Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Практична бухгалтерія -Школа бухгалтера: Безготівкові розрахунки

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 10-й

6. Безготівкові розрахунки

Продовження (початок див. в уроці 9, "ДК" №26).

На попередньому уроці ми розглянули порядок відкриття поточного рахунка підприємства. Продовжуючи цю тему, розглянемо хто має право підпису при відкритті рахунка і які документи для цього потрібні:

а) окремим підрозділам, філіям підприємства;

б) фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності;

в) рахунків для внеску до статутного фонду;

г) карткових рахунків тощо.

Право підпису

Загальновідомо, що основою всієї бухгалтерської документації є первинний документ. Відповідно до вимог до оформлення первинних документів, наявність на них підписів осіб, відповідальних за здійснення тієї чи іншої операції, як правило, є обов'язковою. Розрахунково-платіжні документи, в тому числі такі, що використовуються при безготівкових розрахунках, не є винятком. Визначення кола осіб, що мають право підпису таких документів, здійснюється власником підприємства або керівником підприємства, якщо власник наділив його таким правом.

Підписів на документі, як правило, два: перший - підпис працівника, відповідального за господарську діяльність підприємства, другий - це підпис працівника, відповідального за фінансову діяльність підприємства. Право першого підпису, так само як і другого, можуть мати декілька працівників підприємства. Наприклад, право першого підпису може мати керівник підприємства, його заступник, головний інженер тощо, а право другого підпису - головний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер-касир тощо.

Незалежно від того, скільки працівників підприємства мають право першого або другого підпису, на документі завжди ставиться один перший підпис - будь-кого з працівників підприємства, що мають на нього право, і один другий - будь-кого з працівників, що мають на нього право. Перший підпис повинен стояти або зверху, або зліва від другого підпису.

Документи на відкриття всіх банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності особисто подають до банку особи, які мають право першого і другого підписів і повноваження яких перевіряються уповноваженим представником банку. Якщо до кола осіб, які мають право першого і другого підписів, входять іноземці або особи без громадянства, що тимчасово перебувають на території України, то зазначені особи зобов'язані додатково надати документи, які підтверджують законність їх перебування на території України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - дозвіл на працевлаштування, виданий Державним центром зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України або за його дорученням відповідними центрами зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, якщо інше не передбачено законами і міжнародними договорами України.

Копії зазначених документів залишаються у справі про відкриття рахунка. У разі зміни особи (осіб), яка має право підпису, новопризначена особа (особи) повинна особисто подати до банку картки зі зразками підписів і пред'явити паспорт.

При відкритті або переоформленні банківських рахунків банки зобов'язані перевірити надані документи на відповідність їх чинному законодавству, а саме:

1) підписи осіб на заяві про відкриття рахунка повинні бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів, а також ідентифіковані з підписами у картці зі зразками підписів і відбитком печатки;

2) свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності повинно відповідати зразкам, передбаченим у додатку 3 (для юридичних осіб) і в додатку 4 (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 р. №740. Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані до набрання чинності Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 р. №740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності", мають відповідати зразкам, передбаченим у додатках 3 і 4 до Положення про реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності і реєстраційний збір за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.94 р. №276;

3) написи - засвідчення нотаріуса на документах вважаються дійсними, у разі якщо вони відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 07.02.94 р. №7/5 "Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних засвідчень, написів - засвідчень на договорах і засвідчуваних документах", зареєстрованим Міністерством юстиції України 02.03.94 р. за №38/247.

Документи для відкриття рахунка підприємства

(Схема - PDF - 69,5Kb)

Підприємства, в тому числі колективні сільськогосподарські, товариства споживчої кооперації, а також політичні партії, громадські і релігійні організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади), для відкриття поточного рахунка надають установі банку такі документи:

а) заяву на відкриття рахунка встановленого зразка (відповідно до додатка 1). Заяву підписують керівник і головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера або іншої посадової особи, на яку покладена функція ведення бухгалтерського обліку і звітності, то заяву підписує тільки керівник;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, завірену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. Форма нотаріального завірення повинна відповідати вимогам Інструкції про порядок здійснення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції від 18.06.94 р. №18/5, зі змінами і доповненнями.

Бюджетні установи й організації, замість свідоцтва про державну реєстрацію, подають копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, завірену нотаріально або органом, який видав відповідну довідку;

в) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), завірену нотаріально або органом, який його зареєстрував. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України або указами Президента України, нотаріального завірення не потребують.

Не подають статут (положення):

- установи й організації, які діють на підставі законів;

- підприємства, які діють на підставі тільки засновницького договору (замість статуту, вони подають нотаріально завірену копію засновницького договору);

г) копію документа, який підтверджує поставлення підприємства на податковий облік, завірену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

д) картку зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або засновницьких документів підприємства, надано право розпорядження рахунком і підписання розрахункових документів, завірену нотаріально або вищестоящою організацією у встановленому порядку. До картки включається також зразок відбитка печатки підприємства;

е) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України. Довідка повинна відповідати зразку, передбаченому в додатку 3 до Інструкції про порядок нарахування і виплати підприємствами, установами, організаціями і громадянами страхових зборів в Пенсійний фонд України, а також обліку надходження і використання його коштів, затвердженої постановою Правління Пенсійного фонду України від 06.09.96 р. №11-1. В обов'язковому порядку у зазначеній довідці має бути зазначена установа банку. Уповноважений працівник банку, який приймає документи на відкриття рахунка, зобов'язаний відповідним чином оформити відривну частину довідки і повернути її клієнту для подання до органів Пенсійного фонду України;

ж) копію договору оренди, завірену нотаріально (подають тільки орендні підприємства).

Довірчі товариства при відкритті поточного рахунка подають в установу банку вищезгадані документи й укладають з установою банку договір на відкриття і обслуговування банківського рахунка відповідно до Типового договору на обслуговування комерційним банком довірчого товариства, затвердженим указом Фонду державного майна України від 24.12.93 р. №583 і Правлінням Національного банку України від 18.02.94 р. №30.

Відкриття рахунків окремим підрозділам, філіям підприємства

Якщо у підприємства є філіали або відокремлені підрозділи (далі - підрозділи), розташовані в місцевості, віддаленій від головного підприємства, або у випадку, якщо необхідно здійснювати розрахунки підрозділу підприємства окремо від розрахунків головного підприємства, виникає необхідність у відкритті рахунка для такого підрозділу підприємства. Відповідно до п. 2.2 Інструкції №3 про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. №527, для відкриття рахунка підприємство подає в установу банку такі документи:

а) заяву на відкриття поточного рахунка встановленого зразка.

Заяву підписує керівник і головний бухгалтер відокремленого підрозділу підприємства, якому відкривають рахунок. Якщо в штатному розписі відокремленого підрозділу підприємства посада головного бухгалтера не передбачена чи нема посадової особи, на яку покладений обов'язок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності, заяву підписує тільки керівник;

б) копію довідки про внесення підрозділу в Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав відповідну довідку;

в) копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, що відкриває рахунок своєму підрозділу, органами виконавчої влади або іншим органом, уповноваженим здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, що видав свідоцтво про держреєстрацію;

г) копію положення про відокремлений підрозділ.

Таке положення розробляється і затверджується підприємством, що створює відокремлений підрозділ. Копія повинна бути засвідчена нотаріально або підприємством, що створило такий підрозділ;

д) картку зі зразками підписів посадових осіб підрозділу підприємства, наділених правом розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи відповідно до чинного законодавства, і відбитком печатки. Визначення кола осіб, які мають право підпису таких документів, ми розглядали в попередньому уроці. Якщо у підприємства або його відокремленого підрозділу немає особи, на яку покладено право другого підпису, таким підприємствам дозволяється здавати зразок тільки першого підпису. Крім зразків підпису, в картці вказується відбиток печатки підприємства (з ідентифікаційним кодом), використання інших спеціальних печаток ("Для пакетів", "Для перепусток") заборонене.

Банк приймає картку зі зразками підписів без відбитка печатки тільки у випадках її тимчасової відсутності (для новостворених підприємств, підрозділів, у разі зміни назви підприємства, підрозділу і в зв'язку з цим зміни печатки, втрати печатки тощо) з установленням терміну виготовлення печатки. Картка зі зразками підписів і відбитком печатки повинна бути завірена печаткою і підписом керівника вищестоящого органу або нотаріальною конторою; за відсутності нотаріальної контори картка може бути завірена сільською, селищною, районною або міською радою народних депутатів.

У разі зміни кола осіб, що мають право першого і другого підпису, або печатки оформляється і здається нова картка. Якщо в новій картці підпис керівника і головного бухгалтера не змінилися, то завіряти таку картку не обов'язково. Також не вимагає нотаріального засвідчення картка, в якій вказується тільки зразок підпису особи, яка тимчасово отримала право першого або другого підпису. Така картка завіряється підписом керівника, головного бухгалтера підприємства і відбитком печатки, вказується термін її дії, і здають її окремо, в доповнення до вже існуючої картки. Це не стосується картки зі зразком підпису тимчасово виконуючого обов'язки керівника або головного бухгалтера, яку також здають окремо, в доповнення до вже існуючої картки, але засвідчують вищестоящою організацією або нотаріально.

Картка зі зразками підписів і печатки підприємства подається в банк у двох примірниках. Якщо підприємство або відокремлений підрозділ має в цьому банку кілька рахунків, то працівник банку має право зажадати додаткові примірники картки для обслуговування цих рахунків;

е) клопотання підприємства або відповідного органу приватизації (щодо підрозділів, виділених у процесі приватизації) до банку, в якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунка з вказанням місцезнаходження підприємства, його ідентифікаційного коду, номера основного поточного рахунка і банку, в якому він відкритий, а також податкового органу, в якому підприємство перебуває на обліку;

ж) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

з) копії документів про взяття на податковий облік юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, і підрозділу (від податкового органу за місцезнаходженням цього підрозділу). Копії повинні бути засвідчені або податковим органом, або нотаріально, або уповноваженим представником банку.

Наводимо приклад заповнення такого зразка.

Зразок

Відкриття рахунків фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності

Банк відкриває поточні та інші рахунки фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які працюють без створення юридичної особи, за умови пред'явлення паспорта або документа, що засвідчує особу. При цьому подаються такі документи:

а) заява про відкриття поточного рахунка, підписана суб'єктом підприємницької діяльності (зразок див. вище);

б) копія свідоцтва про держреєстрацію фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом виконавчої влади, який його видав;

в) копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності на податковий облік. Копія повинна завірятися або податковим органом, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку;

г) довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

д) картка зі зразками підписів осіб (зразок картки наводиться вище), які мають право підпису розрахунково-платіжних документів, тобто розпоряджатися рахунком. Рахунком за довіреністю суб'єкта підприємницької діяльності можуть розпоряджатися й інші особи.

Картки зі зразками підписів надаються фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності працівнику банку, що відкриває рахунок, і засвідчуються цим працівником або нотаріально.


Продовження теми


Картка із зразками підписів та видтиску печатки
(для юридичної особи) (PDF - 52,8Kb)

Картка із зразками підписів та видтиску печатки
(для фізичної особи) (PDF - 40,8Kb)


СУТТЄВО

Якщо у підприємства або його відокремленого підрозділу немає особи, на яку покладено право другого підпису, таким підприємствам дозволяється здавати зразок тільки першого підпису.

 


Законодавча база курсу

1. Інструкція №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.96 р. №204.

2. Лист Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів за участю податкових органів (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал та постанов)" від 11.05.2000 р. №01-8/206.

3. Інструкція №3 "Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті", затверджена Постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. №527.

4. Постанова Правління Національного банку України від 22.07.99 р. №364.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua