Нове число Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#36 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: необоротні активи

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 11-й
Необоротні активи, каса і касові операції, безготівкові розрахунки

Урок ведуть: В. КАРЄВ, Д.ТУРЕЦЬКИЙ

Офіційні консультанти:
Незалежна юридична компанія "Сакрамент": (044) 228 67 50, 228 50 40
Аудиторська фірма "Тевріз": (044) 246 99 47

Попередні уроки "Школи бухгалтера"

1. Необоротні активи

Продовження (початок див. в уроці №6 "ДК" №17, в уроці 7, "ДК" №20, уроці 8 "ДК" №22 , "ДК" №22 , уроці 9, "ДК" №26, уроці 10, "ДК" №29..

Виробнича будівля як об'єкт архітектури

Згідно із Законом про архітектуру, стаття 1, будівля магазину є об'єктом архітектури. Цим же Законом, стаття 4, передбачено комплекс робіт, пов'язаний зі створенням об'єкта архітектури. Він включає в себе: підготовку вихідних даних для проектування; здійснення передпроектних робіт; пошук архітектурного вирішення, розроблення й узгодження проекту; виконання робочої документації для будівництва; будівництво об'єкта архітектури, архітектурно-будівельний контроль та авторський нагляд під час виконання будівельних робіт; прийняття спорудженого об'єкта в експлуатацію.

На першому етапі повинні бути підготовлені вихідні дані для проектування, зокрема, згідно зі статтею 5 Закону про архітектуру, - архітектурно-планувальне завдання, завдання на проектування і технічні умови з інженерного забезпечення об'єкта, що будується.

Архітектурно-планувальне завдання - це документ, що містить комплекс містобудівних та архітектурних вимог і особливих умов проектування і будівництва об'єкта архітектури, що випливають з положень затвердженої містобудівної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, інших документів відповідних органів влади. Відомості, що містяться в архітектурно-планувальному завданні, і його форма регламентовані додатком №1 до Порядку видачі архітектурно-планувального завдання. Цим же Порядком, пункт 1, передбачено, що воно видається органами містобудування та архітектури на вимогу замовника. Такими органами є: для міст обласного підпорядкування - управління містобудування та архітектури виконавчих органів міськрад; для міст Києва і Севастополя - управління містобудування та архітектури Київської і Севастопольської міськдержадміністрацій; для інших населених пунктів і територій - відділи містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрацій.

Перелік документів, необхідних для отримання архітектурно-планувального завдання

Згідно з пунктом 26 Порядку видачі архітектурно-планувального завдання, для його отримання замовник подає до місцевого органу містобудування та архітектури відповідну заяву. До неї додаються такі документи:

 • рішення про узгодження місця розташування об'єкта архітектури (дозвіл на виконання проектно-дослідницьких робіт) разом з матеріалами попереднього узгодження;
 • належно завірена згода власника земельної ділянки (землекористувача) на вилучення або тимчасове використання ділянки, якщо ця ділянка не перебуває у власності або користуванні замовника;
 • основні характеристики об'єкта архітектури згідно з намірами замовника;
 • висновок уповноважених органів в галузі охорони пам'яток історії й архітектури, зокрема: Держбуду або Міністерства культури - в тому разі якщо нове будівництво намічено здійснювати в зоні охорони пам'ятки історії і культури, внесеної до Державного реєстру національної культурної спадщини, заповідника, оголошеного рішенням Кабінету Міністрів України або колишньої Ради Міністрів УССР, або якому у встановленому порядку надано статус національного; Республіканського з охорони і використання пам'яток історії і культури Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних держадміністрацій, Київської і Севастопольської міськдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного підпорядкування - у разі якщо будівництво намічено здійснити в зоні пам'ятки історії і культури місцевого значення, заповідника, створеного за рішенням відповідного місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;
 • копія висновку державної санітарно-епідеміологічної служби, отриманого замовником для узгодження місця розташування об'єкта архітектури (видачі дозволу на виконання проектно-дослідницьких робіт);
 • викопіювання з генерального або ситуаційного плану;
 • для об'єктів архітектури промислового призначення: техніко-економічний прогноз потреб ресурсів, акт вибору земельної ділянки з відповідними матеріалами, узгоджений для міст обласного підпорядкування, міст Києва і Севастополя - міським державним управлінням екологічної безпеки, для інших населених пунктів і територій - районними державними інспекціями екологічної безпеки, в тому числі для розташованих у межах промислових формувань - висновок територіальної проектної організації з питань промислового будівництва.

  Переглянути перелік блок-схемою (PDF - 48.1Kb)


Плата за архітектурно-планувальне завдання

Після подання перелічених документів орган містобудування та архітектури в місячний термін розробляє, затверджує і видає замовнику архітектурно-планувальне завдання. Відповідно до пункту 22 Порядку видачі архітектурно-планувального завдання, у разі якщо замовник отримує технічні умови інженерного забезпечення об'єкта архітектури власноручно або доручає їх розроблення проектувальнику, архітектурно-планувальне завдання розробляється, затверджується і видається йому в термін один місяць після подання до місцевого органу містобудування і архітектури додатково до вищенаведених документів також і згаданих технічних умов.

Перелік документів, необхідних для отримання архітектурно-планувального завдання, див. на наступній сторінці.

За видачу архітектурно-планувального завдання із замовника стягується плата, розцінки для розрахунку якої встановлені Порядком видачі архітектурно-планувального завдання (зазначені в додатку №2 до "Порядку"). Для будівель підприємств торгівлі загальні розцінки, тобто за всіма видама робіт, становлять 165,82 грн за 46,3 людино-години. Вони полічені для виконання робіт на ділянках площею до 1 гектара, які знаходяться у містах з кількістю населення від 100 до 250 тисяч осіб. У населених пунктах з іншою кількістю населення застосовуються такі поправочні коефіцієнти:

 • понад 2000 тис. осіб - 1,3;
 • понад 1000 тис. осіб - 1,2;
 • від 500 до 1000 тис. осіб - 1,1;
 • від 250 до 500 тис. осіб - 1,05;
 • від 50 до 100 тис. осіб - 0,9;
 • менше 50 тис. осіб - 0,8.

У примітках до додатка №2 Порядку видачі архітектурно-планувального завдання також наведено випадки коригування розцінок за окремими видами робіт зі складання архітектурно-планувального завдання. Граничні розміри плати за виконання графічної частини архітектурно-планувального завдання без урахування відкоригованих на відповідні коефіцієнти транспортних витрат виконавця робіт, пов'язаних з обстеженням ділянки для будівництва, а також суми збільшення на коефіцієнти, наведені у пункті 4 приміток до додатка №2, пов'язані з прискоренням терміну видачі документів, становлять для торговельної діяльності 220,86 грн. Відзначимо також, що вартість узгодження проектної документації на відповідність нормативним вимогам дорівнює 20% вартості архітектурно-планувального завдання.

Згідно з пунктами 1 і 11 Порядку видачі архітектурно-планувального завдання, воно комплектується у 3-х примірниках, один з яких видається замовнику, другий - проектувальнику, а третій зберігається в архіві місцевого органу містобудування та архітектури, що їх видав. Архітектурно-планувальне завдання підписують: від виконавця - особа, яка його підготувала і склала; від замовника - особа, яка його отримала. Крім того, його має затвердити начальник місцевого органу містобудування та архітектури.

Технічні умови з інженерного забезпечення об'єкта архітектури

Технічні умови з інженерного забезпечення об'єкта архітектури, відповідно до пункту 17 Порядку видачі архітектурно-планувального завдання, - це комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення об'єкта архітектури, що повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема: з водопостачання, каналізації, тепло-, електро- і газопостачання, радіофікації, зовнішнього освітлення, водовідводу, телефонізації, телебачення, пожежної безпеки, диспетчеризації тощо. Перелік відомостей, що наводяться в технічних умовах, регламентований пунктом 19 Порядку видачі архітектурно-планувального завдання. Технічні умови видає місцевий орган містобудування та архітектури. Згідно з пунктом 28 Порядку видачі архітектурно-планувального завдання, для їх отримання замовник подає до цього органу такі документи:

 • план земельної ділянки (ситуаційний план);
 • опитувальні листи за затвердженою формою з викладом відомостей про розрахункові параметри об'єкта архітектури, такі як місткість, об'єм потреб тепло-, електроенергії, води тощо, підписаних замовником і проектувальником.

Відповідно до пункту 23 Порядку видачі архітектурно-планувального завдання, ці матеріали розглядаються в органі містобудування та архітектури без подання технічних умов інших організацій. Зазначений орган видає замовнику технічні умови в 15-денний термін. Пунктом 22 згаданого Порядку також передбачено, що замовник має право за угодою доручити госпрозрахунковому підрозділу місцевого органу містобудування та архітектури отримання технічних умов в організаціях, які їх видають. У цій ситуації зазначений підрозділ здійснює підготовку і комплектування технічних умов у термін один місяць.


Переглянути перелік блок-схемою (PDF - 35.9Kb)


Плата за видачу технічних умов

Плата за видачу технічних умов інженерного забезпечення об'єкта архітектури встановлюється відповідно до розцінок, наведених у додатку №3 до Порядку видачі архітектурно-планувального завдання (див. табл.):

Таблиця 1


з/п
Види робіт з розроблення технічних умов Норма часу, людино-години Вартість, грн
1. Електропостачання 27,1 96,72
2. Теплопостачання 25,7 91,77
3. Водопостачання 25,7 91,77
4. Водовідвід і каналізація 25,7 91,77
5. Газопостачання 21,4 76,3
6. Телефонізація 13,0 46,35
7. Радіофікація й електрозв'язок 12,2 43,67
8. Безпека дорожнього руху 28,7 2,41
9. Пожежна безпека 12,2 43,67
Всього 584,43

До вищенаведених розцінок у випадках, передбачених примітками до додатка №3 Порядку видачі архітектурно-планувального завдання, застосовуються відповідні поправочні коефіцієнти. З їх урахуванням граничні розміри розцінок на складання технічних умов з інженерного забезпечення об'єкта архітектури не можуть перевищувати суму, еквівалентну 931,44 грн, а плата за узгодження проектної документації на відповідність виданим технічним умовам і чинним нормативно-правовим актам становить 20 відсотків вартості технічних умов.

Зазначимо, що, згідно з пунктом 2 Постанови №2328, розцінки для обчислення розміру плати за видачу архітектурно-планувального завдання і технічних умов інженерного забезпечення об'єкта архітектури індексуються Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України щороку до 1 березня на підставі зміни вартості проектно-дослідницьких робіт на 1 січня.

Відповідно до пунктів 1 і 11 Порядку видачі архітектурно-планувального завдання, технічні умови інженерного забезпечення об'єкта архітектури складаються в 3-х примірниках. Перший примірник видається замовнику, другий - проектувальнику, третій зберігається в архіві місцевого органу містобудування та архітектури. Термін дії архітектурно-планувального завдання і зазначених технічних умов - не менше 2-х років.

Завдання на проектування

Завдання на проектування - це документ, який містить вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних вирішень і властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості і організації будівництва та складається відповідно до архітектурно-планувального завдання і технічних умов. У статті 1 Закону про архітектуру чітко не вказано, хто повинен складати завдання на проектування: замовник власними силами чи ж він має право залучати для цього організацію зі сторони. На практиці можливі обидва варіанти, які й розглянемо нижче.

Повернемося до нашого прикладу. Фірма "Галикон ЛТД" повинна підготувати архітектурно-планувальне завдання, завдання на проектування і технічні умови з інженерного забезпечення об'єкта, що будується. Припустимо, що в січні 2000 р. архітектурно-планувальне завдання і технічні умови інженерного забезпечення замовлені, а в лютому того ж року отримані на руки. Плата за видачу архітектурно-планувального завдання на будівництво будівлі виробничого корпусу становить 2000 грн, а плата за видачу технічних умов - 1500 грн. Ці цифри визначені з урахуванням індексації Держбудархітектури вартості проектно-дослідницьких робіт станом на 01.01.2000 р. Відповідні суми перераховані на адресу місцевого органу містобудування та архітектури 05.02.2000 р. У нашому випадку обов'язковість отримання архітектурно-планувального завдання і технічних умов інженерного забезпечення встановлена Законом про архітектуру, в зв'язку з чим ці послуги в сумі (2000+1500)=3500 грн повинні бути надані фірмі "Галикон ЛТД" без ПДВ. При цьому організації, що надали зазначені послуги, не подають фірмі "Галикон ЛТД" податкові накладні.

Два варіанти складання завдання на проектування

Далі, у фірми "Галикон ЛТД" повинно бути завдання на проектування. При цьому можливі два варіанти. Перший передбачає виконання робіт власними силами. Наприклад, у складі фірми є відділ капітального будівництва, якому доручено розробити завдання на проектування. Кошторис вартості цієї розробки має такий вигляд:

1) заробітна плата - 845,50 грн;

2) нарахування на заробітну плату (37,5% фонду оплати праці) - (845,5 х 37,5 : 100) = 317,50 грн;

Всього (845,50 + 317,50) = 1163 грн.

У лютому 2000 р. (12.02.) кошторис готовий. Відповідно до нього, кінцева вартість будівлі виробничого корпусу повинна становити 400000 грн (без урахування "вхідного" ПДВ на вартість будівельних робіт).

При другому варіанті завдання на проектування для фірми "Галикон ЛТД" складає організація зі сторони. Припустимо, це буде те ж ЗАТ "Будпроект". Для цього фірма "Галикон ЛТД" укладає з виконавцем відповідний договір. Вартість робіт обумовлюється додатковим протоколом угоди про договірну ціну. Наприклад, вона становитиме ті ж 1163 грн. Але до цієї суми, на відміну від першого варіанта, слід додати ПДВ у сумі (1163 х 20: 100) = 233 грн, в результаті фірмі "Галикон ЛТД" доведеться заплатити виконавцю (1163 + 233) = 1396 грн.

Орієнтовну схему двох варіантів створення архітектурно-планувального завдання див. на наступній сторінці.

Створення проекту споруджуваної будівлі

На другому етапі створення об'єкта архітектури, маючи вихідні дані для проектування, можна приступати до розроблення і затвердження проекту. Слід мати на увазі, що, згідно з Законом про підприємництво, стаття 4, будівельна діяльність в Україні здійснюється на підставі ліцензії. Тому при виборі організації, що розробляє проект будівництва, а також при укладенні договору з підрядчиком треба пересвідчитися в наявності у відповідних організацій ліцензії на здійснення проектних і будівельних робіт. Згідно зі статтею 1 Закону про архітектуру, проект - це документація для будівництва об'єктів архітектури. Він складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, що визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні і технологічні вирішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури. Згідно із Законом про архітектуру, стаття 7, затвердження проекту замовником можливе тільки за наявності рішення органу містобудування та архітектури про узгодження проекту.

Договір на створення проекту

Для створення проекту фірма "Галикон ЛТД" укладає відповідний договір від 19.02.2000 р. з проектною організацією - ЗАТ "Будпроект". Відомо, що, відповідно до статті 153 ЦКУ, договір вважається укладеним у разі, якщо між сторонами досягнуто угоди з усіх його істотних умов. Істотними вважаються умови, необхідні для договорів даного виду, а також усі ті умови, за якими сторони повинні дійти згоди. У нашому випадку основними умовами є:

 • дата і місце висновку - 19.02.2000 р., м. Київ;
 • найменування виконавця і замовника - ЗАТ "Будпроект" і фірма "Галикон ЛТД";
 • предмет договору - виконання робіт зі створення проекту будівлі магазину;
 • термін закінчення виконання робіт - 10.03.2000 р.;
 • вартість робіт - 15000 грн плюс ПДВ (15000 х 20 : 100) = 3000 грн, разом (15000 + 3000) = 18000 грн;
 • порядок здійснення розрахунків - замовник здійснює оплату вартості виконаних робіт коштами на банківський рахунок виконавця наступного дня після підписання акта приймання.

Крім того, в договорі також слід обумовити здійснення проектантом (ЗАТ "Будпроект") авторського нагляду під час спорудження будівлі магазину для фірми "Галикон ЛТД".

Припустимо, проект складено виконавцем - ЗАТ "Будпроект" 10.03.2000 р. У ньому вартість спорудження будівлі виробничого корпусу для фірми "Галикон ЛТД" передбачена в сумі 400000 грн (без урахування ПДВ). При цьому замовник (фірма "Галикон ЛТД") узгодила проект з відповідним органом містобудування та архітектури.


Архітектурно-планувальне завдання, завдання на проектування і технічні умови з інженерного забезпечення об"єкта, що будується
(PDF - 75Kb)


Оформлення робіт зі створення проекту первинними бухгалтерськими документами

Згідно із Законом про бухгалтерський облік, стаття 1, і Положенням про документообіг, пункт 2.1., виконання робіт зі створення проекту являє собою господарську операцію, тобто подію (факт) підприємницької діяльності, що впливає на стан майна і зобов'язань замовника (внаслідок виконання робіт збільшуються його активи, а також зобов'язання перед виконавцем).

З цього випливає, що цей факт повинен бути оформлений первинним документом, тобто, згідно зі статтею 1 Закону про бухгалтерський облік, документом, що містить відомості про господарську операцію і підтверджує її здійснення. Цей документ слід скласти під час здійснення господарської операції, а якщо таке неможливе - безпосередньо після її закінчення (пункт 1 статті 9 Закону про бухгалтерський облік), тобто в нашому випадку відразу після виконання проектних робіт. У ролі первинного документа в даній ситуації може виступати акт виконаних робіт. Відповідно до статті 9, пункт 2 Закону про бухгалтерський облік, для надання цьому акту юридичної сили і доказовості він повинен містити такі реквізити:

1) найменування підприємства, від імені якого він складений, у нашому випадку в ньому необхідно зазначити найменування виконавця - ЗАТ "Будпроект" і замовника - фірми "Галикон ЛТД”;

2) найменування документа - акт виконаних робіт;

3) дата і місце складання - в нашому випадку це буде 10.03.2000 р., м. Київ;

4) зміст господарської операції - виконання робіт зі створення проекту будівництва виробничого корпусу згідно з договором від 19.02.2000 р.;

5) вимірники господарської операції в натуральному і вартісному вираженні - тут треба зазначити, що вартість робіт становить 15000 грн плюс ПДВ (3000 грн), разом 18000 - грн;

6) посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, - в нашому випадку акт повинен бути підписаний представником проектанта-виконавця (фірми "Будпроект") і замовника (фірми "Галикон ЛТД"), затверджений керівниками проектанта (ЗАТ "Будпроект") і замовника (фірми "Галикон ЛТД"). Крім того, на ньому повинні стояти круглі печатки сторін з неодмінним зазначенням коду в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (ЄДРПОУ).

Підписи та інші аналогічні дані повинні давати можливість ідентифікувати особу, що брала участь у здійсненні господарської операції.

Д. ТУРЕЦЬКИЙ

Продовження теми


СУТТЄВО

На першому етапі повинні бути підготовлені вихідні дані для проектування, зокрема, згідно зі статтею 5 Закону про архітектуру, - архітектурно-планувальне завдання, завдання на проектування і технічні умови з інженерного забезпечення об'єкта, що будується.

У разі якщо замовник отримує технічні умови інженерного забезпечення об'єкта архітектури власноручно або доручає їх розроблення проектувальнику, архітектурно-планувальне завдання розробляється, затверджується і видається йому в термін один місяць після подання до місцевого органу містобудування і архітектури додатково до вищенаведених документів також і згаданих технічних умов.

Розцінки для обчислення розміру плати за видачу архітектурно-планувального завдання і технічних умов інженерного забезпечення об'єкта архітектури індексуються Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України щороку до 1 березня на підставі зміни вартості проектно-дослідницьких робіт на 1 січня.

Завдання на проектування - це документ, який містить вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних вирішень і властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості і організації будівництва та складається відповідно до архітектурно-планувального завдання і технічних умов.

При виборі організації, що розробляє проект будівництва, а також при укладенні договору з підрядчиком треба пересвідчитися в наявності у відповідних організацій ліцензії на здійснення проектних і будівельних робіт.

Виконання робіт зі створення проекту являє собою господарську операцію, тобто подію (факт) підприємницької діяльності, що впливає на стан майна і зобов'язань замовника (внаслідок виконання робіт збільшуються його активи, а також зобов'язання перед виконавцем). З цього випливає, що цей факт повинен бути оформлений первинним документом, тобто, згідно зі статтею 1 Закону про бухгалтерський облік, документом, що містить відомості про господарську операцію і підтверджує її здійснення.


Законодавча база курсу

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua