Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#17 '2000: Практична бухгалтерія - Нові національні стандарти

Тема №17.

Фінансова звітність суб'єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності на підставі П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єктів малого підприємництва"

Таблиця 2

Зміст звіту про фінансові результати (з елементами операційних витрат)

Код рядка Стаття форми звіту про фінансові результати П(С)БО 25 Суть статті звіту П(С)БО 25 Рахунки бухгалтерського обліку за Планом рахунків бухгалтерського обліку активу, зобов'язань і власного капіталу з 2000 року
I. Фінансові результати
010 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Загальний дохід від реалізації продукції, робіт, послуг, товарів, включаючи ПДВ, акциз, знижки, повернення бракованого товару тощо. 70 "Доходи від реалізації" (субрахунки 701-703)
020 Непрямі податки та інші віднімання з доходу Віднімаються ПДВ, акциз, відображений у складі виручки, надані знижки, повернення товарів та інші збори Субрахунок 704 "Віднімання з доходу"
035 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Рядок 010 - рядок 020 Х
040 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Віднімається виробнича собівартість реалізованих продукції, робіт, послуг, товарів, визначена відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" і 16 "Витрати" 90 "Собівартість реалізації"
060 Інші операційні доходи Доходи від операційної оренди активів, операційних курсових різниць, реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), відшкодування раніше списаних активів тощо 71 "Інший операційний дохід"
090 Інші операційні витрати Віднімаються. Собівартість реалізованих виробничих запасів, втрати від операційних курсових різниць, резерв сумнівних боргів, списання безнадійних боргів, визнані економічні санкції, відрахування для забезпечення майбутніх витрат, інші операційні витрати.
Адміністративні витрати.
Витрати на збут
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
130 Інші звичайні прибутки Дивіденди, відсотки та інші доходи від фінансових інвестицій.
Дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи звичайної діяльності, не пов'язані з операційною діяльністю
72 "Дохід від участі у капіталі"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи"
160 Інші звичайні витрати Витрати на відсотки та інші витрати, пов'язані із залученням іноземного капіталу.
Втрати від участі у капіталі.
Собівартість реалізації фінансових інвестицій, втрати від неопераційних курсових різниць, втрати від уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів, інші витрати у процесі звичайної діяльності, не пов'язані з операційною діяльністю
95 "Фінансові витрати"
96 "Втрати від участі у капіталі"
97 "Інші витрати"
200
205
Надзвичайні:
Доходи
Витрати
Невідшкодовані збитки від стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо, включаючи витрати на їх запобігання, за вирахуванням страхового відшкодування, тощо. 75 "Надзвичайні доходи"
99 "Надзвичайні витрати"
210 Податок на прибуток Сума податку на прибуток, єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент, єдиний (фіксований) податок для сільгоспвиробників 98 "Податок на прибуток"
  Чистий фінансовий результат 035040090160205210+060+130+200 х
220
250
Прибуток
Збиток
   
II. Елементи операційних витрат
230 Матеріальні витрати Витрати підприємства у процесі діяльності протягом звітного періоду 80 "Матеріальні витрати"
240 Витрати на оплату праці Витрати підприємства у процесі діяльності протягом звітного періоду 81 "Витрати на оплату праці"
250 Відрахування на соціальні заходи Витрати підприємства у процесі діяльності протягом звітного періоду 82 "Відрахування на соціальні заходи"
260 Амортизація Витрати підприємства у процесі діяльності протягом звітного періоду 83 "Амортизація"
270 Інші операційні витрати Витрати підприємства у процесі діяльності протягом звітного періоду 84 "Інші операційні витрати"
280 Усього Сума рядків з 230 по 270 Х

Надія ГОРИЦЬКА,
практичний посібник з вивчення нових національних стандартів бухгалтерського обліку (тема17)

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua