Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Практична бухгалтерія -Школа бухгалтера: Оплата праці

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 10-й

1. Оплата праці

Продовження (початок див. в уроці №4 "ДК" №12, уроці №5 "ДК" №15, уроці №6 "ДК" №17, в уроці 7 "ДК" №20, уроці 8 "ДК" №22, та уроці 9, "ДК" №26).

Доповнення до уроку 8

У 8-му уроці, в частині, що стосується нарахування премій, не передбачених у колективному договорі або в договорі, контракті з працівником, було сказано, що нарахування таких премій "провадиться за рахунок прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства після сплати податку на прибуток, та до валових витрат не включається". І це правильно, однак бухгалтерська проводка, що відображає таку операцію, була зазначена неправильно:

Д-т 44 К-т 66.

Така проводка можлива, відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну №291 від 30.11.99 р., але тільки в разі виправлення помилок за минулий рік, які виявлені в поточному році. Це відповідає вимогам пункту 4 П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Мінфіну №137 від 28.05.99 р.

Однак для відображення нарахування премій, не передбачених у колективному договорі або в договорі, контракті з працівником, така проводка неприйнятна. Не передбачено ні П(С)БО, ні планом рахунків використання прибутку на такі цілі. Нарахування премії відображається по дебету рахунка 81, а якщо 8-й клас рахунків не використовується, то по дебету рахунків 91, 92, 93, 94 або 99, залежно від того, якій категорії працівників або з якої причини провадиться нарахування.

Трудові і соціальні пільги

До трудових і соціальних пільг належать:

- оплата додатково наданих за рішенням трудового колективу (понад передбачені законодавством) відпусток, у тому числі жінкам, які виховують дітей;

- одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію;

- доплати і надбавки до державних пенсій працюючим пенсіонерам;

- оплата за навчання у навчальних закладах дітей працівників підприємства;

- вартість путівок на лікування і відпочинок або суми компенсацій, виданих замість путівок;

- екскурсії і подорожі;

- здешевлення вартості харчування працівників як за готівковими, так і за безготівковими розрахунками в їдальнях, буфетах, профілакторіях;

- витрати на погашення позик, виданих працівникам підприємств для поліпшення житлових умов, включаючи кошти для погашення первинних внесків для вступу до житлового кооперативу і на індивідуальне будівництво, придбання садових будиночків і влаштування хатнього господарства;

- витрати на благоустрій садових товариств (будівництво доріг, енерго- і водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів;

- інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири і житла, що наймається, крім гуртожитків, продовольчих і непродовольчих товарів, включаючи товари, отримані за бартером, продуктових замовлень, проїзних квитків, абонементів у групи здоров'я, передплати на газети і журнали, протезування, виплати різниці в цінах на паливо або суми компенсацій працівникам вартості виданого палива у випадках, не передбачених чинним законодавством, тощо);

- суми прибутку, спрямовані на придбання акцій (для працівників трудового колективу);

- кошти, спрямовані на викуп майна підприємства членами трудового колективу за рахунок коштів підприємства (або коштів, узятих у позику в установах банків, з початку її погашення) з моменту їх персоніфікації;

- витрати в розмірі страхових внесків підприємств, пов'язаних з добровільним страхуванням працівників (від нещасних випадків, безробіття тощо), якщо договір страхування передбачає виплату обумовленої суми застрахованій фізичній особі незалежно від виникнення страхового випадку після закінчення терміну страхового договору. При цьому зазначені суми включаються до фонду оплати праці в тому місяці, в якому провадиться перерахування страхової компанії.

Розглянемо докладніше трудові і соціальні пільги, що надаються працівникам підприємства, в плані їх відображення в податковому і бухгалтерському обліку.

1. Оплата додатково наданих за рішеннями трудового колективу (зверх передбачених законодавством) відпусток, у тому числі жінкам, які виховують дітей.

Можливість надання такого виду відпусток передбачена статтею 4 Закону України "Про відпустки".

Відповідно до статті 20 Закону України "Про відпустки", додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні відпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 цього Закону.

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про відпустки", оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором і угодами, трудовим договором, проводиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, або за рахунок коштів фізичної особи, у якої працюють за трудовим договором працівники. В установах і організаціях, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата цих відпусток здійснюється в межах бюджетних асигнувань і інших додаткових джерел.

Розмір оплати днів такої додаткової відпустки визначається в порядку, передбаченому ПКМУ від 08.02.95 р. №100 "Про затвердження порядку розрахунку середньої заробітної плати".

У бухгалтерському обліку такі виплати відображаються проведеннями:

Д-т 816 К-т 661.

Якщо 8-й клас рахунків не використовується, то по дебету рахунків 23, 91, 92, 93 або 94 - залежно від того, якій категорії працівників здійснюється виплата.

2. Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію.

Відповідно до підпункту 5.6.1 пункту 5.6 статті 5 Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", до складу валових витрат платника податку належать витрати на оплату праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, включаючи витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати й інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодування вартості товарів (робіт, послуг), витрати на виплату авторських винагород і виплат за виконання робіт (послуг), згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, встановлені за домовленістю сторін. На цей пункт закону ми вже не раз звертали увагу наших читачів.

Таким чином, передбачені колективним договором або трудовим договором (контрактом) з окремим працівником виплати можуть бути включені до складу валових витрат підприємства згідно з підпунктом 5.6.1 чинного Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР), оскільки, по суті, є однією з форм розрахунків з оплати праці.

Якщо такі виплати не передбачені колективним договором або трудовим договором (контрактом) і здійснюються на підставі розпорядження власника, власника підприємства або керівника підприємства, наділеного таким правом, то вони здійснюються за рахунок коштів підприємства й у валові витрати не включаються.

Щоб не повертатися постійно до цього питання, зазначимо, що це стосується всіх виплат, які здійснює підприємство своїм працівникам з оплати праці, якщо інше не передбачене законодавством, наприклад, у пункті 1 цієї публікації.

Отже, суми виплат у вигляді одноразової допомоги при виході працівника на пенсію відносяться до валових витрат, якщо передбачені в колективному договорі або в договорі (контракті) з працівником підприємства.

У бухгалтерському обліку виплати одноразової допомоги працівникам у зв'язку з виходом на пенсію відображаються проведеннями:

Д-т 816 К-т 661.

Якщо 8-й клас рахунків не використовується, то по дебету рахунків 23, 91, 92, 93 або 94 - залежно від того, якій категорії працівників здійснюється виплата.

3. Оплата за навчання в навчальних закладах дітей працівників підприємства.

Цей вид пільг передбачає оплату за утримання і навчання дітей працівників у дошкільних виховних установах, закладах початкової загальної, професійно-технічної освіти, державних вищих навчальних закладах, розташованих на території України, за рахунок коштів підприємства.

Оплата навчання дітей працівників підприємства здійснюється або відповідно до положень колективного договору чи договору (контракту) з працівником (включається у валові витрати), або на основі клопотання працівника і розпорядження власника, власника підприємства або керівника підприємства, якщо він наділений таким правом (у валові витрати не включається).

У бухгалтерському обліку розрахунки з працівниками за такими виплатами відображаються на субрахунку 377, який, зокрема, призначений для здійснення всіх видів розрахунків з працівниками підприємства (крім розрахунків з оплати праці і розрахунків з підзвітними особами).

Здійснення підприємством безпосередньо самої оплати за навчання дітей працівників підприємства відображається по дебету субрахунка 377. Наприклад, у разі перерахування грошових коштів з поточного рахунка підприємства проведення буде таке:

Д-т 377 К-т 311.

Сума оплати за навчання дитини відображається як нарахована заробітна плата працівника - одного з батьків дитини:

Д-т 816 К-т 661.

Якщо 8-й клас рахунків не використовується, то по дебету рахунків 23, 91, 92, 93 або 94 -залежно від того, якій категорії працівників здійснюється виплата.

Надалі проводиться списання на зменшення заборгованості працівника з оплати навчання його дитини:

Д-т 661 К-т 377.

4. Вартість путівок на лікування і відпочинок або суми компенсацій, видані замість путівок.

За приклад надання таких пільг можуть слугувати положення відповідних статей Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.91 р. №796-XII (далі - Закон №796-XII). Статті 20-23 Закону №796-XII передбачають надання пільг і компенсацій громадянам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Так, згідно зі статтею 20 Закону №796-XII, особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14 Закону №796-XII), надаються гарантовані державою компенсації і пільги, у тому числі позачергове щорічне безкоштовне надання санаторно-курортних путівок або отримання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні.

Стаття 21 Закону №796-XII визначає компенсації і пільги громадянам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14), в числі яких - першочергове щорічне безкоштовне надання санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок або отримання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні.

Згідно зі статтею 22 Закону №378-XIV, особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), до компенсацій і пільг, що надаються і гарантуються державою, входить першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок або отримання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі 70 відсотків середньої вартості путівки в Україні.

Аналогічно, відповідно до статті 23 Закону №378-XIV, особам, віднесеним до категорії 4 (пункт 4 статті 14 Закону №378-XIV), надається і гарантується державою компенсація і пільга у вигляді першочергового щорічного забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок або компенсація за їх бажанням у розмірі 50 відсотків середньої вартості путівки в Україні.

Порядок надання путівок і розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України.

Оплата за путівки на лікування або видання суми компенсації вартості путівки відображається так само, як і в попередньому випадку: по дебету субрахунка 377. До речі, якщо такого роду розрахунків на підприємстві здійснюється декілька видів, то в цьому випадку виникає необхідність розділяти їх на окремі субрахунки другого порядку, наприклад 3771 "Розрахунки по оплаті навчання дітей працівників підприємства", 3772 "Розрахунки по оплаті путівок на лікування працівників підприємства" і т. д.

У випадку перерахування грошових коштів на оплату путівки з поточного рахунка підприємства проводка буде такою:

Д-т 3772 К-т 311.

Якщо виплачується компенсація, то:

Д-т 377 К-т 30.

Відповідно до статті 63 Закону №378-XIV, фінансові витрати, пов'язані з реалізацією цього закону, здійснюються за рахунок бюджету, отже, якщо такі виплати здійснюються через рахунок підприємства, тобто бюджетні гроші, призначені на ці цілі, спочатку надходять на рахунок підприємства згідно з проводкою:

Д-т 311 К-т 48,

то вони відносяться до цільових надходжень і надалі нарахування заробітної плати в розмірі вартості путівки відображаються саме за рахунок цих надходжень і до валових витрат підприємства не включаються:

Д-т 48 К-т 661.

Надалі сума, нарахована працівникові, списується на зменшення заборгованості працівника з оплати за путівку:

Д-т 661 К-т 3772.

Однак оплата за путівки на лікування і відпочинок може здійснюватися не тільки працівникам, які мають статус громадян, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, але й іншим працівникам підприємства або їх дітям. У цьому випадку витрати на оплату путівок відносяться до витрат підприємства, і залежно від того, передбачені вони в колективному договорі (контракті) з працівником чи ні, вони або включаються, або не включаються у валові витрати підприємства.

У бухгалтерському обліку проводки будуть аналогічними наведеним у пункті 3 цієї статті.

5. Вартість екскурсій і подорожей або суми компенсацій, видані замість екскурсій і подорожей.

Як правило, оплата екскурсій і подорожей для працівників підприємства або їх дітей здійснюється на підставі розпорядження власника, власника підприємства або керівника підприємства, наділеного таким правом, за рахунок коштів підприємства і до валових витрат не включається.

Оплата за екскурсії і подорожі або видання суми компенсації вартості екскурсії і подорожей відображається так само, як і в попередньому випадку: по дебету субрахунка 377, можливо, окремого субрахунка другого порядку, наприклад, 3773 "Оплата екскурсій і подорожей".

У разі перерахування грошових коштів на оплату екскурсій і подорожей з поточного рахунка підприємства проводка буде такою:

Д-т 3773 К-т 311.

Якщо виплачується компенсація вартості екскурсій і подорожей, то:

Д-т 3773 К-т 30.

Нарахування заробітної плати в розмірі вартості екскурсій і подорожей відображається за рахунок витрат на оплату праці:

Д-т 816 К-т 661.

Якщо 8-й клас рахунків не використовується, то по дебету рахунків 23, 91, 92, 93 або 94 - залежно від того, якій категорії працівників проводиться виплата.

Надалі проводиться списання на зменшення заборгованості працівника з оплати вартості екскурсій і подорожей:

Д-т 661 К-т 3773.

6. Здешевлення вартості харчування працівників як за готівковими, так і за безготівковими розрахунками в їдальнях, буфетах, профілакторіях.

Здешевлення вартості харчування здійснюється на основі положень колективного договору або договору (контракту) з працівником.

Ця пільга надається, якщо прибутки мають персоніфікований (індивідуальний) характер.

Якщо їдальня або буфет, в якій харчуються працівники підприємства, належить підприємству, то всі витрати такої їдальні або буфету, не відшкодовані (неоплачені) працівниками підприємства в зв'язку із здешевленням для них вартості харчування, розподіляються між такими працівниками з урахуванням витрат на харчування (кількості придбаних страв, порцій і т. д.) кожного з них окремо.

Якщо їдальня або буфет, в якій харчуються працівники підприємства, належить іншій юридичній або фізичній особі, то витрати підприємства на кожного окремого працівника, пов'язані із здешевленням його харчування, визначаються в розмірі суми грошових коштів, перерахованих юридичній або фізичній особі - власникові такої їдальні або буфету, на здешевлення вартості харчування цього конкретного працівника.

У бухгалтерському обліку такі виплати відображаються проведеннями, аналогічними проведенням у пункті 5 цієї статті.

7. Витрати на погашення позик, виданих працівникам підприємств для поліпшення житлових умов, включаючи кошти для погашення первинних внесків для вступу в житловий кооператив і на індивідуальне будівництво, придбання садових будиночків і влаштування домашнього господарства.

Такого роду витрати можуть здійснюватися як відповідно до положень колективного договору або договору (контракту) з працівником (включаються у валові витрати), так і на підставі клопотання працівника і розпорядження власника, власника підприємства або керівника підприємства, наділеного таким правом (у валові витрати не включаються).

У бухгалтерському обліку такі виплати відображаються проведеннями, аналогічними проведенням у пункті 5 цієї статті.

Усі інші виплати (пункти 8-12), пов'язані з трудовими і соціальними пільгами, можуть здійснюватися як відповідно до положень колективного договору або договору (контракту) з працівником (включаються у валові витрати), так і на підставі клопотання працівника і розпорядження власника, власника підприємства або керівника підприємства, наділеного таким правом (у валові витрати не включаються). До таких виплат належать:

8. Витрати на благоустрій садових товариств (будівництво доріг, енерго- і водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів.

9. Інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири і житла, що наймається, крім гуртожитків, продовольчих і непродовольчих товарів, включаючи товари, отримані за бартером, продуктових замовлень, проїзних квитків, абонементів у групи здоров'я, передплати на газети і журнали, протезування, виплати різниці в цінах на паливо або суми компенсацій працівникам вартості виданого палива у випадках, не передбачених чинним законодавством тощо).

10. Суми прибутку, спрямовані на придбання акцій (для працівників трудового колективу).

11. Кошти, спрямовані на викуп майна підприємства членами трудового колективу за рахунок коштів підприємства (або коштів, взятих у позику в установах банків, з початку її погашення) з моменту їх персоніфікації.

12. Витрати в розмірі страхових внесків підприємств, пов'язаних з добровільним страхуванням працівників (від нещасних випадків, безробіття тощо), якщо договір страхування передбачає виплату зумовленої суми застрахованій фізичній особі незалежно від виникнення страхового випадку після закінчення терміну страхового договору. При цьому вказані суми включаються в фонд оплати праці в тому місяці, в якому відбуваються перерахування страховій компанії.

У бухгалтерському обліку такі виплати відображаються проведеннями, аналогічними проведенням у пункті 5 цієї статті.

Джерелами надання трудових і соціальних пільг можуть бути не тільки кошти підприємства або бюджету, але й кошти профспілки, отримання і використання яких відображається по рахунку 48.

Крім усього іншого, трудові і соціальні пільги можуть бути інструментом дисциплінарного стягнення. Наприклад, у колективному договорі або договорі (контракті) з працівником підприємство може передбачити умови позбавлення працівника трудових і соціальних пільг внаслідок порушення ним трудової або виробничої дисципліни, а саме:

- явки на роботу із систематичним спізненням;

- появи на робочому місці в нетверезому стані;

- порушення технологічного процесу, внаслідок чого виникла загроза життю і здоров'ю працюючих (у тому числі травматизм, порушення пожежної безпеки тощо), а також зупинки підприємства;

- відмови працівника виконувати ту чи іншу роботу, яка входить до його обов'язків і компетенції;

- відмова працівника без поважних причин від тимчасового переведення на іншу роботу у разі виробничої необхідності або простою.


Продовження теми


СУТТЄВО

Якщо їдальня або буфет, в якій харчуються працівники підприємства, належить іншій юридичній або фізичній особі, то витрати підприємства на кожного окремого працівника, пов'язані із здешевленням його харчування, визначаються в розмірі суми грошових коштів, перерахованих юридичній або фізичній особі - власникові такої їдальні або буфету, на здешевлення вартості харчування цього конкретного працівника.

Крім усього іншого, трудові і соціальні пільги можуть бути інструментом дисциплінарного стягнення. Наприклад, у колективному договорі або договорі (контракті) з працівником підприємство може передбачити умови позбавлення працівника трудових і соціальних пільг внаслідок порушення ним трудової або виробничої дисципліни.


Законодавча база курсу

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua