі зазначається найменування роботи (посади) відповідно до штатного розпису і умови оплати праці.

2. При прийомі працівника на роботу або при переведенні його на інше місце праці у встановленому порядку директор зобов'язаний:

а) ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами й оплатою праці, роз'яснити його права і обов'язки;

б) ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективного договору, що діє на підприємстві;

в) проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

3. На всіх працівників, які пропрацювали понад 5 днів, заводять трудові книжки в порядку, встановленому чинним законодавством.

Усім працівникам з відрядною оплатою бухгалтер видає під час виплати заробітної плати розрахункові листки.

4. Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це директора письмово за два місяці. При розірванні трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, працівники попереджують про це директора письмово за один місяць.

Час виконання робіт, на які працівник переведений за порушення трудової дисципліни, у термін попередження про звільнення не зараховується.

По закінченні зазначених термінів попередження працівник має право припинити роботу, а адміністрація підприємства зобов'язана видати йому трудову книжку й здійснити з ним розрахунок.

За домовленістю між працівником і директором трудовий договір може бути розірваний і до закінчення терміну попередження про звільнення.

Терміновий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника у випадках його хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення директором законодавства про працю, колективного або трудового договору й з інших поважних причин.

Припинення трудового договору оформлюється наказом директора.

5. У день звільнення адміністрація підприємства зобов'язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним записом про звільнення і зробити з ним остаточний розрахунок.

День звільнення є останнім днем роботи.

ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

6. Працівники зобов'язані:

а) працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження директора, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їхні трудові обов'язки;

б) поліпшувати якість роботи;

в) додержуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, працювати у виданому спецодязі;

г) вживати заходів щодо негайного усунення причин і умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу, і негайно повідомити про те, що трапилося, директора;

д) утримувати своє робоче місце, обладнання у порядку, чистоті і передавати їх такими працівнику, який його замінює, а також дотримуватися чистоти у відділі, встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів.

Коло обов'язків (робіт), які виконує кожний працівник за своїм фахом, кваліфікацією або посадою, визначається посадовими інструкціями.

ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА

7. Директор підприємства зобов'язується:

а) правильно організувати роботу працівників, щоб кожен працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно, згідно з встановленим завданням, був забезпечений роботою протягом усього робочого дня, забезпечити здорові і безпечні умови праці, ресурси, необхідні для безперервної і ритмічної роботи;

б) здійснювати заходи щодо підвищення ефективності і культури праці;

в) своєчасно доводити планові завдання, забезпечувати їхнє виконання з найменшими витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;

г) постійно удосконалювати організацію оплати праці, широко застосовуючи колективні форми оплати за кінцевими результатами роботи, підвищувати якість нормування праці; забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників у результатах їхньої особистої праці й у загальних результатах роботи;

д) видавати заробітну плату у встановлені терміни;

е) забезпечувати суворе дотримання трудової дисципліни;

ж) неухильно дотримувати законодавства про працю і правил охорони праці;

з) вживати необхідних заходів щодо профілактики фахових і інших захворювань робітників;

і) постійно контролювати знання і дотримання робітниками усіх вимог інструкцій із техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної охорони.

РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

8. Час початку і закінчення роботи і перерви для відпочинку і харчування встановлюється такий:

Режим роботи ТзОВ "Галикон"

щоденно з 8.00 до 21.00

обідня перерва з 13.00 до 14.00

вихідний понеділок

режим роботи директора, гол. бухгалтера,

менеджера, комірника, водія

щоденно з 9.00 до 18.00

обідня перерва з 13.00 до 14.00

вихідні дні неділя, понеділок

режим роботи продавців

за графіком (через день) з 7.45 до 21.15

обідня перерва з 13.00 до 14.00

загальний вихідний понеділок

режим роботи сторожів

за графіком (через день) з 21.00 до 8.00

без вихідних

режим роботи прибиральниці

щоденно з 17.00 до 21.00

вихідний понеділок

Графік змінності доводиться до відома працівників не пізніше як за один місяць до введення його у дію.

Працівники працюють по змінах рівномірно.

Перехід з першої зміни в другу повинен відбуватися щотижня в години, визначені графіками змінності.

9. До початку роботи кожен працівник і службовець зобов'язаний зафіксувати свій прихід на роботу, а по закінченні робочого дня - відхід з роботи у книзі обліку.

10. Директор зобов'язаний організувати облік явки на роботу і відходу з роботи. Біля місця обліку повинен бути годиник, що правильно вказує час.

Працівника, який з'явився на роботу у нетверезому стані, директор не допускає до роботи в цей робочий день.

11. Забороняється в робочий час:

а) відривати робітників від їхньої безпосередньої роботи, викликати або наймати їх для виконання суспільних обов'язків і різного роду заходів, не пов'язаних з діяльністю підприємства, тільки якщо це з дозволу директора.

12. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється директором з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи підприємства і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 15 січня поточного року і доводиться до відома усіх працівників.

ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

13. За зразкове виконання трудових обов'язків, тривалу і бездоганну працю й за інші досягнення в роботі передбачаються такі заохочення:

а) видавання премії;

б) нагородження коштовним подарунком;

в) подяка.

Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

14. Працівники, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, мають переваги при просуванні по роботі.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

15. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків, спричиняє вжиття заходів дисциплінарного впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

16. За порушення трудової дисципліни директор підприємства застосовує такі дисциплінарні стягнення:

а) зауваження;

б) догану;

в) сувору догану;

г) переведення на нижчеоплачувану роботу на термін до трьох місяців або на нижчу посаду на той же термін;

д) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за невиконання обов'язків, покладених на працівника трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до нього раніше вживалися заходи дисциплінарного характеру, у тому числі за відсутність на роботі більше ніж три години протягом робочого дня без поважних причин, а також за появу на роботі в нетверезому стані.

Прогулом вважається неявка на роботу без поважної причини протягом усього робочого дня.

Так само вважаються прогульниками працівники, які були відсутні на роботі понад три години протягом дня без поважних причин, - і до них вживаються такі ж заходи, як і за прогул.

17. За прогул (у тому числі за відсутність на роботі більше ніж три години протягом робочого дня) без поважної причини директор підприємства застосовує:

- дисциплінарні стягнення, передбачені в пункті 16 Правил;

- зниження в межах, встановлених чинним законодавством, розміру одноразової винагороди за вислугу років (за стаж роботи з фаху на цьому підприємстві) або позбавлення права на одержання відсоткової надвишки за вислугу років на термін до трьох місяців.

Працівникам, які вчинили прогул без поважних причин, чергова відпустка у відповідному році зменшується на кількість днів прогулу, при цьому відпустка не повинна бути меншою від двох робочих тижнів (12 робочих днів).

Незалежно від дисциплінарних стягнень працівник, який вчинив прогул (у тому числі був відсутній на роботі понад три години протягом робочого дня) без поважних причин або з'явився на роботі в нетверезому стані, позбавляється премії цілком.

18. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором підприємства.

19. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни повинні бути отримані пояснення у письмовій формі. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються директором безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше ніж протягом одного місяця з дня виявлення, не враховуючи часу хвороби або перебування працівника у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше ніж через шість місяців з дня вчинення провини. До зазначених термінів не включається час провадження кримінальної справи.

20. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.

21. Наказ про застосування дисциплінарного стягнення з вказівкою мотивів його застосування повідомляється працівнику, на якого накладено стягнення, під розписку в триденний термін.

22. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення на робітника не накладатиметься нове стягнення, то він вважатиметься таким, до якого не застосовано дисциплінарне стягнення.

Директор за своєю ініціативою може видати наказ про зняття стягнення, не очікуючи закінчення року, якщо робітник не припустився нового порушення трудової дисципліни і проявив себе як хороший, сумлінний працівник.

Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заохочення, зазначені в цих правилах, на працівника не поширюються.

Директор Чернівецький Чернівецький В.А.

Протягом січня у ТзОВ "Галикон" були видані і підписані відповідними посадовими особами (головою Зборів учасників Науменком М.І. та директором Чернівецьким В.А.) такі накази:
Дата Зміст наказу
1 11.01.2000 Про прийняття на роботу директора Чернівецького В.А.
2 12.01.2000 Про прийняття на роботу гол.бухгалтера Яценко О.П.
3 18.01.2000 Про прийняття на роботу менеджера Кіріченка С.М.
4 26.01.2000 Про прийняття на роботу комірника Савченка В.П.
5 26.01.2000 Про прийняття на роботу продавця-касира Морозову А.Н.
6 28.01.2000 Про прийняття на роботу продавця-касира Люборчук О.І.
7 28.01.2000 Про прийняття на роботу продавця-касира Со- колову М.Р.
8 28.01.2000 Про призначення Яценко О.П., відповідно до умов, передбачених у конктракті, відповідальною за ведення кадрової документації та трудових книжок без додаткової оплати.
9 28.01.2000 Про призначення Яценко О.П., відповідно до умов, передбачених у контракті, відповідальною за ведення журналу реєстрації довіреностей, реєстрацію виданих, повернутих і використаних довіреностей без додаткової оплати.
10 28.01.2000 Про покладання на менеджера Кіріченка С.М., відповідно до умов, передбачених у контракті, обов'язків касира підприємства, без додаткової оплати.
11 28.01.2000

Про створення комісії з прийому на баланс ТзОВ "Галикон" майна, яке передається фундаторами в рахунок їхнього внеску до статутного фонду підприємства. Склад комісії:
Голова комісії - директор Чернівецький В.А.
Члени комісії - гол.бухгалтер Яценко О.П.
- Менеджер Кіріченко С.М.
- Продавець-касир Морозова А.Н.
- Комірник Савченко В.П.

12 28.01.2000 Про призначення менеджера Кіріченка С.М., відповідно до умов, передбачених у контракті, відповідальним за ведення табелів обліку використання робочого часу без додаткової оплати.
13 28.01.2000 Про покладання на продавця-касира Люборчук О.І., відповідно до умов, передбачених у трудовому договорі, відповідальності за оперативне керівництво торговою діяльністю магазину ТзОВ "Галикон", у тому числі оформлення первинної документації магазину з правом її підпису, контроль за збереженням товарно-матеріальних цінностей, дотриманням правил торгівлі тощо, без додаткової оплати.
14 28.01.2000 Про затвердження правил внутрішнього розпорядку.
15 28.01.2000 Про перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов'язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна:
1. Директор ТОВ Чернівецький В.А.
2. Головний бухгалтер Яценко О.П.
3. Комірник Савченко В.П.
4. Менеджер Кіріченко С.М.
5. Продавець-касир Люборчук О.І.
16. 28.01.2000 Про перелік осіб, які мають право першого та другого підпису банківських розрахунково-платіжних документів.
Право першого підпису: директор Чернівецький В.А.
Право другого підпису: гол.бухгалтер Яценко О.П.

На час їх відсутності право першого підпису надається продавцю-касиру Люборчук О.І., а право другого підпису - менеджеру Кіріченку С.М.


Нижче наводимо зразок одного з таких наказів.

НАКАЗ
28.01.2000 р. №8 м.Київ

Про призначення відповідальної особи за ведення трудових книжок

Наказую:

Відповідно до умов, передбачених в контракті, призначити Яценко Ольгу Петрівну, головного бухгалтера, з 28.01.2000 р. відповідальною за ведення кадрової документації та трудових книжок працівників ТзОВ "Галикон" без додаткової оплати.

Організувати згідно з чинним законодавством облік трудових книжок, їх збереження та видачу.

Директор ТОВ "Галикон" Чернівецький В.А.

З наказом ознайомлена "____"____________200__р.

(підпис Яценко О.П.)

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua