Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: Ліцензування

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 10-й

4. Ліцензування

Продовження (початок див. в уроці 8, "ДК" №22, уроці 9, "ДК" №26).
Закінчуємо розгляд основних положень, який ми почали у темі "Ліцензування".

Порядок розгляду заяв

Залежно від діяльності, на здійснення якої подано заяву, передбачено різні дії з боку ліцензіарів.

Передусім, ліцензіатам необхідно знати, що, згідно з Указом Президента "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23.07.98 р. №817/98, органи, які видають ліцензії на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, не можуть ставити як умову видачі ліцензій відрахування коштів на користь будь-яких бюджетних або позабюджетних фондів, установ, підприємств, організацій чи окремих осіб.

Діловодство з питань ліцензування здійснюється ліцензіаром окремо за кожним суб'єктом підприємницької діяльності. Кожна справа, заведена на ліцензіата, має подвійну нумерацію (наприклад 23/104), де:

23 - порядковий номер справи;

104 - реєстраційний номер ліцензії.

У справі містяться всі документи, подані для видачі ліцензії або дубліката та її переоформлення, а також відомості про суб'єкта підприємницької діяльності.

Облікова справа ліцензіата може складатися з двох розділів: у першому - матеріали, які були підставою для видачі ліцензії, акти перевірок таких об'єктів, інформація і подання про виявлені порушення; у другому - списки осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, мають доступ до підконтрольних предметів, та матеріали їх перевірок.

Після подачі документів до відповідного органу виконавчої влади - ліцензіара, за потреби, перевіряються відомості, що містяться у цих документах, а також спроможність виконання заявником ліцензійних умов провадження певного виду підприємницької діяльності.

Подекуди видачі ліцензії передує конкурс, порядок проведення якого встановлює ліцензіар. Це стосується, у першу чергу, ліцензій на здійснення експлуатації родовищ корисних копалин, які видаються, як правило, після експертизи та оцінки запасів корисних копалин Держкомісією по запасах корисних копалин.

Розгляд заяв не обов'язково обмежується їх розглядом тільки у ліцензіара.

Матеріали, надані для розляду, можуть, за потреби, узгоджуватися з зацікавленими міністерствами і відомствами, після чого ці органи готують висновок про видачу ліцензії або відмову у її видачі.

У разі необхідності отримується згода місцевого органу державної влади.

Орган виконавчої влади, що видає ліцензії, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі протягом не більш як 30 днів з дня одержання заяви та відповідних документів.

Ліцензіар веде реєстр виданих ним ліцензій. Після видачі ліцензії відомості про суб'єктів підприємницької діяльності та видані ліцензії включаються до реєстру. На базі реєстрів ліцензіарів створюється Єдиний ліцензійний реєстр, ведення якого покладено на Держпідприємництво.

Умови і правила провадження діяльності, що ліцензується (ліцензійна умова)

У першій частині цієї теми ми розглянули загальні умови видачі ліцензій.

Залежно від проваджуваної діяльності, що ліцензується, до ліцензіатів можуть пред'являти ті чи інші вимоги щодо здійснення такої діяльності, додержання ними відповідних правил, а також визначаються права та обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності.

Інструкції про умови і правила провадження певних видів підприємницької діяльності, які підлягають ліцензуванню, та контроль за їх дотриманням, затверджуються Ліцензійною палатою за поданням органів виконавчої влади - ліцензіарів.

Діапазон таких умов і правил дуже широкий. Так, видача ліцензії на заняття аудитом одноособово здійснюється тільки за наявності в отримувача відповідного чинного сертифіката Аудиторської палати України та документа, що підтверджує реєстрацію його як підприємця. А до правил провадження аудиту входить заборона безпосередньо займатися торговельною, посередницькою та виробничою діяльністю, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав.

При здійсненні інших видів діяльності до ліцензіата пред'являють набагато більше вимог: від організаційно-фахових показників ліцензіата до правових, майнових і технологічних. Докладніше про ліцензійні умови і правила здійснення найпоширеніших видів діяльності - в наступних уроках "Школи бухгалтера".

Важливо, що в разі відсутності у суб'єкта підприємництва ліцензії на впровадження того чи іншого виду діяльності такі договори визнаються недійсними, оскільки вони не відповідають вимогам законодавства.

Відповідно до статті 48 Цивільного кодексу України щодо недійсної угоди кожна зі сторін зобов'язана повернути другій стороні все одержане за угодою, а при неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його вартість у грошах.

Порядок отримання ліцензії

Нарешті подолано всі перешкоди, витримано необхідні перевірки і настав час отримати ліцензію.

Рішення про видачу ліцензії приймається за:

відсутності зауважень щодо наданих документів;

відповідності заявника умовам і правилам здійснення ліцензованої діяльності.

Ліцензію підписує керівна особа ліцензіара (голова Ліцензійної комісії чи заступник голови), підпис скріплюється печаткою ліцензіара. Ліцензії реєструються у книзі обліку ліцензіара за встановленою формою, яка пронумеровується, прошнуровується та опечатується.

У разі недотримання порядку видачі ліцензії відповідальність за це, згідно із законодавством, несе ліцензіар.

Необхідною умовою отримання ліцензії є подання заявником до ліцензіара:

копії платіжного доручення про внесення плати за її видачу з позначкою банківської установи;

довідки відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету (у разі отримання ліцензій на експорт, імпорт або реалізацію спирту, горілчаних та тютюнових виробів).

Попередня плата за ліцензію при її видачі вноситься у розмірі:

1/4 частини встановленої річної плати за ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

річної плати за ліцензію на право імпорту, експорту етилового, коньячного і плодового спирту, алкогольними напоями та тютюновими виробами;

встановленому для кожного іншого виду ліцензованої діяльності за весь період дії ліцензії.

Зазначені документи вкладають до особової справи суб'єкта підприємницької діяльності, що зберігається у ліцензіара.

Юридичним особам споживчої кооперації ліцензії на право роздрібної торгівлі горілчаними та тютюновими виробами на окремі місця торгівлі, яка здійснюється цими юридичними особами, видаються безплатно.

Після прийняття рішення про видачу ліцензії, але не пізніше ніж через три дні з дня прийняття рішення про її видачу за умови подання заявником до ліцензіара документа про внесення плати за її видачу ліцензія:

або надсилається поштовим відправленням;

або видається заявникові особисто під розпис у книзі обліку ліцензій;

або видається уповноваженому представнику заявника під розпис у книзі обліку ліцензій.

Копія ліцензії зберігається у справі ліцензіата.

Ліцензіар у письмовій формі повідомляє про видачу ліцензії державну податкову інспекцію за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності, якому таку ліцензію видано, суб'єкти підприємницької діяльності подають копії ліцензії у п'ятиденний строк після її отримання.

Яка вона - ліцензія? Проект відповідної ліцензії узгоджується (візується) юридичною службою ліцензіара, тому ліцензії можуть відрізнятися одна від одної.

Наприклад, підприємці, які займаються експортом, імпортом, реалізацією горілчаних або тютюнових виробів, можуть отримати такі ліцензії на право здійснення:

- експорту: етилового, коньячного і плодового спирту; алкогольних напоїв; тютюнових виробів;

- імпорту: етилового, коньячного і плодового спирту; алкогольних напоїв; тютюнових виробів;

- оптової торгівлі: спиртом етиловим, коньячним і плодовим; алкогольними напоями; тютюновими виробами;

- роздрібної торгівлі: алкогольними напоями; тютюновими виробами.

Але всі ліцензії мають спільні ознаки. У кожній з них зазначаються:

- найменування, ідентифікаційний код органу, що видав ліцензію;

- прізвище, ім'я, по батькові;

- адреса проживання;

- ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків і місцезнаходження;

- ідентифікаційний код юридичної особи;

- вид діяльності, на яку видається ліцензія;

- місце здійснення ліцензованої діяльності;

- особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності (ліцензійні умови);

- номер реєстрації ліцензії;

- дата видачі;

- термін дії ліцензії.

Якщо підприємницька діяльність, вид якої підлягає ліцензуванню, провадиться у кількох територіально відокремлених підрозділах суб'єкта підприємницької діяльності, у ліцензії зазначають їх адреси.

Як ми вже визначили, термін дії ліцензії, залежно від виду ліцензованої діяльності, встановлює ліцензіар, але термін не може бути меншим ніж три роки. За заявою суб'єкта підприємницької діяльності дію ліцензії можуть продовжити на новий термін.

Видача ліцензії на строк менше ніж три роки або відмова у продовженні строку дії ліцензії надають суб'єкту підприємництва право звернутися до суду або арбітражного суду за захистом своїх інтересів.

Ліцензія є документом суворої звітності.

Бланки ліцензій виготовляються друкарським способом із забезпеченням їх захисту від підробки та несанкціонованого тиражування.

Інші ліцензії можуть мати:

зворотний бік, на якому ліцензіар робить позначки про черговий внесок частини вартості ліцензії (роздрібна торгівля горілчаними та тютюновими виробами);

додаткові пункти стосовно ліцензійних умов.

Але не поспішайте радіти! У видачі ліцензії може бути відмовлено. У разі:

виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником;

неможливості здійснення заявником певного виду діяльності відповідно до ліцензійних умов.

Тоді у рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначають підстави відмови. Відмову у видачі ліцензії видають заявнику в письмовій формі у термін, не пізніше 30 днів з дня одержання заяви про її видачу.

Якщо суб'єкту підприємницької діяльності відмовлено у видачі ліцензії з будь-яких інших підстав або якщо він не згідний з відмовою чи не одержав відповіді у встановлений законом 30-денний строк, він має право звернутися до суду або арбітражного суду із заявою про визнання недійсним рішення ліцензіара про відмову у видачі ліцензії чи про спонукання видати ліцензію.

В останньому випадку арбітражний суд у своєму рішенні встановлює строк для видачі ліцензії. У разі невиконання цього рішення ліцензіар може бути притягнутий до відповідальності, встановленої статтею 119 Арбітражного процесуального кодексу України від 6 листопада 1991 року №1798-XII, а саме: арбітражний суд може стягнути у дохід держбюджету штраф у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 


Зразок

ЛІЦЕНЗІЯ №__

__________________________________________________________________________

(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Видана ___________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи

__________________________________________________________________________

або прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, місце проживання)

ідентифікаційний код юридичної особи __________________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків

та інших обов'язкових платежів ________________________________________________

на право провадження підприємницької діяльності _______________________________

(вид)

_________________________________________________________________________
місце провадження діяльності ________________________________________________

_________________________________________________________________________

(адреса місця провадження підприємницької діяльності

__________________________________________________________________________

суб'єкта або адреси територіально відокремлених

__________________________________________________________________________

його підрозділів, за якими провадиться підприємницька діяльність)

Особливі умови та правила провадження даного виду діяльності ____________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Дата видачі "______" _____________ 200__р.

Термін дії ліцензії _________________________
_____________________
(посада)
________________
(підпис)
_____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.


Як вносити плату за ліцензію

Оплата ліцензії здійснюється при її отриманні, за винятком ліцензій на право імпорту й експорту спирту, горілчаних та тютюнових виробів і їх роздрібної торгівлі.

Плата за ліцензію на право експорту, імпорту спирту, горілчаних та тютюнових виробів, а також ліцензії на право оптової торгівлі горілчаними та тютюновими виробами вноситься щороку до початку наступного року.

Позначку про внесення плати за ліцензію на наступний рік роблять на оригіналі ліцензії на підставі поданих ліцензіару копій платіжного доручення про сплату чергового внеску і довідки фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету.

Ліцензія без позначки про внесення чергових платежів вважається недійсною.

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами справляється щокварталу рівними частками і зараховується до місцевого бюджету за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності, а в сільській місцевості - 50 відсотків до районного бюджету за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності та 50 відсотків - до відповідного місцевого бюджету за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності.

У разі зміни розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян здійснюється відповідний перерахунок несплаченої частини річної плати за ліцензію, тобто чергових щоквартальних внесків.

Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату вартості ліцензії за весь термін її дії.

З наближенням терміну поточної щоквартальної плати за ліцензію суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний зробити наступний внесок до відповідного бюджету в розмірі 1/4 річної суми та подати вищезазначені документи ліцензіару для внесення чергової позначки до ліцензії та журналу обліку видачі ліцензій про дату початку і закінчення наступного граничного терміну дії ліцензії.

Юридичні особи споживчої кооперації, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі горілчаними та тютюновими виробами, повинні подати ліцензію ліцензіару, який на зворотному боці ліцензії поставить позначку "Безплатно", засвідчену підписом уповноваженої особи органу, що видає ліцензію, та скріплену печаткою.

Коли і як необхідно переоформлювати ліцензію

Ви отримали ліцензію і заспокоїлися. Однак провадження підприємницької діяльності з ліцензією "на руках" не завжди буває законним. Постановою від 03.07.98 р. №1020 "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності" передбачено, що у відповідних випадках необхідно для подальшого провадження такої діяльності ліцензію переоформлювати.

Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни:

- місцезнаходження юридичної особи;

- найменування юридичної особи (якщо ця зміна пов'язана з реорганізацією);

- відомостей, зазначених у ліцензії, виданій фізичній особі - підприємцю.

Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї із зазначених змін подати заяву на переоформлення ліцензії органові, який видав ліцензію, за встановленою формою.

До заяви додаються документи, що підтверджують зазначені зміни.

Переоформлення ліцензії проводиться протягом 10 днів з дня подання заяви разом з відповідними документами у порядку, встановленому для її видавання. До проведення цього переоформлення дійсна раніше видана ліцензія.

Переоформлена ліцензія скріплюється підписом відповідальної за видачу ліцензій посадової особи і печаткою органу, що її переоформив.

У разі своєчасної подачі суб'єктом підприємницької діяльності до органу, який видає ліцензії, заяви про переоформлення ліцензії (протягом десяти днів з дня державної реєстрації зміни місцезнаходження, найменування юридичної особи, якщо зміна найменування пов'язана з реорганізацією, або зміни відомостей, зазначених у ліцензії, виданій громадянину-підприємцю) з нього справляється плата у розмірі 40 відсотків суми плати за видавання ліцензії, але не більше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія підлягає оформленню в порядку, встановленому для її видавання.


Зразок

ЗАЯВА

на переоформлення ліцензії

__________________________________________________________________________

(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Заявник ___________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

__________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

__________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, місце проживання)

місцезнаходження __________________________________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника

податків та інших обов'язкових платежів _________________________________________

ідентифікаційний код ________________________________________________________

вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію _______________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії _________________________________________________

термін дії ліцензії ___________________________________________________________

просить переоформити ліцензію у зв'язку з ______________________________________

(зазначити причини)

_________________________________________________________________________

Підпис заявника ____________________________________________________________

"_____" ___________ 200__ р.

Дата і номер реєстрації заяви "___" ___________ 200__р. №________

 
_____________________
(посада)
________________
(підпис)
_____________________
(ініціали та прізвище)


Про зупинення дії ліцензії та її анулювання

При провадженні підприємницької діяльності, на яку отримано ліцензію, необхідно дотримуватися умов та правил ведення цієї діяльності.

Орган, що видає ліцензію, має право зупинити дію ліцензії на певний термін у разі:

- порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов;

- невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений термін обов'язкових для виконання розпоряджень щодо додержання ліцензійних умов, визначених Держпідприємництвом або органом, що видав ліцензію, - ліцензіаром.

У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії ліцензії, орган, що видав ліцензію, приймає рішення про поновлення її дії.

Порядок зупинення та поновлення дії ліцензії визначає ліцензіар або орган, спеціально уповноважений КМ України, - Держпідприємництво.

Ліцензія може бути анульована у разі:

- виявлення недостовірних даних у заяві на отримання ліцензії чи в документах, що додаються до неї;

- передавання суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій особі;

- повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов.

Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення щодо анулювання ліцензії або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. А вмотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання доводиться до відома суб'єкта підприємницької діяльності у п'ятиденний термін.

Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання може бути оскаржене суб'єктом підприємницької діяльності в судовому порядку.

Що робити, якщо ви втратили ліцензію

У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін повідомити про це орган, що видав ліцензію, та подати заяву про видачу дубліката ліцензії за встановленою формою.

Дублікат ліцензії видається суб'єкту підприємницької діяльності у 5-денний термін після подання відповідної заяви, а на бланку ліцензії праворуч у кутку ставиться штамп "Дублікат" і дата видачі.

У видачі дубліката ліцензії може бути відмовлено у разі порушення терміну подання заяви про видачу дубліката або виявлення розбіжностей у відомостях, викладених у заяві про видачу дубліката ліцензії, із зазначенням у реєстрі виданих ліцензій.

У рішенні про відмову у видачі дубліката, яке надсилається заявнику в письмовій формі у 5-денний термін після подання відповідної заяви, зазначаються підстави відмови.

Відмова уповноважених органів у видачі дубліката може бути оскаржена в судовому порядку.

Однак треба зазначити, що, згідно з Постановою КМУ від 13.05.96 р. №493 "Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами", у разі втрати такої ліцензії дублікат не видається. У цьому випадку суб'єкт підприємницької діяльності може звернутися до ліцензіара і одержати нову ліцензію із внесенням установленої плати.


Зразок

ЗАЯВА

на отримання дубліката ліцензії

_________________________________________________________________________

(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Заявник __________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

_________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

_________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, місце проживання)

організаційно-правова форма _________________________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника

податків та інших обов'язкових платежів _________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи _________________________________________

вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію

__________________________________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії _________________________________________________

дата видачі ліцензії _________________________________________________________

термін дії ліцензії ___________________________________________________________

просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з ______________________________________

(зазначити причину)

Підпис заявника__________________________

"____"____________200 __ р.

Дата і номер реєстрації заяви "___"__________ 200__ р. №___

Підпис особи, яка прийняла заяву _____________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________
(посада)
________________
(підпис)
_____________________
(ініціали та прізвище)

Хто контролює діяльність, що ліцензується

Контроль за додержанням ліцензійних умов і правил провадження підприємницької діяльності, що ліцензується, здійснюється:

- Державним комітетом зі сприяння розвитку регуляторної політики і підприємництва;

- представництвами Держпідприємництва;

- відповідними державними органами, які контролюють цей напрям підприємницької діяльності;

- ліцензіаром.

Ці органи можуть розпочати перевірку ліцензованої діяльності ліцензіата за власною ініціативою чи за скаргою будь-якої третьої сторони за наявності у неї обгрунтованих підстав.

Контроль передбачає проведення перевірок, аналіз матеріалів перевірок про діяльність, на яку видається ліцензія, оформлення наслідків перевірок та прийняття відповідного рішення.

Ліцензіар контролює дотримання ліцензіатами умов та правил, аналізує бухгалтерську та інші звітності, подані ліцензіатами, і може у будь-який час перевірити ліцензовану діяльність ліцензіата, а в разі необхідності - залучати до перевірок компетентні органи.

Перевірки додержання ліцензійних умов і правил ліцензованої діяльності можуть бути:

- плановими, які провадять один раз протягом року;

- повторними - після встановленого строку для усунення порушень;

- позаплановими, якщо за наслідками перевірок контролюючими органами виявлені факти, що свідчать про порушення норм законодавства, або у разі неподання в установлений строк документів обов'язкової звітності, передбачених чинним законодавством, або за скаргами третіх осіб.

Перевірка здійснюється уповноваженими представниками на підставі листа органу, що здійснює перевірку, підписаного керівником цього органу, в якому вказані повноваження представників.

Про заплановану перевірку суб'єкт підприємницької діяльності повинен бути попереджений за 10 календарних днів до її проведення. У випадку наявності скарг або заяв громадян про порушення ліцензійних умов та чинного законодавства перевірка діяльності суб'єкта підприємницької діяльності може бути проведена без попередження. Ліцензіат зобов'язаний надавати уповноваженим представникам необхідну допомогу в перевірці його ліцензованої діяльності.

Наслідки перевірки оформляються актом, в якому дається оцінка стану дотримання умов і правил провадження такої підприємницької діяльності та загальний висновок про можливість її подальшого ведення. Акт передають суб'єкту підприємницької діяльності та ліцензіару, якщо перевірка провадилася іншим контролюючим органом.

Якщо перевіркою виявлені факти порушення ліцензійних умов, то орган, що видав ліцензію, протягом певного часу (від 5 до 10 днів - залежно від виду діяльності) з дня одержання акта перевірки приймає рішення про зупинення дії або анулювання ліцензії.

У разі виявлення незначних порушень ліцензійних умов, які можуть бути усуненими в термін, що не перевищує зазначеного строку, приймається рішення про усунення порушень без зупинення дії ліцензії.

При виявленні випадків провадження підприємницької діяльності без ліцензії контролюючий орган скеровує відповідне подання в органи державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, а також до податкового органу за місцезнаходженням.


Продовження теми


СУТТЄВО

Органи, які видають ліцензії на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, не можуть ставити як умову видачі ліцензій відрахування коштів на користь будь-яких бюджетних або позабюджетних фондів, установ, підприємств, організацій чи окремих осіб.

В разі відсутності у суб'єкта підприємництва ліцензії на впровадження того чи іншого виду діяльності такі договори визнаються недійсними, оскільки вони не відповідають вимогам законодавства.

Юридичним особам споживчої кооперації ліцензії на право роздрібної торгівлі горілчаними та тютюновими виробами на окремі місця торгівлі, яка здійснюється цими юридичними особами, видаються безплатно.


Законодавча база курсу

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua