Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: урок №6, практика

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 6-й

4. Практика

ДОГОВІР ПОСТАВКИ №33-00

м.Київ
"26" січня 2000 р.

Постачальник: товариство з обмеженою відповідальністю "Авангард" в особі директора Семенченка Олександра Петровича, який діє на підставі довіреності та Статуту названого товариства, з одного боку, та Покупець: товариство з обмеженою відповідальністю "Галикон" в особі директора Чернівецького Валерія Андрійовича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, які іменуються надалі Сторонами, уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується передавати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується приймати цей Товар та своєчасно здійснювати його оплату на умовах цього Договору.

1.2. Предметом поставки - Товаром - за цим Договором є такі компоненти:

- галантерея;

- одяг.

2. АСОРТИМЕНТ, КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Асортимент Товару, який постачається за цим Договором, передбачений в специфікації, яка додається до Договору і є невід'ємною його частиною (додаток 1) .

2.2. У випадку необхідності зміни асортименту Товару, що постачається, Покупець зобов'язується подати Постачальнику свої пропозиції, у разі погодження яких Сторони підписують доповнення до специфікації.

2.3. Одиниця виміру кількості Товару - штуки, пари, комплекти.

2.3.1.Товар поставляється партіями, розмір яких визначається згідно з заявками Покупця.

2.3.2.Заявки подаються Покупцем у письмовій формі і повинні містити такі дані: найменування компонентів Товару згідно зі специфікацією та кількість Товару кожного найменування.

2.4. Якість Товару повинна відповідати сертифікату якості виробника.

2.4.1. Підтвердженням якості Товару з боку Постачальника є сертифікат походження Товару, довідка Державної карантинної служби, копія дозволу МОЗ України.

2.4.2. Гарантійний строк придатності Товару зазначається товаровиробником на упаковці.

2.4.3. Товар повинен бути запакований таким чином, щоб виключалась можливість його пошкодження при вантаженні та транспортуванні.

3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТА ПРИЙМАННЯ-ЗДАВАННЯ ТОВАРУ

3.1. Базисними умовами поставки Товару є EXW "Франко-Завод".

3.2. Відпуск партії Товару здійснюється в строки, зазначені Покупцем в заявці, яка подається Постачальнику не пізніше ніж за три банківських дні до заявленої дати відпуску Товару.

3.3. Постачальник зобов'язаний забезпечити своєчасний відпуск партії Товару в рамках цього Договору відповідно до заяви Покупця.

3.4. Приймання-здавання Товару здійснюється в місці поставки, передбаченому в п.3.1 цього Договору, за умови присутності уповноважених представників обох Сторін.

3.5. Приймання Товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством.

3.6. Передача Товару супроводжується передачею таких документів:

- видаткового ордера (накладної);

- сертифіката якості виробника.

3.7. Датою поставки вважається дата оформлення видаткового ордера (накладної) на передачу товару Покупцю.

4. ЦІНА ТОВАРУ ТА СУМА ДОГОВОРУ

4.1. Ціна Товару кожного найменування зазначається в специфікації, яка додається до Договору (ціни зазначені з урахуванням ПДВ).

4.2. Ціна товару включає вартість упаковки.

4.3. Сума Договору становить двадцять чотири тисячі гривень, у тому числі ПДВ в розмірі чотири тисячі гривень.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються у формі подальшої оплати шляхом перерахування грошових сум на рахунок Постачальника.

5.2. Оплата за партію отриманого Товару, здійснюється Покупцем протягом трьох банківських днів з дня отримання Товару.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі затримки відпуску або відпуску не в повному обсязі партії Товару, заявленої Покупцем, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невідпущеного Товару за кожний день прострочення.

6.2. У разі порушення строків оплати Товару, передбачених в п.5.2 цього Договору, Покупець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

6.3. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує завдані збитки, у тому числі неотриманий прибуток, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.4. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань протягом дії цього Договору винна Сторона сплачує штраф у розмірі шість тисяч гривень.

7. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються відповідно до законодавства України в арбітражному суді.

7.2. За погодженням Сторін спір може бути розглянуто третейським судом, порядок формування якого визначається додатковою угодою Сторін.

8. ЗМІНИ УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

8.1. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням додаткового письмового документа.

8.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій Стороні без письмової згоди другої Сторони.

9. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

9.1. Повноважними представниками Сторін за цим Договором є:

Постачальник: Семенченко Олександр Петрович, тел.: (044) 111-11-11.

Покупець: Чернівецький Валерій Андрійович, тел.: (044) 222-22-22.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

10.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

10.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.4. Сторони зобов'язуються негайно письмово повідомляти одна одну у разі зміни відомостей, вказаних в п.11 цього Договору.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ ТА ВІДВАНТАЖУВАЛЬНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Постачальник Покупець
м. Київ, вул. Профспілкова, 41 м. Київ, вул. Мечникова,12
Код ЄДРПОУ 36487261 Код ЄДРПОУ 36279012
Банківські реквізити: Банківські реквізити:
АКБ "Союз" Старокиївська філія
м. Києва банку "Гарант" м. Києва
р/р №27090200599121 р/р №27090200599121
МФО 322294 МФО 322482
Код 24009310 Код 24075500

Додаток 1

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

№33-00 ВІД 26.01.2000 Р.
№ з/п Найменування Од. вимір. Кількість Ціна, грн Сума, грн
1 Гаманець вініловий жіночий шт. 15 28,00 420,00
2 Портмоне-гаманець, натуральна шкіра, жіночий шт. 10 55,00 550,00
3 Портмоне-гаманець, натуральна шкіра, чоловічий шт. 10 72,00 720,00
4 Портмоне-гаманець, натуральна шкіра, чоловічий шт. 12 59,80 717,60
5 Портфелі чоловічі шт. 8 50,00 400,00
6 Кейси чоловічі шт. 8 50,00 400,00
7 Ремені, натуральна шкіра, для джинсів шт. 15 38,50 577,50
8 Ремені, натуральна шкіра, класичні шт. 10 56,90 569,00
9 Ремені, натуральна шкіра, Італія шт. 8 62,70 501,60
10 Сумки, натуральна шкіра, Італія шт. 20 50,45 1009,00
11 Сумки, рюкзаки, DERBY шт. 12 15,00 180,00
12 Блузка жіноча з довгим рукавом шт. 15 22,00 330,00
13 Блузка жіноча з довгим рукавом шт. 12 42,00 504,00
14 Блузка жіноча з довгим рукавом шт. 8 54,00 432,00
15 Брюки чоловічі, Литва шт. 20 60,00 1200,00
16 Спідниці жіночі, Литва шт. 15 60,00 900,00
17 Джемпери жіночі шт. 10 32,00 320,00
18 Джемпер жіночий шт. 10 44,00 440,00
19 Джемпер чоловічий шт. 10 45,00 450,00
20 Жакет чоловічий шт. 8 80,00 640,00
21 Жилет чоловічий шт. 16 15,00 240,00
22 Костюм жіночий шт. 7 95,70 669,90
23 Костюм жіночий шт. 7 99,00 693,00
24 Костюм чоловічий шт. 15 105,00 1575,00
25 Костюм чоловічий шт. 10 158,00 1580,00
26 Джинси LEVI'S-501, Югославія шт. 20 80,00 1600,00
27 Сорочка чоловіча з довгим рукавом шт. 12 19,80 237,60
28 Сорочка чоловіча з довгим рукавом шт. 7 38,40 268,80
29 Сорочка чоловіча з довгим рукавом шт. 5 57,00 285,00
30 Плаття жіноче шт. 10 69,00 690,00
31 Плаття жіноче шт. 5 105,00 525,00
32 Куртка жіноча шт. 16 40,00 640,00
33 Куртка чоловіча шт. 15 67,00 1005,00
34 Плащ чоловічий шт. 15 87,00 1305,00
35 Плащ жіночий шт. 15 95,00 1425,00
ВСЬОГО: 24000,00
У тому числі ПДВ 20% 4000,00

Директор ТзОВ "Авангард" (підпис) Семенченко О.П.
Директор ТзОВ "Галикон" (підпис) Чернівецький В.А


Директор ТзОВ "Авангард" (підпис) Семенченко О.П.
Директор ТзОВ "Галикон" (підпис) Чернівецький В.А

ЗАЯВКА НА ОТРИМАННЯ ТОВАРУ

Відповідно до підпункту 2.3.1 Договору поставки від 26.01.2000 р. №33-00, повідомляємо перелік товарів, які ми хотіли б отримати 31.01.2000 року.
№ з/п Найменування Од. вимір. Кількість
1 Гаманець вініловий, жіночий шт. 15
2 Портмоне-гаманець, натуральна шкіра, жіночий шт. 10
3 Портмоне-гаманець, натуральна шкіра, чоловічий шт. 10
4 Портмоне-гаманець, натуральна шкіра, чоловічий шт. 12

27.01.2000 року

Директор ТзОВ "Галикон" (підпис) Чернівецький В.А.

Із заявкою ознайомився 27.01.2000 р.

Директор ТзОВ "Авангард" (підпис) Семенченко О.П.


Далі:

Зразки документів

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua