Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: основні засоби

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 3-й
Зарахування на баланс основних засобів
(Продовження)

3. Схеми бухгалтерських проводок

А тепер подамо схему бухгалтерських проводок за всіма операціями, пов'язаними з придбанням будинку виробничого корпусу фірмою "Покупець", у табличному вигляді (див. таблицю 1). Вона базується на Плані рахунків і Інструкції з використанням Плану рахунків.

Таблиця 1

Облікові реєстри

Відповідно до Закону про бухгалтерський облік, стаття 9, пункт 3, інформація, що міститься у первинних облікових документах, повинна бути систематизована на рахунках бухгалтерського обліку у реєстрах синтетичного й аналітичного обліку за допомогою подвійного запису їх на взаємозалежних бухгалтерських рахунках.


Зауваження

Наведене в таблиці 1 є кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку, що відображає операції придбання основних засобів групи 1. Тепер розгляньмо цю інформацію в облікових реєстрах.


Відповідно до Закону про бухгалтерський облік, стаття 9, пункт 4, облікові реєстри містять:

- назву, період реєстрації господарських операцій;

- прізвища і підписи або інші дані, що дають можливість ідентифікувати осіб, які брали участь у їх обліковуванні.

Особливо зверніть увагу на те, що пункт 5 статті 9 Закону про бухгалтерський облік містить вимогу відображати господарські операції в облікових реєстрах у тому звітному періоді, в якому вони здійснені.

А відповідно до статті 8, пункт 5, Закону про бухгалтерський облік, підприємство має право самостійно вибирати форму бухгалтерського обліку як визначену систему облікових реєстрів та інших складових такої форми за умови дотримання єдиних основ, передбачених зазначеним Законом, а також з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології опрацювання облікових даних.

Серед наявних форм бухгалтерського обліку виокремимо:

- спрощену, яку застосовують малі підприємства;

- журнально-ордерну форму.

Реєстри, що застосовуються при спрощеній формі, регламентовані Вказівками про облікові реєстри.

Розгляньмо облікові реєстри, що застосовані для відображення операцій фірми "Покупець" з придбання основних засобів групи 1, при застосуванні спрощеної і журнально-ордерної форми обліку .

Таблиця 2

Відображення витрат у податковому обліку

Що стосується відображення витрат, пов'язаних із придбанням фірмою "Покупець" будинку виробничого корпусу, у податковому обліку, то тут особливу увагу звернімо на положення підпункту 5.3.2 Закону про прибуток, відповідно до якого витрати на придбання, будівництво, реконструкцію, модернізацію, ремонт та інші поліпшення основних фондів, що амортизуються, не відносять до складу валових витрат.

Тож фірма "Покупець" суму витрат на придбання (510000 грн) не повинна відносити до валових витрат протягом будь-якого періоду, у якому відбулися ці витрати (у нашому випадку таким періодом є березень 2000 р.). Проте, відповідно до підпункту 8.4.1 Закону про прибуток, фірма "Покупець" збільшує балансову вартість основних фондів групи 1, до якої відноситься придбаний будинок виробничого корпусу, на суму всіх витрат на придбання без урахування "вхідного" ПДВ, тобто на 510000 грн. Згідно з підпунктом 8.1.2 Закону про прибуток, зазначена сума підлягає амортизації. Відповідно до підпунктів 8.3.2 і 8.6.1 Закону, нарахування амортизації починається з періоду, що настає за періодом введення основних засобів у експлуатацію, тобто у нашому випадку з 01.04.2000 р.

Придбання основних засобів групи 1 невиробничого призначення

Відомо, що, крім виробничих основних засобів, до групи 1 відносять також основні невиробничі фонди. Відповідно до Закону про прибуток, підпункт 8.1.4, під основними невиробничими фондами розуміються капітальні активи, не використовувані у господарській діяльності підприємства. У свою чергу, відповідно до пункту 1.32. Закону про прибуток, господарською діяльністю вважається будь-яка діяльність, спрямована на одержання прибутків у грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, у тому разі, коли особиста участь особи в організації такої діяльності є постійною, регулярною та істотною. Безпосередня участь - це зазначена діяльність особи через свої постійні представництва, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-якої іншої особи, що діє від імені і на користь першої особи. Отже, до основних невиробничих фондів належать основні засоби, що не використовуються підприємством для одержання прибутку.

Що стосується групи 1, то до основних невиробничих фондів відносять будинки, споруди, їх структурні компоненти і передавальні пристрої, у тому числі житлові будинки і їх частини (квартири і місця загального користування).


Зауваження

Відповідно до підпункту 8.1.4 Закону про прибуток, основні невиробничі фонди не підлягають амортизації.


У бухгалтерському обліку основні невиробничі фонди відображаються на рахунку 10 "Основні засоби". Як уже зазначалося вище, відповідно до Інструкції з обліку основних засобів, пункт 10, одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт. Це стосується і основних невиробничих фондів групи 1. Знос по зазначених основних засобах у бухгалтерському обліку відображається в сумі амортизації за нормами для даної групи, тобто 1,25% у розрахунку на календарний квартал, але виходячи з первісної вартості таких основних засобів. При цьому нарахування зносу починається з 1-го числа місяця, що настає за місяцем зарахування на баланс підприємства відповідних основних невиробничих фондів, а за об'єктами, списаними з балансу, припиняється з 1-го числа місяця, що настає за місяцем їх вибуття.

Приклад придбання основних невиробничих фондів

Розгляньмо придбання основних невиробничих фондів на прикладі (див. схему). Припустімо, фірма "Покупець" за договором купівлі-продажу одержує в юридичної особи ("Продавець №2") будинок спортивного комплексу. Його вартість, відповідно до договору купівлі-продажу - 500000 грн плюс ПДВ (500000 х 20 : 100) = 100000 грн, що дорівнює (500000 + 100000) = 600000 грн. При цьому знос будинку не нараховувався.

За умовами договору, фірма "Покупець" спочатку здійснює 50-відсоткову передоплату вартості будинку, а відтак, після його приймання, остаточно розраховується з продавцем. Припустімо також, що придбання будинку спортивного комплексу здійснюється через товарну біржу, вартість послуг якої з реєстрації договору купівлі-продажу між фірмами "Продавець №2" і "Покупець" - 5000 грн плюс ПДВ (5000 х 20 :100) = 1000 грн, що еквівалентно (5000 + 1000) = 6000 грн. Наведемо послідовність операцій з купівлі будинку.

1) дата укладання договору між фірмами "Продавець №2" і "Покупець" 05.04.2000 р.;

2) дата перерахування пенсійного збору відповідно до Закону про пенсійний збір у сумі 1% вартості будинку без ПДВ (500000 х 1 : 100) = 5000 грн - 07.04.2000 р.;

3) реєстрація договору купівлі-продажу на товарній біржі й оплата реєстраційного збору в сумі [5000 грн + 1000 грн (ПДВ)] = 6000 грн - 09.04.2000 р.;

4) перерахування авансу разом із "вхідним" ПДВ продавцю в сумі (600000 : 2) = 300000 грн - 10.04.2000 р.;

5) передача будинку продавцем покупцю за актом передачі - 14.04.2000 р.;

6) остаточний розрахунок покупця з продавцем - 24.04.2000 р.;

7) зарахування фірмою "Покупець" купленого будинку до складу власних основних засобів - 28.04.2000 р.

Порядок оформлення вищевказаних операцій первинними документами аналогічний порядку оформлення придбання виробничих фондів, тому розглядати його не будемо. А що стосується відображення придбання основних невиробничих фондів у бухгалтерському обліку, то тут є деякі особливості.

Особливості бухобліку придбання основних невиробничих фондів

Відповідно до Закону про ПДВ, підпункт 7.4.4, при придбанні основних засобів, які не підлягають амортизації, ПДВ, сплачений у зв'язку з таким придбанням, відшкодовується за рахунок джерел фінансування і до податкового кредиту не відноситься. Внаслідок того, що фірма "Покупець" не має права на податковий кредит з ПДВ, на рахунок 103 будинок спорткомплексу зараховують за сумою всіх витрат з його придбання з урахуванням сум ПДВ, сплачених при здійсненні цих витрат, тобто: суми ПДВ, сплаченої продавцю ("Продавець №2"), - (500000 х 20 : 100) = 100000 грн; суми ПДВ, сплаченої товарній біржі при оплаті послуг з реєстрації, - (5000 х 20 : 100) = 1000 грн. Крім того, до вартості будинку увійде також сума пенсійного збору - 5000 грн. Виходячи з цього загальна вартість будинку спорткомплексу, за якою він відображається фірмою "Покупець" на рахунку 103 при введенні в експлуатацію, дорівнює підсумковій сумі таких складових:

- чистої вартості, зазначеної в договорі купівлі-продажу - 500000 грн;

- суми ПДВ, сплаченої продавцю будівлі, - 100000 грн;

- чистої вартості послуг товарної біржі з реєстрації договору купівлі-продажу, - 5000 грн;

- суми ПДВ, сплаченої біржі при оплаті її послуг - 1000 грн;

- суми пенсійного збору - 5000 грн, або (500000 + 100000 + 5000 + 1000 + 5000) = 611000 грн.

Ця цифра відображається в усіх первинних документах з введення в експлуатацію будинку спорткомплексу, порядок заповнення яких ми розглянули при купівлі виробничого будинку (див. вище).

Бухгалтерські проводки, які відображають придбання та введення в експлуатацію основних невиробничих фондів, дещо відрізняються від тих, якими відображається придбання виробничих фондів (див. таблицю 1), причому відмінності пов'язані з відображенням "вхідного" ПДВ. Ці відмінності наведено в таблиці 3

Таблиця 3

Що стосується відображення розглянутих у таблиці 3 проводок в облікових реєстрах, то повинні бути використані ті ж реєстри, що наведені в таблиці 2. Як виняток - не буде операцій по рахунку 644, що відображаються у відомості №В-5 (при спрощеній формі обліку) або в журналі-ордері №8 (при журнально-ордерній формі обліку).

Особливість заповнення Книги обліку придбання товарів

Деякою особливістю при придбанні основних невиробничих фондів відзначається також заповнення фірмою "Продавець" Книги обліку придбання товарів. На відміну від граф, що їх заповнюють при придбанні виробничих фондів, пов'язаних з відображенням податкового кредиту, у даному випадку фірмі "Продавець" потрібно заповнити графу 24 Книги, вказавши в ній витрати на купівлю самого будинку спорткомплексу з урахуванням "вхідного" ПДВ (500000 + 100000 = 600000 грн), а також витрати на оплату реєстраційних послуг біржі, також з урахуванням "вхідного" ПДВ (5000 + 1000 = 6000 грн).

Відображення витрат на придбання

Що стосується відображення витрат на придбання невиробничого будинку в податковому обліку, то жодні витрати, пов'язані з цим придбанням, у жодному з періодів, у яких вони мали місце, а також витрати з його експлуатації (знос) не повинні відноситись ані до складу валових витрат, ані на зменшення оподаткованого прибутку за алгоритмом, встановленим для амортизації Законом про прибуток, пункт 3.1, адже будинок не використовується підприємством з метою одержання прибутку.


Далі:

4. Придбання основних засобів групи 1 у приватних осіб

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua