Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: основні засоби
<<

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 3-й
Основні засоби

ЗАРАХУВАННЯ НА БАЛАНС ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

1. Визначення основних засобів

2. Придбання основних засобів групи 1 виробничого та невиробничого призначення у юридичної особи

3. Схеми бухгалтерських проводок

4. Придбання основних засобів групи 1 у приватних осіб

5. Зразки документів

6. Завдання


  • СХЕМА придбання основних засобів 1 групи (виробничого призначення) у юрособи
  • СХЕМА придбання основних засобів 1 групи (невиробничого призначення) у юрособи
  • СХЕМА операцій з придбання ОЗ групи 1 (НЕвиробничого призначення) у приватної особи
  • СХЕМА придбання основних засобів груп 2, 3, що ПОТРЕБУЮТЬ монтажу
  • СХЕМА операцій з придбання ОЗ груп 2, 3, що НЕ потребують монтажу
  • ОСОБЛИВОСТІ придбання виробничого устаткування у ПОВ'ЯЗАНИХ осіб

Теми попередніх уроків:
Урок 1.
Створення підприємства і його реєстрація ("Дт-Кт" №5)
Урок 2. Трудові відносини. Кадри: все, що стосується бухгалтера ("Дт-Кт" №8)


Урок 3. Зарахування на баланс основних засобів

На попередніх уроках на прикладі умовного підприємства "Галикон" ми визначили роль і місце бухгалтера під час створення підприємства, а також - правильного оформлення документів під час прийняття на роботу. І хоча, як засвідчив досвід попередніх тем, роль бухгалтера на перших двох етапах є значно більшою, ніж прийнято вважати, спеціалізовану школу власне бухгалтера ми розпочинаємо саме з цього - третього - уроку. Отже, зарахування на баланс основних засобів.*

1. Визначення основних засобів

У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.99 р. не дано визначення основних засобів - є лише визначення активів, до яких належать ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, спричинить у майбутньому економічні вигоди.

Непряме визначення основних засобів знаходимо в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". У пункті 16 рекомендовано в статті балансу "Основні засоби" вказувати вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами). Таким відповідним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку є Положення (стандарт) 7 "Основні засоби", який повинен був визначити методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби і який досі не затверджено.

На це ж Положення (стандарт) посилається Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затверджена наказом Мінфіну №291 від 30.11.99 р. Згідно з нею до основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких перевищує один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Зверніть увагу: у визначенні нічого не говориться про мінімальну вартість предметів, що не включаються при придбанні (спорудженні, виготовленні) до складу основних засобів. Таку мінімальну вартість Мінфін визначив у Наказі №258 від 17.12.98 р. "Про зміни граничної вартості предметів" у розмірі до 500 гривень. Відповідь на запитання, чи буде використовуватись така гранична вартість при визначенні належності предметів до МШП або основних засобів, ми отримаємо, напевно, лише після затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Основні фонди поділяються на три групи

Що стосується податкового обліку, то він оперує поняттям "основні фонди" і дає таке визначення: "Під терміном "основні фонди" слід розуміти матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом" (підпункт 8.2.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"). Далі в законі сказано, що основні фонди поділяються за такими групами:

група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування);

група 2 - автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них;

група 3 - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1 і 2.

Облік балансової вартості основних фондів, які підпадають під визначення групи 1, ведеться по кожній окремій будівлі, споруді або їх структурному компоненту та загалом по групі 1 як сума балансових вартостей окремих об'єктів такої групи.

Облік балансової вартості основних фондів, які підпадають під визначення груп 2 і 3, ведеться за сукупною балансовою вартістю відповідної групи основних фондів незалежно від часу введення в експлуатацію таких основних фондів. При цьому окремий облік балансової вартості індивідуальної матеріальної цінності, що входить до складу основних фондів групи 2 або групи 3, з метою оподаткування не ведеться.


Зауваження:

Зазначимо, що, відповідно до вимог Інструкції з обліку основних засобів, одиницею бухгалтерського обліку основних засобів (це стосується усіх 3-х груп) є окремий інвентарний об'єкт, який уособлює закінчений пристрій із усіма пристосуваннями та приладдям до нього, або ж конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання визначених самостійних функцій.

Крім того, інвентарним об'єктом також вважається відокремлений комплекс конструктивно сполучених предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування спільні пристосування й пристрої, загальне керування, єдиний фундамент, завдяки чому кожний предмет може виконувати свої функції, а комплекс предметів - роботу лише у складі комплексу, а не самостійно. Будинок виробничого корпусу підпадає під таке визначення.

Відображення основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку

Старий план рахунків враховував такий поділ основних засобів на групи і, відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 1997 р. №159, передбачав рахунки:

1. "Будівлі і споруди";

2. "Автотранспорт, меблі, прилади";

3. "Приватизований житловий фонд";

4. "Інші основні засоби".

Новий план рахунків, відповідно до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", має зовсім інші субрахунки рахунка 10 "Основні засоби", а саме:

101 "Земельні ділянки";

102 "Капітальні витрати на поліпшення земель";

103 "Будинки та споруди";

104 "Машини та обладнання";

105 "Транспортні засоби";

106 "Інструменти, прилади та інвентар";

107 "Робоча і продуктивна худоба";

108 "Багаторічні насадження";

109 "Інші основні засоби".

Як будуть використовуватись ці субрахунки, багато в чому визначить довгоочікуване Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Тема обліку основних засобів дуже об'ємна. Викласти її повністю протягом одного уроку неможливо, отже, подаватимемо її поступово і почнемо із зарахування на баланс основних засобів.


Далі:


Перелік використаних законодавчих і нормативних документів

1. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. №400/97-ВР, із наступними змінами.

2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" від 18.02.97 р. №77/97-ВР, із наступними змінами.

3. Закон України "Про товарну біржу" від 10.12.91 р. №1956-ХII, із наступними змінами і доповненнями.

4. Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за окремими видами господарських операцій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.98 р. №1740, із наступними змінами і доповненнями.

5. Наказ Державного комітету статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку й Інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування" від 27.07.98 р. №263, зареєстрований у Мін'юсті України 12.08.98 р. за №508/2948, із наступними змінами.

6. Вказівки про склад і порядок заповнення облікових реєстрів малими підприємствами, затверджені наказом Мінфіну України від 31.05.96 р. №112, зареєстрованим у Мін'юсті України 13.06.96 р. за №297/1322.

7. Закон України "Про нотаріат" від 02.09.93 р. №3425-ХII, із наступними змінами.

8. Указ Президента України "Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні" від 23.08.98 р. №932/98.

9. Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом ДПАУ від 08.07.97 р. №214, зареєстрованим у Мін'юсті України 14.08.97 р. за №313/2117, із наступними змінами і доповненнями.

10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарчих операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291, зареєстрованим у Мін'юсті України 21.12.99 р. за № 892/4185.

11. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291, зареєстрованим у Мін'юсті України 21.12.99 р. за № 892/4185.

12. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форм податкової накладної, книги облiку придбання та книги облiку продажу товарiв (робiт, послуг), порядку їх заповнення" вiд 30 травня 1997 року №165.

13. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV.

14. Наказ Мінфіну "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" від 30.11.99 р. №291.

15. Наказ Мінфіну "Про зміни граничної вартості предметів" від 17.12.98 р. №258.

16. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Iнструкцiї з бухгалтерського облiку балансової вартостi груп основних фондiв" від 24 липня 1997 р. №159.

17. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від 29 грудня 1995 р. №352 .

18. Закон про ПДВ від 03.04.97 р. №168/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

19. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність у Україні" від 16 липня 1999 року №996-XIV.

20. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. №88, зареєстрованим у Мін'юсті України 05.06.95 р. за №168/704.

21. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 15 липня 1999 року №977-XIV.

22. Лист ДПА України "Про необхідність коригування розміру податкового кредиту через передачу основних фондів до статутного фонду іншої особи" від 28.10.99 р. №16211/7/16-1220-26.

23. Наказ Мінстату України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів" від 21.06.96 р. №193.

24. Наказ МФУ "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей" від 16.05.96 р. №99.

25. Наказ МФУ "Про зміни і доповнення до Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей" від 18.10.96 р. №226.


Продовження теми


<<
© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua