Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#36 '2000: Практична бухгалтерія - Огляд преси

Про що пише бухгалтерська преса

Облік приватного підприємця - платника єдиного податку

І. Шевченко "Ведення обліку приватним підприємцем - платником єдиного податку", "Баланс" №33, 15 серпня, с.49

Порядок ведення обліку приватним підприємцем - платником єдиного податку розглянутий за такими підтемами:

- форма Книги обліку доходів і витрат;

- порядок оформлення Книги обліку доходів і витрат;

- основні правила ведення Книги обліку доходів і витрат;

- перенесення підсумкових даних до Звіту;

- необхідність ведення ТКК;

- відповідальність приватних підприємців - платників єдиного податку.

На умовному числовому прикладі розглянуто заповнення Книги обліку доходів і витрат за формою №10.

Бухгалтери не згідні з рішеннями податкових органів

С. Погребняк "Про користь заперечень", "Бухгалтер" №15, серпень (I), с. 40

Підприємство має право оскаржити рішення податкової інспекції за результатами проведеної перевірки в судовому порядку, якщо воно не згідне з ним. Автор наголошує, що при підписанні акта слід не забувати висловлювати свої заперечення - або у вигляді запису на останній сторінці акта, або у вигляді листа до ДПІ.

Оренда автомобіля у фізичної особи

А. Раєва "Особливості бухгалтерського та податкового обліку розрахунків при оренді автомобіля у фізичної особи", "Бухгалтерія" №33, 14 серпня, с. 48

У статті йдеться про порядок відображення у бухгалтерському та податковому обліку орендних операцій на прикладі оренди підприємством легкового автомобіля у фізичної особи. Наводиться приклад складання договору оренди між юридичною та фізичною особою. На умовному числовому прикладі розглянуто відображення в обліку орендних операцій у разі якщо орендна плата нараховується:

- у межах норм амортизації;

- більше за норми амортизації.

Автор наводить перелік документів, які підприємство повинно оформити, орендуючи автотранспортний засіб.

Операції договору підряду

Д. Ковальов "Комплектуючі матеріали та товари у договорах підряду", "Все про бухгалтерський облік" №75, 16 серпня, с. 4

Розглядаються операції з передачі одним підприємством іншому товарів (для складання, упакування тощо), тобто операції в межах договору підряду (а не давальницькі операції, як їх часто називають бухгалтери). На умовно-числовому прикладі розглянуто виконання договору підряду в двох ситуаціях. У ситуації 1 підприємство-замовник за браком власних виробничих потужностей залучає завод як підрядчика, у результаті з матеріалів і комплектуючих замовника виробляється новий продукт. У ситуації 2 замовник займається торгівлею і передає на завод товар для доведення його до стану, придатного для реалізації через роздрібну мережу.

Облік реалізації цінностей та податкових зобов'язань з ПДВ

І. Павлюк "Бухгалтерський облік реалізації товарно-матеріальних цінностей і податкових зобов'язань з ПДВ", "Бухгалтерський облік і аудит" №7, липень, с. 20

Автор дає рекомендації, як раціонально організувати і провадити бухоблік реалізації цінностей та пов'язаних з нею податкових розрахунків з ПДВ. На його думку, бухгалтерський облік в умовах реформування ускладнився і, головне - принципово змінився. У світлі цих змін розглядається порядок обліку податкових зобов'язань з ПДВ, пропонується спростити облік реалізації цінностей за безготівковим розрахунком. Суть цього спрощення полягає в тому, що бухгалтер упродовж звітного місяця має відстежувати тільки операції, пов'язані з передоплатами цінностей, отриманих від покупців і замовників у минулі звітні періоди.

Аналізуємо ПБО

1. Оренда цілісних майнових комплексів підприємств

О. Кононенко "Оренда цілісних майнових комплексів: облік відповідно до П(С)БО", "Податки та бухгалтерський облік" №43, 17 серпня, с. 41

Стаття присвячена особливостям оренди об'єктів державного майна. Автор наводить класифікацію оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, визначає суб'єктів орендних відносин. Розглядаючи порядок бухгалтерського обліку оренди, наголошує на відсутності відмінностей у порядку відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку для підприємств державної та інших форм власності. Особливо докладно розглянуто такі питання:

- викуп оборотних матеріальних активів;

- надання та отримання в кредит коштів та цінних паперів;

- оренда основних засобів та інших необоротних активів.

2. Оцінка основних засобів відповідно до ПБО 7 "Основні засоби"

В. Батищев "Нові можливості в оцінюванні основних засобів", "Бухгалтерія" №34, 21 серпня, с. 35

Із введенням в дію ПБО 7 "Основні засоби" у підприємств з'явилися широкі можливості самостійно оцінювати власні основні засоби. Порядок оцінки основних засобів відповідно до положень національних стандартів бухгалтерського обліку розглядається автором у такій послідовності:

- початкова оцінка основних засобів;

- вплив витрат, пов'язаних з використанням основних засобів, на їх оцінку;

- переоцінка основних засобів.

На умовних числових прикладах розглянуто порядок відображення у бухгалтерському обліку результатів переоцінки основних засобів.

3. Оцінка та переоцінка основних засобів відповідно до ПБО 7 "Основні засоби"

Н. Морозова "Оцінка та переоцінка основних засобів", "Бухгалтерія" №34, 21 серпня, с. 69

Наводяться види оцінки вартості основних засобів та розкривається зміст кожної з них. Також наведено перелік елементів, з яких складається первісна вартість об'єктів основних засобів. Автор наголошує, що при неправильному визначенні оцінки основних засобів порушується найважливіший принцип Закону про бухоблік - принцип обачності, що передбачає застосування у бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань і витрат та завищенню оцінки активів та доходів підприємства. На умовних числових прикладах розглянуто порядок відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій з переоцінки об'єктів основних засобів.

4. Аудит дебіторської заборгованості відповідно до ПБО

О. Петрик "Аудит дебіторської заборгованості відповідно до національних нормативів аудиту та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", "Бухгалтерський облік і аудит" №7, липень, с. 10

Доцент Київського національного економічного університету аналізує методику аудиту дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку за такими підтемами:

- законодавча і нормативна база;

- головні завдання аудиту дебіторської заборгованості;

- етапи аудиту дебіторської заборгованості;

- перевірка дебіторської заборгованості за встановленими критеріями оцінки фінансової звітності;

- документування результатів аудиту дебіторської заборгованості;

- найтиповіші помилки бухгалтерів і факти зловживань під час перевірки дебіторської заборгованості.

Аудит товарних запасів як підсистема загального аудиту підприємства

Б. Занько,Т. Кумченко "Особливості аудиту товарних запасів", "Бухгалтерия. Налоги. Бизнес" №31, 10 серпня - 16 серпня, с. 38

Розглядається порядок проведення аудиту товарних запасів на підприємстві. При складанні програми аудиторської перевірки необхідно враховувати основні складові елементи аудиту товарних запасів. Автори наводять визначення цих складових. В статті наводиться перелік категорій затвердження фінансової звітності. На умовному числовому прикладі розглянуто порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій з товарними запасами.

Неприбуткові організації: особливості бухгалтерського та податкового обліку

О. Бондаренко "Ведення податкового та бухгалтерського обліку в неприбуткових організаціях", "ГлавБух" №33, серпень, с.55

Стаття присвячена розгляду питань, пов'язаних з особливостями ведення бухгалтерського обліку та оподаткування в неприбуткових організаціях. У таблицях подано види доходів неприбуткових організацій, які звільнені від оподаткування (згідно із п.7.11 Закону про прибуток). Розглянуто порядок складання кошторису біржі, яка не займається комерційним посередництвом і не має на меті отримання прибутку. На умовному числовому прикладі розглядається порядок відображення у бухгалтерському та податковому обліку господарських операцій біржі інтелектуальної власності, а також порядок складання Звіту про використання коштів неприбуткових організацій й установ за I квартал 2000 р.

Підготувала Оксана БІЛИК
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua