Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#9 '2000: Практична бухгалтерія - Дивіденди

Виплачуємо дивіденди по-новому

Роман БІЛИК, АФ "Контракти-Аудит", член ФПБАУ


1. Аналіз нововведень у податковому законодавстві та методології бухобліку

Закінчився 1999 рік. Більшість підприємств вже підбила підсумки своєї фінансово-господарської діяльності. А отже, пора звітуватися перед засновниками та за наявності коштів виплачувати дивіденди. Порівняно з 1999 роком, коли виплачувались дивіденди за 1998 звітний рік, сталися певні, щоб не сказати значні, зміни в порядку оподаткування дивідендів та їх відображення в бухгалтерському обліку

Зокрема, докорінно змінено порядок оподаткування дивідендів, що виплачуються на користь нерезидентів. А чого варті введені з 2000 року Національні стандарти бухгалтерського обліку та новий План рахунків? У зв'язку з цим Вашій увазі пропонується добірка, в якій автор висвітлює питання нарахування та виплати дивідендів виходячи із нововведень як у податковому законодавстві, так і в методології бухгалтерського обліку.

Що таке дивіденди та корпоративні права

Пунктом 1.9 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР (із внесеними змінами) визначено, що дивіденди - це платіж, який провадиться юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих такою юридичною особою, у зв'язку з розподілом частини її прибутку. До дивідендів не включаються виплати юридичної особи, пов'язані зі зворотним викупом акцій, часток (паїв), раніше емітованих такою юридичною особою.

Визначення терміна "корпоративні права" дається в п. 1.8 ст. 1 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", де вказано: корпоративні права - це право власності на частку (пай) у статутному фонді (капіталі) юридичної особи, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації згідно з чинним законодавством.

Серед спеціалістів побутує думка, що дивіденди можуть нараховуватись і виплачуватись тільки у господарських товариствах, а на підприємствах з приватною і державною формами власності - це просто розподіл прибутку, тобто поняття "дивіденди" для них неприйнятне.

Проте Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (надалі - Комітет), який має право коментувати закони на правах законодавця, не погоджується з цією позицією.

Чи можна виплачувати дивіденди на приватному підприємстві

Зокрема, своїм листом "Про деякі питання оподаткування" від 09.12.99 р. №06-10/847 Комітет роз'яснив, що згідно з нормами Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та Закону України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р. №887-Х II (із внесеними змінами), фізична особа (за аналогією - і юридична особа) - засновник приватного (дочірнього) підприємства є власником 100-відсоткового капіталу такого підприємства, включаючи право на управління і отримання відповідної частки прибутку у вигляді дивідендів. У випадку прийняття рішення про виплату дивідендів, нарахованих приватним (дочірнім) підприємством власнику корпоративних прав, оподаткування дивідендів здійснюється в порядку, визначеному п. 7.8 ст. 7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Автор поділяє точку зору комітету ще й тому, що, відповідно до ст. 2 Закону України "Про власність" від 07.02.91 р. №697-12 (із внесеними змінами), в Україні є три форми власності: приватна, колективна, державна. Всі вони рівноправні, і держава створює однакові умови для розвитку всіх форм власності та їх захисту.

До речі, Державна податкова адміністрація України в своєму листі від 18.05.98 р. №5199/11/15-1116 також висловила думку про те, що дочірні підприємства є емітентами корпоративних прав стосовно материнського підприємства.


Для нарахування та виплати дивідендів скасовано умову обов'язкової прибутковості підприємства-емітента.

Умови та строки нарахування і виплати дивідендів

Відповідно до підпункту 7.8.1 ст. 7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, провадить такі виплати власнику цих корпоративних прав пропорційно до його частки у статутному фонді підприємства-емітента незалежно від того, чи була діяльність такого підприємства-емітента прибутковою протягом звітного періоду за наявності інших власних джерел для виплати дивідендів.

Як бачимо, з 01.07.97 р. для нарахування та виплати дивідендів скасовано умову обов'язкової прибутковості підприємства - емітента корпоративних прав (до зазначеного терміну таку умову було передбачено п. 1.11 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. №334/94-ВР) у випадку, якщо у такого підприємства-емітента є інші власні джерела для виплати дивідендів.

Щодо строків нарахування, то, оскільки п. 11.1 ст. 11 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" встановлено, що звітним періодом може бути як рік (розпочинається 1 січня поточного року і закінчується 31 грудня поточного року), так і квартал, то нараховувати та виплачувати дивіденди з 01.07.97 р. можна як раз на рік, так і раз на квартал (до зазначеного терміну, відповідно до п. 1.11 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. №334/94-ВР, нараховувати та виплачувати дивіденди можна було тільки раз на рік).

Два винятки з наведених вище правил нарахування та виплати дивідендів

Слід зауважити, що з наведених вище правил нарахування та виплати дивідендів є два винятки.

ПЕРШИЙ ВИНЯТОК: обов'язковою умовою виплати дивідендів нерезидентам є наявність прибутку в емітента.

Відповідно до п. 13.7 ст. 13 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", резидент-емітент корпоративних прав провадить виплати дивідендів нерезиденту-власнику таких корпоративних прав пропорційно до його частки в статутному фонді за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні такого емітента після оподаткування.

Отже, обов'язковою умовою виплати дивідендів нерезидентам є наявність прибутку в емітента. Проте, на думку автора, таке обмеження ставить іноземного інвестора в неоднакові умови з інвестором вітчизняним. Крім цього, ст. 12 Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96 р. №93/96-ВР (із внесеними змінами) передбачено, що іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій.

ДРУГИЙ ВИНЯТОК: в акціонерних товариствах дивіденди виплачуються раз на рік.

Відповідно до ст. 37 Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. №1576-ХII (із внесеними змінами), статут акціонерного товариства повинен містити відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) один раз на рік за підсумками календарного року.


Платник податку, який виплачує дивіденди своїм акціонерам (власникам), нараховує та утримує податок на дивіденди в розмірі 30%.

Оподаткування виплати та нарахування дивідендів: резидентам та нерезидентам

Є два режими оподаткування виплати та нарахування дивідендів, що виплачуються резидентом - емітентом корпоративних прав. Перший режим, визначений п. 7.8 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", застосовується щодо виплати дивідендів власникам корпоративних прав - резидентам. Другий режим визначений п. 13.7 ст. 13 цього ж закону і застосовується щодо виплати дивідендів власникам корпоративних прав - нерезидентам. Саме в цьому аспекті і розглянемо порядок оподаткування виплати та нарахування дивідендів.


Оподаткування виплати та нарахування дивідендів, що виплачуються власникам корпоративних прав - резидентам

Відповідно до підпункту 7.8.2 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", платник податку, який виплачує дивіденди своїм акціонерам (власникам), нараховує та утримує податок на дивіденди в розмірі 30% нарахованої суми виплат за рахунок таких виплат незалежно від того, чи є емітент платником податку на прибуток. Зазначений податок вноситься до бюджету до/або одночасно із виплатою дивідендів.

Отже, якщо уповноваженим органом емітента корпоративних прав прийнято рішення про нарахування власникам таких корпоративних прав, які є резидентами, дивідендів в сумі 100000 грн, то до/або одночасно з їх виплатою емітент повинен внести до бюджету податок на дивіденди в сумі 30000 грн. Сума ж, яка безпосередньо підлягатиме виплаті власникам, становитиме 70000 грн.

У цьому ж підпункті наведено обов'язкові відомості, які повинен містити платіжний документ, який надається платником податку банківській установі, що його обслуговує, на сплату податку на дивіденди. Зокрема, такий платіжний документ повинен відображати суму дивідендів, що підлягають виплаті, а також утриману суму податку на дивіденди. Банківська установа не має права приймати до виконання платіжний документ, що не відповідає зазначеним вимогам.

У податковій звітності з податку на прибуток підприємством - емітентом корпоративних прав суми сплаченого податку на дивіденди, отримані резидентами, відображаються в рядку 46.1 додатка "Р" до декларації про прибуток підприємства.


Платник податку - емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку на прибуток на суму внесеного до бюджету податку на дивіденди.

Податок на дивіденди може і не застосовуватись

Слід звернути увагу на те, що податок на дивіденди може і не застосовуватись. Такий випадок, відповідно до підпункту 7.8.5 ст. 7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", можливий при виплаті дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих підприємством, яке нараховує дивіденди, за умови, що така виплата жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента.

Не радимо платнику податку - емітенту корпоративних прав, який нарахував та сплатив до бюджету податок на дивіденди, забувати про суму сплаченого податку. Як визначено підпунктом 7.8.3 ст. 7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", платник податку - емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку на прибуток на суму внесеного до бюджету податку на дивіденди. Ця норма не стосується тільки суб'єктів страхової діяльності, порядок оподаткування яких встановлено п. 7.2 ст. 7 цього ж закону.


Зменшення зобов'язань за податком на прибуток на суму сплаченого податку на дивіденди може здійснюватися впродовж наступних двадцяти звітних (податкових) кварталів після виплати дивідендів.

Порядок відображення податку на дивіденди

Відповідно до підпункту 7.1.2 розділу 7 Порядку складання декларації про прибуток підприємства, у редакції наказу ДПА України від 21.01.98 р. №37 (із внесеними змінами), сума внесеного до бюджету податку на дивіденди, який вноситься до/або одночасно із виплатою дивідендів, відображається в рядку 42.9 додатка "П". При цьому платник податку подає до державного податкового органу копії платіжних документів, які надавались платником податку до банківської установи щодо перерахування сум дивідендів.

Далі з рядка 42.9 сума внесеного до бюджету податку на дивіденди шляхом зменшення разом з даними рядків 42, 42.7, 42.8, 42.9 значення рядка 41.4 "Всього нараховано податку на прибуток" за умови отримання додатного значення потрапляє в рядок 43 додатка "П" з наступним перенесенням в рядок 43 "Сума податку, що підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника" декларації про прибуток підприємства.

Якщо ж значення рядка 41.4 є меншим за суму рядків 42, 42.7, 42.8 та 42.9, то отримане від'ємне значення відображається в рядку 44 додатка "П" з наступним перенесенням в рядок 44 "Сума податку, що підлягає зменшенню за особовим рахунком платника" декларації про прибуток підприємства.

Слід мати на увазі, що, відповідно до підпункту 7.8.4 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", у разі коли сума сплаченого податку на дивіденди перевищує суму податкових зобов'язань підприємства-емітента за податком на прибуток звітного періоду, різниця переноситься на зменшення зобов'язань за податком на прибуток такого підприємства у майбутніх податкових періодах у порядку, передбаченому статтею 6 цього закону. Таким чином, зменшення зобов'язань за податком на прибуток на суму сплаченого податку на дивіденди може здійснюватися впродовж наступних двадцяти звітних (податкових) кварталів після виплати дивідендів.

Сума сплаченого податку на дивіденди, не перенесеного на зменшення зобов'язань за податком на прибуток, відображається в рядку 45 додатка "П" з наступним перенесенням в рядок 45 "Залишок суми податку на дивіденди, що підлягає перенесенню на наступні податкові періоди" декларації про прибуток підприємства.


Суми доходів нерезидентів, отриманих у вигляді дивідендів, оподатковуються за ставкою 15% від нарахованої суми виплати за рахунок такої виплати.

Платник єдиного податку зобов'язаний отримувати податок на дивіденди при їх нарахуванні та виплаті

У цьому ж розділі з'ясовується питання щодо оподаткування податком на дивіденди нарахування та виплати дивідендів, які здійснюються емітентом корпоративних прав - платником єдиного податку. Для цього, вважає автор, слід знову звернутись до підпункту 7.8.2 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", в якому зазначено, що платник податку, який виплачує дивіденди своїм акціонерам (власникам), нараховує та утримує податок на дивіденди в розмірі 30% нарахованої суми виплат за рахунок таких виплат незалежно від того, чи є емітент платником податку на прибуток.

В Указі Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" в редакції указу від 28.06.99 р. №746/99 йдеться про те, що суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником податку на прибуток. Проте підпункт 7.8.2 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" і не обумовлює обов'язкової вимоги щодо статусу платника податку на прибуток, навпаки, податок на дивіденди утримується незалежно від того, чи є емітент платником податку на прибуток.

Таким чином, емітент корпоративних прав - платник єдиного податку при нарахуванні та виплаті дивідендів зобов'язаний утримувати податок на дивіденди. При цьому сума утриманого податку на дивіденди, за відсутності механізму, не переноситиметься на зменшення податкових зобов'язань перед бюджетом такого платника єдиного податку.

Оподаткування виплати та нарахування дивідендів, що виплачуються власникам корпоративних прав - нерезидентам

Як зазначено у п. 13.7 ст. 13 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", доходи нерезидентів, отримані у вигляді дивідендів, нарахованих на корпоративні права, емітовані резидентами, оподатковуються у такому порядку:

суми доходів нерезидентів, отриманих у вигляді дивідендів, оподатковуються за ставкою 15% від нарахованої суми виплати за рахунок такої виплати, якщо інше не передбачено нормами міжнародних угод, які набрали чинності. Сплата податку здійснюється до/або в момент виплати дивідендів при їх репатріації за кордон, але не пізніше сплати податку за результатами податкового періоду, в якому відбулося нарахування таких дивідендів.

При цьому, відповідно до п. 13.2 ст. 13 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", на доходи нерезидентів, отримані у вигляді дивідендів, нарахованих на корпоративні права, емітовані резидентами, не поширюється податок на репатріацію доходів у розмірі 15% суми такого доходу.

Таким чином, якщо уповноваженим органом емітента корпоративних прав прийнято рішення про нарахування власникам таких корпоративних прав, які є нерезидентами, дивідендів в сумі 100000 грн, то до/або в момент їх виплати при репатріації за кордон (але не пізніше сплати податку за результатами податкового періоду - це може бути 20 січня, 20 квітня, 20 липня або 20 жовтня, залежно від того, в якому кварталі прийнято рішення про нарахування дивідендів) емітент повинен внести до бюджету податок в сумі 15000 грн. Сума ж, яка безпосередньо підлягатиме виплаті власникам, становитиме 85000 грн.

Платіжний документ, який подається платником податку банківській установі, що його обслуговує, на сплату податку з доходів нерезидентів, отриманих у вигляді дивідендів, повинен містити ті ж обов'язкові відомості, що і на сплату податку на дивіденди (абзац 2 підпункту 7.8.2 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств").

У податковій звітності з податку на прибуток підприємством - емітентом корпоративних прав суми сплаченого податку на дивіденди, отримані нерезидентами, відображаються в рядку 46.6 додатка "Р" до декларації про прибуток підприємства.

Крім цього, підприємства - емітенти корпоративних прав, відповідно до п. 1.6 Порядку надання звітів про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 16.01.98 р. №28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.98 р. за №56/2496 (із внесеними змінами), не пізніше 25 числа наступного за звітним кварталом місяця, подають до державного податкового органу за своїм місцезнаходженням звіти про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів за попередній квартал.

Звіти подаються окремо по кожному нерезиденту, якому було виплачено дохід. Сума доходів нерезидентів, отриманих у вигляді дивідендів, нарахованих на корпоративні права, емітовані резидентами, відображається у рядку 9 звіту про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів.

У пункті 13.7 статті 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" наведено перелік правил, які не поширюються на нерезидентів, які отримують доходи у вигляді дивідендів.

Оскільки в цьому переліку відсутній підпункт 7.8.5, то як і у випадку з виплатою дивідендів власникам корпоративних прав - резидентам, податок з доходів нерезидентів не застосовується при виплаті дивідендів власникам корпоративних прав - нерезидентам у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих підприємством, яке нараховує дивіденди, за умови, що така виплата жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента.

Водночас платник податку - емітент корпоративних прав не має права зменшувати суми нарахованого податку на прибуток на суму внесеного до бюджету податку з доходів нерезидентів, отриманих у вигляді дивідендів.

Виплата дивідендів і ПДВ

Підпунктом 3.2.7 ст. 3 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР (із внесеними змінами) встановлено, що не є об'єктом оподаткування операції з виплат дивідендів у грошовій формі або у формі цінних паперів (корпоративних прав).

Якщо ж дивіденди виплачуються товарно-матеріальними цінностями або у будь-якому іншому вигляді, що відрізняється від наведених у попередньому абзаці, у емітента корпоративних прав, який виплачує дивіденди (за умови, що він є платником податку на додану вартість), виникає податкове зобов'язання з податку на додану вартість.

При цьому база оподаткування визначається виходячи зі ст. 4 Закону України "Про податок на додану вартість", а дата виникнення податкових зобов'язань - виходячи з п. 7.3 ст. 7 цього ж закону.

Податкове зобов'язання з податку на додану вартість у емітента корпоративних прав, який виплачує дивіденди, не виникає навіть за умови, що така виплата здійснюється товарно-матеріальними цінностями, на користь власника корпоративних прав - нерезидента.

За цих умов відбувається експорт товарно-матеріальних цінностей, а, відповідно до п. 6.2 ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість", податок на додану вартість обчислюється за нульовою ставкою щодо операцій з продажу товарів, які були вивезені (експортовані) за межі митної території України. Треба, однак, брати до уваги, що товари вважаються вивезеними (експортованими) за межі митної території України в разі, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною вантажною декларацією.


Операції з виплат дивідендів у грошовій формі або у формі цінних паперів (корпоративних прав) не обкладаються ПДВ.

Два варіанти оподаткування дивідендів, отриманих власниками корпоративних прав

Оподаткування дивідендів, отриманих власниками корпоративних прав розглянемо в двох варіантах, оскільки для кожного з варіантів існує окремий режим оподаткування:

- отримання дивідендів від емітентів корпоративних прав власниками - фізичними особами;

- отримання дивідендів від емітентів корпоративних прав власниками - юридичними особами.

Оподаткування отримання дивідендів від емітентів корпоративних прав - резидентів власниками - фізичними особами

Відповідно до підпункту "т" п. 1 ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 р. №13-92 (із внесеними змінами), до сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не включаються суми дивідендів, що були оподатковані під час їх виплати згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Таким чином, із сум отриманих фізичною особою дивідендів прибутковий податок з громадян не утримується. На цій же підставі (не включення до сукупного оподатковуваного доходу) із сум отриманих дивідендів не здійснюються утримання до Пенсійного фонду та Фонду сприяння зайнятості на випадок безробіття.

Що стосується нарахувань на суми дивідендів, що виплачуються фізичним особам, то вони не здійснюються на підставі п. 2 ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян", яким встановлено, що суми виплат, які не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу громадян відповідно до підпунктів "а" - "о", "с", "т" пункту 1 статті 5, не беруться до уваги при визначенні бази нарахування страхових внесків, податків і зборів, які нараховуються на фонд оплати праці відповідно до законів України.

Оподаткування отримання дивідендів від емітентів корпоративних прав власниками - юридичними особами

Відповідно до підпункту 4.2.11 ст. 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", не включаються до складу валового доходу дивіденди, отримані платником від інших платників податку, що оподатковані у порядку, встановленому п. 7.8 ст. 7 цього закону.

Це ж підтверджується і підпунктом 7.8.6 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", де зазначено: якщо юридичні особи отримують дивіденди, з яких утримано податок, передбачений підпунктом 7.8.2 цієї статті, то вони не включають такі дивіденди до складу валового доходу.

Таким чином, не включаються до валового доходу власника корпоративних прав - юридичної особи лише суми дивідендів, отриманих від емітентів корпоративних прав - резидентів.

Що стосується сум нерезидентів, то питання їх оподаткування врегульовано таким чином. Відповідно до підпункту 4.1.4 ст. 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", валовий дохід платника податку включає доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів.

У разі отримання власником корпоративних прав - юридичною особою дивідендів у вигляді товарно-матеріальних цінностей, вартість таких цінностей у момент отримання за мінусом нарахованого емітентом податку на додану вартість включається до валових витрат, сума податку на додану вартість відображається у складі податкового кредиту такого платника податку - власника корпоративних прав.

Звичайно, обов'язковою умовою такого включення є зв'язок отриманих товарно-матеріальних цінностей з господарською діяльністю власника корпоративних прав.


2. Приклади відображення в бухгалтерському та податковому обліках нарахування та виплати дивідендів

Приклад 1.

Загальними зборами засновників ТзОВ "Альфа" (резидент України) прийнято рішення про виплату дивідендів у сумі 3000 грн, з яких дві третини перераховуються на розрахунковий рахунок засновника ПП "Бета" (резидент України), а третина виплачується через касу підприємства засновнику - громадянину України І.І. Петренку. При цьому дивіденди частково нараховані за рахунок використання прибутку звітного періоду (2000 грн), а частково - за рахунок нерозподілених прибутків минулих звітних періодів (1000 грн).


Приклад 2.

Загальними зборами засновників ТзОВ "Альфа" (резидент України) прийнято рішення про виплату засновникам (резиденти України) дивідендів у розмірі 3000 грн. Дивіденди вирішено видати у формі товарів. При цьому дивіденди частково нараховані за рахунок використання прибутку звітного періоду (2000 грн), а частково - за рахунок нерозподілених прибутків минулих звітних періодів (1000 грн).


Приклад 3.

Загальними зборами засновників ТзОВ "Альфа" (резидент України) прийнято рішення про використання на виплату дивідендів 3000 грн. Засновниками ТзОВ "Альфа" є юридичні особи - нерезиденти. При цьому дивіденди частково нараховані за рахунок використання прибутку звітного періоду (2000 грн), а частково - за рахунок нерозподілених прибутків минулих звітних періодів (1000 грн).


Документи, використані при написанні статті

1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР (в редакції Закону №283/97-ВР від 22.05.97 р.).

2. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року №1576-XII.

3. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР.

4. Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26 грудня 1992 року №13-92.

5. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми декларації про прибуток підприємства та Порядку її складання" №214 від 08.07.97 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 року за №313/2117.

6. Порядок надання звітів про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів. Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України №28 від 16.01.98 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.01.98 р. за №56/2496.

7. Лист Державної податкової адміністрації України №5199/11/15-1116 від 18.05.98 р.

8. Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності "Про деякі питання оподаткування" від 09.12.99 р. №06-10/847.

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua