Нове число Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Практична бухгалтерія - Первинні документи

Порядок складання, прийняття і відображення первинних документів у бухгалтерському обліку

Леонід ГУЙДА, аудитор


 • Чому ми про це пишемо
 • Вимоги до первинних документів
 • Порядок підпису розрахункових документів
 • Номенклатура бланків цінних паперів і документів суворого обліку
 • Реквізити, які повинні мати бланки цінних паперів і документів суворого обліку
 • Що відноситься до квиткового господарства
 • Перелік типових первинних документів, які створюються в діяльності підприємств і офіційно затверджені відповідними органами влади, із зазначенням термінів їх зберігання
 • Примітки автора до документів, на яких базується ця стаття

Тематичні добірки та статті, надруковані в попередніх номерах "ДК"


Чому ми про це пишемо

У статті 10 Закону про БО (бухоблік) викладені основні вимоги до первинних та зведених документів, які є обов'язковими до виконання для всіх господарюючих суб'єктів.

Згідно з Законом про БО, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування обробки даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Вимоги до первинних документів

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:

1) назву документа (форми);

2) дату і місце складання;

3) назву підприємства, від імені якого складено документ;

4) зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

5) посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

6) особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Документи, створені засобами обчислювальної техніки на машинозчитуваних носіях, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови надання їм юридичної сили і доказовості. Документ, виготовлений машинним способом, повинен бути записаний на матеріальному носії (магнітному, паперовому), виготовлений і розмічений за вимогами відповідного стандарту і закодований згідно з затвердженою системою кодифікації.

При застосуванні засобів обчислювальної та іншої оргтехніки реквізити можуть бути зафіксовані у вигляді коду. Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу одержувача, тощо.

Документ може бути підписаний особисто, із застосуванням факсиміле, штампа, символу або іншим механічним чи електронним способом посвідчення. Підписи осіб, відповідальних за складання первинних документів на обчислювальних машинах та інших засобах організаційної техніки, виконуються у вигляді пароля або іншим способом авторизації, що дає змогу однозначно ідентифікувати особу, яка здійснила господарську операцію.

Документ на машинозчитуваному носії повинен мати код особи, відповідальної за правильність складання документа. Належність коду конкретній особі реєструється організацією - створювачем документа на машинозчитуваному носії, а також створюються технічні, програмні засоби та організаційні умови, що виключають можливість користування чужими кодами.

Пункт 6 статті 9 Закону про БО зобов'язує суб'єктів господарської діяльності: "У разі складання та зберігання первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами".

Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України.

Документування господарських операцій може здійснюватися з використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні обов'язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм. Додаткові вимоги до порядку створення первинних документів про касові і банківські операції, рух цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей та інших об'єктів майна передбачаються іншими нормативними актами.

Зокрема, Інструкцією №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", розділ ІІ "Оформлення розрахункових документів та їх приймання установами банків", стаття 8-1 якої забороняє використання факсиміле при вчиненні підпису, виправлення і підчистки у розрахункових документах. У разі якщо хоча б один з реквізитів (якщо вони передбачені формою документа) не заповнений або заповнений неправильно, банк такий документ до виконання не приймає.

Порядок підпису розрахункових документів

Пункт 9 цієї Інструкції встановлює порядок підпису розрахункових документів за операціями, що здійснюються:

- суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами. Такі документи повинні мати відбиток печатки та підписи відповідальних осіб, яким, відповідно до чинного законодавства України та установчих документів підприємства, надане право розпорядження рахунком і підпису розрахункових документів і які повідомлені банку в картці зі зразками підписів та відбитком печатки;

- відділеннями, філіями, представництвами від імені юридичної особи - підписуються особами, які уповноважені цією юридичною особою, і завіряються відбитком печатки, що відповідає вміщеним у картці зразкам підписів та відбитка печатки;

- підприємцями без створення юридичної особи - підписуються однією відповідальною особою, зразок підпису якої зазначений в картці зразків підписів та відбитка печатки (за наявності печатки);

- фізичними особами - підписуються ними та приймаються банком до виконання за наявності на документі підпису, що відповідає зразку, вміщеному в картку рахунка.

Розділ XІІ "Технічні вимоги до виготовлення бланків розрахункових документів" Інструкції №7, статті 167, 168 (див. зміни, внесені постановою Правління НБУ від 31.12.97р. №473), встановлює особливі вимоги до оформлення бланків розрахункових документів, крім бланків, що належать до документів суворого обліку та/або виготовляються і розповсюджуються централізовано (розрахункові чеки, векселі).

Порядок оформлення касових документів регулюється Інструкцією №21 "Порядок ведення касових операцій у національній валюті України", перший абзац пункту 10 якої говорить про те, що видача готівки із кас підприємств здійснюється за видатковими касовими ордерами або за належно оформленими платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями. Документи на видачу грошей мають бути підписані керівником і головним бухгалтером підприємства або особами, ними уповноваженими. До видаткових ордерів можуть долучатися заявки на видачу грошей, рахунки тощо.

У випадках, установлених законодавством, а також міністерствами і відомствами України, бланки первинних документів можуть бути віднесені до бланків суворої звітності (суворого обліку). Бланки суворої звітності друкуються за зразками типових або спеціалізованих форм, затверджених відповідно Міністерством статистики за погодженням з Міністерством фінансів України або міністерствами і відомствами за погодженням з Міністерством статистики і Міністерством фінансів України, із обов'язковим друкуванням на бланках квитанцій, білетів, талонів, абонементів тощо їх номінальної вартості. Усі бланки суворої звітності підлягають нумерації, порядок нанесення якої (нумератором, друкарським способом) встановлюють міністерства і відомства. Порядок використання та обліку бланків первинних документів суворої звітності, а також коло господарських операцій, оформлення яких провадиться на таких бланках, установлюються окремими нормативними актами.

Порядок виготовлення бланків цінних паперів та бланків суворої звітності регулюється Правилами виготовлення бланків цінних паперів і документів суворої звітності (див. Правила №98).

Виготовлення бланків цінних паперів і документів суворої звітності здійснюється тільки на державних спеціалізованих підприємствах, які охороняються органами внутрішніх справ. Контроль за додержанням Правил та роз'яснення щодо їх застосування здійснює Міністерство фінансів України.

Номенклатура бланків цінних паперів і документів суворого обліку

Номенклатура бланків цінних паперів і документів суворого обліку, що виготовляються за ліцензіями, виданими Міністерством фінансів України:

 • Бланки цінних паперів:

  - акції, облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик, казначейські зобов'язання республіки, ощадні сертифікати, приватизаційні папери, інші бланки, передбачені чинним законодавством (підпункт 1.3.1 Правил №98).

 • Бланки документів суворого обліку:

  - документи, що засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж тощо (паспорт, свідоцтво про народження, одруження і розірвання шлюбу, переміну прізвища, імені, по батькові);

  - трудова книжка і вкладиш до неї;

  - посвідчення водія, службові, військові, ветерана, інваліда;

  - дипломи про освіту, присвоєння звання; пенсійна книжка; пенсійні листки, листки тимчасової непрацездатності;

  - проїзні документи (квитки на проїзд у залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті);

  - документи на перевезення вантажів;

  - військові проїзні документи;

  - знаки поштової сплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками);

  - документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, чекові, депозитні);

  - чеки грошові, майнові, розрахункові;

  - бланки фінансування, страхування;

  - акредитиви; марки податкові, митні;

  - доручення на видачу коштів, пенсій, майна;

  - сертифікати якості, на право вивезення та ввезення;

  - поліси страхування;

  - ліцензії;

  - бланки білетів тиражних та миттєвих лотерей (підпункт 1.3.2 Правил №98).

Щоб замовити виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку, замовник подає заяву на їх виготовлення до Міністерства фінансів України, Держзнаку України. У заяві слід вказати вид продукції відповідно до номенклатури, зазначеної в підпунктах 1.3.1 і 1.3.2 цих Правил, тираж.

Там же позначаються: номери технічних засобів оперативного зв'язку, дається гарантія оплати, заява підписується керівником і головним бухгалтером та засвідчується печаткою.

До заяви додаються:

 • затверджений замовником текст, який друкуватиметься на бланках;
 • макет розміщення тексту на бланках;
 • технічний опис бланків (формат, тираж, кількість кольорів, кількість аркушів, необхідність фальцювання, тип обкладинки тощо);
 • ескізний проект бланків (з урахуванням можливості поліграфічного відтворення);
 • копія документа, на підставі якого замовник має повноваження на випуск бланків;
 • рознарядка на відвантаження готової продукції.

Держзнак України реєструє в спеціальному журналі замовлення на виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, розробляє технологію і засоби захисту бланків з урахуванням можливостей підприємства, що виготовляє бланки цінних паперів і документів суворого обліку, і скеровує всі документи замовлення на підприємство.

Між замовником і підприємством, що виготовляє бланки цінних паперів і документів суворого обліку, укладається договір, в якому визначаються умови та термін виконання замовлення (графік), вартість. У разі непередбаченого збільшення суми договору розрахунки робляться виходячи з додаткової, погодженої між сторонами ціни, тиражу, вимог до якості продукції тощо.

Після укладання договору підприємство подає копію узгодженого графіка виготовлення замовлення до Держзнаку України.

Реквізити, які повинні мати бланки цінних паперів і документів суворого обліку

Бланки цінних паперів і документів суворого обліку повинні мати такі реквізити підприємства-виготовлювача:

- повне або скорочене найменування підприємства, що виготовило бланки цінних паперів та документів суворого обліку, або його код;

- номер замовлення;

- дату (рік і квартал випуску). За погодженням з Держзнаком України допускається інша номенклатура реквізитів.

Виготовлення вексельних бланків регулюється окремою Постановою КМ і НБ України №528 "Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків". Пункт 4 цієї Постанови установлює, що вексельні бланки мають містити такі вихідні дані:

 • повну, скорочену або умовну назву поліграфічного підприємства - виробника;
 • місце і рік випуску;
 • номер замовлення;
 • тираж.

Необхідною умовою є те, що вексельні бланки за текстом, графічними елементами, розміром полів, кольором і розташуванням реквізитів повинні відповідати зразкам згідно з додатками 1 і 2 до цієї Постанови. Вексельні бланки виготовляються на папері та фарбами, перелік яких наведений у пункті 5 цієї Постанови. У розділі 2 наводяться особливості використання вексельних бланків.

Особливе місце серед бланків суворого обліку посідає квиткове господарство в театрально-видовищних підприємствах. Документом, який регулює порядок виготовлення, зберігання, використання, обліку та знищення невикористаних бланків квитків і абонементів, є Інструкція з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах (див. Інструкцію №452).

Що відноситься до квиткового господарства

Під веденням квиткового господарства слід розуміти:

 • виготовлення квитків (абонементів) у державних спеціалізованих друкарнях;
 • приймання замовником квитків (абонементів);
 • підготовку квитків (абонементів) до продажу та їх реалізацію;
 • знищення нереалізованих квитків (абонементів);
 • облік квитків (абонементів) та звітність;
 • інвентаризацію;
 • контроль.

Квитки та абонементи на відвідування спектаклів, концертів тощо є документами суворої звітності та обліку. Квитки (абонементи) для підприємств друкуються за зразками, що затверджені Міністерством культури і мистецтв України.

Вимогою, обов'язковою для всіх видів квитків (абонементів), є позначення друкарськими засобами серії, номера та ціни як на самому квитку (абонементі), так і на корінці квитка (абонемента). Серія квитка (абонемента) позначається двома літерами, наприклад АБ, АВ тощо. Серія та тираж визначаються підприємством. Номери квитків (абонементів) позначають п'яти-, шестизначними цифрами, починаючи кожну серію з №00001 або №000001.

Ціна квитка (абонемента) проставляється тільки друкарським способом великим шрифтом. Перештампування ціни квитка (абонемента) забороняється.

Для стаціонарних підприємств квитки (абонементи) можуть виготовлятися як у вигляді комплектів (відповідно до кількості місць у залі для глядачів, слухачів), так і окремими купюрами за набором цін згідно з розцінками місць зали для глядачів.

При виготовленні квитків (абонементів) комплектами на обкладинках комплектів та на кожному окремому квитку (абонементі) проставляється номер, який надано даному комплекту.

При виготовленні квитків (абонементів) окремими купюрами за набором затверджених цін як для роботи на стаціонарі, де це доцільно, так і для виїзних (короткострокових гастрольних виступів за межами стаціонарних майданчиків) та гастрольних (довгострокових виступів за межами стаціонарних майданчиків) спектаклів, концертів тощо на них проставляються порядкові номери в межах тиражу, встановленого для даної серії, з позначенням ціни.

Записи у первинних документах повинні здійснюватися тільки чорнилом темного кольору, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та іншими засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання документів та запобігли внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень. Вільні рядки в первинних документах підлягають обов'язковому закреслюванню.

Керівник підприємства чи установи забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера або іншої особи (юридичної чи фізичної), на яку покладена відповідальність за ведення бухгалтерського обліку, щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів.

Керівник підприємства чи установи затверджує перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов'язаної з відпуском (витрачанням) коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна. Кількість осіб, які мають право підписувати документи на здійснення операцій з видачі особливо дефіцитних товарів і цінностей, бланків суворої звітності, повинна бути обмежена.

Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх у встановлені графіком документообороту терміни для відображення у бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і підписали ці документи.

Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції діючому законодавству, логічна погодженість окремих показників.

Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим і нормативним актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним і фізичним особам. Такі документи повинні бути передані головному бухгалтеру підприємства, установи для прийняття рішення.

Первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати відмітку, яка виключає можливість їх повторного використання: при ручній обробці - дату запису в обліковий реєстр, а при обробці на обчислювальній установці - відтиск штампа оператора, відповідального за їх обробку.

Усі документи, що додаються до прибуткових та видаткових касових ордерів, а також документи, що стали підставою для нарахування заробітної плати та інших подібних виплат, підлягають обов'язковому погашенню штампом або ручним надписом "Одержано" або "Сплачено" із зазначенням дати (числа, місяця, року).

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в реєстрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів за кожною іноземною валютою окремо. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця.


СУТТЄВО

Документ може бути підписаний особисто, із застосуванням факсиміле, штампа, символу або іншим механічним чи електронним способом посвідчення. Підписи осіб, відповідальних за складання первинних документів на обчислювальних машинах та інших засобах організаційної техніки, виконуються у вигляді пароля або іншим способом авторизації, що дає змогу однозначно ідентифікувати особу, яка здійснила господарську операцію.

Виготовлення бланків цінних паперів і документів суворої звітності здійснюється тільки на державних спеціалізованих підприємствах, які охороняються органами внутрішніх справ. Контроль за додержанням Правил та роз'яснення щодо їх застосування здійснює Міністерство фінансів України.

Керівник підприємства чи установи забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера або іншої особи (юридичної чи фізичної), на яку покладена відповідальність за ведення бухгалтерського обліку, щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів.

Первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати відмітку, яка виключає можливість їх повторного використання: при ручній обробці - дату запису в обліковий реєстр, а при обробці на обчислювальній установці - відтиск штампа оператора, відповідального за їх обробку.


Таблиця 1.1

Перелік типових первинних документів, які створюються в діяльності підприємств і офіційно затверджені відповідними органами влади, із зазначенням термінів їх зберігання

(WinWord-Zip-17,1Kb, PDF- 96,1Kb)


Примітки автора до документів, на яких базується ця стаття

2. Зміни і доповнення до спільного наказу Міністерства статистики і Міністерства транспорту України від 29.12.95р. №488/346 "Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля":

а) наказ Міністерства статистики і Міністерства транспорту України від 07.08.96р. №228/253. Затверджена нова Інструкція про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи. Усі первинні документи, наведені в Інструкції, віднесено до бланків суворої звітності. Набрав чинності 07.09.96р.;

б) наказ Міністерства статистики і Міністерства транспорту України від 17.01.97р. №13/12: "Абзац 6 пункту 1.3 викласти у такій редакції: "Типові форми єдиної первинної транспортної документації затверджені спільним наказом Міністерства транспорту України і Міністерства статистики України №488/346 від 29 грудня 1995р. і введені в дію з 1 січня 1996 року. Вони є документами суворої звітності, що вимагає: їх виготовлення з друкарською нумерацією відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 1993р. №98, Служби безпеки України від 15листопада 1993р. №118, Міністерства внутрішніх справ України від 24 листопада 1993р. №740 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 14 січня 1994р. за №8/217; бланки єдиної первинної транспортної документації, виготовлені відповідно до вимог, викладених вище, обов'язкові до застосування починаючи з 1 жовтня 1997р.";

в) Розпорядження Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 16.10.98р. №17-02/10 "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності". Цим рішенням Державний комітет України з питань розвитку підприємництва стверджує, що починаючи з 07.03.2000р. типові форми єдиної первинної транспортної документації, затверджені спільним наказом Міністерства транспорту України і Міністерства статистики України від 29.12.95р. №488/346, не є бланками суворої звітності з 07.03.2000 р. Див. також роз'яснення "Про бланки суворої звітності" (надруковане в газеті "Урядовий кур'єр" від 07.03.2000р.).

3. Зміни до Наказу Міністерства статистики України від 15.02.96р. №51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій":

а) наказ комітету статистики України від 27.07.98р. №263, згідно з яким втратив чинність наказ МФУ від 15.02.96р. №51 у частині затвердження типової форми первинного обліку касових операцій №КО-1.

4. Зміни і доповнення до наказу Міністерства статистики України від 27.07.98р. №263 "Про затвердження типових форм первинного обліку та Інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування":

а) наказ Державного комітету статистики України від 25.02.99р. №76, згідно з яким строк введення в дію типових форм №КО-1 і №М-20 як бланків суворої звітності перенесено на 01.04.99р.;

б) Наказ Державного комітету статистики від 31.03.99р. №119, згідно з яким цей строк перенесено на 01.06.99 р., а відпуск товарів, що мають обмежений термін зберігання і реалізації (продукти харчування, ліки, продукція рослинництва та тваринництва тощо), може здійснюватися за спеціалізованими бланками первинної облікової документації, зразки форм та порядок застосування яких затверджені іншими центральними органами виконавчої влади та Укоопспілки за погодженням з Держкомстатом України;

в) Рішенням Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 31.03.99р. №17-24/3 "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стосуються розвитку підприємницької діяльності, Державним комітетом статистики України" встановлено: "Наказ Державного комітету статистики України від 27.07.98р. №263 "Про затвердження типових форм первинного обліку та Інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування" суперечить законодавству України, яке регулює підприємницьку діяльністьѕ". Таким чином, обидві форми, затверджені цим наказом, з 01.05.99р. не є бланками суворої звітності.

Але дещо інша думка викладена в роз'ясненні Державного комітету статистики України від 17.06.99р. №16-1-47 до наказу №263 щодо типової форми первинного обліку заступникові голови ДПА у м. Києві Бойко К. П.: "На Ваш запит щодо дії наказу Держкомстату України від 27 липня 1998р. №263 повідомляємо, що рішенням Держпідприємництва України від 31.03.99р. №17-24/3 (публікація в газеті "Урядовий кур'єр" від 02.06.99р. №100, с. 5) дія вказаного наказу зупинена. Підставою для прийняття цього рішення є висока ціна бланків суворої звітності типової форми первинного обліку №М-20 "Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей", що призводить до зростання непродуктивних витрат та суттєво впливає на фінансовий стан малого та середнього підприємництва. У зв'язку з зупиненням дії Наказу Держкомстату України від 27 липня 1998р. №263 "Про затвердження типових форм первинного обліку та Інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування" підприємства і організації можуть застосовувати типову форму первинного обліку №М-20 чи накладні, якими користувалися до затвердження вказаної форми.

Що стосується типової форми первинного обліку №КО-1 "Прибутковий касовий ордер", то підприємства і організації мають продовжувати нею користуватися, оскільки Державний комітет України з розвитку підприємницької діяльності не заперечує проти дії вказаної форми як бланка суворої звітності".

Текст цього листа наведено з метою довести до відома читача, що існує така думка офіційного органу держави. Однак автор твердо залишається при думці, що обидва бланки не є бланками суворої звітності.

Для підтвердження своєї точки зору наводжу витяг із вищезгаданого наказу Держпідприємництва від 31.03.99р. №17-24/3: "ѕЗапропонувати Державному комітету статистики України скасувати Наказ від 27.07.98р. №263 "Про затвердження типових форм первинного обліку та Інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування". Рішення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва щодо усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності, є обов'язковим для виконання". Як бачимо, йдеться про скасування всього наказу, а не якоїсь його частини.

5. Зміни і доповнення до Наказу Міністерства статистики і Міністерства фінансів України від 03.01.97 р. №377/2 "Про затвердження форм нарядів на відпуск спирту етилового":

а) наказ Державного комітету статистики України, Державного комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, Міністерства фінансів України від 18.12.98р. №406/12/259 "Про зміни і доповнення до Інструкції про порядок застосування та заповнення форм нарядів на відпуск спирту етилового (форма №Н-1 (спирт) та на відпуск спирту етилового на експорт (форма №Н-2 (спирт), затвердженої спільним наказом Міністерства статистики України і Міністерства фінансів України від 3 січня 1997 року №377/2".

Внесені зміни і доповнення до Інструкції про порядок застосування та заповнення форм нарядів на відпуск спирту етилового (форма №Н-1 (спирт) та на відпуск спирту етилового на експорт (форма №Н-2 (спирт), затвердженої спільним наказом Міністерства статистики України і Міністерства фінансів України від 03.01.97 р. №377/2.

Затверджено нові форми первинного обліку: №Н-1 (спирт) "Наряд на відпуск спирту етилового" та №Н-2 (спирт) "Наряд на відпуск спирту етилового на експорт" і введено їх у дію з моменту закінчення всієї кількості бланків, не використаних концерном "Укрспирт".

Дозволено оформляти не використані концерном "Укрспирт" бланки форми №Н-1 (спирт) "Наряд на відпуск спирту етилового" і №Н-2 (спирт) "Наряд на відпуск спирту етилового на експорт".

Зазначено, що забезпечення користувачів бланками нарядів здійснюється Держспецмонополією;

б) наказ Комітету статистики, Комітету з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, Міністерства фінансів України від 18.06.99р. №191/98/144: у тексті слово "об'єднання" в усіх відмінках замінено словом "управління"; "Держспецмонополія" в усіх відмінках замінено словом "Спецмонополія"; пункт 2.6 викладено в такій редакції: "2.6. У верхньому рядку бланка наряду вказується: "Спецмонополія України" або повне найменування обласного управління з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів у разі оформлення наряду на підставі наряду Комітету".

6. Зміни до Наказу Міністерства фінансів України від 16.05.96р. №99 "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання матеріальних цінностей":

а) наказ Міністерства фінансів України від 03.10.96р. №212. Внесено доповнення до Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей (далі - Інструкція), яким дозволено використання старих бланків довіреностей до 01.11.96р.;

б) наказ Міністерства фінансів України №226 від 18.10.96р. Внесені зміни до Інструкції: "В абзаці першому пункту 2 текст у дужках викласти в такій редакції "(додатки 1 і 4)"; у пункті 3 слово "посадовим" виключити; абзац третій пункту 5 доповнити реченням такого змісту: "Незаповнені рядки довіреності прокреслюються". У додатку 4 наводиться типова форма довіреності №М-26, затверджена наказом Мінстату України від 07.10.96р. №291;

в) Наказ Міністерства фінансів України від 19.02.98р. №37. Пункт 2.2: "У другому реченні абзацу першого пункту 13 Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16травня 1996р. №99 (із змінами і доповненнями), текст "не менше 0,1 мінімального розміру заробітної плати" замінити текстом "1 гривня 50 копійок". Набрав чинності 15.04.98р.

7. Зміни до спільного Наказу Міністерства фінансів і Міністерства статистики України від 25.02.97р. №48/53 "Про затвердження форми товарно-касової книги і Порядку реєстрації та ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг":

а) наказ Міністерства фінансів і Державного комітету статистики України від 16.10.97р. №216/27 "Про часткові зміни до порядку реєстрації і ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг". Цим наказом скасовано наказ Мінфіну від 18.07.97р. №153/177, до Інструкції внесені зміни, згідно з якими суб'єкти підприємництва, що самостійно провадять підприємницьку діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг без створення юридичної особи, ведуть облік доходів, витрат і руху товарів тільки згідно з Інструкцією про прибутковий податок з громадян, затвердженою наказом ДПІ України від 21.04.93р. (форма №10), товарно-касової книги не ведуть. Набрав чинності 07.11.97р.

8. Зміни і доповнення до Наказу Головної державної податкової інспекції України від 25.04.96р. №33 "Про затвердження форми торгового патенту та порядку заповнення торгового патенту":

а) наказ Державної податкової адміністрації України від 13.03.98р. №107. Говориться про патенти на право здійснення торговельної діяльності, діяльності з надання побутових послуг, діяльності з обміну готівкових валютних цінностей, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу.

Види патентів:

 • короткотерміновий - на право здійснення торговельної діяльності;
 • пільговий - на право здійснення торговельної діяльності;
 • спеціальний - на право здійснення торговельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг.

Внесено зміни до порядку заповнення патентів. Набрав чинності 03.04.98 р.

9. Зміни і доповнення до Наказу Державної податкової адміністрації України від 30.05.97р. №165 "Про затвердження форм податкової накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), порядку їх заповнення":

а) наказ Державної податкової адміністрації від 08.10.98р. №469. Цим наказом змінено форму податкової накладної та внесені зміни до порядку заповнення податкової накладної та книг купівлі та продажу товарів, робіт, послуг. Зміни набрали чинності 07.11.98р.

10. Зміни і доповнення до Постанови Правління Національного банку України від 02.08.96р. №204 "Про затвердження Інструкції "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України" (наведені тільки ті зміни, які стосуються форм первинних документів):

а) постанова Правління Національного банку України від 31.12.97р. №473. Змінено код документа на код за Державним класифікатором управлінської документації (ДКУД) у додатках 2, 3, 6, 19, 26, 28, 30. У додатки 5, 20 внесені коди ДКУД. Зміни набрали чинності 27.01.98р.;

б) постанова Правління Національного банку України від 04.01.2000 року №3. У додатках 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30 цифри "199_", що позначають рік, замінити на цифри "20__". Набрала чинності 01.02.2000р.

Бланки розрахункових документів (у тому числі бланки суворої звітності), що вже виготовлені, у тому числі ті, що відповідають вимогам старого формату, застосовуються при здійсненні розрахунків до повного їх використання. На цих бланках цифри "199_", що позначають рік, перекреслюються, і від руки чи друкарськими засобами (залежно від того, як заповнюється весь документ) зазначається відповідний рік.

11. Зміни і доповнення до Наказу Міністерства культури і мистецтв України від 07.07.99 р. №452 "Про затвердження Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах", затверджені наказами:

а) наказом цього ж міністерства від 15.11.99р. №675 (втратив чинність);

б) наказом від 07.07.2000р. №275, яким скасовано попередній наказ №675 та перенесено строки введення в дію Інструкції на 01.01.2001р.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua