Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#36 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: безготівкові розрахунки

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 11-й

3. Безготівкові розрахунки

Продовження (початок див. в уроці 9, "ДК" №26, уроці 10 "ДК" №29.).

Відкриття рахунка для забезпечення діяльності підприємств виробничої кооперації, спільного виробництва та інших видів спільної діяльності

На попередньому уроці ми говорили про те, що підприємства можуть відкривати декілька рахунків. Однак для таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво тощо, що діють на підставі договорів (контрактів) без створення юридичної особи, банк відкриває тільки один поточний рахунок. При цьому подаються такі документи:

а) заява на відкриття рахунка (див. "Урок 10","ДК" №29). Підписується особою, якій на підставі довіреності (довіреність видається учасниками договору) дано право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком;

б) копія договору про ведення спільної діяльності, завірена нотаріально;

в) копія документа про реєстрацію договору, завірена нотаріально або органом, що видав цей документ (подається у разі участі в договорі іноземного інвестора);

г) рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком, оформлене у вигляді довіреності;

д) картка зі зразками підписів осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, завірена нотаріально. У картці ставиться відбиток печатки учасника договору, якому за довіреністю всіх учасників договору про спільну діяльність дано право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком;

е) згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.07.99 р. №364 подається копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік. Копія завіряється або податковим органом, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку.

На титульній сторінці першого примірника договору банк ставить позначку про відкриття рахунка.

Відкриття рахунка для формування статутного фонду

У період організації і державної реєстрації господарські товариства, відповідно до законодавства, відкривають рахунок для формування статутного фонду. Підкреслюємо: цей спеціальний рахунок відкривається до моменту реєстрації товариства і призначений виключно для акумуляції коштів статутного фонду. Використовувати кошти з цього рахунка на здійснення розрахунків або з іншою метою заборонено, але тільки до моменту державної реєстрації товариства. Як тільки банк отримає документи про реєстрацію господарського товариства, такий рахунок починає функціонувати як поточний.

Для відкриття рахунка, призначеного для формування статутного фонду товариства, подають такі документи:

а) рішення засновників у вигляді довіреності на особу, якій надається право розпорядчого підпису на здійснення грошових операцій. Якщо хоча б один із засновників товариства є фізичною особою, то довіреність завіряється нотаріально;

б) копія засновницького договору. Вона також завіряється нотаріально, якщо хоча б один із засновників товариства є фізичною особою;

в) заява про відкриття рахунка, підписана особою, уповноваженою засновником (див. пункт "а");

г) картка із зразком підпису особи, якій засновники дають право розпорядчого підпису (див. пункт "а"), завірена уповноваженим працівником банку.

Якщо державна реєстрація товариства не відбулася, банк повертає кошти засновникам, учасникам, від яких вони надійшли на рахунок, а рахунки закриває.


Переглянути блок-схему (PDF - 48.8Kb):
Документи, Необхідні Для Відкриття Рахунка Для Таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво тощо, що діють на підставі договорів (контрактів) без створення юридичної особи


Переглянути блок-схему (PDF - 42.6Kb):
Документи, Необхідні Для Відкриття Рахунка, призначеного для формування статутного фонду товариства


Карткові рахунки

Це відносно нова форма безготівкових розрахунків, про яку сказано багато добрих слів, в основному громадянами розвинених країн. А для багатьох із нас ця форма розрахунків наразі залишається незнайомою. Перспективи її розвитку очевидні, тим більше що вона віднесена до безготівкових форм розрахунків. У наших умовах це іноді має принципове значення. Зручності такої форми розрахунків також беззаперечні. Вона застосовується для здійснення розрахунків за товари, виконані роботи або надані послуги як з юридичними, так і з фізичними особами. Тепер лишилося розвивати мережу магазинів, що приймають оплату платіжними картками, і банкоматів, що видають готівку за такими картками. Надалі ми докладніше розглянемо всі види розрахунків, в тому числі і розрахунки платіжними картками, а поки що повернімося до порядку відкриття рахунків.

Банк відкриває клієнтам картрахунок на умовах договору про відкриття картрахунка і здійснення операцій із застосуванням карток. При цьому можливі два варіанти оформлення документів на відкриття картрахунка - залежно від того, має клієнт, який відкриває картрахунок у цьому банку, поточний рахунок чи ні.

I варіант - в установі банку відкрито поточний рахунок клієнта. У цьому разі картрахунок відкривається йому на підставі заяви про відкриття такого рахунка й отримання платіжної картки (зразок заяви див. вище). У заяві про відкриття карткового рахунка, крім передбачених обов'язкових реквізитів, при необхідності зазначаються інші додаткові дані, не передбачені реквізитами заяви, але встановлені банком або платіжною системою і необхідні для ідентифікації держателя картки, визначення параметрів платіжної картки.

II варіант - в установі банку немає поточного рахунка клієнта. У цьому разі картрахунок відкривається йому за умови надання документів, передбачених при відкритті поточного рахунка підприємства або його відокремленого підрозділу.

Рахунок типу "Н"

Рахунок типу "Н" відкривають таким контрагентам:

1) іноземним дипломатичним, консульським, торговим та іншим офіційним представництвам, міжнародним організаціям і їх філіям, що мають імунітет і дипломатичні привілеї;

2) представникам юридичних осіб - нерезидентів, установам, що представляють інтереси юридичних осіб - нерезидентів в Україні і не займаються підприємницькою діяльністю на території України;

3) представництвам іноземних банків;

4) організаціям і установам (групам управління програмами або проектами), які, відповідно до чинного законодавства, залучаються до виконання програм або проектів міжнародної допомоги або міжнародної технічної допомоги;

5) військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, які дислокуються на території України й отримують на утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації.

Враховуючи специфіку діяльності перерахованих вище контрагентів і малу ймовірність того, що широке коло читачів зіткнеться з проблемою відкриття рахунків типу "Н", пропускаємо перелік необхідних документів для відкриття таких рахунків.

Призначення рахунків типу "Н"

На рахунок типу "Н" можуть бути зараховані кошти від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, отриманої від відповідного органу влади іноземної держави або юридичної особи - нерезидента, кошти, отримані посольством, консульством за надані послуги, в тому числі в готівковій формі, для відшкодування збитків у разі настання страхових випадків, від продажу на території України майна, належного представництву (транспортні засоби, комп'ютерна й інша техніка, меблі тощо).

Кошти на рахунку типу "Н" офіційні представництва, представництва юридичних осіб - нерезидентів (у тому числі банку), організація або установа (група управління програмою або проектом) використовують згідно з кошторисом для:

1) розрахунків з утримання представництв, організацій або установ (у тому числі на зарплату, орендну плату, купівлю й утримання обладнання і транспортних засобів, поточний ремонт будівель або приміщень представництв, установ тощо);

2) страхування в Україні майна і транспортних засобів представництва, життя і здоров'я його працівників;

3) перерахування добродійних внесків на користь юридичних осіб - резидентів відповідно до чинного законодавства України;

4) перерахування коштів на цілі, передбачені статутом міжнародної організації і її філій, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, і статутом представництва юридичної особи - нерезидента (покриття витрат на території України іммігрантам і біженцям на купівлю квитків, оформлення для них віз, їх проживання в готелях і харчування тощо);

5) запровадження організацією або установою (групою управління програмою або проектом) програм і проектів міжнародної допомоги і міжнародної технічної допомоги.

Офіційні представництва і представництва юридичних осіб - нерезидентів (у тому числі банки) можуть купувати на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту для перерахування її на рахунок відповідного органу іноземної держави або на рахунок юридичної особи - нерезидента (також у разі припинення діяльності представництва на території України), на власний рахунок у іноземній валюті в уповноваженому банку для використання коштів зарплати працівників - нерезидентів, на витрати на відрядження за кордон відповідно до кошторису.

Рахунок типу "П"

Відповідно до Інструкції для постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, утворених в будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи, уповноважені банки відкривають рахунок типу "П".

Документи, необхідні для відкриття рахунка типу "П":

1) заява про відкриття рахунка;

2) індивідуальна ліцензія територіального управління НБУ України на відкриття рахунка;

3) копія легалізованої довіреності для здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, завірена нотаріально;

4) картка зі зразками підписів і відбитком печатки, завірена нотаріально.

Рахунок типу "П" використовується в тому ж порядку, що і поточні рахунки резидентів України, за винятком купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України. Валюта придбавається представництвом за рахунок коштів з рахунка типу "П" тільки:

А) для перерахування на рахунок юридичної особи - нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво, і тільки в сумі:

1) отриманої від операцій купівлі-продажу товарів (робіт, послуг);

2) нарахованих і зарахованих відсотків за розміщеними депозитами і залишками коштів на цьому рахунку;

3) залишку на рахунку (після сплати обов'язкових податків і платежів) у разі припинення діяльності на території України, підтвердженої відповідними документами;

Б) для зарахування на свій валютний рахунок з метою подальшого використання на:

1) оплату праці працівників - нерезидентів;

2) виплату коштів на відрядження за кордон;

3) представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства.

І ще про деякі обмеження:

1) з рахунка типу "П" не дозволяється здійснювати інвестиції в Україні;

2) якщо з цього рахунка кошти розміщуються на депозитних рахунках, то надалі вони і нараховані за ними відсотки повинні бути повернені на цей же рахунок.

Можливе переоформлення рахунків типу "Н" на рахунки типу "П".

Для цього необхідно:

1) повернути оригінал ліцензії на відкриття рахунка типу "Н" відповідній установі НБУ, що раніше видала таку ліцензію;

2) отримати ліцензію на відкриття рахунка типу "П".

Інформація про переоформлення рахунків типу "Н" на рахунки типу "П" банк доводить до відома податкових органів за місцем реєстрації представництва.


Переглянути блок-схему (PDF - 28.7Kb):
Документи, необхідні для відкриття рахунка типу "П"


Валерій КАРЄВ

Продовження теми


Розділи "Практика" та "Завдання" друкуватимуться разом з наступним уроком.


СУТТЄВО

У період організації і державної реєстрації господарські товариства, відповідно до законодавства, відкривають рахунок для формування статутного фонду. Цей спеціальний рахунок відкривається до моменту реєстрації товариства і призначений виключно для акумуляції коштів статутного фонду.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua