Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: Безготівкові розрахунки

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 9-й

6. Безготівкові розрахунки

"Нал", "безнал"

Слова "нал" і "безнал" вже міцно закріпилися у нашому лексиконі. Сьогодні кожен, хто прямо або опосередковано пов'язаний з бізнесом, чудово знає, що вони означають і що між першим і другим, як кажуть в Одесі, "дві великі різниці". Оскільки готівкові кошти - це кошти, що реально існують, а безготівкові кошти - це кошти, які існують у вигляді запису про те, що вони існують. Але - облишмо жарти. Отже, безготівкові розрахунки.

Безготівковими розрахунками, відповідно до пункту 3 інструкції №7 про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, затвердженої постановою Правління НБУ від 02.08.96 р. №204, є безготівкові розрахунки між підприємствами, фізичними особами, які здійснюються через банки шляхом перерахування коштів з поточних рахунків платників на поточні рахунки одержувачів коштів.

Усі інші види розрахунків вважаються готівковими, що і підтвердив Вищий арбітражний суд України в листі від 11.05.2000 р. №01-8/206 "Про деякі питання практики вирішення спорів за участю податкових органів (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України про перегляд рішень, угод, постанов)".

Перелік безготівкових форм розрахунків наведений у пункті 6 інструкції №7:

1) платіжні доручення;

2) платіжні вимоги-доручення;

3) чеки;

4) акредитиви;

5) векселі;

6) платіжні вимоги;

7) інкасові доручення (розпорядження);

8) банківські платіжні картки.

Перш ніж детально описувати кожну з форм безготівкових розрахунків, необхідно з'ясувати, в якому порядку відкриваються рахунки у банках, оскільки, як ми вже зазначали, безготівкові розрахунки - це перерахування коштів з рахунка на рахунок.

Відкриття рахунків у національній валюті

Відкриття поточних або депозитних рахунків у банках здійснюється відповідно до інструкції №3, затвердженої постановою Правління Національного банку України, "Про затвердження інструкції про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті", від 18.12.98р. №527 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.98 р. за №819/3259.

Відповідно до інструкції №3, юридичні і фізичні особи мають право обрати банк, в якому вони хотіли б відкрити рахунок. Відтак залишається дістати згоду банку отримати вас як свого клієнта.

Банки відкривають рахунки зареєстрованим у встановленому законодавством порядку юридичним і фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності (далі - підприємства), філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремленим підрозділам підприємств, у тому числі структурним підрозділам, виокремленим у процесі приватизації (далі - відокремлені підрозділи), виробничим фондам (політичних партій, виборчих блоків партій і кандидатів у депутати), представництвам юридичних осіб - нерезидентів, іноземним інвесторам та фізичним особам.

Отже, жорсткого обмеження кількості рахунків у банку немає: одне підприємство може мати їх декілька, наприклад, за кожним договором спільної діяльності без створення юридичної особи може відкриватися окремий рахунок (в іноземній і/або національній валюті).

Обмеження існують тільки у певних ситуаціях.

Наприклад, банки відкривають тільки один рахунок для формування статутного фонду господарського товариства.

Є обмеження стосовно юридичних осіб-нерезидентів (крім нерезидентів-інвесторів), які мають право відкривати поточні рахунки у національній та іноземній валюті на території України тільки своєму представництву. Крім того, такій юридичній особі-нерезиденту для відкриття поточного рахунка у національній валюті необхідна наявність індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Умови відкриття банками рахунків визначаються договором між банком і його потенційним клієнтом. Умови такого договору не повинні суперечити положенням інструкції №3.

Види рахунків

У банку можна відкрити:

1) поточний рахунок;

2) депозитний рахунок.

Схема "Види рахунків"

Поточні рахунки відкривають підприємствам усіх видів і форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності для зберігання коштів і здійснення всіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України. Внески до запитання (поточні рахунки) відкриваються фізичним особам для зберігання коштів, отримання коштів готівкою і проведення безготівкових розрахунків у національній валюті з юридичними й іншими фізичними особами.

До поточних рахунків також належать:

а) рахунки зі спеціальними режимами їх використання, які відкриваються на підставі рішень Кабінету Міністрів України;

б) карткові рахунки (картрахунки).

Депозитні рахунки відкривають підприємствам усіх форм власності, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка й установою банку на визначений у договорі термін. Кошти на депозитні рахунки підприємств і їх відокремлених підрозділів перераховуються з поточного рахунка і після закінчення терміну зберігання повертаються на поточний рахунок. Проведення розрахункових операцій і видача коштів готівкою з депозитного рахунка юридичної особи або його відокремленого підрозділу заборонена.

Відсотки за депозитними рахунками можуть перераховуватися на поточний рахунок відповідно до умов депозитного договору або зараховуватися на поповнення депозиту.

У разі відкриття (закриття) або зміни номерів усіх видів рахунків (крім рахунків фізичних осіб і офіційних представництв) установа банку зобов'язана повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації власника рахунка протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунка (включаючи день відкриття або закриття). А про відкриття (закриття) рахунків інвесторів - юридичних осіб-нерезидентів, рахунків для формування статутного фонду господарських товариств, рахунків для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, рахунків виборчих фондів - повідомлення надсилаються до податкового органу за місцезнаходженням установи банку, в якому відкриваються зазначені рахунки. Якщо рахунок відкривають відокремленому підрозділу, крім вищезазначених повідомлень, у такий же термін сповіщають податковий орган за місцем реєстрації підприємства - юридичної особи.

При відкритті рахунків необхідно враховувати, що ви не зможете здійснювати операції за даними рахунками до отримання банком, що відкрив рахунок, повідомлення від податкових органів про взяття рахунків на облік. До отримання повідомлення на рахунки тільки нараховують кошти. Датою початку операцій витрат з рахунків суб'єктів підприємницької діяльності в установі банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення.

Днем відкриття рахунка вважається дата, зазначена в заяві про відкриття рахунка в розділі "Відмітки банку".

Основний і додатковий рахунок

У ситуації, коли у підприємства відкрито декілька рахунків, у податкових органів виникає проблема, на який з них виставляти вимоги про безспірне списання податкової заборгованості і на якому рахунку і в якому банку має вестися облік (картотека) такої заборгованості. У зв'язку з цим у разі відкриття двох і більше поточних рахунків у національній валюті власник рахунка протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття наступного рахунка визначає один із рахунків у національній валюті як основний, на якому враховуватиметься заборгованість, яка списується (стягується) у безспірному порядку, і як платник податків повідомляє номер цього рахунка податковому органу за місцем своєї реєстрації, а також банкам, у яких відкрито додаткові рахунки у національній валюті або рахунки в іноземній валюті. У свою чергу, банки, в яких відкриваються додаткові рахунки у національній валюті і рахунки в іноземній валюті, протягом трьох робочих днів повідомляють податковим органам, а також установі банку, в якій відкрито основний рахунок, про відкриття таких рахунків (із зазначенням їх номерів).

Підприємство має право змінити основний рахунок, повідомивши про це податкові органи у зазначені вище терміни. Така операція здійснюється, як правило, без особливих проблем, якщо підприємство не має податкової заборгованості.

Якщо підприємство, що має податкову заборгованість, з якихось причин комерційного, організаційного або іншого характеру прийняло рішення змінити основний рахунок, наприклад, рахунок, що раніше вважався додатковим, стає основним, а рахунок, що вважався основним, стає додатковим або зовсім закривається, то для здійснення такої операції воно повинно надати в установу банку, в якій був основний рахунок і ведеться картотека заборгованості:

1) письмову згоду податкового органу за місцем реєстрації підприємства як платника податків на здійснення операцій щодо зміни основного рахунка;

2) письмову згоду установи банку, в якій відкривається основний рахунок, на переведення картотеки заборгованості.

Один із основних банківських реквізитів підприємства - його місцезнаходження, яким вважається адреса, зазначена в картці із зразками підписів і відбитком печатки, яка повинна відповідати адресі, зазначеній у Статуті і свідоцтві про державну реєстрацію.

У разі зміни місцезнаходження власник рахунка протягом трьох днів з дня внесення змін до свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності зобов'язаний надати в установу банку нову копію свідоцтва про реєстрацію із внесеними змінами, завірену нотаріально або органом, що його видав.


Банківські реквізити підприємств (зразок заповнення)


Продовження теми


Законодавча база

1. інструкція №7 "Про безготівкові розрахунки у господарському обороті України", затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.96 р. №204.

2. Лист Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики рішення спорів за участю податкових органів (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України про перегляд рішень, угод, постанов)" від 11.05.2000 р. №01-8/206.

3. інструкція №3 "Про затвердження інструкції про відкриття банками рахунків у національній й іноземній валюті", затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. №527.


В. КАРЄВ, В. ЛАВРЄНОВ, В. ВАРЕНЯ
Офіційні консультанти:
Незалежна юридична компанія "Сакрамент": (044) 228 67 50, 228 50 40
Аудиторська фірма "Тевріз": (044) 246 99 47
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua