Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18-19 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації

5. Учасник ТзОВ може відступити свою частку в статутному фонді товариства (в тому числі і безоплатно) безпосередньо самому товариству, іншим учасникам товариства або третім особам

Просимо висвітлити порядок виходу фізичної особи з товариства з обмеженою відповідальністю (учасниками товариства є три фізичні особи) шляхом безоплатного відступлення своєї частки в статутному фонді іншим учасникам цього товариства.

Поняття і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права і обов'язки їх учасників та засновників визначає Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. №1576-XII (із внесеними змінами).

Зокрема, відповідно до ст.10 цього закону, учасники товариства мають право:

а) брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим законом;

б) брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно до частки кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів;

в) вийти в установленому порядку з товариства;

г) одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.

Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами товариства.

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю може вийти з товариства таким шляхом:

- відступити свою частку в статутному фонді товариства безпосередньо самому товариству та отримати від товариства належну йому частину вартості майна, яка визначається в порядку, встановленому ст. 54 Закону "Про господарські товариства";

- відступити свою частку у статутному фонді товариства іншим учасникам товариства або третім особам.

Правила відступлення частки у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю встановлено ст. 53 Закону "Про господарські товариства".

Відповідно до цих правил, учасник товариства з обмеженою відповідальністю може за згодою решти учасників відступити свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам цього ж товариства, а якщо інше не передбачене установчими документами, то і третім особам. Учасники товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) учасника, який її відступив, пропорційно до їх часток у статутному фонді товариства або в іншому погодженому між собою розмірі.

Передавання частки (її частини) третім особам можливе тільки після повного внесення вкладу учасником, який її відступає.

Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим товариством. У цьому разі воно зобов'язане передати її іншим учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі провадяться без урахування частки, придбаної товариством.

Відповідно до ст. 41 та ст. 59 Закону "Про господарські товариства", прийняття рішення про порядок виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю та порядок відступлення ним своєї частки належить до виключної компетенції зборів учасників товариства, тобто вищого органу товариства.

При цьому вирішення питання про відступлення учасником своєї частки безпосередньо товариству потребує одностайності у вищому органі. Що ж до вирішення питання про відступлення учасником своєї частки іншим учасникам товариства або третій особі, то за цим питанням рішення приймається простою більшістю голосів.

Порядок прийняття рішень зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю встановлено ст. 60 Закону "Про господарські товариства".

Відповідно до цієї статті, збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60% голосів, а з питань, які потребують одностайності, - всі учасники.

Учасники зборів, які беруть участь у зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожен учасник. Цей перелік підписують голова та секретар зборів.

Голова зборів товариства організовує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учасникам товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

Періодичність скликання зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю встановлено ст. 61 Закону "Про господарські товариства".

Зокрема, цією статтею передбачено, що позачергові збори учасників скликаються головою товариства за наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, наприклад якщо виникає загроза значного скорочення статутного фонду.

Учасники товариства, які володіють у сукупності більш ніж 20% голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів голова товариства не виконав зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори учасників.

Про проведення загальних зборів товариства учасників повідомляють у передбачений статутом спосіб із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблене не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства має право вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що воно було ним поставлене не пізніше як за 25 днів до початку зборів. Не пізніше як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Зміни, які сталися в установчих документах товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації. Відповідно до ст. 7 Закону "Про господарські товариства", товариство зобов'язане у п'ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

Крім цього, звертаємо також увагу на Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" від 25.05.98 р. №740 (із внесеними змінами), яке визначає порядок державної реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, за винятком окремих видів суб'єктів підприємницької діяльності, для яких законами України встановлено спеціальні правила державної реєстрації, а також порядок скасування державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.

Відповідно до п. 23 зазначеного Положення, зміни (доповнення) в установчих документах суб'єкта підприємницької діяльності підлягають державній реєстрації у 5-денний термін з дня надходження відповідної інформації до органу державної реєстрації за наявності документа, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів.

Внесення змін (доповнень) оформляється у вигляді окремих додатків або шляхом викладу установчих документів у новій редакції з додержанням вимог, визначених цим Положенням. На титульному аркуші оригіналу статуту чи установчого договору робиться позначка про внесення змін (доповнень), а на титульних аркушах додатків до установчих документів - про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних установчих документів. У разі подання установчих документів у новій редакції на титульному аркуші робиться відповідна позначка.

Крім того, п. 24 Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності передбачено, що у разі внесення до установчих документів змін (доповнень) разом із зміною назви, організаційно-правової форми або форми власності суб'єкта підприємницької діяльності провадиться його перереєстрація в порядку, передбаченому цим Положенням.

Якщо ж до установчих документів вносяться зміни (доповнення), які не потребують перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний подати до органу державної реєстрації по два оригінали та по одній копії завірених в установленому порядку документів, у яких наведено зазначені зміни (доповнення), та внести їх до своєї реєстраційної картки.

У разі внесення до установчих документів змін, пов'язаних зі зміною складу засновників (учасників) суб'єкта підприємницької діяльності, подаються оформлені згідно з вимогами законодавства документи, що засвідчують:

- добровільний вихід юридичної особи із складу засновників (учасників) - подається копія рішення засновника, а фізичної особи - нотаріально засвідчена заява;

- примусове виключення засновників (учасників) - рішення уповноваженого на це органу.

Орган державної реєстрації у 5-денний термін з дня державної реєстрації змін (доповнень) в установчих документах подає до органу державної статистики та органу державної податкової служби по одній копії реєстраційної картки з позначкою про державну реєстрацію внесених змін (доповнень).

Орган державної реєстрації в 5-денний термін з дня одержання зазначених документів повинен замінити свідоцтво про державну реєстрацію та сповістити про це органи державної податкової служби, Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.

Пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.98 р. №740 встановлено плату за державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі 30% реєстраційного збору, тобто 35,7 грн.

Кошти, одержані від плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, зараховуються у розмірах:

- 70% - до місцевих бюджетів за місцезнаходженням (місцем проживання) суб'єкта підприємницької діяльності, що реєструється;

- 30% - на рахунок органу державної реєстрації для покриття витрат, пов'язаних з державною реєстрацією, в тому числі веденням реєстру суб'єктів підприємницької діяльності.

Пунктом 8 цієї ж постанови встановлено, що орган державної реєстрації сплачує заявнику 20% реєстраційного збору за кожен прострочений день державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, але не більше від розміру внесеної заявником плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. Ця сума сплачується з коштів фонду органу державної реєстрації, що формується за рахунок 30% відрахувань від плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності.

Право учасника товариства безоплатно відступити свою частку в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю іншим учасникам цього ж товариства передбачено статтями 243, 244 чинної редакції Цивільного кодексу України.

За договором дарування одна сторона передає безоплатно іншій стороні майно у власність. Договір дарування вважається укладеним з моменту передачі майна обдарованому.

Договір дарування на суму понад 500 карбованців, а при даруванні валютних цінностей - на суму понад 50 карбованців повинен бути нотаріально посвідчений.

Відповідно до ст. 54 Закону України "Про нотаріат" від 02.09.93 р. №3425-XII (із внесеними змінами) нотаріуси та посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують угоди, щодо яких законодавством встановлено обов'язкову нотаріальну форму, а також за бажанням сторін й інші угоди. Нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, перевіряють, чи відповідає зміст посвідчуваної ними угоди вимогам закону і справжнім намірам сторін.

Угоди про відчуження та заставу майна, що підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, які підтверджують право власності на майно, що відчужується або заставляється.

Статтею 59 Закону "Про нотаріат" встановлено: документи, в яких викладено зміст угод, що посвідчуються в нотаріальному порядку, подаються нотаріусу або посадовій особі виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради народних депутатів, яка вчиняє нотаріальні дії, не менш ніж у двох примірниках, один з яких залишається у справах державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса, у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради народних депутатів.

Щодо оподаткування операції з відступлення учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки в статутному фонді товариства іншим учасникам цього ж товариства, то саме товариство, як юридична особа та платник податків, участі в цій операції не бере, а отже, на його податковий облік ця операція не вплине і жодних податкових зобов'язань з різного роду податків (зборів, обов'язкових платежів) у товариства не виникатиме.

Не відображатиметься зазначена операція і в бухгалтерському обліку товариства, оскільки жодних змін у розмірі статутного фонду товариства в результаті її здійснення не відбудеться.

Що ж стосується оподаткування прибутковим податком з громадян фізичних осіб - учасників товариства, то слід керуватися такими нормами Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 р. №13-92 (із внесеними змінами):

- відповідно до ст. 2 Декрету, об'єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних джерел як на території України, так і за її межами. При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються доходи, одержані як у натуральній формі, так і в грошовій (національній або іноземній валюті). Оскільки фізична особа - учасник товариства, яка відступає свою частку в статутному фонді, не отримує від цієї операції доходів ні в натуральній формі, ні у грошовій, то немає й об'єкта оподаткування прибутковим податком з громадян;

- відповідно до підпункту "ж" п. 1 ст. 5 Декрету, до сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами у період, за який здійснюється оподаткування, не включаються суми, одержані в результаті успадкування і дарування, за винятком сум авторської винагороди, одержуваних неодноразово спадкоємцями (правонаступниками) авторів творів науки, літератури і мистецтва, а також відкриттів, винаходів та промислових зразків. Відповідно до п. 2 ст. 5 Декрету, суми виплат, що не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу громадян відповідно до підпунктів "а" - "о", "с", "т" п. 1 ст. 5, не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків, податків і зборів до Фонду оплати праці згідно з законодавством України.

Орієнтовний порядок дій для виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю з безоплатним відступленням своєї частки іншим учасникам цього товариства такий:


Загальним зборам учасників
товариства з обмеженою
відповідальністю "Альфа"

учасника товариства
Сидорчука Івана Сергійовича,
який мешкає у Львові
на вул. Котлярській, буд.99, кв.99

ЗАЯВА

Я, Сидорчук Іван Сергійович, прошу вивести мене зі складу учасників ТзОВ "Альфа", зареєстрованого департаментом економічної політики та ресурсів Львівського міськвиконкому 10 березня 1997 року за №05719.

Прошу надати мені дозвіл на відступлення своєї частки іншим засновникам ТзОВ "Альфа" у порядку, встановленому ст.53 Закону України "Про господарські товариства".

06 квітня 2000 р.

Підпис: _________________________


1. 06.04.2000 р. учасник товариства - фізична особа, яка бажає вийти з товариства з обмеженою відповідальністю (назвемо його Сидорчуком Іваном Сергійовичем), пише заяву на ім'я загальних зборів учасників товариства про своє бажання вийти зі складу учасників товариства. Ця заява може виглядати приблизно так:

Заява подається в нотаріальну контору для її посвідчення.

2. 07.04.2000 р. Сидорчук І.С. подає заяву голові товариства, який повідомляє всіх учасників товариства про скликання позачергових зборів. Позачергові збори можуть відбутися через 30 днів після повідомлення всіх учасників товариства про таке скликання. Не пізніше як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства надається можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів.

3. 09.05.2000 р. відбуваються позачергові збори учасників товариства, на яких простою більшістю приймається рішення про задоволення заяви Сидорчука І.С. У зв'язку з цим вносяться зміни (доповнення) до статутних документів товариства. Внесення змін (доповнень) оформляється у вигляді окремих додатків або шляхом викладу установчих документів у новій редакції з додержанням вимог, визначених цим Положенням. На титульному аркуші оригіналу статуту чи установчого договору робиться позначка про внесення змін (доповнень), а на титульних аркушах додатків до установчих документів - про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних установчих документів. У разі подання установчих документів у новій редакції на титульному аркуші робиться відповідна позначка.

4. 10.05.2000 р. учасник, який дарує свою частку в статутному фонді товариства, укладає договори дарування з іншими учасниками цього товариства. Договори посвідчуються нотаріально.

5. 11.05.2000 р. товариством вноситься плата за державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі 35,7 грн.

6. 14.05.2000 р. товариство повідомляє реєстраційну палату про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру. До реєстраційної палати подаються копія рішення засновника, нотаріально засвідчена заява фізичної особи, зміни (доповнення) до статутних документів товариства.

7. 18.05.2000 р. реєстраційна палата на підставі отриманої інформації реєструє зміни до статутних документів товариства, що засвідчується відповідним рішенням та заміною свідоцтва про державну реєстрацію товариства. Крім цього, реєстраційна палата подає до органу державної статистики та органу державної податкової служби по одній копії реєстраційної картки з позначкою про державну реєстрацію внесених змін (доповнень). Реєстраційна палата сповіщає органи державної податкової служби, Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування про заміну свідоцтва про державну реєстрацію товариства.

Роман БІЛИК, член ФПБА України,
керівник консалтингової групи "ДК".
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua