Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: необоротні активи

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 9-й

2. Необоротні активи

Продовження (початок див. в уроці №6 "ДК" №17, в уроці 7, "ДК" №20, уроці 8 "ДК" №22 ).

1. Нематеріальні активи

Нагадаємо, що методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і розкриття інформації про них у фінансовій звітності закладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".

Для обліку нематеріальних активів, відповідно до інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.99 р. №291, використовується рахунок 12 "Нематеріальні активи".

За дебетом рахунка 12 "Нематеріальні активи" відображається придбання або отримання внаслідок розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які враховуються за первісною вартістю, і сума дооцінки таких активів, за кредитом - вибуття внаслідок продажу, безплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від їх використання і сума уцінки нематеріальних активів.

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" містить такі субрахунки:

121 "Права користування природними ресурсами";

122 "Права користування майном";

123 "Права на знаки для товарів і послуг";

124 "Права на об'єкти промислової власності";

125 "Авторські і суміжні з ними права";

126 "Гудвіл";

127 "інші нематеріальні активи".

Що враховується на кожному з цих субрахунків, ми детально розглядали під час попередніх уроків "Школи бухгалтера".

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" кореспондує:
Д-т 12 К-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції";

К-т 15 "Капітальні інвестиції";

К-т 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість";

К-т 37 "Розрахунки з різними дебіторами";

К-т 41 "Пайовий капітал";

К-т 42 "Додатковий капітал";

К-т 46 "Неоплачений капітал";

К-т 48 "Цільове фінансування і цільові надходження";

К-т 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди";

К-т 68 "Розрахунки з інших операцій";

К-т 71 "інший операційний дохід";

К-т 73 "інші фінансові доходи";

К-т 74 "інші доходи";

К-т 12 Д-т 13 "Знос необоротних активів";

Д-т 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість";

Д-т 42 "Додатковий капітал";

Д-т 84 "інші операційні витрати";

Д-т 85 "інші витрати";

Д-т 94 "інші витрати операційної діяльності";

Д-т 97 "інші витрати";

Д-т 99 "Надзвичайні витрати".

Спинимося на цьому питанні детальніше.


Табл.

ПРИДБАННЯ (ОТРИМАННЯ) НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ, СПИСАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ


Продовження теми


Законодавча база

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua