Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#36 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: каса і касові операції

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 11-й

2. Каса і касові операції

Продовження (початок див. в уроці 8, "ДК" №22, уроці 9, "ДК" №26 , уроці 10, "ДК" №29).

Касова заявка (продовження)

Як правило, установи банків задовольняють всі обгрунтовані вимоги клієнтів на отримання готівки, однак прагнуть не допустити видавання грошей на заробітну плату підприємствам раніше встановлених термінів, за винятком випадків, коли підприємству необхідно за рахунок готівки, отриманої з банку, здійснити в передбачені законодавством терміни готівкові виплати з каси, раніше не включені в касову заявку на даний термін. Наприклад, видавання грошей підприємствам для розрахунків з тими, хто звільняється або йде у відпустку, а також з робітниками позаштатного (позаспискового) складу.

Готівкові кошти, призначені на такі виплати, видаються банком незалежно від встановлених термінів виплати заробітної плати.

Видавання готівкових коштів на виплату заробітної плати

Видавання готівкових коштів на виплату заробітної плати в терміни, які припадають на вихідні і святкові дні, здійснюється установами банків напередодні (за два робочі дні).

Для своєчасного отримання в установі банку необхідної суми готівкових коштів клієнт повинен у встановлені банком терміни попередити (письмово або усно) установу банку про суму грошей в банкнотах і розмінній монеті, яку належить отримати.

Відповідно до Інструкції №1 по організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 р. №129, видавання грошей з кас установ банків здійснюється підприємствам, організаціям, установам тільки за грошовими чеками встановленої форми.

Грошові чеки підшиваються по 25 або 50 листків (чеків) у чекову книжку.

Для отримання чекової книжки клієнт заповнює і подає в банк заяву на видачу чекової книжки в одному примірнику відповідно до вимог Постанови Правління НБУ №204 від 02.08.96 р. "Про затвердження Інструкції "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України" (Інструкція №7)". Заява встановленої форми заповнюється клієнтом від руки або з використанням технічних засобів за всіма зазначеними в ній реквізитами. У заяві і талоні до неї чекодавець проставляє номер рахунка, з якого будуть оплачуватися чеки. Заява має бути підписана уповноваженими особами підприємства, яким надано право підпису документів для здійснення розрахунково-грошових операцій, з відбитком його печатки.

Наводимо приклад заповнення заяви на отримання грошової чекової книжки

Операціоніст банку встановлює особу клієнта за паспортом або документом, який його замінює, перевіряє правильність заповнення заяви, відповідність підпису і відбитку печатки чекодавця зразкам у картці підписів і печатки, дає заяву на підпис керівнику і головному бухгалтеру установи банку або особам, яким надане право підпису, і передає його разом з талоном у касу.

Працівники банку, перш ніж видати чекову книжку працівнику підприємства (касиру), перевіряють наявність усіх чеків у чековій книзі.

Потім він вписує в кожний чек такі реквізити:

а) найменування і номер МФО банку-емітента (банк може проставляти свій штамп);

б) найменування чекодавця і номер його рахунка, з якого здійснюється оплата чеків.

Якщо при заповненні вказаних вище реквізитів працівник банку припустився помилки, то чекова книжка вважається зіпсованою і замість неї виписується нова.

Оплату вартості самої чекової книжки банку здійснює підприємство-одержувач. Для цього разом із заявою на видачу чекової книжки в банк подається платіжне доручення для перерахування грошових коштів на спеціальний рахунок банку.

Чекова книжка видається представнику підприємства з каси банку. При цьому працівник банку (касир) зобов'язаний під розписку в заяві ознайомити особу, яка отримує чекову книжку, про порядок заповнення чеків, а також попередити чекодавця про відповідальність щодо загублених або вкрадених чеків.

Касир видає чекову книжку під розписку в заяві, попередньо звіривши підпис одержувача зі зразком цього підпису в заяві.

Після отримання чекової книжки вона передається в касу підприємства для зберігання.

У кожному випадку, коли необхідно отримати готівкові кошти з рахунка в банку, бухгалтер підприємства заповнює всі необхідні реквізити грошового чека, вказує в ньому ім'я працівника, як правило, касира, який повинен отримати гроші, підписує в осіб, що мають право підпису платіжних документів відповідно до завірених і переданих в банк зразків підписів, завіряє печаткою підприємства, і нарешті під розписку видає особі, на яку був виписаний чек.

Приклад заповнення чека

Працівник підприємства, який отримав грошовий чек для одержання готівкових коштів з рахунка підприємства в банку, іде в цей банк і передає чек операціоністам, які після відповідної його перевірки видають особі, що одержує гроші, контрольну марку від грошового чека для пред'явлення в касу.

Сам чек представнику підприємства - одержувача готівкових коштів вже не повертається, оскільки передача чека в касу банку через особу, яка одержує гроші, забороняється.

Касир банку, який отримав грошовий чек, зобов'язаний:

- перевірити наявність підписів службових осіб банку, що мають право дозволяти видавання грошей, і тотожність цих підписів наявним зразкам;

- порівняти суму, проставлену на документі цифрами, з сумою, вказаною прописом;

- перевірити, чи є розписка про отримання грошей на документі;

- перевірити наявність даних про пред'явлення паспорта або іншого документа, що засвідчує особу одержувача грошей;

Якщо відповідальна особа до виїзду в банк сама зробить аналогічну перевірку свого чека, то, можливо, позбавить себе зайвих клопотів і гонитви на час за маршрутом банк - підприємство - банк.

Якщо чек оформлений без помилок, касир банку повинен в порядку черговості викликати клієнта в касу для отримання готівкових коштів. Він не буде викрикувати прізвище клієнта або найменування підприємства, а тим більше суму готівки, що належить до видачі, - це заборонено. Він назве номер чека - як правило, три його останні цифри. Нині у багатьох банках в операційних залах встановлене спеціальне табло, на якому висвічуються номери чеків. Запам'ятовувати номер чека не обов'язково - він вказується на контрольній марці, яка є у клієнта до моменту отримання грошей з каси банку.

Підійшовши до каси, клієнт повинен пред'явити касирові документ, що засвідчує його особу, і контрольну марку, яку касир банку залишає у себе. Після цього касир банку повинен:

1) спитати клієнта про суму грошей, яка вказана в чеку і підлягає видачі;

2) звірити номер контрольної марки з номером на чеку і наклеїти контрольну марку на чек;

3) підготувати суму грошей, порівняти суму видачі з сумою, вказаною в чеку, і відбити на обчислювальній машині, видати їх одержувачу і підписати витратний документ.

Якщо клієнт отримує гроші за кількома витратними документами з різних рахунків, касир видає гроші за кожним документом окремо.

Касирам забороняється в момент видачі грошей клієнтам здійснювати на вимогу останніх обмін грошей одного номіналу на іншій.

Рахуйте гроші не відходячи від каси

Видані з каси банку гроші одержувач повинен, не відходячи від каси, перевірити за пачками і корінцями, а окремі примірники банкнот - поштучним перерахунком у присутності касира, який видав гроші. Якщо одержувач грошей виявив бажання перерахувати всі грошові банкноти і монети поштучно, то касир витратної каси з виданих пачок і мішків пломби, печатки, гарантійні шви не знімає. У цих випадках видавання грошей має бути організоване в такому порядку, щоб клієнт з моменту отримання грошей від касира витратної каси і до їх поштучного перерахунку перебував у відведеному для цього приміщенні під спостереженням касира (контролера) банку, виділеного для здійснення контролю за перерахунком грошей.

Мішок з грошима

Іноді готівкові кошти видаються з каси банку, як новорічний подарунок, - в мішку. Це відбувається тоді, коли банк має можливість завчасно підготувати готівку за заявкою клієнта, наприклад, коли чек на отримання готівкових коштів здається в банк одного дня, а видавання грошей здійснюється наступного. Так що нехай вас не лякає ситуація, коли ви здаєте працівникові банку чек, та ще й з проставленим вами підписом про отримання грошей, а вам видають на руки контрольну марку і кажуть: "Зайдіть завтра". Чим більша сума готівки, яку ви повинні отримати з каси банку, тим більша ймовірність виникнення такої ситуації.

Своєчасне приготування і упакування готівкових коштів здійснюється на підставі отриманого від вас чека. Підготовлені за чеком готівкові кошти (повні і неповні пачки, мішки з монетами, корінці грошових білетів) складаються в мішок без зовнішніх швів. Горловина мішка прошивається і ретельно зав'язується шпагатом без вузлів і надривів. На ярлику вказується дата упаковки і загальна сума вкладених грошей, а також проставляються підпис та іменний штамп касира. Кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом і пломбуються. До ярлика прикріпляються витратні документи.

Видавання мішків з готівковими коштами клієнта касир здійснює в тому ж порядку, що й неупакованих банкнот і монет (див. вище).

Пломби на мішках, які видаються, не знімаються.

Розкриття мішків клієнтами проводиться у відведеному для цього приміщенні під наглядом службовця банку, який зрізає пломби з мішків і пачок, якщо клієнт не здійснює поштучний перерахунок готівкових коштів в установі банку.

Недостача і надлишки готівки

У разі виявлення при перерахунку недостачі або надлишку грошей у виданих пачках або окремих мішках з монетами в непошкодженій упаковці установою банку складається Акт про недостачу (надлишок) грошових квитків.

Сума недостач або фабричного браку відшкодовується одержувачу готівкових коштів (юридичній або фізичній особі) з оборотної (операційної) каси.

Претензії одержувача грошей з приводу недостачі грошових білетів або монет не приймаються, якщо гроші не були перераховані ним не відходячи від каси або у відведеному для перерахунку приміщенні банку під спостереженням касира (контролера). Про це на видному місці біля витратних кас має бути вміщене відповідне оголошення.

Незалежно від задоволення претензій одержувача грошей, керівник установи банку повинен вжити необхідних заходів щодо перевірки заяви про недостачу грошей.

Забороняються операції, під час яких представник підприємства, об'єднання, організації або установи, не вносячи грошей, пред'являє одночасно чек на отримання грошей і заяву на внесення грошей.

Валерій КАРЄВ

Продовження теми


СУТТЄВО

Якщо чек оформлений без помилок, касир банку повинен в порядку черговості викликати клієнта в касу для отримання готівкових коштів. Він не буде викрикувати прізвище клієнта або найменування підприємства, а тим більше суму готівки, що належить до видачі, - це заборонено. Він назве номер чека - як правило, три його останні цифри. Нині у багатьох банках в операційних залах встановлене спеціальне табло, на якому висвічуються номери чеків. Запам'ятовувати номер чека не обов'язково - він вказується на контрольній марці, яка є у клієнта до моменту отримання грошей з каси банку.


Законодавча база курсу

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua