Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Практична бухгалтерія - Нові національні стандарти

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство
Територія
Форма власності
Орган державного управління
Галузь
Вид економічної діяльності
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КФВ
за СПОДУ
за ЗКГНГ
за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн ___________________________________

Контрольна сума

Адреса__________________________________________________________

КОДИ
 
 
01
     
     
     
     
     
     
     

Баланс

на ___________________ 2000 р.

Форма №1

Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 300 310
первісна вартість 011 330 350
знос 012 30 40
Незавершене будівництво 020 1200 2100
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 500 2570
первісна вартість 031 1000 3200
знос 032 500 630
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 110 100
інші фінансові інвестиції 045 20 10
Довгострокова дебіторська заборгованість 050    
Відстрочені податкові активи 060 - 3
Інші необоротні активи 070    
Усього за розділом I 080 2130 5093
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 400 450
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
незавершене виробництво 120 10 60
готова продукція 130 20 78
товари 140 1300 1400
Векселі одержані 150 150 170
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чисто реалізаційна вартість 160 300 320
первісна вартість 161 340 360
резерв сумнівних боргів 162 40 40
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 7  
за виданими авансами 180 35 12
з нарахованих доходів 190    
із внутрішніх розрахунків 200    
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 20 3
Поточні фінансові інвестиції 220 50 20
Кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 70 201
в іноземній валюті 240 120 5
інші оборотні активи 250 10 -
Усього за розділом II 260 2492 2719
III. Витрати майбутніх періодів 270 50 70
Баланс 280 4672 7882

Пасив Код рядка На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 3600 3830
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 200 200
Інший додатковий капітал 330 2629
Резервний капітал 340 50 70
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2 10
Неоплачений капітал 360 (30) (10)
Вилучений капітал 370 (20) (10)
Усього за розділом I 380 3802 6719
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 10 6
Інші забезпечення 410 2 -
Цільове фінансування 420 10 -
Усього за розділом II 430 22 6
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 200 250
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460 50
Інші довгострокові зобов'язання 470 20
Усього за розділом III 480 220 300
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 120 190
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 20 20
Векселі видані 520 60 130
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 250 225
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 50 110
з бюджетом 550 10 20
з позабюджетних платежів 560 3 4
зі страхування 570 7 3
з оплати праці 580 18 10
з учасниками 590 30 35
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610 10
Усього за розділом IV 620 578 747
V. Доходи майбутніх періодів 630 50 110
Баланс 640 4672 7882

Керівник _________________________________

Головний бухгалтер _________________________________

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua