Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#12 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: практика

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 4-й.
Оплата праці. Практика (продовження)

У "Практиці" ми наводимо Колективний договір, укладений 31.01.2000 р. між адміністрацією ТзОВ "Галикон" в особі директора В. А. Чернівецького та трудовим колективом в особі голови профспілкового комітету А. Н. Морозової.


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Цей колективний договір встановлює взаємні зобов'язання трудового колективу і адміністрації при вирішенні питань, що стосуються економічного і соціального розвитку ТзОВ "Галикон".

Договір визнає право адміністрації в межах, передбачених статутом підприємства, на планування, управління та контроль за виробничою діяльністю ТзОВ "Галикон", наймання, підвищення кваліфікації робітників, спеціалістів, забезпечення зайнятості і удосконалення організації, умов праці і заробітної платні.

Адміністрація визнає в особі профспілкового комітету первинної профспілкової організації підприємств торгівлі України ТзОВ "Галикон" повноважного представника трудового колективу в колективних переговорах з питань регулювання трудових відносин та норм праці, заробітної плати, соціального захисту працівників ТзОВ "Галикон".

Первинна організація профспілки визнає свою відповідальність за реалізацію загальних цілей і необхідність підвищення якості і зростання продуктивності праці як внеску до розвитку ТзОВ "Галикон", що є джерелом прибутків кожного робітника.

Термін дії колективного договору - один рік з дня підписання його сторонами - трудовим колективом та адміністрацією ТзОВ "Галикон". Він втрачає чинність після затвердження нового колективного договору.

РОЗДІЛ І

УГОДА ЩОДО ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ

З метою фінансування технічного, економічного і соціального розвитку ТзОВ "Галикон" адміністрація і профспілковий комітет зобов'язуються:

1.1. Забезпечити отримання в 2000 році балансового прибутку в сумі 44000 грн.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.; від профкому - Морозова А. Н.

1.2. Залишений у розпорядженні колективу ТзОВ "Галикон" чистий прибуток у сумі 22000,00 грн використати для створення фондів економічного заохочення:

- фонду соціального культурного розвитку (ФСКР) колективу - 19000,00 грн (додаток 1)

- резервного фонду (РФ) - 3000,00 грн (додаток 2).

При збільшенні (зменшенні) балансового прибутку нарахування фондів економічного заохочення регулювати пропорційно до цих змін.

1.3. Реалізувати товарів народного споживання у 2000 році на суму, не меншу ніж 500000,00 грн.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

РОЗДІЛ II

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

З метою забезпечення здорових і безпечних умов праці, зниження виробничого травматизму та захворюваності адміністрація і профспілковий комітет зобов'язуються:

2.1. Виділити на охорону праці, техніку безпеки та поліпшення умов праці 1000,00 грн, в тому числі:

- на заходи з охорони праці - 300,00 грн;

- на придбання спецодягу - 7000,00 грн.

2.1.1. Виконати у встановлений термін заходи "Угоди адміністрації та профспілкового комітету ТзОВ "Галикон" з охорони праці на 2000 рік" (додаток 3), використати на ці цілі 1200,00 грн.

2.1.2. Поліпшити умови праці 7 працівникам ТзОВ "Галикон", у тому числі 7 жінкам.

2.1.3. Завершити до 1 жовтня 2000 року роботи з підготовки торгових приміщень до роботи в осінньо-зимовий період.

2.1.4. Забезпечити працівників підприємства санітарно-побутовими приміщеннями не менше як на 90% вимог нормативу.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.; від профкому - Морозова А. Н.

2.2. Працівникам ТзОВ "Галикон", зайнятим на роботах, які потребують додаткового спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту в більшій кількості, ніж зазначено у нормах, видавати потрібний спецодяг на підставі заявок підрозділів, погоджених з відділом охорони праці.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

2.3. Два рази на рік за затвердженим графіком проводити в торгових залах і відділах контроль санітарно-гігієнічних факторів шляхом проведення лабораторних аналізів та інструментальних замірів.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

2.4. Здійснювати через комісію охорони праці та громадських інспекторів контроль за дотриманням законодавства у галузі охорони праці, виконанням правил та норм з техніки безпеки, виробничої санітарії і намічених оздоровчих заходів, не рідше одного разу на квартал розглядати питання культури виробництва, техніки безпеки та виробничої санітарії на розширених засіданнях профкому. Притягувати до відповідальності посадових осіб, які не реагують на пропозиції громадських інспекторів з охорони праці, спрямовані на усунення порушень правил та норм техніки безпеки.

Відпов. від профкому - Морозова А. Н.

З метою зниження негативного впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище адміністрація зобов'язується:

2.5. Здійснювати природоохоронні заходи, що компенсують негативний вплив діяльності підприємства на навколишнє середовище. Виділити і використати на ці цілі 400,00 грн.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

Профспілковий комітет зобов'язується:

2.6. Контролювати виконання природоохоронних засобів, що компенсують негативний вплив виробництва на навколишнє середовище, не рідше одного разу на квартал розглядати на розширеному засіданні профкому питання охорони навколишнього середовища.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

РОЗДІЛ III

УГОДА ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ

3.1. З метою підвищення соціальних гарантій для трудящих адміністрація і профспілковий комітет зобов'язуються:

3.1.1. Розмір коштів на оплату праці визначати відповідно до вимог законодавства України про оплату праці.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.; від профкому - Морозова А. Н.

3.1.2. Мінімальна заробітна плата не може бути нижчою від встановленого законодавством і галузевою угодою розміру. При зміні розміру мінімальної заробітної плати, встановленої державою, переглядати її розмір виходячи з фінансових можливостей ТзОВ "Галикон".

3.1.3. За рахунок збільшення обсягів виробництва і одержання прибутку використовувати частину коштів для додаткової оплати праці працівників ТзОВ "Галикон" згідно із співвідношенням витрат на оплату праці до обсягів прибутку.

3.1.4. Форми, системи і розміри оплати праці працівників ТзОВ "Галикон" погоджувати з профспілковим комітетом.

3.1.5. Видачу премії проводити згідно з чинними на заводі Положеннями про преміювання. Упродовж одного місяця після підписання колективного договору розробити та узгодити з профспілковим комітетом Положення про преміювання.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

3.1.6. Технічне нормування праці здійснювати на підставі довідників норм часу і нормативів обслуговування, погоджених з профспілковим комітетом.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

3.1.7. Власник підприємства має право підвищувати розцінки або оклади до 20% робітникам, які працюють за нормативами обслуговування.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

3.1.8. Власник підприємства має право встановлювати надбавки робітникам, які зайняті на особливо відповідальних роботах, за високу професійну майстерність. Надбавки слід встановлювати диференційовано залежно від кваліфікації та стажу роботи.

Відпов.від адміністрації - Чернівецький В. А.

3.1.9. Власник підприємства має право встановити доплати працівникам ТзОВ "Галикон" за виконання особливо важливих робіт на період їх виконання.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

3.1.10. Працівникам ТзОВ "Галикон" за роботу в нічний час здійснювати додаткову оплату в розмірі 20% погодинної тарифної ставки за кожну годину нічної роботи.

Відпов. від адміністрації - керівники підрозділів.

3.1.11. Працівникам ТзОВ "Галикон", які працюють у двозмінному і тризмінному режимі роботи, здійснювати додаткову оплату:

- за роботу у вечірню зміну у розмірі 20% тарифної ставки (посадового окладу) працівника;

- за роботу в нічну зміну - у розмірі 40% тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

3.1.12. Виплачувати заробітну плату два рази на місяць: аванс - 21-24 числа, остаточний розрахунок - 7-10 числа.

Видавати кожному робітнику, спеціалісту і службовцю щомісяця, не пізніше ніж за 1 день до строку виплати заробітної плати розрахункові листки (табуляграми) з зазначенням у них розміру заробітку і виробничих вирахувань за звітний місяць.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

3.1.13. Працівникам, які йдуть у відпустку, заробітна плата виплачується не пізніше ніж за три робочих дні до початку відпустки.

У випадку якщо заробітна плата виплачена несвоєчасно, відпустка на вимогу працівника відповідно переноситься на час, що дорівнює строку затримки.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

3.1.14. Всі зміни в умовах оплати праці погоджувати з комітетом профспілок і доводити до відома працюючих не пізніше ніж за 2 місяці до їх введення.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

3.1.15. Здійснювати коректування норм праці в міру впровадження організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

РОЗДІЛ IV

ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ

4.1.1. Встановити для ТзОВ "Галикон" такий режим роботи:

Режим роботи ТзОВ "Галикон":

щоденно з 8.00 до 21.00;

обідня перерва - з 13.00 до 14.00;

вихідний день - понеділок.

Режим роботи директора, гол. бухгалтера, менеджера, комірника, водія:

щоденно з 9.00 до 18.00;

обідня перерва - з 13.00 до 14.00;

вихідні дні - неділя, понеділок.

Режим роботи продавців:

за графіком (через день) з 7.45 до 21.15;

обідня перерва - з 13.00 до 14.00;

загальний вихідний - понеділок.

Режим роботи охорони:

за графіком (через день) з 21.00 до 8.00

без вихідних.

Режим роботи прибиральниці:

щоденно з 17.00 до 21.00;

вихідний день - понеділок.

4.1.2. Графік змінності доводиться до відома працівників не пізніше як за один місяць до введення його у дію. Вони працюють за змінами рівномірно. Перехід з однієї зміни в другу повинен відбуватися щотижня в години, визначені графіками змінності.

До початку роботи кожний робітник і службовець зобов'язаний відзначити свій прихід на роботу, а по закінченні робочого дня - відхід із роботи у книзі обліку.

4.2. З метою створення умов праці і забезпечення повноцінного відпочинку працівників ТзОВ "Галикон" адміністрація зобов'язується:

4.2.1. Відповідно до Закону України "Про відпустки", встановити всім працівникам ТзОВ "Галикон" тривалість щорічної відпустки 24 робочих дні.

Інвалідам I та II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів.

Особам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

4.2.2. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом і доводяться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток в межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

4.2.3. Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього

час надаються:

1) особам віком до вісімнадцяти років;

2) інвалідам;

3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;

4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

9) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;

4.2.4. Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на цьому підприємстві.

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на цьому підприємстві за бажанням працівника надаються:

1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

2) інвалідам;

3) особам віком до вісімнадцяти років;

4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

5) особам, звільненим після проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду на постійне місце проживання;

6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

7) працівникам, які успішно навчаються в закладах освіти та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

10) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;

11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

4.2.5. Щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів за ненормований робочий день надається працівникам, які займають такі посади:

1) директор;

2) головний бухгалтер;

3) менеджер.

Щорічні відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

4.2.6. Працівникам, які навчаються в закладах освіти без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

4.2.7. Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.

4.2.8. Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:

1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну повідомлення працівника про час надання відпустки.

2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

4.2.9. Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі:

1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;

2) виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

4.2.10. Щорічна відпустка за ініціативою ТзОВ "Галикон", як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмової згоди працівника та за погодженням з профспілковим комітетом у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо позначитися на нормальному перебігу роботи підприємства та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше ніж 24 календарних дні буде використана в поточному робочому році.

У разі перенесення новий термін надання щорічної відпустки встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

4.2.11. Щорічна відпустка на прохання працівника може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше ніж 14 календарних днів.

Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше ніж через 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

4.2.12. Відкликання з щорічної відпустки допускається за згоди працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, за умови, що частина невикористаної відпустки буде використана в поточному робочому році, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, по якому було надано відпустку.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

4.2.13. Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання:

1) випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10 календарних днів;

2) випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23 календарних дні;

3) перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних.

Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.

4.2.14. Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних закладів освіти, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом року.

4.2.15. Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих закладах освіти:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів щорічно; третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів щорічно, незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів щорічно;

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих закладах освіти:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів щорічно; третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів щорічно; незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів щорічно;

3) на період складання державних іспитів у вищих закладах освіти незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих закладах освіти третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

4.2.16. Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

4.2.17. Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50% середньої заробітної плати працівника.

4.2.18. Для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням.

4.2.19. На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю:

1) до пологів - 70 календарних днів;

2) після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів) починаючи з дня пологів.

Жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей).

4.2.20. Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами.

4.2.21. Жінці, яка працює і має двох та більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за її бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

4.2.22. Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку:

1) матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - тривалістю до 14 календарних днів;

3) матері або іншим особам у разі якщо дитина потребує домашнього догляду - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше як до досягнення дитиною шестирічного віку;

4) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

5) особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - тривалістю до 21 календарного дня щорічно;

6) пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю до З0 календарних днів щорічно:

7) інвалідам I та II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно;

8) особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів;

9) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу:

чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

10) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж 30 календарних днів;

11) працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - тривалістю, визначеною у медичному висновку;

12) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі заклади освіти, - тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

13) працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, - тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого закладу освіти або закладу науки і назад;

14) сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;

15) ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

16) працівникам, які використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки, тривалість яких була менше ніж 24 календарних дні, і одержали за них грошову компенсацію, - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на цьому підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

4.2.23. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше ніж 15 календарних днів на рік.

4.2.24. У разі звільнення працівнику виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не дозволяється.

4.2.25. При тимчасовій відсутності завантаженості підрозділу і неможливості використання працівників на інших роботах або ж їх перекваліфікації їм надається можливість брати відпустку без утримання до трьох місяців.

4.2.26. Забезпечити виконання вимог до керівних документів щодо збереження комерційної таємниці ТзОВ "Галикон".

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

4.2.27. Забезпечити дотримання "Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників ТзОВ "Галикон".

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.; від профкому - Морозова А. Н.

Профспілковий комітет зобов'язується:

4.2.28. Сприяти удосконаленню організації оплати праці працівникам ТзОВ "Галикон".

4.2.29. За активну роботу у профспілковій організації ТзОВ "Галикон" встановлювати доплати з коштів профспілкового бюджету у розмірі від 60 до 240 грн на місяць головам постійних комісій профспілкового комітету, головам цехових комітетів профспілки, головам профспілкових бюро первинних профспілкових організацій.

Відпов. від профкому - Морозова А. Н.

РОЗДІЛ V

ПІДГОТОВКА І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

5.1. Надаючи велике значення професійній підготовці кадрів, підвищенню професійно-технічних, економічних знань працівників ТзОВ "Галикон", адміністрація зобов'язується:

5.1.1. Організувати підвищення кваліфікації працівників основних професій ТзОВ "Галикон" не менше ніж один раз на 2 роки.

5.1.2. У разі вивільнення працівників ТзОВ "Галикон" з виробництва адміністрації вживати заходів щодо професійного перенавчання тих, хто може бути переведений на іншу ділянку роботи, де є вільні робочі місця.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

5.1.3. У міру зростання кваліфікації працівників, успішного завершення курсів підвищення кваліфікації, складання теоретичних екзаменів і виконання пробної роботи підвищувати працівникам оклади (ставки).

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

РОЗДІЛ VI

БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА І ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

6.1. ТзОВ "Галикон" не веде будівництво житла та об'єктів соціально-побутового призначення.

РОЗДІЛ VII

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК

7.1. З метою оздоровлення працівників, зниження захворюваності, скорочення трудових витрат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за хворобою та відпочинку працівників ТзОВ "Галикон" та членів їх сімей, адміністрація та профспілковий комітет зобов'язуються:

7.2. Розширювати сімейний відпочинок працівників ТзОВ "Галикон", надавати право придбання путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок для членів сімей. Путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок, придбані за кошти підприємства, видавати за спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету ТзОВ "Галикон".

7.3. Санаторні путівки, придбані за рахунок соцстраху, видавати працівникам ТзОВ "Галикон":

а) до 20% від загальної кількості безкоштовно;

б) решту - з виплатою до 50% їх вартості.

7.4. Аналізувати стан тимчасової непрацездатності у кожному структурному підрозділі ТзОВ "Галикон" і, за рекомендаціями спеціалістів, вживати необхідних заходів для усунення причин, що спричинюють підвищену захворюваність працівників ТзОВ "Галикон".

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.; від профкому - Морозова А. Н.

Профспілковий комітет зобов'язується:

7.5. Контролювати роботу лікувально-профілактичних закладів щодо медико-санітарного обслуговування працівників ТзОВ "Галикон" та їх сімей, дотримання правил видачі листків тимчасової непрацездатності, проведення всіх необхідних лікувально-профілактичних заходів.

Відпов. від профкому - Морозова А. Н.

7.6. Першочергово забезпечувати санаторно-курортним лікуванням працівників, які часто і тривалий час хворіють або перебувають на диспансерному обліку.

Відпов. від профкому - Морозова А. Н.

7.7. Виділити та використати на культмасову роботу в колективі 200 грн з коштів профбюджету.

Відпов. від профкому - Морозова А. Н.

7.8. Проводити у вихідні дні культурно-масові заходи для працівників ТзОВ "Галикон" та членів їх сімей.

Виділити і використати на ці цілі 100 грн з коштів профбюджету.

Відпов. від профкому - Морозова А. Н.

З метою оздоровлення працівників ТзОВ "Галикон" та членів їх сімей, підвищення рівня фізичної культури, створення умов для заняття фізкультурою та спортом адміністрація зобов'язується:

7.9. Виділяти у 2000 році кошти з фонду соціального культурного розвитку колективу:

- на фізкультурно-масову роботу;

- на придбання спортінвентарю;

- інші витрати.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

7.10. Виділити у 2000 році на спортивно-масові та планові фізкультурні заходи з фонду профспілкового бюджету 200,00 грн.

РОЗДІЛ VIII

ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ТзОВ "ГАЛИКОН"

8.1. З метою соціального захисту працівників ТзОВ "Галикон" адміністрація та профспілковий комітет зобов'язуються:

8.2. При скороченні штатів у першу чергу вивільняти тимчасових працівників, працівників за сумісництвом, пенсіонерів за віком.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

8.3. Сплачувати працівникові ТзОВ "Галикон" разову матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки у розмірі до одного місячного посадового окладу чи місячної тарифної ставки присвоєного розряду.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

8.4. Надавати разову матеріальну допомогу пенсіонерам-інвалідам, які виходять на пенсію з ТзОВ "Галикон", у розмірі 150,00 грн.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.; від профкому - Морозова А. Н.

8.5. Надавати працівникам ТзОВ "Галикон" безпроцентну позику в розмірі 2 тис. грн з каси взаємодопомоги з терміном погашення позики протягом 3 років.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.; від профкому - Морозова А. Н.

8.6. Молодим сім'ям працівників ТзОВ "Галикон" надавати безпроцентну позику в розмірі 2 тис. грн з ФСКР.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.; від профкому - Морозова А. Н.

8.7. Забезпечити проїзними квитками для проїзду в громадському транспорті в межах м. Києва працівників ТзОВ "Галикон", які виконують роботу, пов'язану з постійними службовими поїздками.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

8.8. Встановити в разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві розмір одноразової компенсації за рахунок прибутку у розмірі, не меншому від п'ятирічної заробітної плати на його сім'ю, а також не меншому від річної заробітної плати на кожного утриманця загиблого та його дитину, яка народилася після його смерті.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

8.9. При встановленні у потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві стійкої втрати працездатності відповідно до медичного висновку надати компенсацію, не меншу від суми, встановленої з розрахунку середньомісячної заробітної плати потерпілого за кожен процент втрати ним працездатності.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

8.10. За працівниками, що втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням, зберігається місце роботи (посада) і середньомісячна заробітна плата на весь період до відновлення працездатності чи визнання їх у встановленому порядку інвалідами.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.; від профкому - Морозова А. Н.

РОЗДІЛ IХ

ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Здійснювати щомісячний безготівковий розрахунок за членськими профспілковими внесками через бухгалтерію ТзОВ "Галикон" за згоди членів профспілки і перераховувати їх на розрахунковий рахунок профкому.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.; від профкому - Морозова А. Н.

9.2. Збори та інші заходи з ініціативи громадських організацій та інших громадських формувань проводити в неробочий час. При використанні приміщень ТзОВ "Галикон" час і місце проведення заходів погоджувати з адміністрацією ТзОВ "Галикон".

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.; від профкому - Морозова А. Н.

9.3. Діяльність на території ТзОВ "Галикон" партій, рухів і організацій, що мають на меті політичні цілі, заборонити.

Відпов. від адміністрації - Чернівецький В. А.

9.4. Не допускати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) з питань, внесених до цього колективного договору.

Відпов. від профкому - Морозова А. Н.

9.5. Профспілковий комітет є для адміністрації єдиним представницьким органом трудових колективів ТзОВ "Галикон" при виникненні колективних трудових спорів.

Директор ТзОВ "Галикон" Чернівецький В. А.

Голова профспілкового комітету Морозова А. Н.


Додаток 1 до колективного договору на 2000 рік

ФОНД соціального культурного розвитку на 2000 рік

  у грн
1. Проведення заходів з організації днів відпочинку 5000,00
2. Інші витрати 5000,00
3. Резерв 9000,00
В С Ь О Г О: 19000,00
Директор ТзОВ "Галикон" В. А. Чернівецький
Голова профспілкового комітету А. Н. Морозова


Додаток 2 до колективного договору на 2000 рік

ФОНД резерву на 2000 рік

  у грн
1. На витрати, пов'язані із покриттям збитків 3000,00
В С Ь О Г О: 3000,00
Директор ТзОВ "Галикон" В. А. Чернівецький
Голова профспілкового комітету А. Н. Морозова


Додаток 3

УГОДИ адміністрації та профспілкового комітету ТзОВ "Галикон" з охорони праці на 2000 рік"

Зміст робіт Сума
Встановити подвійні віконні рами 500,00
Поліпшити вентиляцію торгового залу 500,00
Інші цілі 200,00
Всього: 1200,00
Директор ТзОВ "Галикон" В. А. Чернівецький
Голова профспілкового комітету А. Н. Морозова
© 2000 "Дебет-Кредит"
E-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua