Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#14 '2000: Практична бухгалтерія - Автоматизація бухобліку

Ми продовжуємо цикл уроків школи автоматизації бухгалтерського обліку за допомогою програми "1С:Бухгалтерія"
Теми попередніх номерів


1С: Бухгалтерія
Облiк заробітної плати та нарахування пов'язаних з нею податків.
8-й урок

Під час минулих уроків (№№42, 43, 46, 47, 49, 51/99, 1/2000, "ГК", 6, 9/2000 "Дебету-Кредиту" ) ми зрозуміли переваги автоматизованого ведення бухобліку порівняно зі звичайним, визначили структуру плану рахунків та з'ясували, як пристосувати програму до специфіки саме вашого підприємства, вивчили способи внесення інформації, режими роботи, види операцій. Ми вже знаємо, як вносити залишки для тих підприємств, які вже вели бухгалтерський облік (у новостворених підприємств залишків не буває), а також заповнили список значень субконто.

Під час четвертого уроку ми вивчили, як з допомогою програми "1С:Бухгалтерія" зробити на комп'ютері те, що в першу чергу робить бухгалтер - рознести грошові документи по касі і банку. У п'ятому - розглянули документи, що не формують проводок, проте вкрай необхідні для бухгалтера. Під час шостого уроку ми вчилися працювати на комп'ютері з авансовим звітом. У сьомому - розглянули облік матеріальних цінностей. Тепер настав час поговорити про облiк заробiтної плати та нарахування пов'язаних з нею податкiв.

Алгоритм обліку розрахунків с персоналом

Облiк розрахункiв з персоналом складається з таких дiй:

 • обчислення величини заробiтної плати, яка має бути нарахована кожному з працiвникiв за певний перiод згідно з обсягами виконаної ними роботи та з iнших пiдстав;
 • вiдображення в бухгалтерському облiку нарахованих сум;
 • обчислення i нарахування пов'язаних iз зарплатою податкiв.

Можливості версiї "1С:Бухгалтерiя 6.0" дають змогу робити найпростiший розрахунок заробiтної плати: за заданою величиною окладу працiвника на пiдставi кiлькостi робочих днiв мiсяця та кiлькостi вiдпрацьованих працiвником робочих днiв упродовж цього мiсяця розраховується зарплата цього працiвника. Програма не має змоги розраховувати вiдрядну оплату працi, тому будемо вважати, що обчислення величини заробiтної плати кожного конкретного працiвника проводиться бухгалтером вручну i в кiнцi мiсяця є список зарплати, яка пiдлягає нарахуванню.

Вiдображення в бухгалтерському облiку цих сум i нарахування податкiв автоматизоване.

Розглянемо, як це вiдбувається на прикладi працiвника пiдприємства "Перевал" Гребця П. Н.

Обов'язковi параметри

Для коректного нарахування зарплати щодо кожного працiвника мають бути заповненi певнi параметри (як заповнити параметри субконто "Працiвники" описано в "ГК" №47/99), основнi моменти якого нагадаємо зараз.

У пiдроздiлi "Види субконто" роздiлу "Операцiї" головного меню (малюнок 1) виберiть субконто "Працiвники", пiдсвiтивши курсором прізвище певного працiвника, натиснiть кнопку "Параметри" (малюнок 2).

Обов'язковими до заповнення є параметри:

 • №1 "Оклад" - проставте суму нарахованої зарплати в гривнях з двома знаками пiсля коми;
 • №2 "Днiв вiдпрацьовано" - поставте "1", якщо не збираєтеся коригувати величину окладу залежно вiд вiдпрацьованих днiв, але зауважте, що цей механiзм має застосовуватися до всiх працiвникiв. При цьому в константi №150 зi списку констант (пiдроздiл "Константи" роздiлу "Операцiї" головного меню) теж має стояти "1". Якщо ж величина окладу залежатиме вiд вiдпрацьованих днiв, тодi в параметрi вказуйте потрiбну кiлькiсть, а у константi - кiлькiсть робочих днiв мiсяця;
 • №31 "Рахунок витрат" - проставте бухгалтерський субрахунок, на який будуть вiдноситися затрати на нараховану зарплату цього працiвника, а також нараховані на цю зарплату податки. Для робiтника основного виробництва це, як правило, 20.02, а для директора - 26.01. Якщо ж обраний вами витратний рахунок має субконто (подивiться в планi рахункiв з пiдроздiлу "Рахунки" роздiлу "Операцiї" головного меню), тодi заповнiть параметр №30 "Субконто рахунка витрат", наприклад, таким чином: 12:1, де перша цифра - код виду субконто, далi через двокрапку код елемента субконто першого рiвня, далi через двокрапку код елемента субконто другого рiвня, якщо вiн є, i аналогiчно - третього рiвня, якщо є;
 • Малюнок 3№35 "Код алгоритму нарахування" - визначає тип працiвника: 1 - основний працiвник, 2 - працiвник за цивiльно-правовим договором, 4 - сумiсник (малюнок 3) . Для основного працiвника прибутковий податок нараховується за прогресивною шкалою, з зарплати утримуються також внесок до Пенсiйного фонду i внесок на соцiальне страхування на випадок безробiття.

  На зарплату нараховується внесок до Пенсiйного фонду в розмiрi 32%, на соцстрахування - в розмiрi 4% та на випадок безробiття - в розмiрi 1,5%. Вiдмiннiсть сумiсника вiд основного працiвника полягає в тому, що прибутковий податок нараховується за ставкою 20%. Для працюючого за договором цивiльно-правового характеру, на вiдмiну вiд сумiсника, на зарплату нараховується тiльки внесок до Пенсiйного фонду.

Додатковi параметри

Розглянемо решту параметрiв:

 • "Аванс" - проставляється у вiдсотках, i при створеннi друкованої форми документа "ЗП розрахунок" або "ЗП розрахунок списком" обчислений аванс потрапляє до утримань. Програма не контролює, був аванс виплачений чи нi;
 • "Лiкарнянi" - проставляється обчислена бухгалтером сума лiкарняних за мiсяць, нарахування прибуткового податку ведеться з урахуванням суми лiкарняних;
 • "Пiдзвiтнi суми" - вказана сума збiльшить нараховану зарплату працiвника;
 • "Вiдпускнi" - проставляється обчислена бухгалтером сума вiдпускних, належних до нарахування в цьому мiсяцi, вона ж враховується при обчисленнi податкiв на зарплату i утримань із зарплати;
 • компенсацiї i премiї всiх видiв спрямовуються на збiльшення оподатковуваного доходу працiвника i вiдносяться на затрати;
 • Малюнок 4"Матерiальна допомога" - на збiльшення оподатковуваного доходу зараховується сума, що перевищує у цьому мiсяцi 12 мiнiмальних зарплат; контроль суми матерiальної допомоги в межах року не ведеться (малюнок 4) ;
 • "Кiлькiсть дiтей" - проставляється кiлькiсть дiтей працiвника, якщо вiн має право користуватися пiльгами на дiтей при обчисленнi прибуткового податку; пiльга не враховується, якщо оподатковуваний дохiд становить понад 10 мiнiмальних зарплат на мiсяць;
 • "Пiльги" - проставляється кiлькiсть неоподатковуваних мiнiмумiв, наприклад 5 або 10, для тих працiвникiв, які користуються пiльгами з прибуткового податку; загальноприйнята пiльга в один неоподатковуваний мiнiмум не проставляється;
 • Малюнок 5"Алiменти" - проставляється у відсотках величина алiментiв, належна до вирахування з зарплати працiвника (малюнок 5);
 • "Субконто алiментiв" - за алгоритмом, описаним для "Субконто рахунка витрат", проставляються коди елементів субконто, причому нарахованi алiменти облiковуються на рахунку 76.01, субконто якого є "Контрагенти", i до списку контрагентiв потрiбно внести отримувача алiментiв;
 • "Поштовий збiр" - використовується в тому випадку, якщо алiменти перераховуються отримувачу поштовим вiддiленням, сама сума поштового збору стягується з платника алiментiв;
 • "Субконто поштового збору" - в субконто "Контрагенти" вказується поштове вiддiлення, яке перераховує алiменти i якому належить сплатити поштовий збiр.


  Зауваження:

  Величини, записанi в параметрах, можна змiнювати тiльки вручну, а не програмним способом.


Документ "ЗП розрахунок"

Для нарахування зарплати iснують два документи: (малюнок 6 ) "ЗП розрахунок" (скорочена назва ЗП), який використовується для нарахування зарплати одному працiвниковi, i "ЗП розрахунок списком" (скорочена назва ЗПС) для нарахування зарплати всiм працiвникам пiдприємства.

Як ви пам'ятаєте, для створення документа необхiдно вiдкрити журнал операцiй i кнопкою "Ввести документ" або клавiшами - "Alt" + "F9" викликати список "Документи i розрахунки".

Малюнок 7Зi списку виберiть документ, наприклад, "ЗП розрахунок списком". Документ має унiкальний номер, змінювати який не варто. Наступним полем є дата. Як правило, проставляється останнiй робочий день мiсяця. У наступному полi автоматично пропонується назва того мiсяця, дату якого ви ввели (малюнок 7) .

На вiдмiну вiд документiв, розглянутих у попереднiх темах, цей не мiстить табличної частини.

При створеннi проводок документ перебирає всiх працiвникiв зi списку субконто "Працiвники" i для тих, в кого заповнені обов'язковi параметри, створює проводки.

Зауважте, що для працiвника, якому:

 • у параметрi "Оклад" визначено "0" i не нарахованi нi лiкарнянi, нi вiдпускнi, нi премiї, нi матерiальна допомога, тобто нiчого з того, що становить сукупний оподатковуваний дохiд працiвника, проводки не формуватимуться;
 • у параметрi "Вiдпрацьовано днiв" значення не вказане, проводки формуватися не будуть, бо за замовчуванням вiдпрацьованими вважатимуться "0" днiв. Якщо ж не вказане значення константи №150 "Кiлькiсть робочих днiв мiсяця", то програма видасть повiдомлення "Дiлення на нуль" i проводки не створюватимуться, тiльки запишеться документ;
 • у параметрi "Рахунок витрат" ви проставите неiснуючий в планi рахункiв номер, при формуваннi проводок програма сама створить цей рахунок, присвоївши йому вказаний номер i не присвоївши, очевидно, жодної назви. Якщо ж ви зовсім нiчого не проставите, то буде створено рахунок без номера i назви i проводки теж будуть записанi!;
 • у параметрi "Код алгоритму нарахувань" нiчого не проставлено, проводки не формуватимуться, бо не визначено механiзм нарахування податкiв.


  Зауваження:

  Документ припиняє розрахунки тiльки у випадку, якщо дорівнює "0" константа "Кiлькiсть робочих днiв мiсяця", для працiвникiв з незаповненими обов'язковими параметрами проводки просто не формуються, але це не припиняє проведення документа.


Друкована форма документа "ЗП розрахунок списком" є двох видiв: "Вiдомiсть розрахунку зарплати" за певний мiсяць (малюнок 8) , де наявні всi працiвники, яким нарахована зарплата. Щоб отримати цю форму, в полi "Форма друку" треба проставити "0".

Другим видом друкованої форми є розрахунковi листки всiх працiвникiв, яким нарахована зарплата. Для отримання цiєї форми в полi "Форма друку" проставляється "1" (малюнок 9) .

Традицiйними операцiями є збереження i проведення створеного документа.

Документ "ЗП розрахунок" вiдрiзняється вiд попереднього тим, що дозволяє вести нарахування тiльки для одного працiвника (малюнок 10) , прiзвище якого потрiбно вказати у вiдповiдному полi, а друкована форма документа представлена тiльки у виглядi розрахункового листка.

Документ для основного працiвника створює такі проводки (малюнок 11) :

Документ "ЗП вiдомiсть виплати"

Для виплати зарплати працiвникам пiдприємства можна користуватися або видатковими ордерами, оформлення яких розглядалося в "ГК" №51/99, або ж документом "ЗП вiдомiсть виплати" (малюнок 12) , який має такі реквiзити: унiкальний номер, дату, що є датою виплати зарплати, дату розрахунку зарплати, що є просто iнформацiйним повiдомленням, як i поле "ЗП нарахована за", бо документ працює так: вiдбираються всi заборгованостi з зарплати, якi є на момент створення документа незалежно вiд дати нарахування цiєї зарплати.

Малюнок 13Якщо пiдприємство виплачує зарплату iз запiзненням, то все одно у вiдомостi виплати буде показано весь борг пiдприємства за попереднi мiсяцi, а не за якийсь один чи декiлька
(малюнок 13) .

У полi "Тип працiвника", вiдповiдно до наведеної iнформацiї, проставляється "1" для основних працiвникiв, "4" - для сумiсникiв, "2" - для працюючих за договором цивiльно-правового характеру.

Отже, на кожен тип працiвникiв потрiбно створити свою вiдомiсть виплати, записати i провести її (малюнок 14) .

Документ має друковану форму. Документ створює проводки по кожному працiвниковi, записаному у вiдомостi виплати:

Д-т 70.01 К-т 50.01 - на ту суму, що проставлена у вiдомостi.

Малюнок 15Бухгалтерська звiтнiсть

Для iнформацiї i контролю за станом розрахункiв з працiвниками можна використовувати такі форми звiтностi (малюнок 15) , наведенi у вiдповiдному роздiлi головного меню:

 • оборотно-сальдову вiдомiсть по рахунку (малюнок 16) , де як рахунок обирається 70 i яку можна сформувати на всiх працiвників, натиснувши кнопку "Сформувати по всiх субконто", або ж на одного працiвника, пiдсвiтивши його прізвище курсором i натиснувши кнопку "Сформувати" (малюнок 17) ;
 • аналiз рахунка за субконто (малюнок 18) , де можна побачити для кожного конкретного працiвника сальдо i обороти по рахунку 70 в кореспонденцiї з iншими рахунками (малюнок 19) ;
 • картку рахунка (малюнок 20) , яку можна сформувати для всього рахунка по всiх працiвниках або ж по одному вибраному працiвнику, iнформацiя в якiй подається в хронологiчному порядку з вказанням дат проведених господарських операцiй (малюнок 21) .

Компанія "ДИСК" конт. тел.: (0322) 70-61-66 (044) 241-91-23
www.disk.lviv.ua; E-mail: [email protected]


Теми попередніх уроків:

Вступний урок "ГК" №42
Чому і як потрібно автоматизувати бухгалтерію

Перший урок "ГК" №43

Основні елементи, які використовуються у роботі з програмою "1С:Бухгалтерія"

Другий урок "ГК" №№46,47

Настроювання плану рахунків, організація аналітичного обліку
Константи, довідники, план рахунків "ГК" №46

Внесення залишків, заповнення списку значень субконто "ГК" №47

Третій урок "ГК" №49

Термінологія програми, способи внесення інформації, режими роботи, види операцій

Четвертий урок "ГК" №51

Рознесення грошових документів по касі і банку: прибутковий і видатковий ордери, касові валютні документи, банківська виписка

П'ятий урок "ГК" №1/2000

Документи, якi не здiйснюють проводок

Шостий урок "Дт Кт" №6/2000

Авансовi звiти

Cьомий урок "Дт Кт" №9/2000

Облiк матерiальних цiнностей (крiм товарiв): прихiд, видаток

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua