Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18-19 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації

КОНСУЛЬТАЦІЇ

  1. Фізична та юридична особа створюють ТзОВ через укладання установчого договору

  2. При використанні автомобіля за генеральною довіреністю зі службовою метою компенсація за його використання не нараховується

  3. Для списання на валові витрати комунальних послуг та плати за телефон необхідно тимчасово переоформити квартиру та телефон на підприємство

  4. Як повернути товарами позику, отриману грошовими коштами

  5. Учасник ТзОВ може відступити свою частку в статутному фонді товариства (в тому числі і безоплатно) безпосередньо самому товариству, іншим учасникам товариства або третім особам

  6. При продажу основних фондів суб'єктом малого підприємництва виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу

1. Фізична та юридична особа створюють ТзОВ через укладання установчого договору

Яким чином можуть фізична і юридична особи шляхом об'єднання майна створити ТзОВ?

Згідно з Законом України від 19.09.91р. №1576-ХII "Про господарські товариства" (із внесеними змінами) (далі - Закон), товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) - один із видів господарських товариств (ст. 1). Отже, воно має всі ознаки господарського товариства, тобто:

- є підприємством, установою чи організацією;

- створюється на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності;

- створюється з метою одержання прибутку.

Ст. 50 Закону визначає додаткові специфічні ознаки ТзОВ, які відрізняють його від інших господарських товариств:

- наявність статутного фонду, поділеного на частки, розмір яких визначається установчими документами;

- відповідальність учасників за зобов'язаннями товариства в межах їх вкладів.

Як і всі господарські товариства, ТзОВ є юридичною особою. Воно може самостійно набувати майнових та особистих немайнових прав, брати участь у зобов'язаннях, виступати в суді, арбітражному суді та третейському суді від свого імені. ТзОВ може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

Засновниками та учасниками ТзОВ можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодавчими актами України. При цьому підприємства, установи та організації, які стали учасниками ТзОВ, не ліквідуються як юридичні особи.

Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками ТзОВ нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України.

ТзОВ створюється і діє на підставі установчих документів, якими є установчий договір і статут. Установчі документи ТзОВ повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів ТзОВ та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких потрібна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації ТзОВ. Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації ТзОВ.

ТзОВ створює статутний фонд, розмір якого повинен бути не меншим від суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам (на сьогодні - 7400 грн).

До моменту реєстрації ТзОВ кожен з учасників зобов'язаний внести не менше 30% вказаного в установчих документах вкладу, що підтверджується документами, виданими банківською установою. Статутний фонд формується на тимчасовому розрахунковому рахунку в банку згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 20.03.91 р. №872-ХII та Інструкцією №3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", затвердженою постановою НБУ від 18.12.98 р. №527.

Вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному фонді. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.

Забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

ТзОВ набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Процедура реєстрації ТзОВ наведена у Постанові КМУ від 25.05.98 р. №740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності". Згідно з цією постановою, державна реєстрація ТзОВ проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районній у містах Києві і Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання одного із засновників або за іншою адресою, яка підтверджується договором, що передбачає передачу засновнику у власність або користування приміщення, частини приміщення (договір купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, лізингу, безоплатного користування майна, про спільну діяльність, установчий договір тощо).

Для державної реєстрації ТзОВ власники, уповноважений ними орган особисто або поштою (рекомендованим листом) подають до органу державної реєстрації:

а) установчі документи;

б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію;

в) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію (для реєстрації ТзОВ - 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 119 грн);

г) документ, що засвідчує сплату власниками внеску до статутного фонду ТзОВ.

Органи чи фізичні особи, уповноважені власниками, засвідчують свої повноваження документально.

Якщо засновником (одним із засновників) ТОВ є юридична особа, державна реєстрація її підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію.

У разі коли одним із засновників ТзОВ є фізична особа, її підпис на установчих документах засвідчується нотаріусом.

Установчі документи подаються до органу державної реєстрації у трьох примірниках (з них - два оригінали), оформлених в установленому порядку.

За наявності всіх документів, перерахованих вище, орган державної реєстрації зобов'язаний протягом не більше п'яти робочих днів з дня їх надходження внести дані реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності (автоматизованої системи збору, накопичення, обробки та оперативного надання інформації про суб'єктів підприємницької діяльності) та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з ідентифікаційним кодом юридичної особи, який надається органу державної реєстрації органом державної статистики.

Максим ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua