Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: Каса і касові операції

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 8-й

5. Каса і касові операції

Значення касових операцій

Сьогодні ми починаємо тему, мабуть, найважливіші для всіх, хто займається бізнесом. Помилки в оформленні касових операцій коштують дуже дорого. Це може підтвердити будь-який підприємець, особливо якщо він займається торгівлею. Штрафи підприємств торгівлі, а також інших підприємств, що здійснюють готівкові розрахунки, за різноманітні порушення нормативних актів, які регулюють подібні розрахунки, нерідко перевищують за своїм обсягом платежі з податку на прибуток. Така ситуація неприпустима, і однією з причин її виникнення може бути відсутність у бухгалтерів достатньо повної інформації про порядок здійснення касових операцій. Сподіваємося, що підготовлений нами матеріал допоможе виправити таке становище.

Поняття "касова операція"

Визначення поняття касової операції немає ні в Законі "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", ні в Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, ні в законах про оподаткування прибутку, доданої вартості та в інших нормативних актах щодо податків і платежів. Немає його і в затвердженому НБУ Порядку ведення касових операцій у народному господарстві України. Безуспішно завершилися наші пошуки визначення поняття "готівкові розрахунки". Можливо, в НБУ вважають, що це все елементарно, без пояснень зрозуміле і жодних додаткових визначень не потребує.

Документи, що регламентують касові операції

Основним документом, яким керуються бухгалтери і касири при оформленні і здійсненні касових операцій у національній валюті України, є Порядок ведення касових операцій у народному господарстві України, затверджений постановою Правління НБУ від 11.11.98 р. №473. Саме на цю Постанову посилається НБУ у своєму листі від 27.04.99 р. №11-113/623, в якому визначає документи, що регламентують порядок здійснення готівкових розрахунків. Це вводить в оману бухгалтерів, оскільки, відкривши саму постанову НБУ, вони не знаходять у ній Порядку. Постанова НБУ №473 лише вносить зміни і доповнення до Порядку ведення касових операцій, нова редакція якого була затверджена постановою Правління НБУ 13.10.97 р. №334. Усього за період з 13.10.97 р. і дотепер до Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України чотири рази вносилися зміни і доповнення:

1) Постановою Правління НБУ від 22.05.98 р. №206;

2) Постановою Правління НБУ від 11.11.98 р. №473;

3) Постановою Правління НБУ від 19.01.99 р. №16;

4) Постановою Правління НБУ від 04.06.99 р. №265.

Дія цього Порядку поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від форми власності і видів діяльності, від того, чи юридична особа є резидентом (українське підприємство), чи не є резидентом України (іноземна фірма), а також на їх відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва, відділення тощо). Не поширюється дія цього Порядку на таких юридичних осіб:

1) банки;

2) підприємства зв'язку;

3) розміщені на території України іноземні дипломатичні, консульські, торгові та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями;

4) представництва інших іноземних організацій і філії, які не провадять підприємницької діяльності.

Цим самим Порядком керуються і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності без створення юридичної особи у разі здійснення ними касових операції.

І для юридичних, і для фізичних осіб виконання вимог Порядку обов'язкове.

Обмеження щодо готівкових розрахунків

Порядок не встановлює жодних обмежень для готівкових розрахунків між юридичними особами, а також між юридичними і фізичними особами щодо видів розрахунків: навіть розрахунки з бюджетом і державними цільовими фондами можна здійснювати в готівковій формі. Однак встановлено обмеження суми. Сума платежу готівкою одного підприємства (індивідуального підприємця) іншому підприємству (індивідуальному підприємцю) не повинна перевищувати 3 тис. грн протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. При цьому кількість підприємств (індивідуальних підприємців), з якими проводяться розрахунки протягом дня, не обмежена.

Платежі підприємства (індивідуального підприємця) іншому підприємству (індивідуальному підприємцю) понад встановлену граничну суму (3 тис. грн) проводяться виключно в безготівковому порядку. У разі проведення підприємствами (індивідуальними підприємцями) готівкових розрахунків з іншими підприємствами (індивідуальними підприємцями) понад встановлену граничну суму (3 тис. грн) кошти у розмірі перевищення вказаної суми розрахунково додаються до фактичних залишків готівки в касі платника готівки одноразово (у той день, коли була проведена така операція), з подальшим порівнянням одержаної суми із затвердженим лімітом каси.

Про те, що таке ліміт каси і що загрожує підприємству у разі перевищення такого ліміту, ми поговоримо трохи пізніше. А зараз - ще про одну вимогу Порядку, яка стосується готівкових розрахунків, точніше, готівкових виплат. Цікаво, що можливість здійснення деяких готівкових виплат з каси безпосередньо залежить від джерела надходження цих коштів у касу і їх призначення. Порядок поділяє готівку, що надійшла в касу підприємства, на два види:

1) готівку, що надійшла з поточного (розрахункового) рахунка підприємства в банку (як з основного, так і з додаткових);

2) готівку, що надійшла у вигляді виторгу підприємства або приватного підприємця за реалізовану продукцію, товари, роботи або послуги.

Якщо готівка надійшла в касу з власних поточних рахунків (як з основного, так і з додаткових) в установах банків у межах наявних на них коштів, то вона повинна використовуватися виключно на вказані в чеку цілі, що не суперечать чинному законодавству (у тому числі нормативним актам НБУ).

Банк наділений правом здійснювати контроль за цільовим використанням коштів. У зв'язку з цим підприємства й індивідуальні підприємці повинні надавати обслуговуючій установі банку (на її вимогу) звітні платіжні і розрахункові документи (касові і товарні чеки, квитанції до прибуткових касових ордерів, податкові накладні, договори купівлі-продажу, акти закупівель, рахунки-фактури тощо), які б підтверджували проведені цільові витрати готівки.

Якщо це готівковий виторг підприємств або індивідуальних підприємців, то можливі два варіанти, залежно від відсутності або наявності податкової заборгованості у такого підприємства чи приватного підприємця:

1) варіант перший - якщо податкова заборгованість відсутня, то готівковий виторг може використовуватися ними для забезпечення господарських потреб, а також на виплати, пов'язані з оплатою праці (на виплату заробітної плати, заохочень, усіх видів допомоги, компенсацій тощо);

2) варіант другий - якщо є податкова заборгованість, то готівковий виторг може використовуватися ними для забезпечення господарських потреб, однак виплати, пов'язані з оплатою праці, у цьому випадку з виторгу не проводяться, а здійснюються виключно за рахунок коштів, отриманих з установ банків.

При цьому підприємства й індивідуальні підприємці незалежно від наявності у них податкової заборгованості можуть провести розрахунки з бюджетами і державними цільовими фондами в готівковій формі за податками й обов'язковими платежами та іншими платежами, передбаченими статтею 1 Указу Президента України від 04.03.98 р. №167/98. Згідно з Указом, податковою заборгованістю визнаються суми неоплачених у встановлені терміни податків, зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових платежів до бюджетів і державних цільових фондів, пені, штрафів та інших санкцій, передбачених законодавством і застосованих у встановленому порядку за невчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових платежів до бюджетів і державних цільових фондів, що підлягають стягненню в безспірному порядку.

Таким чином, підприємства й приватні підприємці не можуть однаковою мірою вільно вибрати будь-яку форму розрахунків - готівкову чи безготівкову.

Оформлення касових операцій

Касові операції оформляються документами, типові форми яких затверджені Наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 р. №51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій", і повинні застосовуватися без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підлеглості і форми власності. Із цим наказом пов'язана ціла епопея з введенням бланків суворої звітності, яка ще не закінчена.

Почалася вона з Наказу Державного комітету статистики від 27.07.98 р. №263 "Про затвердження типових форм первинного обліку й Інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і використання", яким припинялася дія Наказу Мінстату від 15.02.96 р. №51 в частині затвердження типової форми первинного обліку касових операцій №КО-1 "Прибутковий касовий ордер" і вводилися нові типові форми первинного обліку №КО-1 "Прибутковий касовий ордер" і №М-20 "Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей", а також Інструкція з їх складання, зберігання і використання. Типові форми первинного обліку №КО-1 і №ММ-20 встановлювалися як бланки суворої звітності.

Однак Державний комітет України з питань розвитку підприємництва, оцінивши зміст наказу Мінстату №263, ухвалив Рішення від 11.01.99 р. №17-3/1 "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Державним комітетом статистики України", в якому запропонував Державному комітету статистики в місячний термін скасувати Наказ "Про затвердження типових форм первинного обліку та Інструкції про порядок їх складання, зберігання і застосування" від 27.07.98 р. №263, оскільки він не відповідає чинному законодавству, містить норми, що стримують розвиток підприємницької діяльності, а внаслідок його впровадження підприємства і держава зазнають збитків.

Треба зазначити, що, відповідно до пункту 4 Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності", Державний комітет України з питань розвитку підприємництва має право аналізувати нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади з питань підприємницької діяльності з метою зменшення надмірного державного регулювання. У разі виявлення такого надмірного державного регулювання, що й сталося внаслідок затвердження наказу Мінстату України №263, Державний комітет України з питань розвитку підприємництва має право ухвалити рішення про необхідність усунути виявлені порушення.

Рішення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва є обов'язковими для виконання. У разі якщо в місячний термін не вжито заходів щодо виконання рішення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва (а так і сталося: Державний комітет статистики не змінив і не скасував свого наказу №263), дія відповідного нормативно-правового акта припиняється до усунення порушень, вказаних у рішенні Державного комітету України з питань розвитку підприємництва.

Отже, на даний момент ми маємо Наказ Державного комітету статистики від 27.07.98 р. №263 "Про затвердження типових форм первинного обліку та Інструкції про порядок їх складання, зберігання і використання", в якому затверджені типові форми первинного обліку касових операцій №КО-1 "Прибутковий касовий ордер" і №ММ-20 "Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей" як бланки суворої звітності і рішення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 11.01.99 р. за №17-3/1 "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності", на підставі якого дія цього наказу припинена. Що станеться далі, наразі невідомо. А ми у своїй роботі тим часом керуватимемося Наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 р. №51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій".


Продовження теми


В. КАРЄВ, В. ЛАВРЄНОВ, О. МИРОНОВ, В. ВАРЕНЯ
Офіційні консультанти
Незалежна юридична компанія "Сакрамент": (044) 228 67 50, 228 50 40
Аудиторська фірма "Тевріз": (044) 246 99 47
Адвокат - Олег Анатолійович Миронов, тел. (0572) 263-181,
м. Харків, Салтівське шосе, 43,

е-mail: [email protected]
Посвідчення на право провадження адвокатської діяльності ХОКДКА №780
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua