Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#34 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації - прибутковий податок

5. Продати товар нижче ціни придбання можна у всіх або майже у всіх випадках

Підприємство придбало товар. Чи можна продати цей товар нижче ціни придбання і при цьому не виключати суму різниці з залишку на початок періоду згідно з п. 5.9 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"? Чи обов'язково при цьому робити уцінку товару?

Продати товар нижче ціни придбання можна у всіх або майже у всіх випадках (не беремо до уваги окремі групи товарів, як-от тютюнові вироби, або інші специфічні випадки). Інша справа, що за певних умов оподаткування (визначення доходів і витрат) при цьому здійснюватиметься з урахуванням вимог Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", а саме при продажу товару:

1) за бартерною угодою. Відповідно до підпункту 7.1.1 статті 7, "доходи та витрати від здійснення товарообмінних (бартерних) операцій визначаються платником податку виходячи з договірної ціни такої операції, але не нижчої за звичайні ціни". Нагадаємо, що звичайна ціна - це ціна продажу товарів (робіт, послуг) продавцем, включаючи суму нарахованих (сплачених) процентів, вартість іноземної валюти, яка може бути отримана у разі їх продажу особам, які не пов'язані з продавцем, при звичайних умовах ведення господарської діяльності. У вашому випадку це щонайменше ціна придбання товару;

2) пов'язаним особам. Відповідно до підпункту 7.4.1 ст. 7, "дохід, отриманий платником податку від продажу товарів (робіт, послуг) пов'язаним особам, визначається виходячи із договірних цін, але не менших за звичайні ціни на такі товари (роботи послуги), що діяли на дату такого продажу".

В інших випадках доходи від продажу товару визначаються виходячи виключно з фактичної ціни реалізації.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за №751/4044, запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації (очікуваною ціною реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію).

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли або іншим чином втратили первісну очікувану економічну вигоду. У цих же випадках проводиться й уцінка товарів. У вашому випадку, якщо не настали вищевказані обставини, уцінка товарів не проводиться.

Відповідно до Порядку ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції (у тому числі малоцінних предметів на складах), затвердженого наказом Мінфіну України від 11.06.98р. №124 та зареєстрованого в Мін'юсті України 03.07.98р. за №417/2857, вирахування балансової вартості товарних запасів і матеріальних ресурсів із суми, відображеної у графі "Залишок на початок періоду" відповідної відомості, складеної за додатками 1 та 2 до цього Порядку, проводиться у випадках, коли у звітному періоді вони:

- використані на цілі, що не пов'язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг);

- списані на витрати, які підлягають амортизації;

- уцінені.

Таким чином, при продажу товарів за цінами, нижчими за ціну придбання (нижчими від звичайних), їх вартість від залишку на початок періоду при проведенні коригування валових витрат не віднімається.

Враховуючи те, що запитання поставило підприємство, у назві якого фігурує слово "преса", доречно буде звернутися до листа ДПАУ від 07.04.2000р. №4951/7/15-1117 "Про уцінку нереалізованої газетної продукції", у якому, зокрема, зазначено, що "у разі якщо друкована газетна продукція здається розповсюджувачам такої продукції під реалізацію, то право власності на неї залишається за редакцією газети. При поверненні газетної продукції, яка не була реалізована, може бути проведена її уцінка, яка здійснюється відповідно до Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.12.99р. №149/300 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.99р. за №921/4214, і, за бажанням власника цієї продукції, вона може бути реалізована як вторинна сировина (макулатура), і кошти, отримані від її реалізації, згідно з підпунктом 4.1.1 статті 4 Закону України від 22.05.97р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами та доповненнями), включаються до валового доходу і оподатковуються на загальних підставах.

При цьому, відповідно до Порядку ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції (у тому числі малоцінних предметів на складах), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.06.98р. №124 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.98р. за №417/2857, балансова вартість товарних запасів і матеріальних активів підлягає обліку, тобто якщо балансова вартість товарних запасів і матеріальних ресурсів на початок звітного кварталу перевищує їх балансову вартість на кінець того ж звітного кварталу, то різниця додається до складу валових витрат платника податку в цьому звітному кварталі.

Таким чином, підприємство в разі проведення уцінки продукції повинне зробити перерахунок вартості товарів на кінець звітного кварталу і згідно з пунктом 5.9 статті 5 Закону України від 22.05.97р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами та доповненнями) зменшити балансову вартість товарів на початок податкового кварталу на суму уцінки".

Андрій КУТНИЙ, бухгалтер-експерт
консалтингової групи ДК
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua