Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#15 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 5-й
Оплата праці та облік основних фондів, отриманих безкоштовно (частина друга)

3. Практика

ДОГОВІР
оренди торговельного приміщення

м.Київ
31 січня 2000 р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: відкрите акціонерне товариство "Крокус" в особі директора Віктюка Миколи Станіславовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку,

ОРЕНДАР: товариство з обмеженою відповідальністю "Галикон" в особі директора Чернівецького Валерія Андрійовича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР бере у тимчасове володіння торговельне приміщення (надалі - об'єкт, що орендується):

1.1. Об'єкт, що орендується, - це відокремлене приміщення, що є складовою частиною окремо розташованої споруди.

1.2. Адреса: м. Київ, вул. Ярославська, 86.

1.3. Загальна площа: 375 (триста сімдесят п'ять) кв. м.

1.4. Площа підвальних приміщень: немає.

1.5. Вартість об'єкта, що орендується: 883928.57 (вісімсот вісімдесят три тисячі дев'ятсот двадцять вісім гривень 57 копійок).

1.6. Кількість поверхів: один.

1.7. Стан об'єкта, що орендується, на момент передавання в оренду:

придатне для використання за п.2 цього Договору.

1.8. Недоліки майна, що орендується: немає.

2. Мета оренди

Об'єкт, що орендується, надається ОРЕНДАРЮ для розміщення в ньому магазину непродовольчих товарів з підсобними приміщеннями.

3. Порядок передачі об'єкта в оренду

3.1. Приймання-передавання об'єкта, що орендується, здійснюється двосторонньою комісією, яка складається із представників сторін.

3.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та розпочати передавання об'єкта, що орендується, протягом 7 (семи) днів з моменту підписання цього Договору.

3.3. Протягом терміну, вказаного у п.3.2 цього Договору, ОРЕНДОДАВЕЦЬ повинен виїхати з об'єкта, що орендується, та підготувати його до передавання ОРЕНДАРЮ.

3.4. Об'єкт, що орендується, повинен бути переданий ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийнятий ОРЕНДАРЕМ протягом 3 (трьох) днів з моменту початку роботи двосторонньої комісії.

3.5. При передачі об'єкта, що орендується, складається акт здавання-приймання, який підписують члени двосторонньої комісії.

3.6. Об'єкт, що орендується, вважається переданим в оренду з моменту підписання акта здавання-приймання.

4. Термін оренди

4.1. Термін оренди становить 2 (два) роки з моменту прийняття об'єкта, що орендується, за актом здавання-приймання.

4.2. Якщо жодна зі сторін протягом 2 (двох) місяців до закінчення цього Договору не заявить про намір його розірвати, цей Договір автоматично пролонгується на термін 1 (один) рік.

4.3. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.

4.4. ОРЕНДАР має право відмовитися від цього Договору, попередивши ОРЕНДОДАВЦЯ за 2 (два) тижні, при цьому сплачена наперед орендна плата ОРЕНДАРЮ не повертається.

5. Орендна плата та порядок розрахунків

5.1. Розмір орендної плати за весь об'єкт, що орендується, становить 18500 грн за один місяць.

5.2. Орендна плата за наступний місяць сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ наперед не пізніше ніж 10 числа кожного місяця.

5.3. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом 15 днів з моменту прийняття об'єкта, що орендується, перерахувати орендну плату за два місяці авансом.

5.4. За згодою сторін розмір орендної плати може переглядатися сторонами 1 (один) раз протягом 1 (одного) кварталу.

5.5. Орендна плата за погодженням сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі непродовольчими товарами, послугами у термін, погоджений обома сторонами.

5.6. ОРЕНДАР має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі, що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п. 5.4 цього Договору на термін оплати не застосовується.

5.7. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не пізніше ніж 3 числа кожного місяця надає ОРЕНДАРЮ розрахунок комунальних платежів (за кількістю спожитих ОРЕНДАРЕМ послуг) і виставляє рахунок, на підставі якого останній сплачує їх на рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ протягом трьох банківських днів.

6. Права та обов'язки ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право 1 (один) раз на квартал перевіряти порядок використання ОРЕНДАРЕМ об'єкта, що орендується, відповідно до умов Цього Договору.

6.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за цим Договором втрачає право розпорядження об'єктом, що орендується, на термін оренди без письмової згоди ОРЕНДАРЯ.

7. Права та обов'язки ОРЕНДАРЯ

7.1. ОРЕНДАР зобов'язується:

- використовувати об'єкт, що орендується, за його цільовим призначенням відповідно до п. 2 цього Договору;

- своєчасно здійснювати орендні платежі;

- самостійно і за власний рахунок вести капітальний ремонт об'єкта, що орендується, протягом терміну оренди;

- нести всі витрати з експлуатації об'єкта, що орендується, згідно з умовами, передбаченими у п.5.7. Договору;

- утримувати об'єкт, що орендується, у повній справності;

- вести за власний рахунок поточний ремонт об'єкта, що орендується, в термін один раз на рік;

- не здійснювати без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ перебудову, добудову та перепланування об'єкта, що орендується;

- підтримувати території, прилеглі до об'єкта, що орендується, та земельну ділянку у належному санітарному стані;

- за власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій об'єкта, що орендується;

- без перешкоди допускати на об'єкт, що орендується, представників ОРЕНДОДАВЦЯ з метою перевірки його використання відповідно до умов цього Договору.

7.2. ОРЕНДАР має право:

- обладнати об'єкт, що орендується, на власний розсуд;

- упорядкувати територію, прилеглу до об'єкта, що орендується, на власний розсуд;

- здавати об'єкт, що орендується, у суборенду за згоди ОРЕНДОДАВЦЯ.

8. Порядок повернення ОРЕНДОДАВЦЮ об'єкта, що орендується

8.1. Повернення ОРЕНДОДАВЦЮ об'єкта, що орендується, здійснюється двосторонньою комісією, яка складається із представників сторін.

8.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та розпочати передавання об'єкта, що орендується, протягом 3 (трьох) днів з моменту закінчення терміну оренди.

8.3. Протягом терміну за п.8.2 цього Договору ОРЕНДАР зобов'язаний виїхати з об'єкта, що орендується, та підготувати його до передачі ОРЕНДОДАВЦЮ.

8.4. Об'єкт, що орендується, повинен бути переданий ОРЕНДАРЕМ та прийнятий ОРЕНДОДАВЦЕМ протягом 7 (семи) днів з моменту початку роботи двосторонньої комісії.

8.5. При передаванні об'єкта, що орендується, складається акт здавання-приймання, який підписують члени двосторонньої комісії.

8.6. Об'єкт, що орендується, вважається фактично переданим ОРЕНДОДАВЦЮ з моменту підписання акта здавання-приймання.

8.7. Об'єкт, що орендується, повинен бути переданий ОРЕНДОДАВЦЮ у тому ж стані, в якому він був переданий в оренду з урахуванням фізичного зносу.

8.8. Здійснені ОРЕНДАРЕМ окремі поліпшення об'єкта, що орендується, є власністю ОРЕНДАРЯ.

8.9. У випадку коли ОРЕНДАР здійснив за власний рахунок та за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ поліпшення об'єкта, що є невіддільними від об'єкта без заподіяння йому шкоди, він має право після припинення договору на відшкодування вартості цих поліпшень за відрахуванням суми їх зносу.

9. Відповідальність сторін

9.1. ОРЕНДАР несе таку відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення в прийнятті об'єкта, що орендується, - пеня в розмірі 1 (одного) відсотка від орендної плати об'єкта за кожен день прострочення;

- у випадку прострочення сплати орендних платежів - пеня в розмірі 1 (одного) відсотка від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання об'єкта, що орендується, - штраф у розмірі 5 (п'яти) відсотків від орендної плати об'єкта;

- за передачу об'єкта, що орендується, або його частини в суборенду без письмової і попередньої згоди ОРЕНДОДАВЦЯ - штраф у розмірі від 5 (п'яти) відсотків від орендної плати об'єкта.

9.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення здавання ОРЕНДАРЮ об'єкта, що орендується, - пеня в розмірі 1 (одного) відсотка від орендної плати об'єкта за кожен день прострочення.

10. Підстави дострокового розірвання цього Договору

10.1. Цей Договір не підлягає розірванню в односторонньому порядку, за винятком випадків, коли одна із сторін систематично порушує умови цього Договору і свої зобов'язання.

11. інші умови

11.1. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

11.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

12. Додатки до цього Договору

12.1. До цього Договору додається:

- План-схема об'єкта, що орендується.

12.2. Додаток до цього Договору становить його невід'ємну частину.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

ОРЕНДОДАВЦЯ:

м. Київ, вул. Госпітальна, 56

Код ЄДРПОУ 27841233

Банківські реквізити:

Печерська філія АКБ "Славутич" у м. Києві

р/р №26764392599156

МФО 322421, код 23056702

ОРЕНДАРЯ:

м. Київ, вул. Мечникова, 12

Код ЄДРПОУ 36279012

Банківські реквізити:

Старокиївська філія "Гарант" банку м. Києва

р/р №27090200599121

МФО 322482, код 24075500


Далі:

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua