Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2000: Практична бухгалтерія - Форум "ДК"

Листи з Форуму "Дебет - Кредит"

Шановні відвідувачі бухгалтерського сайту!

Наш бухгалтерський форум отримав відчутну підмогу.
Відтепер ним постійно опікується консалтингова група редакції "Дебет-Кредит".
Вже відомі читачам "Дт-Кт" фахівці Роман Білик, Віталій Дзьобан та Андрій Кутний завжди готові підтримати дискусію і дати пораду з питань бухгалтерської тематики.

Запрошуємо всіх до активного обговорення проблем бухгалтерського буття на форумі та пропонуємо кілька листів, що надійшли до редакції від учасників дискусії.

Редакція інтернет-видання "Дт-Кт"


Бюджетні організації, навіть госпрозрахункові, не можуть бути платниками єдиного податку

Наша організація напівбюджетна та напівгоспрозрахункова. У бюджетній сфері працює 60 працівників, у госпрозрахунковій - близько 40 працівників. Валовий дохід при госпрозрахунковій діяльності становить 300 тисяч грн. Маємо два штатні розписи та один ідентифікаційний код. Чи може наша організація перейти на єдиний податок та що для цього потрібно?

В'ячеслав КВАСНИЦЬКИЙ

Бюджетні організації, незалежно від того, займаються вони госпрозрахунковою діяльністю, чи ні, перебувають у державній власності. Засновниками бюджетних організацій є органи державної влади, які, відповідно до Закону "Про власність", уповноважені керувати державним майном, вирішують питання створення підприємств і визначення цілей їх діяльності, реорганізації і ліквідації, здійснюють контроль за ефективністю використання і збереженням довіреного їм державного майна та мають інші права відповідно до законодавчих актів України.

Відповідно до п. 7 Указу Президента "Про внесення змін до Указу Президента України від 3липня 1998 року №727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 28.06.99 р. №746/99, "дія цього Указу не поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам - учасникам та засновникам цих суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25%".

Отже, Указ про спрощену систему оподаткування не поширюється на бюджетні організації, і, відповідно, вони не можуть бути платниками єдиного податку.

Надія ЧЕРНЬОВА, АФ "Контракти-Аудит"

Придбання спецпатенту не може здійснюватися платниками фіксованого податку

Шановні панове!

У податковій інспекції мені наполегливо радять перейти на спецпатент. Моя сфера діяльності обмежується торгівлею під дахом стаціонарного приміщення ринку на обладнаному торговому місці. У Законі "Про патентування підприємницької діяльності" зазначено, що дія цього Закону не поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які сплачують ринковий збір (плату) за місце для торгівлі продукцією в межах ринків усіх форм власності. Виходячи з цього мені спецпатент не потрібен. Скажіть, чи маю я рацію?

Володимир МУХОЛАПОВ

На платників, які сплачують фіксований податок відповідно до законодавства про оподаткування доходів фізичних осіб, не поширюється Закон "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (ст.1 п.3), а отже, придбання спецпатенту, передбачене зазначеним законом, не може здійснюватися платниками фіксованого податку.

Відповідно до п.14.1.2 Інструкції про прибутковий податок з громадян, громадяни, які провадять підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках та є платниками ринкового збору, згідно з законодавством мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів, одержаних від цієї діяльності, за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту. Документ, що засвідчує сплату фіксованого податку, є підставою для видачі податковим органом за місцем проживання громадянина патенту, в якому зазначаються: прізвище та ім'я цього громадянина, його ідентифікаційний номер, строк дії патенту, перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податків, або членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, місце здійснення підприємницької діяльності, назва органу, що видав патент.

Отже, патент на провадження торговельної діяльності на ринку за фіксованим розміром податку, відповідно до Інструкції про прибутковий податок з громадян, і патент на торговельну діяльність за готівкові кошти, діяльність з обміну готівкових валютних цінностей, а також діяльність з надання послуг, у сфері грального бізнесу та побутових послуг, відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.96 р. №98/96-ВР (із змінами та доповненнями) - це два різні взаємоНЕпов'язані патенти.

Надія ЧЕРНЬОВА, АФ "Контракти-Аудит"

Доходи, отримані не за договором купівлі-продажу, міни та іншими цивільно-правовими договорами, щодо яких передбачається передавання товарів за компенсацію, є позареалізацій-ними доходами і не обкладаються єдиним податком

Яким чином можна довести податковій, що суми позареалізаційних доходів не слід включати до бази оподаткування єдиним податком?

Сергій ЯДУХА

Указом Президента "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 28.06.99 р. №746/99 встановлено, що "спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для таких суб'єктів малого підприємництва:

юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких... обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн гривень".

"Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг)".

Продаж товарів, відповідно до ст. 1.4 Закону "Про податок на додану вартість", - це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання.

Не належать до продажу операції з передачі товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, схову (відповідального зберігання), довірчого управління, оренди (лізингу), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу права власності на такі товари іншій особі.

До 1 січня 2000 року склад позареалізаційних доходів регламентувався Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затвердженою наказом Мінфіну України від 18.08.95 р. №139. Зокрема, в рядку 085 "Інші позареалізаційні доходи" форми №2 "Звіт про фінансові результати" показували розгорнуто прибутки і збитки від позареалізаційних операцій підприємства, а саме: прибутки минулих років, що виявлені у звітному році, надходження боргів, раніше списаних як безнадійні, штрафи, пеню, неустойки та інші види санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержано рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, кредиторську заборгованість, щодо якої минув термін позовної давності, прибуток від завищення цін і тарифів, курсові різниці за операціями в іноземній валюті, прибутки від ліквідації основних засобів, прибутки від спільної діяльності, кошти або майно, одержані підприємством безплатно.

Вищезазначені операції не належать до продажу продукції (товарів, робіт, послуг), а тому кошти від позареалізаційних операцій не є базою для оподаткування єдиним податком.

З 1 січня 2000 року доходи визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Пунктом 13 цього стандарту визначено, що "у статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг".

До складу позареалізаційних доходів включаються:

"Дохід від участі в капіталі" - дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі;

"Інші фінансові доходи" - дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій;

"Інші доходи" - дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Тобто доходи, отримані НЕ за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, щодо яких передбачається передача прав власності на товари за компенсацію, до яких відносяться вищезазначені позареалізаційні доходи, НЕ є операціями з продажу продукції (товарів, робіт, послуг), а отже, не є об'єктом для нарахування єдиного податку.

Надія ЧЕРНЬОВА, АФ "Контракти-Аудит"
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua