Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації

2. Відкриття відокремленого підрозділу підприємства: форми організації, оподаткування, проведення касових операцій

Наше підприємство має намір відкрити відокремлений підрозділ. Просимо дати відповідь на такі запитання:

1. Які можливі форми організації підрозділу підприємства для реалізації товару в іншій області:

а) торговельне представництво;
б) філія підприємства;
в) дочірнє підприємство?

2. Який може бути статус відокремленого підрозділу?

3. Яка процедура утворення кожної з вищенаведених форм підрозділу?

4. Які форми та методи справляння податку при вищенаведених формах організації підрозділів?

5. Які можливі форми проведення касових операцій?

6. Які форми звітності та система контролю в податкових органах?

ПП "Авангард", м. Чернігів

1. Законом України "Про підприємництво" від 07.02.91 р. №698-XII (із внесеними змінами) (див. "ГК" 10/98) визначено, що підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству. Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах на вибір підприємця.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р. №887-XII (див. "ГК" 11/98), підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків та затверджувати положення про них. Погодження питання про розміщення таких відокремлених підрозділів підприємства з відповідними місцевими радами народних депутатів провадиться в порядку, встановленому для створення підприємства.

2,3. Відповідно до пункту 18 Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 р. №740) (див. "ГК" 23/98), підрозділи суб'єкта підприємницької діяльності - філії (відділення), представництва без створення юридичної особи не потребують державної реєстрації.

Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний повідомити про створення та ліквідацію зазначених підрозділів за місцем своєї державної реєстрації шляхом внесення відповідних додаткових відомостей до реєстраційної картки суб'єкта підприємницької діяльності.

Орган державної реєстрації зобов'язаний у 10-денний термін подати відомості щодо створення та ліквідації зазначених підрозділів відповідному органу державної статистики та органу державної податкової служби за місцезнаходженням цих підрозділів.

Реєстрація дочірнього підприємства відбувається на загальних підставах. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.98 р. №740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи власник (власники), уповноважений ним (ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом) подають до органу державної реєстрації:

а) установчі документи в повному обсязі для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства;

рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів - два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом;

статут, якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності;

б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію (додаток 1 до цього Положення);

в) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;

г) документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом.

Органи чи фізичні особи, уповноважені власником (власниками), засвідчують свої повноваження документально.

Місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи на дату державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, яка підтверджується договором, що передбачає передачу засновнику у власність або користування приміщення, частини приміщення (договір купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, лізингу, безоплатного користування майном, про спільну діяльність , установчий договір тощо).

Якщо засновником (одним із засновників) суб'єкта підприємницької діяльності є юридична особа, державна реєстрація її підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію.

4. Відповідно до підпункту 2.1.3 статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств") (див. спецдодаток "ГК" 43/99), платниками податку є філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку (далі - філії), що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади.

Платник податку, який має такі філії, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами цього Закону та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій.

Сума податку на прибуток філій за відповідний звітний (податковий) період визначається розрахунково виходячи із загальної суми податку, нарахованого платником податку, розподіленого пропорційно питомій вазі суми валових витрат філій та амортизаційних відрахувань, нарахованих за основними фондами такого платника податку, які розташовані за місцезнаходженням філії, у загальній сумі валових витрат та амортизаційних відрахувань цього платника податку.

Вибір порядку сплати податку на прибуток, визначеного цим підпунктом, здійснюється платником податку самостійно до початку звітного року, про що повідомляються податкові органи за місцезнаходженням такого платника податку та його філій. Зміна порядку сплати податку протягом звітного року не дозволяється. При цьому філії надають податковому органу за своїм місцезнаходженням розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку в порядку, визначеному цим підпунктом.

Відповідальність за своєчасне та повне внесення сум податку до бюджету територіальної громади за місцезнаходженням філії несе платник податку, у складі якого перебуває така філія.

Оподаткування податком на додану вартість дочірнього підприємства відбувається на загальних засадах, відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР) (див. спецдодаток "ГК" 44/99). Філії та представництва податок на додану вартість не сплачують.

Відповідно до Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування України 26.08.99 р. №11, платниками збору на обов'язкове соціальне страхування до фонду є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання та інші юридичні особи; філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників збору, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник збору, територіальної громади.

Відповідно до Закону України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" від 26.06.97 р. №402/97-ВР) (див. "ГК" 33/97), платниками збору на обов'язкове соціальне страхування (у тому числі збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття) є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та інші юридичні особи; філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у пункті 1 цієї статті, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник збору, територіальної громади.

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 20.05.93 р. №56-93 (із внесеними змінами), платниками місцевих податків та зборів є юридичні та фізичні особи, тому дочірні підприємства сплачують їх на загальних підставах, а філії та представництва сплачувати не повинні.

5. Проведення касових операцій філій, представництв, дочірніх підприємств здійснюється на загальних засадах, відповідно до пункту 1 Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України №21 від 02.02.95 р. (у редакції постанови Правління Національного банку України №334 від 13.10.97 р.) (див. "ГК" 12/99). Порядок поширюється на всіх юридичних осіб (крім банків і підприємств зв'язку) незалежно від форм власності і виду діяльності та їх відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення тощо), які не мають статусу юридичної особи (далі - підприємства) і які зареєстровані та діють згідно з чинним законодавством України та здійснюють касові операції в національній валюті.

Відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.98 р. №727/98 (у редакції Указу Президента №746/99 від 28.06.99 р.) (див. "ГК" 14/99), спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за рік не перевищує 1 млн гривень.

Дія цього Указу не поширюється на:

суб'єктів підприємницької діяльності, на яких поширюється дія Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" в частині придбання спеціального патенту;

довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи;

суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам - учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків;

фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами;

спільну діяльність, визначену пунктом 7.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Таким чином, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи підприємства, які не є юридичною особою не можуть перейти на сплату єдиного податку.

6. Відповідно до Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 18.08.95 р. №139 (див. "ГК" 3/98), річний бухгалтерський звіт складається підприємствами й організаціями, що є юридичними особами, та виділеними на окремий баланс філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами підприємств і організацій (крім банків і бюджетних установ), незалежно від видів діяльності та форм власності.

Показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства, виділених на окремий баланс, підприємства повинні включатися в дані показників форм звітності підприємства. Під окремим балансом слід розуміти систему показників, що обчислюються та заповнюються підрозділом підприємства, які відображають його фінансово-майновий стан на звітну дату для потреб управління підприємством. Виділення структурних підрозділів - цехів, дільниць, відділень - на окремий баланс з належними активами і пасивами оформляється відповідним рішенням керівника підприємства і підтверджується складанням відповідного акта, який підписується представниками підприємства і філії. Додатком до акта є передатний окремий баланс, в якому відображаються результати обов'язкової інвентаризації майна і зобов'язань філії.

До передатного окремого балансу включаються ті статті (або їх частина) загального балансу підприємства, які прямо стосуються або безпосередньо випливають із діяльності структурного підрозділу, що виділяється (необоротні та оборотні активи, прибутки і збитки поточного року і нерозподілені прибутки (непокриті збитки) минулих років, що утворилися за період до виділення структурного підрозділу на окремий баланс, зобов'язання, фонди цільового фінансування, спеціального призначення тощо). Філії у звіті відображають показники своєї діяльності з дня виділення структурного підрозділу на окремий баланс по 31 грудня звітного року.

Підприємство, до складу якого входять дочірні підприємства та виділені на окремий баланс філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, у пояснювальній записці наводить дані про їх місцезнаходження, назву і вид діяльності.

Податкова звітність філій, представництв, дочірніх підприємств складається та подається на загальних засадах.

Віталій ДЗЬОБАН, АФ "Контракти-Аудит"

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua