Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: оплата праці

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 9-й

1. Оплата праці

Продовження (початок див. в уроці №4 "ДК" №12, уроці №5 "ДК" №15, уроці №6 "ДК" №17, в уроці 7 "ДК" №20, уроці 8 "ДК" №22).

Заохочувальні і компенсаційні виплати

Заохочувальні виплати

Винагорода за вислугу років

Винагорода (процентні надбавки) за вислугу років, стаж роботи (надбавки за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві) виплачується працівникам на підставі Положення (порядку), яке розробляється адміністрацією підприємства за узгодженням з профспілкою і включається до колективного договору.

За зразок може правити будь-яке аналогічне Положення (порядок), затверджене і використовуване у держструктурах. Наприклад, відповідно до Порядку виплати винагороди за вислугу років, працівникам органів державної контрольно-ревізійної служби, які безпосередньо здійснюють державний контроль за використанням бюджетних коштів, затвердженого постановою КМУ від 27.07.98 р. №1141, передбачено таке.

1. Розмір винагороди визначається залежно від:

а) стажу роботи, який визначається комісією, затвердженою начальником контрольно-ревізійного управління. Документом для визначення стажу роботи є трудова книжка та інші документи, які, згідно із законодавством, підтверджують стаж роботи. Рішення комісії про визначення стажу роботи або зміну його тривалості оформляється протоколом і передається керівнику відповідного органу державної контрольно-ревізійної служби для видання наказу про виплату винагороди за вислугу років;

б) посадового окладу і надбавки за ранг. Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення розміру винагороди за вислугу років, розмір винагороди змінюється з початку наступного місяця.

2. Нарахування і виплата винагороди за вислугу років здійснюється щомісяця за фактично відпрацьований час у межах встановленого фонду оплати праці.

Винагорода за вислугу років виплачується працівникам органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні у таких розмірах:

 
Стаж роботи Розмір винагороди,
у відсотках до посадових окладів з урахуванням доплати за ранг
понад 3 роки
10
понад 5 років
15
понад 10 років
20
понад 15 років
25
понад 20 років
30
понад 25 років
40

 

Підприємства при розробленні порядку виплат винагород за вислугу років можуть передбачити інші, що не суперечать законодавству, умови таких виплат.

Витрати на виплату винагород за вислугу років включаються до валових і виробничих витрат підприємства.

У бухгалтерському обліку нарахування винагороди відображається проводкою:
Д т 81 К т 66.

Якщо 8 клас рахунка не використовується, то по дебету 91, 92, 93, 94 чи 99 рахунків залежно від того, якій категорії працівників чи з якої причини проводиться нарахування.

Винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції

Відповідно до Порядку виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, які охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР, затвердженого Постановою КМУ від 11.07.94 р. №473, юридичні особи, незалежно від форми власності, і фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю, можуть використовувати без окремого дозволу винаходи і промислові зразки, які охороняються чинними на території України авторськими свідоцтвами СРСР на винаходи і свідоцтвами СРСР на промислові зразки. Юридична або фізична особа, що має намір використати зазначений винахід або промисловий зразок, має повідомити про це автора (авторів) винаходу або промислового зразка у тримісячний термін і укласти з автором договір про винагороду за використання винаходу або промислового зразка. Договір укладається у разі, якщо не минуло 20 років з дати подання заявки на винахід або 15 років з дати подання заявки на промисловий зразок.

Зазначена винагорода виплачується кожною юридичною або фізичною особою, що використовує такий винахід або промисловий зразок, і визначається договором сторін без обмеження розміру винагороди.

У такому ж порядку, за домовленістю сторін, визначається розмір винагороди за корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції тощо.

Крім того, відповідно до статті 126 КЗпП, за працівником підприємства - автором винаходу, корисної моделі, промислового зразка і раціоналізаторської пропозиції зберігається середній заробіток у разі його звільнення від основної роботи для участі у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка або раціоналізаторської пропозиції на підприємстві.

При впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка або раціоналізаторської пропозиції на іншому підприємстві, в установі, організації за працівниками зберігається посада за місцем постійної роботи, а робота з впровадження винаходу, корисної моделі, промислового зразка або раціоналізаторської пропозиції оплачується за узгодженням сторін у розмірі не нижче середнього заробітку за місцем постійної роботи.

Відповідно до підпункту 5.4.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.97 р. №283/97-ВР, за винятком тих, що підлягають амортизації, до валових витрат включаються витрати на науково-технічне забезпечення господарської діяльності, винахід і раціоналізацію господарських процесів, дослідно-експериментальні і конструкторські роботи, виготовлення і дослідження моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю платника податку. Норми даного підпункту поширюються на зазначені заходи незалежно від того, чи збільшилися завдяки їм доходи платника податку.

Крім того, відповідно до підпункту 5.6.1 Закону, до складу валових витрат платника податків включаються і витрати на виплату авторських винагород.

Таким чином, витрати на виплату винагороди за відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції тощо, пов'язані з господарською діяльністю підприємства, включаються до валових і виробничих витрат.

У бухгалтерському обліку нарахування винагороди відображається проводкою:
Д т 81 К т 66.

Якщо 8 клас рахунка не використовується, то по дебету 91, 92, 93, 94 чи 99 рахунків залежно від того, якій категорії працівників чи з якої причини проводиться нарахування.

Якщо виплати винагород за відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції тощо пов'язані з капітальними вкладеннями (витрати, що підлягають амортизації), то вони не включаються до валових і виробничих витрат.

У бухгалтерському обліку нарахування такої винагороди відображається проводкою:

Д т 81

К т 66.

Якщо виплати винагород за відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції тощо не пов'язані ні з господарською діяльністю підприємства, ні з капітальними вкладеннями (витратами, що підлягають амортизації), то вони здійснюються за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, і в валові витрати не включаються.

Проводка у цьому разі буде такою:

Д т 81

К т 66.

Якщо 8 клас рахунка не використовується, то по дебету 91, 92, 93, 94 чи 99 рахунків залежно від того, якій категорії працівників чи з якої причини проводиться нарахування.

Матеріальна допомога

Порядок виплати матеріальної допомоги (оздоровчої, екологічної тощо) працівникам підприємства має бути передбачений у колективному договорі, де повинні бути застережені умови, необхідні для виплати матеріальної допомоги, її розмір, порядок оформлення документів тощо.

Згідно з підпунктом 5.6.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.97 р. №283/97-ВР, до складу валових витрат платника податків відносяться витрати на оплату праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податків, що містять, крім витрат на виплату основної, додаткової заробітної плати тощо, інші виплати у грошовій або натуральній формі, встановлені за домовленістю сторін.

А в п. 20 П(С)БО 16 "Витрати" зазначено, що до складу інших операційних витрат входить і матеріальна допомога.

Отже, виплата матеріальної допомоги включається і до валових, і до операційних витрат підприємства.

У бухгалтерському обліку нарахування матеріальної допомоги відображається проводкою:
Д т 81 К т 66.

Якщо 8 клас рахунка не використовується, то по дебету 91, 92, 93, 94 чи 99 рахунків залежно від того, якій категорії працівників чи з якої причини проводиться нарахування.

іноді матеріальну допомогу виплачують у випадках, не передбачених колективним договором. Джерелами її нарахування у такій ситуації можуть бути:

1) прибуток, що залишився у розпорядженні підприємства.

Бухгалтерська проводка з нарахування матеріальної допомоги буде такою:

Д т 81

К т 66.

Якщо 8 клас рахунка не використовується, то по дебету 91, 92, 93, 94 чи 99 рахунків залежно від того, якій категорії працівників чи з якої причини проводиться нарахування.

2) кошти фонду економічного стимулювання (якщо він був створений).

Бухгалтерська проводка у цьому разі:

Д т 81

К т 66.

Зверніть увагу на те, що п. 1 Закону України від 02.03.2000 р. №1523-ііі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" були внесені зміни до пункту "і" Декрету КМУ від 26.12.92 р. №13-92 "Про податок на прибуток з громадян", а саме: абзац третій підпункту "і" пункту 1 статті 5 був вилучений.

Тепер не обкладаються прибутковим податком тільки суми матеріальної допомоги як у грошовій, так і в натуральній формі, незалежно від її розміру, що надається на підставі рішень уряду України в зв'язку зі стихійним і екологічним лихом, аваріями і катастрофами місцевими органами державної виконавчої влади, профспілками, Фондом соціального страхування, добродійними фондами й іноземними державами.

Матеріальною допомогою, за рішенням зазначених органів та іноземних держав, вважається грошова і натуральна допомога, що надається громадянам з дотриманням зазначених умов.

Не передбачені законодавством надбавки і доплати понад розміри, встановлені чинним законодавством

Згідно з частиною третьою статті 194 КЗпП, підприємство має право самостійно встановлювати надбавки і доплати, не передбачені законодавством, понад розміри, встановлені чинним законодавством.


Продовження теми


Законодавча база

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua