Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: необоротні активи

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 9-й

2. Необоротні активи

ПРИДБАННЯ (ОТРИМАННЯ) НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Д-т К-т Сума* Зміст операції
12 46   Отримання нематеріальних активів у вигляді внеску до статутного фонду підприємства. При цьому необхідно пам'ятати, що гудвіл, облік якого відображається за субрахунком 126, не є самостійним об'єктом майнових прав. Він не може бути безпосереднім предметом будь-якого цивільного договору між сторонами, самостійним предметом внеску на форму вання відокремленого майна суб'єкта підприємницької діяльності.
У зв'язку з поняттям "внесок на формування відокремленого майна суб'єкта підприємницької діяльності" гудвіл виникає, коли предметом внеску є цілісний майновий комплекс підприємства. Первісною вартістю нематеріальних активів, внесених у статутний капітал підприємства, визнається затверджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість
12 41   Відображається формування пайового капіталу, передбаченого засновницькими документами, за рахунок внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки й інших підприємств у вигляді нематеріального активу
12 42   Рахунок 42 "Додатковий капітал" містить такі субрахунки:
421 "Емісійний дохід"
422 "інший вкладений капітал"
423 "Дооцінка активів"
424 "Безплатно отримані необоротні активи"
425 "інший додатковий капітал"
Вибір того чи іншого субрахунка залежить від умов формування додаткового капіталу.
Якщо засновники підприємства (за винятком акціонерного товариства), не збільшуючи розмір статутного капіталу, здійснюють інші додаткові вкладення капіталу, то в цьому випадку використовується субрахунок 422 "інший вкладений капітал".
Для відображення суми дооцінки нематеріальних активів використовується субрахунок 423 "Дооцінка активів". При цьому повинна збільшуватися і сума зносу нематеріального активу, яка відображається окремою проводкою Д-т 423 К-т 133.
Вартість безплатно отриманих нематеріальних активів відображається в кореспонденції з кредитом субрахунка 424 "Безплатно отримані необоротні активи".
А в кореспонденції з кредитом субрахунка 425 "інший додатковий капітал" відображається формування додаткового капіталу, в тому числі за рахунок надходження нематеріальних активів, яке не може бути відображене на вказаних вище субрахунках 42 рахунка
12 48 12000,00 Цією проводкою відображається надходження нематеріальних активів, які безпосередньо або в еквівалентних їх вартості коштах призначені для цільового використання. Такі надходження нематеріальних активів можуть бути з бюджету і позабюджетних фондів, цільовими внесками фізичних і юридичних осіб тощо
12 154 16000,00 Цією проводкою може бути відображена:
1. Первісна вартість нематеріального активу, що надійшов на баланс підприємства, придбаного за плату.
2. Первісна вартість нематеріального активу, що надійшов на баланс підприємства, виробленого власними силами.
3. Збільшення первісної вартості нематеріального активу на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням таких нематеріальних активів, підвищення їх можливостей і терміну експлуатації, які сприяють збільшенню попередньо очікуваних майбутніх економічних вигод.
Формування (визначення) первісної вартості нематеріальних активів і витрат на їх поліпшення відображається за дебетом субрахунка 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів". За кредитом субрахунка 154 показують їх зменшення (введення в дію, введення в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).
Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торгових знижок), митних зборів, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням і приведенням до стану, в якому він придатний для використання за призначенням.
При цьому необхідно враховувати, що придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо є ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена.
Бухгалтерські проводки з формування первісної вартості нематеріального активу в цьому випадку можуть бути такі:
а) Д-т 154 К-т 63 10000,00 - при отриманні нематеріального активу від постачальників;
б) Д-т 154 К-т 66 80,00 грн - нарахована зарплата працівникам підприємства, які брали участь в установці нематеріального активу (наприклад, програмного продукту);
в) Д-т 154 К-т 65 3750,00 - відрахування на страхування;
Д-т 154 К-т ѕ 2170,00 - інші витрати, пов'язані з придбанням нематеріального активу.
Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього нематеріального активу і приведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо). При цьому необхідно пам'ятати, що нематеріальний актив, отриманий внаслідок розробки, відображається в балансі тільки у разі, якщо підприємство має:
1) намір, технічну можливість і ресурси для приведення нематеріального активу до стану, в якому він придатний для реалізації або використання;
2) можливість отримати майбутні економічні вигоди від реалізації або використання нематеріального активу;
3) інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.
Бухгалтерські проводки з формування первісної вартості нематеріального активу в цьому випадку можуть бути такі:
а) Д-т 154 К-т 66 8000,00 грн - нарахована зарплата працівникам підприємства, які брали участь у створенні нематеріального активу;
в) Д-т 154 К-т 65 3000,00 - відрахування на страхування;
г) Д-т 154 К-т 13 2000,00 - знос необоротних активів, які використовувалися при створенні нематеріального активу;
д) Д-т 154 К-т 63 500,00 - послуги сторонніх підприємств, пов'язані зі створенням нематеріального активу;
е) Д-т 154 К-т 20 1000,00 - списані запаси, використані на створення нематеріального активу;
Д-т 154 К-т ѕ. 1500,00 - інші витрати, пов'язані зі створенням нематеріального активу.
Сума витрат, пов'язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей і терміну використання, які сприятимуть збільшенню попередньо очікуваних майбутніх економічних вигод, формується за дебетом субрахунка 154.
Бухгалтерські проводки з формування таких витрат можуть бути такі:
а) Д-т 154 К-т 66 9000,00 грн - нарахована зарплата працівникам підприємства, які брали участь у поліпшенні нематеріального активу;
в) Д-т 154 К-т 65 3375,00 - відрахування на страхування;
г) Д-т 154 К-т 22 2000,00 - вартість МШП, використаних (зношених) у процесі поліпшення нематеріальних активів;
д) Д-т 154 К-т 372 500,00 - витрати на відрядження, пов'язані з поліпшенням нематеріальних активів;
е) Д-т 154 К-т ѕ. 1125,00 - інші витрати, пов'язані з поліпшенням нематеріальних активів
12 14   За кредитом рахунка 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються вибуття (списання) або зменшення вартості довгострокових інвестицій, у цьому разі за рахунок отримання нематеріальних активів
12 16   Погашення довгострокової дебіторської заборгованості нематеріальними активами
12 37   За кредитом рахунка 37 "Розрахунки з різними дебіторами" відображається погашення або списання дебіторської заборгованості.
З усіх субрахунків 37 рахунка найімовірнішим є використання таких:
а) 372 "Розрахунки з підзвітними особами" - у разі придбання нематеріальних активів через підзвітних осіб;
б) 374 "Розрахунки за претензіями" - якщо претензії погашаються нематеріальним активом;
в) 375 "Розрахунки з погашення заподіяних збитків" - якщо відшкодування збитків проводиться нематеріальним активом;
г) 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - якщо нематеріальним активом погашається дебіторська заборгованість, яка не може бути відображена за іншими субрахунками 37 рахунка
12 531   Виникнення довгострокових зобов'язань з фінансової оренди нематеріального активу
12 68   З усіх субрахунків 68 рахунка найімовірнішим є використання таких:
а) 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки" - у разі якщо здійснюються внутрішньогосподарські розрахунки між виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс, щодо взаємного відпуску нематеріальних активів. Виробнича одиниця, яка одержує нематеріальний актив, відображає цю операцію проводкою Д-т 12 К-т 683, а та, яка передає, - Д-т 683 К-т 12.
б) 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" - у разі якщо здійснюється операція, не передбачена для обліку на інших субрахунках рахунка 68, а саме: з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (навчальними й науководослідними організаціями тощо); за іншими операціями
12 71   З усіх субрахунків цього рахунка найімовірнішим є використання субрахунка 719 "інші доходи від операційної діяльності", на якому відображається інформація про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунка 71, зокрема про доходи від інвентаризації (оприбуткування надлишків нематеріальних активів) тощо
12 73   З усіх субрахунків даного рахунка найімовірнішим є використання субрахунка 733 "інші доходи від фінансових операцій", на якому узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 73 "інші фінансові доходи"
12 74   За кредитом рахунка 74 "інші доходи" відображається збільшення (отримання) доходів, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною і фінансовою діяльністю підприємства. У цьому випадку передбачається отримання таких доходів у вигляді нематеріальних активів або збільшення їх вартості

РЕАЛІЗАЦІЯ, СПИСАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

133 12 700,00 За дебетом субрахунка 133 "Знос нематеріальних активів" відображається зменшення суми зносу нематеріальних активів, наприклад, у разі їх вибуття або переоцінки.
Припустімо, реалізовується нематеріальний актив первісною вартістю 2000,00 грн і нарахованою сумою зносу на момент реалізації 700,00 грн. Списання залишкової вартості відображається проводкою:
Д-т 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" К-т 12 - 1300,00
Списання зносу за реалізованим нематеріальним активом:
Д-т 133 К-т 12 - 700,00
У разі переоцінки, яка проводиться відповідно до п. 21 П(С)БО 8, проводиться переоцінка як первісної вартості об'єкта, так і його зносу.
Припустімо, здійснена уцінка нематеріального активу на 200,00 грн, в тому числі залишкова вартість зменшена на 130,00 грн, а знос - на 70,00 грн. Проводки з уцінки будуть такі:
Д-т 975 К-т 12 - 130,00
Д-т 133 К-т 12 - 70,00
При відображенні результатів чергової переоцінки необхідно враховувати положення пункту 23 П(С)БО 8, в яких вказано, що "перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості об'єкта нематеріального активу при черговій дооцінці вартості цього об'єкта нематеріальних активів включається до складу доходів звітного періоду з відображенням різниці між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів і вказаним перевищенням у складі іншого додаткового капіталу.
Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об'єктів нематеріальних активів при черговій уцінці залишкової вартості цього активу спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу з включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів і вказаним перевищенням до витрат звітного періоду". Визначте (умовно), що всі суми дооцінок нематеріальних активів у вас будуть мати знак (+), а суми уцінок - знак (-).
Оскільки в них протилежні знаки, суми повинні відніматися при визначенні результатів усіх попередніх переоцінок. Як ми вже знаємо (див. вище), суми дооцінок відображаються як додатковий капітал на субрахунку 423 "Дооцінка активів", а суми уцінок - як інші витрати за субрахунком 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій". Якщо ви проводите переоцінку нематеріальних активів уперше, то проблем не виникає, - ви відображаєте переоцінку так, як вказано вище. Але якщо переоцінка цього нематеріального активу проводиться не вперше, то вам необхідно враховувати результати попередніх переоцінок, і тут можливі чотири варіанти. За результатами переоцінки відбувається збільшення або зменшення двох показників:
1) залишкової вартості;
2) суми зносу нематеріального активу.
Ці зміни відображаються в одному і тому ж порядку, але окремими проводками. З метою спрощення розуміння прикладу візьмемо лише одну величину, припустімо, суму залишкової вартості.
При дооцінці:
1-й варіант - якщо результат попередніх переоцінок залишкової вартості нематеріального активу - 100,00 грн зі знаком (+), то дооцінка проводиться в порядку, вказаному вище;
2-й варіант - якщо результат попередніх переоцінок залишкової вартості нематеріального активу - 100,00 грн зі знаком (-), то дооцінка проводиться на суму, що не перевищує 100,00 грн, за рахунок зменшення інших витрат підприємства з відображенням за субрахунком 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" Д-т 12 К-т 975.
А на суму, яка перевищує 100,00 грн, - на рахунок збільшення додаткового капіталу 423 "Дооцінка активів" Д-т 12 К-т 423.
При уцінці:
3-й варіант - якщо результат попередніх переоцінок залишкової вартості нематеріального активу - 100,00 грн зі знаком (-), то уцінка проводиться в порядку, вказаному вище;
4-й варіант - якщо результат попередніх переоцінок залишкової вартості нематеріального активу - 100,00 грн зі знаком (+), то уцінка проводиться на суму, що не перевищує 100,00 грн, за рахунок зменшення додаткового капіталу 423 "Дооцінка активів" Д-т 423 К-т 12.
А на суму, що перевищує 100,00 грн, - на рахунок збільшення інших витрат підприємства з відображенням за субрахунком 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" Д-т 975 К-т 12
16 12   Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" призначений для обліку дебіторської заборгованості фізичних і юридичних осіб, яка не виникає під час нормального операційного циклу і яка буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
З усіх субрахунків 16 рахунка найімовірнішим є використання субрахунка 161 "Заборгованість за майно, передане в фінансову оренду", за дебетом якого може відображатися передача нематеріального активу у вигляді чистої інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначена згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда"
42 12   За дебетом рахунка 42 "Додатковий капітал" відображається зменшення додаткового капіталу. Наприклад, внаслідок уцінки нематеріального активу, за яким до цього була проведена дооцінка. Причому сума раніше проведеної дооцінки повинна бути більшою від суми уцінки, що проводиться. Відображається така операція за субрахунком 423 "Дооцінка активів". Детальніше про переоцінку сказано вище
94 12 84   За дебетом рахунка 94 "інші витрати операційної діяльності" ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут". імовірно, у цьому випадку передбачається цією проводкою відобразити витрати операційної діяльності у вигляді нематеріальних активів. Підкреслюємо: тільки нематеріальних активів, а не нарахованого їх зносу!
У випадку якщо 9 клас Плану бухгалтерських рахунків не використовується, то відповідний запис робиться за дебетом рахунка 84 "інші операційні витрати", який відображає операційні витрати, що не відображаються на інших рахунках класу 8
97
84
12   За дебетом рахунка 97 "інші витрати" ведеться облік витрат, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) і послуг, а також витрати страхової діяльності.
З усіх субрахунків 97 рахунка найімовірнішим є використання таких субрахунків:
972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" - при реалізації нематеріального активу відображається його залишкова вартість на дату реалізації;
975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" - при уцінці нематеріальних активів (детальніше питання уцінки викладене вище);
976 "Списання необоротних активів" - відображається залишкова вартість списаних нематеріальних активів і витрати, пов'язані з їх ліквідацією.
У випадку якщо 9 клас Плану бухгалтерських рахунків не використовується, то відповідний запис робиться за дебетом рахунка 84 "інші операційні витрати", який відображає операційні витрати, що не відображаються на інших рахунках класу 8.
Зокрема, до інших операційних витрат відносяться втрати від списання й уцінки активів тощо
85 12   За дебетом рахунка 85 "інші витрати" відображається сума визнаних витрат на інвестиційну і фінансову діяльність підприємства, а також витрат внаслідок надзвичайних випадків. У цьому разі передбачаються витрати на інвестиції і фінансову діяльність у вигляді нематеріальних активів
99
85
12   За дебетом рахунка 99 "Надзвичайні витрати" відображається сума визнаних витрат, пов'язаних з випадками або опера ціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства і не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному звітному періоді.
За цим рахунком можуть використовуватися всі три субрахунки цього рахунка, залежно від того, яка надзвичайна подія сталася:
991 "Втрати від стихійного лиха";
992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій";
993 "інші надзвичайні витрати".
За дебетом цих субрахунків відображається залишкова вартість нематеріальних активів, що списуються, втрачених, знищених тощо внаслідок надзвичайних подій.
У випадку якщо 9 клас Плану бухгалтерських рахунків не використовується, то відповідний запис робиться по дебету рахунка 85 "інші витрати", який, зокрема, призначений для обліку витрат від надзвичайних випадків

Примітки:

* Суми вказані тільки в тих випадках, коли це необхідно для повнішого розуміння прикладу.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua