Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#31 '2000: Практична бухгалтерія - ПБО 9 - первісна вартість

Формування первісної вартості товарів згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Юлія БАКУН, сертифікований аудитор,
член Спілки аудиторів України

При першому ознайомленні зі змістом ПБО 9 складається враження, що всі вимоги зазначеного стандарту економічно обгрунтовані, чітко сформульовані та всебічно розкривають порядок відображення в обліку та звітності операцій з товарами.

Але у практичній діяльності одразу ж виникають запитання, пов'язані з тим, як треба діяти, щоб дотримуватися вимог ПБО 9. До таких остаточно не врегульованих ПБО 9 питань належить порядок формування первісної вартості товарів. Враховуючи, що саме за первісною вартістю товари відображаються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємств, окремі аспекти цього питання розглянемо докладніше.*

Особливості формування первісної вартості товарів

На відміну від вимог п. 53 Положення № 250 (котре у зв'язку із введенням в дію національних стандартів втратило чинність), ПБО 9 передбачено, що, залежно від шляху надходження товарів на підприємство, змінюється методика формування первісної вартості товарів.

Розглянемо складові елементи первісної вартості товарів, що надійшли на підприємство різними шляхами:

1. Первісна вартість товарів, придбаних за плату, окрім ціни придбання, включає в себе такі елементи:

- суму ввізного мита;

- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням товарів, що не відшкодовуються підприємству;

- транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування товарів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування товарів) (далі - ТЗВ);

- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням товарів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

2. Первісна вартість товарів, внесених до статутного капіталу підприємства, визначається як узгоджена із засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.

3. Первісна вартість безоплатно отриманих товарів визначається як їх справедлива вартість.

4. Первісна вартість товарів, придбаних у результаті обміну на подібні товари, дорівнює балансовій вартості переданих товарів. Якщо балансова вартість переданих товарів перевищує справедливу вартість отриманих товарів, то первісною вартістю отриманих товарів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих товарів включається до складу витрат звітного періоду (у бухгалтерському, а не податковому обліку). У цьому разі необхідно конкретизувати питання щодо "подібності" товарів. Якщо поширити вимоги ПБО 7 на операції з товарами, то вийде, що подібними вважаються товари, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.

5. Первісна вартість товарів, придбаних в обмін на неподібні активи, дорівнює справедливій вартості отриманих товарів.

Таким чином, згідно з ПБО 9, сума витрат, пов'язаних з придбанням та доведенням товарів до стану, придатного для їх використання у запланованих цілях, включається до первісної вартості товарів тільки у разі їх придбання за плату.

На думку автора, зазначені витрати, незалежно від шляху надходження, повинні включатися до первісної вартості таких товарів. Така точка зору базується на принципі бухгалтерського обліку "відповідності доходів та витрат", який задекларовано у Законі №996-14 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". Зміст принципу відповідності доходів та витрат полягає в тому, що для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були понесені підприємством для отримання таких доходів.

Висновок: ПБО 9 потребує доповнення або роз'яснення з приводу включення до первісної вартості товарів елементів витрат, пов'язаних з придбанням та доведенням таких товарів до стану, придатного для використання у запланованих цілях, незалежно (або залежно) від засобу оплати.

Зазначити, що, незалежно від шляху надходження товарів на підприємство, не включаються до їх первісної вартості, а відносяться до складу витрат періоду, у якому вони були здійснені (встановлені), такі витрати:

1. Наднормативні втрати і нестачі товарів (нагадаємо - виключно у бухгалтерському, а не у податковому обліку!).

2. Відсотки за користування позиками.

3. Витрати на збут.

4. Загальногосподарські та інші подібні витрати, що безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою товарів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Витрати, що зазначені у вищенаведених пунктах 2 та 3, до введення в дію ПБО 9, згідно з п. 64 Положення №334, підлягали розподілу на реалізовані та нереалізовані товари.

Особливості формування первісної вартості товарів, придбаних за плату (за елементами)

Формування первісної вартості товарів, придбаних за плату, в поточному обліку ускладнюється тим, що повну інформацію про всі елементи первісної вартості підприємство може отримати лише після відображення в обліку всіх господарських операцій за звітний період. Водночас продаж товарів може здійснюватися щодня.

Згідно з Наказом №131, протягом звітного місяця обліковими цінами товарів для відображення їх руху у поточному бухгалтерському обліку товарів можуть бути:

1. Первісна вартість (що на практиці реалізувати досить складно (у сьогоднішній публікації такий варіант не розглядаємо);

2. Ціни придбання (без урахування інших елементів первісної вартості);

3. Ціни продажу (може застосовуватися лише на підприємствах роздрібної торгівлі).

Якщо підприємство протягом місяця здійснює облік товарів за цінами придбання (продажу), то в робочому плані рахунків підприємства до рахунка 28 "Товари" необхідно відкрити субрахунок "Транспортно-заготівельні витрати" для обліку елементів первісної вартості товарів, котрі не можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний вид товару.

До зазначених елементів первісної вартості, відповідно до Наказу №131, відносяться транспортно-заготівельні витрати.

За результатами діяльності у звітному місяці, після визначення відхилення облікових цін від фактичної первісної вартості товарів (як вибулих, так і залишків) на суму відхилення коригується собівартість реалізованих товарів та визначається первісна вартість залишків товарів на кінець звітного місяця.

Для формування остаточної первісної вартості товарів після закінчення звітного місяця здійснюється розподіл суми транспортно-заготівельних витрат, які припадають на реалізовані та нереалізовані товари. На думку автора, окрім ТЗВ, розподілу повинні підлягати також витрати, пов'язані з придбанням і доведенням товарів до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях, якщо такі витрати не можуть бути прямо віднесені на собівартість конкретних товарів.

Наказом №131 передбачено: сума ТЗВ, що припадає на товари, які вибули протягом звітного місяця, визначається як добуток середнього відсотка ТЗВ і вартості товарів, що вибули. Середній відсоток ТЗВ (% ТЗВ) розраховується за такою формулою:

Зтзвп+Нтзв

---------------------------------------------= % ТЗВ ,

Зтп+Нт

де:

Зтзвп - залишок ТЗВ на початок звітного місяця;

Нтзв - ТЗВ за звітний період;

Зтп - залишок товарів на початок звітного місяця;

Нт - надходження товарів за звітний місяць.

При розподілі ТЗВ необхідно враховувати те, що зазначений розрахунок здійснюватиметься за обліковими цінами товарів: на підприємствах оптової торгівлі - за цінами придбання, на підприємствах роздрібної торгівлі - за цінами продажу.

Порядок розподілу ТЗВ на підприємстві оптової торгівлі наведено у наступному числовому прикладі.

Приклад розподілу транспортно-заготівельних витрат на підприємстві оптової торгівлі

Приклад 1.

На початок звітного місяця на балансі підприємства значилося за обліковими цінами (цінами придбання товарів):

товару А: 1000 од. за ціною 50 грн за одиницю на суму 50000 грн;

товару Б: 900 од. за ціною 30 грн за одиницю на суму 27000 грн.

Разом залишку товарів на початок звітного місяця - 77000 грн (табл. 1, р. 1, г. 3).

Сальдо по субрахунку "Транспортно-заготівельні витрати" на початок місяця становило 2300 грн (табл. 1, р. 1, г. 4).

Протягом місяця підприємство отримало:

товару А: 300 од. за ціною 60 грн на суму 18000 грн, крім того ПДВ 20% - 3600 грн;

товару Б: 500 од. за ціною 50 грн на суму 25000 грн, крім того, ПДВ 20% - 5000 грн.

Загальна сума - 43000 грн (табл. 1, р. 2, г. 3), крім того, ПДВ - 8600 грн.

Транспортні послуги сторонніх організацій - 1000 грн (табл. 1, р. 2, г. 4), крім того, ПДВ 20% - 200 грн.

Протягом звітного місяця було реалізовано (за цінами продажу):

товарів А 600 одиниць по 90 грн за одиницю на суму 54000 грн, крім того, ПДВ 20% - 10800 грн;

товарів Б 750 одиниць по 80 грн за одиницю на суму 60000 грн, крім того, ПДВ 20% - 12000 грн.

Загальна сума реалізації становила 114000 грн, крім того, ПДВ 20% - 22800 грн.

На підприємстві оцінка відпуску товарів провадиться за методом ЛІФО.

Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат

Розрахунок розподілу ТЗВ наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Розрахунок розподілу ТЗВ в оптовій торгівлі (вихідні дані та формули розрахунку)
Графа (г.) / Рядок (р.) Зміст показника Вартість товарів, грн ТЗВ, грн
1 2 3 4
1 Залишок на початок місяця 77000 2300
2 Надійшло за місяць 43000 1000
3 Вибуло за місяць 65500* ((р. 1, г.4 + р. 2, г.4) / (р. 1, г.3. + р. 2, г.3)) х р. 3, г.3.
4 Залишок на кінець місяця р. 1, г.3. + р. 2, г.3 - р. 3, г.3 р.1,г.4. + р. 2, г.4 - р. 3, г.4

* Вартість придбання товарів, відпущених у реалізацію, визначається за методом ЛІФО:

Товар А - відпущено 600 одиниць:

300 од. по 60 грн на суму 18000 грн

300 од. по 50 грн на суму 15000 грн.

Загальна вартість придбання товарів А, відпущених у реалізацію, становить 33000 грн.

Товар Б - відпущено 750 одиниць:

500 од. по 50 грн на суму 25000 грн;

250 од. по 30 грн на суму 7500 грн.

Загальна вартість придбання товарів Б, відпущених у реалізацію, становить 32500 грн.

Загальна вартість товарів А і Б, відпущених у реалізацію, становить 65500 грн (табл. 1, р. 3, г. 3).

Розрахунок суми ТЗВ, що припадає на реалізовані товари:

1. Розрахунок середнього відсотка ТЗВ:

2300+1000 = 0,0275

77000+43000

2. Сума ТЗВ, що припадає на реалізовані товари:

65500 х 0,0275 = 1801,25 грн (табл. 2, р. 3,т г. 4).

Результати розподілу ТЗВ в оптовій торгівлі наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Розрахунок розподілу ТЗВ в оптовій торгівлі
№ з/п Зміст показника Вартість товарів, грн ТЗВ, грн
1 2 3 4
1 Залишок на початок місяця 77000 2300
2 Надійшло за місяць 43000 1000
3 Вибуло за місяць 65500 1801,25
4 Залишок на кінець місяця 54500 1498,75

Кореспонденцію бухгалтерських рахунків щодо операцій з формування собівартості товарів наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

  Назва операції   Сума   Бухгалтерський облік Податковий облік
Дебет Кредит Валові доходи Валові витрати
1 2 3 4 5 6 7
1 Відображається надходження товарів:
Товар А
Товар Б
18000
25000
28/1
28/1
63
63
  Х
2 Відображається сума податкового кредиту з ПДВ 8600 64/1 63    
3 Відображається сума витрат на послуги сторонніх організацій 1000 28/6* 63   Х
4 Відображається сума податкового кредиту з ПДВ 200 64/1 63    
5 Відображається оплата отриманих товарів 51600 63 31    
6 Відображається оплата послуг сторонньої організації 1200 63 31    
7 Відображаються операції зі списання товарів в зв'язку з їх реалізацією          
7.1 Оприбутковуються кошти на розрахунковий рахунок 136800 31 36 Х  
7.2 Відображається податкове зобов'язання з ПДВ 22800 64/3 64/1    
7.3 Відображається дохід від реалізації товарів 136800 36 70    
7.4 Відображається податкове зобов'язання з ПДВ 22800 70 64/3    
7.5 Відображається списання собівартості реалізованих товарів:
Товар А
Товар Б
65500
33000
32500
90
90
28/1
28/1
   
7.6 Наприкінці місяця списуються витрати за розподілом 1801,25 90 28/6    
8 Наприкінці місяця відображається формування фінансового результату від реалізації 114000 70 79    
9 Списується на фінансові результати первісна вартість реалізованих товарів** 67301,25 79 90    

Особливості розподілу ТЗВ на підприємствах роздрібної торгівлі

Порядок розподілу ТЗВ на підприємствах роздрібної торгівлі має певні особливості, пов'язані з тим, що обліковими цінами товарів є ціни продажу, а не придбання, та облік товарів ведеться у сумовому розрізі (а не у кількісно-сумовому, як в оптовій торгівлі).

Для докладнішого розгляду методології розрахунку ТЗВ на підприємствах роздрібної торгівлі наводимо приклад розрахунку ТЗВ з цифрами, запропонований Наказом №131 (таблиця 4).

Таблиця 4

Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах роздрібної торгівлі, що застосовують оцінку товарів за цінами продажу та окремий субрахунок обліку ТЗВ
Зміст Субрахунок 282 "Товари в торгівлі", тис. грн Субрахунок 289 "Транспортно-заготівельні витрати", тис. грн Субрахунок 285 "Торгова націнка", тис. грн Продажна вартість (гр.2 + гр.3), тис. грн
1 2 3 4 5
1. Залишок на початок місяця 227 25 77 252
2. Надійшло за місяць 460 50 160 510
3. Вибуло за місяць (реалізовано) 487** 53 168 540
4. Залишок на кінець місяця (ряд.1 + ряд.2 - ряд.3) 200 22 69 222

*Рахунок 28 "Товари", субрахунок 6 "Транспортно-заготівельні витрати".

** На фінансові результати господарської діяльності, окрім таких витрат, як первісна вартість реалізованих товарів, також впливають інші витрати (наприклад, адміністративні витрати, витрати на збут тощо). У цьому прикладі зазначені витрати не розглядаються.

На думку автора, зазначена форма потребує певних змін, оскільки "продажна" вартість товарів, наведена у графі 5, фактично не може відрізнятися від вартості реалізації товарів, котра відображається на субрахунку 282 "Товари в торгівлі" і наведена у графі 2 зазначеної форми.

Таким чином, у графі 5 наведеної форми доцільно викласти "Облікова вартість з урахуванням ТЗВ (гр.2. + гр.3), грн", а не "Продажна вартість (гр.2. + гр.3), грн" (як передбачено у Наказі №131).

Наступним аспектом, що потребує уточнення, є те, що, згідно з Наказом №131, сума ТЗВ до списання визначається як добуток середнього відсотка ТЗВ та вартості вибуття товарів, під якою розуміється сума продажної вартості товарів та ТЗВ, що припадають на реалізовані товари (за даними, наведеними у таблиці 4:

(25 + 50) / ( 252 + 510) х 540 =53).

Якщо дотримуватися наведеної методики розрахунку, виникає "замкнуте коло": величина, що розраховується (53 тис. грн), є вихідною (складовою частиною 540 тис. грн) для розрахунку самої себе, тобто на момент здійснення розрахунку ми не маємо суми, наведеної у табл. 4, р. 3, г. 5 (540 тис. грн). Щоб уникнути цього, при розрахунку суми ТЗВ до списання під терміном "вартість вибуття товарів" доцільно та економічно обгрунтовано розуміти вартість продажу таких товарів (не 540 тис. грн, а 487 тис. грн).

Враховуючи зазначені аргументи, до Наказу №131 доцільно внести відповідні корективи.

Порядок здійснення розподілу ТЗВ на підприємстві роздрібної торгівлі наведено у наступному числовому прикладі (всі розрахунки здійснено з урахуванням коректив автора).

Порядок здійснення розподілу транспортно-заготівельних витрат на підприємстві роздрібної торгівлі

Приклад 2.

На початок звітного місяця на підприємстві значилося:

товару А: 1000 од. за ціною продажу 60 грн за одиницю на суму 60000 грн;

товару Б: 900 од. за ціною продажу 45 грн за одиницю на суму 40500 грн.

Загальна вартість залишків товарів на початок звітного місяця - 100500 грн (табл. 5, р. 1, г. 3).

Сума торгової націнки становила 38000 грн (табл. 5, р. 1, г. 5).

Сальдо по субрахунку "Транспортно-заготівельні витрати" на початок місяця становило 5000 грн (табл. 5, р. 1, г. 4).

Протягом місяця підприємство отримало:

товару А: 300 од. за ціною придбання 45 грн на суму 13500 грн, крім того ПДВ 20% - 2700 грн, за обліковою ціною 300 од. х 60 грн = 18000 грн;

товару Б: 500 од., за ціною 30 грн на суму 15000 грн, крім того, ПДВ 20% - 3000 грн, за обліковою ціною 500 од. х 45 грн = 22500 грн.

Загальна сума придбання товарів за цінами придбання становить 28500 грн, крім того, ПДВ - 5700 грн, за обліковими цінами 40500 грн (табл. 5, р. 2, г. 3). Сума торгової націнки: 40500 - 28500 = 12000 грн (табл. 5, р. 2, г. 5).

Транспортні послуги сторонніх організацій - 1500 грн (табл. 5, р. 2, г. 4), крім того, ПДВ 20% - 300 грн.

Протягом звітного місяця було реалізовано товарів на суму 69750 грн (табл. 5, р. 3, г. 3), у тому числі ПДВ - 11625 грн.

Розрахунок розподілу ТЗВ наведено в таб-лиці 5.

Таблиця 5

Розрахунок розподілу ТЗВ у роздрібній торгівлі (вихідні дані та формули розподілу)
Рядок (р.) Графа (г.)
Зміст показника Субрахунок 282 "Товари в торгівлі", грн Субрахунок 286 "Транспортно - заготівельні витрати", грн Субрахунок 285 "Торгова націнка", грн Облікова вартість з урахуванням ТЗВ, грн
1 2 3 4 5 6
1 Залишок на початок місяця 100500 5000 38000 105500
2 Надійшло за місяць 40500 1500 12000 42000
3 Вибуло за місяць (реалізовано) 69750 (р.1, г.4.+ р. 2, г.4) / (р. 1, г.3 + р. 2, г.3) х р. 3, г.3 (р.1, г.5.+ р. 2, г.5) / (р. 1, г.3 + р. 2, г.3) х р. 3, г.3 р.3, г.3 + р. 3, г. 4
4 Залишок на кінець місяця 71250 р.1, г.4 + р. 2, г.4 - р. 3.г.4. р.1, г.5 + р. 2, г.5 - р. 3. г.5. р.3, г.6 + р. 2, г. 6 - р. 3.г.6.

1. Розрахунок середнього відсотка реалізованої торгової націнки:

38000+12000 = 0,3546.

100500+40500

2. Розрахунок суми реалізованої торгової націнки за звітний місяць:

69750 х 0,3546 = 24733,35 грн (табл. 6, р. 3, г. 5).

Розрахунок суми ТЗВ, що припадає на реалізовані товари

1. Розрахунок середнього відсотка ТЗВ:

5000+1500 = 0,0461.

100500+40500

2. Сума ТЗВ, що припадає на реалізовані товари:

69750 х 0,0461 = 3215,47 грн (табл. 6, р. 3, г. 4).

Результати розподілу торгової націнки та ТЗВ у роздрібній торгівлі наведено у таблиці 6.

Таблиця 6

Розподіл торгової націнки та ТЗВ у роздрібній торгівлі.

Розрахунок розподілу ТЗВ у роздрібній торгівлі (вихідні дані та формули розподілу)
Ряд. (р.) Граф.(г.)
Зміст показника Субрахунок 282 "Товари в торгівлі", грн Субрахунок 286 "Транспортно-заготівельні витрати", грн Субрахунок 285 "Торгова націнка", грн Облікова вартість з урахуванням ТЗВ, грн
1 2 3 4 5 6
1 Залишок на початок місяця 100500 5000 38000 105500
2 Надійшло за місяць 40500 1500 12000 42000
3 Вибуло за місяць (реалізовано) 69750 3215,47 24733,35 72965,47
4 Залишок на кінець місяця 71250 3284,53 26316,15 74534,53

Кореспонденцію бухгалтерських рахунків щодо операцій з формування первісної вартості товарів на підприємствах роздрібної торгівлі наведено у таблиці 7.

Таблиця 7

  Назва операції   Сума   Бухгалтерський облік Податковий облік
Дебет Кредит Валові доходи Валові витрати
1 2 3 4 5 6 7
1 Відображається надходження товарів за цінами придбання:
Товар А
Товар Б
13500
15000
28/2
28/2
63
63
  Х
2 Відображається сума податкового кредиту з ПДВ 5700 64/1 63    
3 Відображається сума витрат на послуги сторонніх організацій 1500 28/6* 63   Х
4 Відображається сума податкового кредиту з ПДВ 300 64/1 63    
5 Відображається сума торгової націнки на придбані товари:
Товар А
Товар Б
4500
7500
28/2
28/2
28/5
28/5
   
6 Відображається оплата отриманих товарів 34200 63 31    
7 Відображається оплата послуг сторонньої організації 1500 63 31    
8 Відображаються операції зі списання товарів в зв'язку з їх реалізацією          
8.1 Оприбутковуються кошти від реалізації 69750 30 70 Х  
8.2 Відображається податкове зобов'язання з ПДВ 11625 70 64/1    
8.3 Відображається списання вартості продажу реалізованих товарів 69750 90 28/2    
8.4 Відображається списання суми торгової націнки, що припадає на реалізовані товари 24733,35 28/5 28/2    
8.5 Списуються ТЗВ за розподілом 3215,47 90 28/6    
8.6 Списується собівартість реалізованих товарів 45016,65 90 28/2    
9 Наприкінці місяця відображається формування фінансового результату від реалізації 58125 70 79    
10 Списується на фінансові результати собівартість реалізованих товарів 48232,12 79 90    

*Рахунок 28 "Товари", субрахунок 6 "Транспортно-заготівельні витрати".

Розрахунок приросту/убутку балансової вартості товарів та формування їх первісної вартості

Згідно з п. 5.9 Закону №283, підприємства зобов'язані здійснювати розрахунок приросту/убутку балансової вартості товарів за звітний квартал.

Порядок здійснення розрахунку зміни балансової вартості товарів регламентується Наказом №124. Цим документом визначено, що приріст/убуток балансової вартості товарів здійснюється за купівельною вартістю (як в оптовій, так і в роздрібній торгівлі). Водночас ДПАУ Наказом №306 встановила таке:

1. Облік приросту/убутку балансової вартості здійснюється тільки щодо тих товарів, витрати на придбання яких включаються до складу валових витрат підприємства (досить слушні зміни).

2. Облік приросту/убутку балансової вартості здійснюється не лише стосовно наявних на складах (місцях зберігання) товарів, але й таких товарів, які ще не надійшли на підприємство, але вартість яких сплачена постачальнику авансом (обліковуємо те, чого реально немає).

3. З дати введення в дію ПБО 9 (тобто з 01.01.2000 р.) при здійсненні розрахунку приросту/убутку балансової вартості товарів враховується не лише вартість їх придбання, але й інші витрати, що, згідно з ПБО 9, формують первісну вартість таких товарів.

На підставі викладеного можна зробити такі висновки:

1. На сьогодні є істотні розбіжності між чинними нормативними документами, а саме: Наказом №124 (облік змін балансової вартості наявних товарів ведеться за ціною придбання) та Наказом №306 (облік змін балансової вартості наявних та "віртуальних" товарів здійснюється за первісною вартістю).

2. Інформацію про наявні залишки товарів та їх вартість на кінець звітного кварталу можна буде отримати з даних бухгалтерського обліку.

3. Значно ускладниться порядок здійснення приросту/убутку балансової вартості товарів у зв'язку з труднощами при визначенні балансової вартості товарів, які ще не надійшли на підприємство, але вже оплачені постачальникам.

4. Розбіжності між витратами, сформованими у бухгалтерському та у податковому обліку, збільшаться на ще одну величину - приріст/убуток балансової вартості "віртуальних" товарів, оскільки у бухгалтерському обліку до складу витрат окремі елементи первісної вартості таких товарів потраплять лише на дату фактичного їх отримання (оприбуткування), а не на дату оплати.

Підсумовуючи викладене, доцільно відзначити активність, з якою законодавчі органи ведуть змагання між собою щодо "забезпечення" економічної обгрунтованості та оперативності нормативних документів, котрі регулюють галузь бухгалтерського обліку та оподаткування.


Складові елементи первісної вартості товарів, що надійшли на підприємство різними шляхами: (PDF - 69,1Kb)


СУТТЄВО

Згідно з ПБО 9, сума витрат, пов'язаних з придбанням та доведенням товарів до стану, придатного для їх використання у запланованих цілях, включається до первісної вартості товарів тільки у разі їх придбання за плату.

Зміст принципу відповідності доходів та витрат полягає в тому, що для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були понесені підприємством для отримання таких доходів.

Формування первісної вартості товарів, придбаних за плату, в поточному обліку ускладнюється тим, що повну інформацію про всі елементи первісної вартості підприємство може отримати лише після відображення в обліку всіх господарських операцій за звітний період. Водночас продаж товарів може здійснюватися щодня.


Примітки:

*У статті враховано нещодавній Наказ Мінфіну від 14.06.2000 р. №131 "Про внесення змін і доповнень до Положень (стандартів) бухобліку ("Документи для роботи" №28/2000).


Законодавча база статті

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua