Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#14 '2000: Практична бухгалтерія - Листування з читачами

З 25 стандартів бухгалтерського обліку наразі маємо 15

Шановна редакціє! Опублікуйте, будь ласка, всі нові стандарти бухобліку або хоча б подайте їх загальний перелік.

Олена Сусло, м.Київ

Опублікувати весь перелік стандартів наразі неможливо, адже досі ще не затверджені два стандарти, які "діють" з 01.01.2000 р. Серед них один з основних - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) 7 "Основні засоби". До чотирьох стандартів вже встигли внести зміни. Усі прийняті і затверджені стандарти вже надруковані в "Дебеті-Кредиті" або "Документах для роботи". Дати загальний перелік стандартів, звичайно, можна, що ми і робимо, а в планах редакції - окрема добірка стандартів. Для зручності наводимо посилання на номер "Дебету-Кредиту" або "Документів для роботи", де опублікований стандарт, поширена консультація, реквізити нормативних документів Мінфіну, якими прийнято стандарт або затверджено зміни (див. таблицю 2) .

Виконання Програми реформування бухгалтерського обліку, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. №1706 "Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів", передбачає розробку і впровадження 24-х, але вже є стандарт 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

З метою розробки та врахування ширшого спектра думок і пропозицій, ухвалення проектів положень, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку і звітності при Міністерстві фінансів України утворено дорадчий орган - Методологічну раду з бухгалтерського обліку. Про діяльність цього органу і подальші перспективи запровадження нових стандартів читайте на офіційній сторінці Мінфіну в №12 "Дебету-Кредиту" на стор. 4. Графік розробки та запровадження нових стандартів бухгалтерського обліку затверджено наказом Міністерства фінансів від 01.12.98 р. №248. Графік розробки на запровадження положень (стандартів) з бухгалтерського обліку затверджено наказом Міністерства фінансів від 01.12. 98 р. №248.(див. таблицю 1) .

Віталій МОСЕЙЧУК


Таблиця 1

Графік розробки та запровадження положень (стандартів) з бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів обліку (МСО)


з/п

Назва положення
(стандарту) з
бухгалтерського обліку

Кореспонден-
ський МСО

Термін

затвердення

запровадення

1

2

3

4

5

1

Загальні вимоги до
фінансової звітності

1

березень 1999

січень 2000

2

Баланс

1

3

Звіт про прибутки та збитки

1, 33

4

Звіт про рух грошових коштів

7

5

Звіт про власний капітал

1,32,20

6

Виправлення помилок і
зміни у фінансових звітах

8, 10

травень 1999

7

Основні засоби

16

вересень 1999

8

Нематеріальні активи

4, 38

9

Запаси

2

10

Дебітори

1, 32

11

Зобов'язання

1,32,20,37

січень 2000

липень 2000

12

Інвестиції

25,27, 28,31

13

фінансові інструменти

32

червень 2000

січень 2001

14

Оренда

17

січень 2000

липень 2000

15

Дохід

18

жовтень 1999

січень 2000

16

Витрати

1, 9, 19, 23

17

Податок на прибуток

12

березень 2000

липень 2000

18

Довгострокові контракти

11

березень 2001

липень 2001

19

Об'єднання підприємств

22

травень 1999

січень 2000

20

Консолідовані фінансові звіти

27

січень 2000

21

Вплив змін валютних курсів

21

березень 2001

липень 2001

22

Вплив зміни цін та інфляції

15, 29

березень 2001

липень 2001

23

Розкриття інформації
щодо пов'язаних
сторін і сегментів діяльності

14, 24

березень 2001

липень 2001

24

Прибуток на акцію

1, 33

березень 2001

липень 2001


Таблиця 2

Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні


© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua