Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2000: Практична бухгалтерія - Нові національні стандарти

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство*
Територія
Форма власності
Орган державного управління
Галузь
Вид економічної діяльності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КФВ
за СПОДУ

за ЗКГНГ
за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн ___________________________________

Контрольна сума

КОДИ
    01
 
 
 
 
 
 
 

Звіт про власний капітал за __________________ 20__ р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статут-
ний
капітал
Пайов-
ий
капітал
Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал
Інший додатко-
вий
капітал
Резерв-
ний капітал
Нероз-
поділе-
ний
прибу-
ток
Неопла-
чений
капітал
Вилуче-
ний
капітал
Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок
на початок
року
010 3600   200   50 2 -30 -20 3802
Коригування:                    
Зміна
облікової
політики
020                  
Виправлення помилок 030           30     30
Інші зміни 040 10       20 -30      
Скори-
гований
залишок
на початок
року
050 3610   200   70 2 -30 -20 3832
Переоцінка
активів:
                   
Дооцінка
основних
засобів
060       2000         2000
Уцінка
основних
засобів
070       -100         -100
Дооцінка
незавер-
шеного
будівництва
080       700         700
Уцінка
незавер-
шеного
будівництва
090                  
Дооцінка
немате-
ріальних
активів
100       200         200
Уцінка
немате-
ріальних
активів
110       -300         -300
  120                  
Чистий
прибуток
(збиток)
за звітний
період
130           80     80
Розподіл
прибутку:
                   
Виплати
власникам
(дивіденди)
140           -40     -40
Спрямування
прибутку до
статутного
капіталу
150 20         -20     -
Відрахування до           10 -10     -
резервного
капіталу
160                  
  170                  
Внески
учасників:
                   
Внески до
капіталу
180 200               200
Погашення
заборго-
ваності
із капіталу
190             20   20
  200                  
Вилучення
капіталу:
                   
Викуп акцій
(часток)
210               -30 -30
Перепродаж
викуплених
акцій (часток)
220               25 25
Анулювання
викуплених
акцій (часток)
230               15 15
Вилучення
частки
в капіталі
240                  
Зменшення
номінальної
вартості акцій
250                  
Інші зміни
в капіталі:
                   
Списання
невідшко-
дованих
збитків
260         -10 -2     -12
Безкоштовно
отримані
активи
270       129         129
  280                  
Разом змін
в капіталі
290 3830   200 2629 70 10 -10 -10 6719
Залишок
на кінець
року
300 3830   200 2629 70 10 -10 -10 6719

Керівник _________________________________

Головний бухгалтер _________________________________

© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua