Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Практична бухгалтерія -Школа бухгалтера: Зразки документів

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: зразки документів

ДОГОВІР
на здійснення розрахунково-касового обслуговування

__м. Київ _______
(місце складання)
_20.11.1999 р.__
(дата)
Старокиївська філія банку "Гарант" в особі Бойка Сергія Михайловича
(найменування установи банку) посада керівника,

______________________________ (далі - Банк), що діє на підставі прізвище, ім'я, по батькові)

_ Статуту______________________________________ з одного боку,

(назва установчого документа)

та _Товариство з обмеженою відповідальністю "Галикон"______________

(повне найменування юридичної або прізвище, ім'я, по батькові

_______________________, (далі - Клієнт) в особі _Чернівецького____
фізичної особи) (посада керівника,

__Валерія Андрійовича__________________, що діє на підставі_______

прізвище, ім'я, по батькові)

_Статуту____________________________________________________, з

(найменування установчого документа або документа, що засвідчує особу)

другого, уклали цей договір.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Банк відкриває Клієнту _ТзОВ "Галикон"_____ рахунок відповідно до Інструкції №3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" та здійснює його розрахунково-касове обслуговування.

II. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2. Банк має право:

2.1. Використовувати кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність і проведення операцій відповідно до нормативних актів Національного банку України.

2.2. У разі оформлення Клієнтом розрахункових документів з порушенням чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України вмотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повернути їх Клієнту.

2.3. Відмовляти Клієнту у видаванні готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо заявки на отримання готівки.

2.4. Здійснювати безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунка Клієнта у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.5. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги.

3. Клієнт має право:

3.1. Самостійно розпоряджатися коштами на своєму рахунку з дотриманням вимог чинного законодавства, за винятком безспірного стягнення та безакцептного списання коштів.

3.2. Отримувати готівкові кошти у межах касової заявки на отримання готівки і за умови наявності коштів на розрахунковому рахунку у випадках, передбачених законодавством.

3.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим договором послуг.

4. Банк бере на себе зобов'язання:

4.1. Належним чином виконувати умови цього договору.

4.2. Своєчасно здійснювати розрахунки відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в господарському обороті України.

4.3. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта.

4.4. Приймати та видавати готівку відповідно до чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України.

4.5. Видавати на вимогу Клієнта виписку з рахунка з доданням необхідних документів.

4.6. Гарантувати таємницю операцій за рахунком Клієнта. Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведення операцій на рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.7. Надавати консультації Клієнту з питань застосування банківського законодавства та порядку здійснення розрахунків.

4.8. Проводити нарахування відсотків у розмірі _1__% річних за залишками вільних коштів на рахунку Клієнта і зараховувати їх на рахунок Клієнта __щомісяця, у перший робочий день наступного місяця.

(термін зарахування відсотків)

5. Клієнт бере на себе зобов'язання:

5.1. Виконувати вимоги чинних Інструкцій, правил, інших нормативних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та подання звітності.

5.2. Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообороту, що впроваджені в господарський оборот України, та встановлених правил Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України.

5.3. Щороку надавати Банку заявку-розрахунок для встановлення лімітів залишку готівки в касі.

5.4. Узгоджувати строки видавання заробітної плати з Банком і дотримуватися їх.

5.5. Щокварталу надавати Банку за встановленою формою касову заявку та інші звітні і прогнозні дані, необхідні для складання прогнозів касових оборотів банку та визначення потреби Клієнта у готівці не пізніше ніж за 30 днів до початку кварталу, що планується.

5.6. Не пізніше наступного дня повідомляти Банк про всі зауважені неточності або помилки у виписках з рахунка та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком.

5.7. Повідомляти Банк про зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не належать, і у 5-денний термін з дня надходження коштів на рахунок подати Банку платіжне доручення на перерахування коштів власнику.

5.8. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції і надані послуги.

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6. За несвоєчасне (пізніше від наступного дня після отримання відповідного документа) чи неправильне списання з вини Банку суми з рахунка Клієнта, а також за несвоєчасне чи неправильне зарахування суми, яка належить власнику рахунка, Банк сплачує Клієнту штраф у розмірі _0,5___% несвоєчасно або неправильно зарахованої (списаної) суми за кожний день прострочення.

7. Клієнт за неповідомлення Банку протягом 5 днів після отримання виписки з рахунку про помилково зараховані на його рахунок суми сплачує Банку за кожний день прострочення штраф у розмірі __0,5 %____ неправильно зарахованої на рахунок суми, що йому не належить.

8. За неодержання Клієнтом замовленої готівки з вини Банку або Клієнта винна сторона сплачує _3____% від замовленої суми.

9. За несвоєчасну сплату послуг Банку Клієнт сплачує йому пеню у розмірі __0,5___% за кожний день прострочення.

IV. ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

10. Клієнт застосовує такі форми розрахунків:

а)__безготівкова_______________________________

б)__готівкова________________________________

в)___________________________________________

11. Клієнт за розрахункові послуги Банку розраховується безготівково щомісяця списанням з рахунка .

(форма та порядок розрахунків)

в _перший робочий день наступного місяця_.

(термін)

12. Оплата за касове обслуговування здійснюється відповідно до Порядку організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів у день отримання з каси банку готівки.

V."ФОРС-МАЖОР"

13. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що перебувають поза сферою контролю невиконуючої сторони. Такі причини: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя тощо (далі - "форс-мажор"), але не обмежуються ними.

Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою стороною "форс-мажору" і закінчується чи закінчився б, якщо невиконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з "форс-мажору". "Форс-мажор" автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання "форс-мажорних" обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть понад 6 місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим договором, і в такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування другою стороною можливих збитків.

VI. ПОРЯДОК ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

14. Сторона, яка вважає за необхідне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції про це другій стороні за договором.

15. Сторона, що одержала зміни та доповнення чи пропозицію про розірвання договору, повинна відповісти на неї не пізніше 20 днів після отримання пропозиції. Якщо сторони не досягли згоди щодо розірвання договору, а також у разі неотримання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена сторона має право передати спір на вирішення суду, арбітражного суду (у разі якщо стороною договору є фізична особа, порядок внесення змін та доповнень до договору чи його розірвання встановлюється сторонами при укладенні договору).

VII. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

16. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

VIII. ОСОБЛИВІ УМОВИ

а)_____________________________________________________________

б)_____________________________________________________________

в)_____________________________________________________________

IX. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

17. Договір, укладений на невизначений строк і набирає чинності з дня його підписання. Дія договору припиняється за згодою сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

X. ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ

18. Якщо протягом _3_ місяців з дня відкриття рахунка або протягом _2_ місяців з дати останньої операції не здійснюються операції, Банк має право порушити питання про закриття рахунка і розірвання договору.

19. Клієнт має право порушити питання про закриття рахунка і розірвання договору в разі відсутності коштів на кореспондентському рахунку Банку.

20. Після закриття рахунка залишок на ньому має бути перерахований ___на новий рахунок, вказаний Клієнтом _____________________________.

(на новий рахунок в іншому банку, в бюджет, в доход банку тощо)

XI. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

21. Юридична адреса та банківські реквізити Банку:

_м. Київ, вул. Шелушкова, 24 , код ЄДРПОУ - 16470462____________

22. Юридична адреса та банківські реквізити Клієнта:

__м. Київ, вул. Мечникова, 12, код ЄДРПОУ - 29460160, р/р - 27090200599121

23. Цей договір складений у двох примірниках. Усі оформлені та

підписані примірники договору мають однакову юридичну силу.

Банк "Гарант" Клієнт ТзОВ "Галикон"
М.П. М.П.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua