Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#33 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації - єдиний податок

2. Кредиторська заборгованість, щодо якої минув термін позовної давності, не включається до бази оподаткування єдиним податком

Підприємство перейшло на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності. Чи включається до розрахунку сплати єдиного податку сума кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності, що відображається у графі №5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації" у Книзі обліку доходів і витрат? Якщо включається, тоді в якій графі Розрахунку сплати єдиного податку така сума знайде своє відображення?

Відповідно до статті 3 Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.98 р. №727/98 (в редакції Указу Президента України від 28.06.99 р. №746/99), суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з таких ставок єдиного податку:

- 6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість згідно із Законом України "Про податок на додану вартість";

- 10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Статтею 1 цього Указу визначено, що виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Таким чином, до Розрахунку сплати єдиного податку сума кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності, не включається, оскільки вона не є виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Відповідно до Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 13.10.98 р. №477 (в редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 12.10.99 р. №554), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.99 р. за №713/4006:

- у графі 3 "Сума виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" Книги відображається сума доходів, отриманих від виробництва та продажу продукції (товарів, робіт, послуг);

- у графі 4 "Сума виручки від реалізації основних фондів" відображається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих основних фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу;

- у графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації" Книги відображаються суми, фактично отримані суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу від інших операцій (фінансовий результат від продажу цінних паперів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, матеріалів, палива, орендна плата, проценти, грошові кошти, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо вони не були оподатковані у джерела виплати відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств").

Згідно із Розрахунком сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 12.10.99 р. №553 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.10.99 р. за №708/4001, який повністю відповідає вимогам Указу Президента, у рядку 02 Розрахунку вказується виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору, у рядку 03 - виручка від реалізації основних фондів, у рядку 04 - загальна сума виручки від реалізації (рядок 02 + рядок 03), у рядку 05 - сума нарахованого єдиного податку за ставкою 10% (рядок 04 х 10 : 100). Аналогічно здійснюється розрахунок єдиного податку за ставкою 6 відсотків.

Отже, як бачимо, рядку 02 Розрахунку відповідає графа 3 Книги, рядку 03 - графа 4. Графа 5 свого відображення у Розрахунку не знайшла.

Тому те, що сума кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності, знайде своє відображення в рядку 5 Книги обліку доходів і витрат, не означає, що ця сума включається до бази оподаткування єдиним податком у Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва.

Таким чином, до бази оподаткування єдиним податком не включається сума позареалізаційних доходів, і зокрема сума кредиторської заборгованості, строк позовної давності за якою минув.

Віталій ДЗЬОБАН, бухгалтер-експерт
консалтингової групи "ДК"
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua