Нове число Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#30 '2000: Практична бухгалтерія - Автоматизація бухобліку

Ми продовжуємо цикл уроків школи автоматизації бухгалтерського обліку за допомогою програми "1С:Бухгалтерія"
Теми попередніх номерів


1С: Бухгалтерія
Облік основних засобiв та нематерiальних активiв. 9-й урок

Після деякої перерви "ДК" продовжує цикл публікацій з автоматизації обліку на базі програми "1С:Бухгалтерія" (версія 6.0).Серія статей дала змогу редакції виробити свої підходи до публікацій на цю тему й отримати критичні і схвальні зауваження читачів. Тепер готується новий цикл публікацій, який дасть можливість читачам самостійно освоїти новітні технології автоматизації податкового і бухгалтерського обліку.Проте ці плани не перешкодять нам протягом літа довести до логічного завершення цей цикл, у якого вже є численні прихильники і користувачі.

Ми продовжуємо цикл уроків школи автоматизації бухгалтерського обліку за допомогою програми "1С:Бухгалтерія". Під час минулих уроків (42, 43, 46, 47, 49, 51/99, 1/2000, "ГК", 6, 9/2000, 14/2000 "Дебету-Кредиту" ) ми зрозуміли переваги автоматизованого ведення бухобліку порівняно зі звичайним, визначили структуру плану рахунків та з'ясували, як пристосувати програму до специфіки саме вашого підприємства, вивчили способи внесення інформації, режими роботи, види операцій. Ми вже знаємо, як вносити залишки для тих підприємств, які вже вели бухгалтерський облік (у новостворених підприємств залишків не буває), а також заповнили список значень субконто.

Під час четвертого уроку ми вивчили, як з допомогою програми "1С:Бухгалтерія" зробити на комп'ютері те, що першочергово робить бухгалтер - рознести грошові документи по касі і банку. У п'ятому - розглянули документи, що не формують проводок, проте вкрай необхідні для бухгалтера. Під час шостого уроку ми вчилися працювати на комп'ютері з авансовим звітом. У сьомому - розглянули облік матеріальних цінностей. У восьмому - вчилися вести облiк заробiтної плати та нараховувати пов'язані з нею податки. Сьогодні ми поговоримо про облiк основних засобiв та нематерiальних активiв.

Облiк основних засобiв та нематерiальних активiв

Як ви знаєте, для облiку власних основних засобiв передбачений окремий бухгалтерський рахунок: 01 - у старому планi рахункiв i 10 - у новому.

Субрахунки цього рахунка дають змогу групувати основнi засоби вiдповiдно до вимог чинного законодавства, при бажаннi ви завжди можете ввести додатковi потрiбнi вам субрахунки (малюнок 1).

Перелiк всiх належних пiдприємству основних засобiв ведеться в субконто "Власнi основнi засоби". Як будь-який перелiк аналiтики, вiн може бути багаторiвневим.


Зауваження

Не варто вводити в цьому списку такi групи, як першу, другу i третю, бо облiк за групами вiдповiдно до вимог податкового законодавства вже органiзовано на субрахунках.


Якщо перелiк основних засобiв достатньо великий, можна створити групи за якоюсь характерною ознакою.

Нематерiальнi активи (НА) облiковуються на рахунку 04.01, а перелiк належних пiдприємству НА записується в субконто "Нематерiальнi активи".

При внесеннi будь-якого нового виду основних засобiв або нематерiальних активiв потрiбно заповнити параметри для цього елемента субконто (малюнок 2) .

 • "Квартальний знос". Якщо цей параметр не буде заповнений, то не буде автоматично нараховуватись амортизацiя на цей основний засiб (НА);
 • "Дата придбання". Вiдповiдно до дати придбання з наступного кварталу починається нарахування амортизацiї, за вiдсутностi вiдомостей по цьому параметру амортизацiя програмою не нараховується;
 • "Введення в експлуатацiю" - цей параметр є суто iнформацiйним;
 • "Субконто рахунка витрат" заповнюється в тому випадку, якщо рахунок, на який нараховується амортизацiя, має аналiтику, як, наприклад, 20.01;
 • l"Рахунок витрат". Проставляється рахунок, на який по дебету нараховується амортизацiя, наприклад, 20.02 або 26.01 або 44.01;
 • "Одиниця вимiру" - суто iнформацiйний параметр, використовується при заповненнi друкованих форм.


  Зауваження

  При бажаннi можете ввести додатковий параметр "Інвентарний номер".


Прихiд основних засобiв.

Як ви пам'ятаєте, для того щоб зареєструвати господарську подiю в нашiй бухгалтерськiй програмi, необхiдно вiдкрити журнал розрахункiв, вибравши вiдповiдний пiдроздiл роздiлу "Операцiї" головного меню.

Далi, натискаючи кнопку "Новий документ" або клавiшi, Alt + F9 ви викликаєте список документiв (малюнок 3 ). Потрiбний документ можна знайти декiлькома способами: або гортаючи сторiнки екрана, або набираючи з клавiатури першi букви з назви потрiбного документа. Нагадаємо, що всi вони згрупованi вiдповiдно до типiв матерiальних цiнностей i загальних господарських подiй типу зарплата, банкiвська виписка тощо.

Документ "Основнi засоби прихiд 60" (скорочено - ОЗПР) призначений для реєстрацiї приходу основних засобiв вiд постачальника. Документ має номер, що є унiкальним, дату, яка має вiдповiдати датi накладної (акта) на прихiд основних засобiв. У полі "Рахунок кредиту" проставляється той бухгалтерський рахунок, на якому облiковується постачальник основних засобiв, як правило, це - 60.01 в старому планi рахункiв (малюнок 4).

Далi програма пропонує список субконто "Контрагенти", вибiр якого є обов'язковим. Поле "Через кого" - iнформацiйне. У полi "Вид дiяльностi" проставте "Дiяльнiсть", бо на цей момент немає потреби роздiляти ПДВ, що виникає при веденнi виробництва та торгiвлi. У полi "Вид операцiї" на початку програмою пропонується "Звичайна операцiя", i це для документа є найуживанішим варiантом, бо прихiд основних засобiв у жодному випадку не може бути валовими витратами, а тим бiльше - валовими доходами.


Зауваження

Навiть якщо ви виберете валовi витрати, програма не створить проводки для цього документа і видасть повiдомлення, що прихiд ОЗ не може бути валовими витратами.


Пiсля заповнення полiв у шапцi документа переходимо до заповнення табличної частини. Пiсля першої графи з номером за порядком пропонується до вибору в другiй графi список субконто "Власнi основнi засоби". Виберiть вже iснуючий елемент з цього списку або внесiть новий. У наступнiй графi необхiдно вказати, до якої групи належить основний засiб, бажано не помилитися, бо залежно вiд групи (малюнок 5) проставляється рахунок приходу основного засобу та заповнюється додаток "М" до декларацiї про прибуток пiдприємства. У графі "Одиниця вимiру" значення пiдставляється з параметра основного засобу. У графі "Кiлькiсть", як правило, проставляється 1, хоча якщо ви отримали декiлька однакових основних засобiв i немає потреби заводити карточку на кожен, кiлькiсть може бути бiльшою за 1. Вiдповiдно до прихiдного документа, проставляєте цiну без ПДВ, програма розрахує графи "Сума без ПДВ", "Сума з ПДВ", останню можна вiдкоректувати вручну, якщо придбаний основний засiб не мiстить ПДВ. Як рiзницю мiж сумою з ПДВ i сумою без ПДВ, програма вирахує значення для графи "ПДВ" (малюнок 6).


Зауваження

Друкована форма може знадобитися, якщо за правилами документообігу пiдприємства матерiально вiдповiдаль-нiй особi передається документ про прихiд до неї цiнностей, адже накладна вiд постачальника, як правило, залишається в бухгалтерiї.


Для формування друкованої форми необхiдно натиснути кнопку "Документ", а для друку - кнопку "Принтер".

Для того щоб закрити друковану форму, натиснiть кнопочку з хрестиком у правому верхньому кутi друкованої форми (малюнок 7).

Для запису документа натиснiть кнопку "ОК" або клавiшу Esk

На подальшi запитання програми про збереження документа i формування проводок дайте вiдповiдi "Так".

При проведеннi документа програмою буде перевiрено стан розрахункiв з обраним постачальником i, вiдповiдно до цього, вiдображено чи нi податковий кредит.

Якщо ви купуєте основнi засоби, що є невиробничими, тобто їх амортизацiя не буде зменшувати оподаткованого прибутку i, вiдповiдно, право на податковий кредит не виникатиме, то варто їх облiковувати на iншому субрахунку рахунка 01, а при виборi виду операцiї необхiдно вказати "ПДВ з прибутку".

Аналогiчним за формою i способом заповнення є документ "Нематерiальнi активи прихiд 60" (скорочено - НАПР).

Якщо ж основнi засоби чи нематерiальнi активи були придбанi працiвником пiдприємства, тобто пiдзвiтною особою, то для вiдображення цього необхiдно скористатися документом "Основнi засоби прихiд 71" ("Нематерiальнi активи прихiд 71") (малюнок 8). Вiд розглянутого вище документа вони вiдрiзняються рахунком кредиту, де, замiсть 60, проставляється 71, а замiсть поля "Контрагент", є поле "Пiдзвiтна особа", а також проводками, що формуються цим документом: подiя придбання є першою з точки зору податкового облiку, тому вiдразу сума ПДВ записується в дебет 68.02 "Розрахунки по ПДВ".


Зауваження

При приходi основних засобiв чи нематерiальних активiв вiд пiдзвiтної особи не намагайтеся скористатися будь-яким iснуючим в програмi документом, що починається словами "Авансовий звiт", бо цi документи не дають можливостi ввести кiлькiсть придбаного.


Нарахування амортизацiї

Документ "Основнi засоби нарахування спрацювання" (скорочено - АОЗ) є дуже простим у користуванні (малюнок 9). Все, що необхiдно зробити, - це проставити дату нарахування амортизацiї. Документ, крiм дати, має власний номер i поле коментарю, що заповняється автоматично залежно вiд проставленої дати. Варто зауважити, що амортизацiя нараховується один раз на квартал, i програма не вiдстежує, чи було вже проведене нарахування амортизацiї в поточному кварталi, чи нi. Амортизацiя нараховується нелiнiйним методом, описаним в Законi "Про оподаткування прибутку пiдприємств", якщо є потреба скористатися понижувальним коефiцiєнтом, то вiн проставляється в константi №450 "Коефiцiєнт iндексацiї зносу ОЗ", застосовується тiльки для основних засобiв і на нарахування амортизацiї нематерiальних активiв не впливає.

Для нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи iснує документ "Нематерiальнi активи нарахування спрацювання" (скорочено - АНА), який своїм виглядом не вiдрiзняється вiд попереднього. Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом. Якщо ви будете нараховувати амортизацiю один раз на мiсяць, то в першому параметрi субконто "Нематерiальнi активи" поставте процент мiсячного зносу, якщо ж раз на квартал, - то квартального.

Оскільки амортизацiя не вiдноситься до валових витрат пiдприємства, а йде на зменшення оподаткованого прибутку, то, вiдповiдно, проводки по рахунку 18 не формуються.

Продаж основних засобiв

Як вiдомо, продаж основних засобiв першої групи вiдрiзняється вiд продажу основних засобiв другої та третьої груп. Тому в програмi є два окремих документи, що описують цi господарськi подiї.

"Основнi засоби вiдвантаження з експлуатацiї 1 група" (скорочено - ОЗВ1). Цей документ має такі реквiзити: "Номер", що є унiкальним номером документа в системi, i "Номер документа", що проставляється в друкованiй формi, дату, поле для прiзвища матерiально вiдповiдальної особи, "Рахунок дебету", де на початку є цифри 01.01 (не варто змiнювати, бо продається саме основний засiб першої групи). У полi "Рахунок дебету" проставляється той рахунок, на якому будуть облiковуватися розрахунки з покупцем, на початку - 62.04. У полi "Рахунок зносу" вказується той рахунок, на якому накопичується нарахований по цьому основному засобу знос. У полi "Покупець" зi списку субконто "Контрагенти" обирають самого покупця, якщо аналiтика цього субконто є однорiвневою, або пiдлеглий йому документ (рахунок, накладну), якщо аналiтика є багаторiвневою (малюнок 10). У полi "Назва покупця" iнформацiйно з'являється його назва (введено для зручностi користування документом). Для коректного заповнення накладної на продаж введенi поля "Через кого" та "Пiдстава", в яких вказуються прiзвище отримувача та номер i дату доручення. Поле "Вид дiяльностi", як ви пам'ятаєте, стосується ПДВ. При заповненні табличної частини документа iнформацiйно з'являються залишок основних засобiв обраного виду та загальна сума накладної.

При заповненнi табличної частини необхiдно обрати, який основний засiб продається, що вказується в графi "ОЗ", кiлькiсть проданого та цiну вiдпускну без ПДВ, значення ж решти граф програма розрахує самостiйно.

Пiсля заповнення табличної частини можна сформувати друковану форму документа, натиснувши кнопку "Документ" і роздрукувавши її будь-яким зручним для вас способом.

Створений документ необхiдно зберегти i провести: натиснiть кнопку "ОК" i відповідайте "Так" на запитання, що з'являться на екранi.

"Основнi засоби вiдвантаження з експлуатацiї" (скорочено - ОЗВЕ). Документ має тi самi реквiзити, що i попереднiй, заповнюється аналогiчно. Рiзниця полягає тiльки у формуваннi проводок. При реалiзацiї основного засобу першої групи його продажна цiна порiвнюється з його балансовою вартiстю, а при реалiзацiї основного засобу другої чи третьої групи продажна цiна порiвнюється з балансовою вартiстю всiєї групи, за результатами порiвняння або виникають, або не виникають валовi доходи. Продаж всiх основних засобiв реєструється на рахунку 46.05.

Для визначення фiнансового результату продажу необхiдно також додатковими проводками вiдобразити всi витрати, пов'язанi з продажем, - це можуть бути послуги стороннiх органiзацiй, заробiтна плата власних працiвникiв тощо. Рахунок 46.05 ручною проводкою закривається, як правило, на 80.05 "Прибутки i збитки вiд iншої реалiзацiї".

Компанія "ДИСК" конт. тел.: (0322) 70-61-66 (044) 241-91-23
www.disk.lviv.ua; E-mail: [email protected]


Теми попередніх уроків:

Вступний урок "ГК" №42
Чому і як потрібно автоматизувати бухгалтерію

Перший урок "ГК" №43

Основні елементи, які використовуються у роботі з програмою "1С:Бухгалтерія"

Другий урок "ГК" №№46,47

Настроювання плану рахунків, організація аналітичного обліку
Константи, довідники, план рахунків "ГК" №46

Внесення залишків, заповнення списку значень субконто "ГК" №47

Третій урок "ГК" №49

Термінологія програми, способи внесення інформації, режими роботи, види операцій

Четвертий урок "ГК" №51

Рознесення грошових документів по касі і банку: прибутковий і видатковий ордери, касові валютні документи, банківська виписка

П'ятий урок "ГК" №1/2000

Документи, якi не здiйснюють проводок

Шостий урок "Дт Кт" №6/2000

Авансовi звiти

Cьомий урок "Дт Кт" №9/2000

Облiк матерiальних цiнностей (крiм товарiв): прихiд, видаток

Восьмий урок "ДК" №14/2000

Облiк заробітної плати та нарахування пов'язаних з нею податків

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua