Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2000: Практична бухгалтерія - Нові національні стандарти

Продовжуємо публікацію практичного посібника з вивчення нових національних стандартів бухгалтерського обліку.
Теми попередніх номерів


Тема №17.

Фінансова звітність суб'єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності на підставі П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єктів малого підприємництва"

Надія ГОРИЦЬКА, член ради Асоціації бухгалтерів України

Порядок складання і склад фінансової звітності для суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими згідно з чинним законодавством, і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності встановлюється додатковим Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єктів малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. №39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 р. за №161/4382.

Фінансова звітність складається у тисячах гривень з одним десятковим знаком у складі двох форм: 1-м "Баланс" і 2-м "Звіт про фінансові результати" без згортання статей активів і зобов'язань, причому в звітності 2000 року не наведено показників за відповідний період 1999 року. Однак у наступні звітні періоди графа 4 повинна містити дані за відповідний період минулого року.

Як видно з таблиці 1, баланс форми №1-м відрізняється від балансу форми №1 П(С)БО 2 "Баланс" скороченням деяких рядків:

1. За активом: 010, 011,012 (нематеріальні активи відображаються у рядку основних засобів), 045 (фінансові інвестиції показані одним рядком), 050, 060 (всі інші необоротні активи також показані одним рядком), 110 (тварини на вирощуванні і відгодівлі і незавершене виробництво відображені разом з виробничими запасами, що навряд чи можна назвати логічним), 120, 140 (товари відображаються за купівельною вартістю разом із готовою продукцією, що не робить звітність більш прозорою, а, навпаки, незрозумілою для сприйняття), 150 (заборгованість за векселями враховується у складі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги), 180-200 (з усієї іншої дебіторської заборгованості окремим рядком подано тільки заборгованість бюджету, а вся інша дебіторська заборгованість відображається в одному рядку).

2. За пасивом: 310 (пайовий капітал відображається у рядку додаткового капіталу), 330 (немає додатково вкладеного капіталу у вигляді емісійного прибутку), 370 (неоплачений і вилучений капітал відображаються в одному рядку), 400-420 (все забезпечення майбутніх витрат і платежів подані в одному рядку), 440-470 (всі довгострокові зобов'язання відображені в одному рядку), 520 (векселі відображаються у складі кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги), 540, 560, 590, 600 (в окремі рядки виділено заборгованість бюджету, зі страхування й оплати праці, решту зобов'язань подано одним рядком).

Таким чином, реального скорочення звітних показників, що не порушують зрозумілість, доступність і прозорість бухгалтерської звітності, не вийшло, а рахункової роботи бухгалтерам додалося. Розуміння звітності для користувачів в особі державного апарату і керівництва (власників) підприємств ускладнилося. Внаслідок цього таке скорочення навряд чи потрібно вважати корисним або таким, що має сенс.

Розглянемо докладніше також форму №2-м "Звіт про фінансові результати", оскільки багато в чому вона схожа з формою №2 П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" і за формою, і за суттю.

Як видно з таблиці 2, ця форма, на відміну від П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", представлена тільки двома розділами (фінансові результати й елементи операційних витрат), скорочена кількість проміжних розрахункових рядків, адміністративні витрати і витрати на збут враховуються у складі інших операційних витрат, а всі доходи і витрати інвестиційної і фінансової діяльності враховуються у складі інших звичайних доходів та витрат відповідно.

Детальне порівняння порядку заповнення форм і Плану рахунків бухгалтерського обліку засвідчує, що малі підприємства матимуть більше проблем при заповненні звітності, ніж решта, оскільки при заповненні доведеться об'єднувати для заповнення звітних показників окремі рахунки бухгалтерського обліку.

Крім того, цілком очевидно і те, що малим підприємствам досить зручно було б користуватися не 8-м класом рахунків, а 8-м і 9-м класами спільно для полегшення достовірного накопичення інформації для заповнення фінансової звітності за формою 2-м, оскільки застосування тільки 8-го класу рахунків потребує складання додаткових накопичувальних таблиць для заповнення першого розділу цієї форми. Реальне скорочення показників відбулося б у разі, якби форма заповнювалася тільки за елементами витрат. І останнє. П(С)БО 25 передбачає і відображення єдиного податку у формі №2-м, що фактично знімає питання про застосування або незастосування П(С)БО платниками єдиного податку: платники єдиного податку повинні користуватися П(С)БО.


Таблиця 1

Зміст статей активу і пасиву балансу форми 1-м

Таблиця 2

Зміст звіту про фінансові результати (з елементами операційних витрат)

Теми попередніх номерів

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua