Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#38 '2000: Практична бухгалтерія - Огляд преси

Про що пише бухгалтерська преса

Визначаємо склад валових витрат

1. О. Самарченко "Навчання персоналу: бухгалтерський і податковий облік", "Бухгалтерія" №35, 28 серпня, с. 67

У статті розглядається порядок відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій, пов'язаних із навчанням кадрів підприємства. Також наводиться перелік умов, за яких витрати на навчання включаються до складу валових витрат підприємства. Автор наголошує на доцільності проводити розрахунок валових витрат кожного кварталу наростаючим підсумком за рік. На числовому прикладі розглянуто порядок здійснення такого розрахунку.

2. І. Назарбаєва "Недитячі проблеми "дитячих" об'єктів соціальної інфраструктури", "Бухгалтерія" №35, 28 серпня, с. 94

Автор статті здійснює комплексний аналіз підпункту 5.4.9 ст. 5 Закону про прибуток з метою усунути розбіжності, які найчастіше виникають при віднесенні витрат, пов'язаних з утриманням об'єктів соціальної інфраструктури, до складу валових витрат з метою оподаткування. Також зазначається, на які саме об'єкти соціальної інфраструктури поширюється дія підпункту 5.4.9 ст. 5 Закону про прибуток, та наводиться визначення витрат на утримання та експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури.


Діяльність підприємств у відносинах з податковими органами

1. А. Погребняк "Виправленому - вірити. І не наказувати", "Бухгалтер" №16, серпень (II), с. 35

Автор публікації дає відповідь на запитання підприємця - платника єдиного податку щодо виправлення помилки, допущеної в Книзі обліку доходів і витрат, із посиланням на відповідні законодавчі документи. Оспорюючи п. 2 Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат громадян - суб'єктів підприємницької діяльності ф. №10, автор робить висновок: якщо виправлення помилки буде підтверджено підписом підприємця та буде зроблено надпис "виправлено", то у податкових органів не буде підстав прискіпуватися.

2. Г. Урусова "Відшкодування ПДВ: допоможе "імпортер"!", "Бухгалтерія" №36, 4 вересня, с. 78

У зв'язку з порушенням податковими органами термінів та порядку відшкодування сум ПДВ з бюджету (як наслідок - виникнення в платника податків заборгованості перед бюджетом за іншими податками) автор статті пропонує оригінальний підхід до вирішення цієї проблеми. А саме: відшкодування ПДВ у позасудовому порядку за допомогою "підприємства-імпортера". На думку автора, така схема відшкодування (етапи якої детально розглянуто) цілком реальна і дозволяє підприємству, що має суми бюджетного відшкодування, відшкодовувати їх незалежно від рішень податкових органів, які не завжди відповідають чинному законодавству.


Бартерні операції

1. І. Шингур "Облік бартерних операцій", "Бухгалтерия. Налоги. Бизнес" №32, 17 серпня - 30 серпня, с. 40

У статті висвітлено порядок обліку бартерних операцій. Особлива увага приділяється розгляду питання формування ціни товарно-матеріальних цінностей, які реалізуються шляхом бартерного обміну. Окремо автор розглядає податковий та бухгалтерський облік бартерних операцій із наведенням спеціальних правил, встановлених для обліку бартерних операцій. На умовних числових прикладах розглянуто кожний вид обміну залежно від об'єкта обміну (запаси, основні засоби, нематеріальні активи, роботи, послуги тощо).

2. Д. Костюк "ЗЕД - бартер: особливості національного обліку", "Податки та бухгалтерський облік" №49, 31 серпня, с. 38

Автор статті аналізує порядок здійснення бартерних операцій у сфері ЗЕД відповідно до законодавчих змін. У статті наводяться загальні положення проведення бартерних операцій в ЗЕД. Особливу увагу приділено механізму оцінки товарів, що експортуються, бартерним операціям неподібними запасами, порядку відображення в новому бухгалтерському та податковому обліку бартерних операцій, а також обліку курсових різниць при зовнішньоекономічному бартері.


Сплата пенсійного збору при купівлі чіп-карт

О. Бондаренко "Збір в Пенсійний фонд", "ГлавБух" №35, вересень, с. 52

Автор публікації дає відповідь на запитання щодо порядку відображення в бухгалтерському обліку підприємства операцій купівлі-продажу чіп-карт в оператора мобільного зв'язку та сплати збору до Пенсійного фонду у розмірі 6% вартості чіп-карти. Зазначені операції розглядаються на умовних числових прикладах.


Облік орендних операцій у світлі ПБО

А. Раєва "Нове в обліку орендних операцій", "Бухгалтерія" №36, 4 вересня, с. 39

І так складні відносини оренди або лізингу ще більше ускладнилися внаслідок набрання чинності ПБО 14 "Оренда". Це, своєю чергою, призвело до виникнення складних та неоднозначних запитань. Відповідаючи на численні запитання читачів, автор наводить визначення лізингу, оренди, суб'єктів лізингових операцій, форм лізингу. До уваги читачів запропоновано зразковий договір фінансового лізингу, який має укладатися письмово у формі багатосторонньої угоди та на підставі якого здійснюється лізинг. На умовних числових прикладах розглянуто бухгалтерський та податковий облік фінансового й оперативного лізингу з деякими особливостями обліку під час лізингу.


Облік операцій підприємств роздрібної торгівлі

І. Буфатіна "Облік у роздрібній торгівлі: застосування Національних стандартів", "Все про бухгалтерський облік" №78, 23 серпня, с. 4

Ця стаття присвячена обліку основних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі в умовах застосування Національних стандартів та нового Плану рахунків, а саме:

- визначення первинної вартості товарів;

- надходження, реалізація та повернення товарів;

- оцінка товарів за найменшою вартістю.

Зазначені операції розглянуто на умовних числових прикладах з відображенням у старому та новому бухгалтерському обліку.

Автор наводить рекомендації щодо вибору підприємствами роздрібної торгівлі методів обліку товарів. При цьому наголошується, що при виборі методів обліку товарів зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і можлива лише в тому випадку, якщо така зміна найбільш повно та достовірно відображатиме специфіку діяльності підприємства.


Дисконтування векселів

В. Святодух "Урахування векселів у банку", "Баланс" №35, 29 серпня, с. 43

У статті розглядається порядок урахування векселів у банку. Наводиться перелік виданих векселів, які враховуються у банку, різновиди врахування векселів, формули визначення суми дисконту і суми погашення векселя. На умовних числових прикладах розглянуто порядок відображення в бухгалтерському і податковому обліку підприємства операцій з отримання і врахування векселя в банку.


Оподаткування міжнародних транспортних перевезень

Д. Костюк "ПДВ і міжнародні послуги", "Податки та бухгалтерський облік" №46, 24 серпня, с. 36

На думку автора, порядок обкладення ПДВ послуг з міжнародного транспортування вантажів є одним з найбільш заплутаних питань податкового законодавства. У цій статті автор наводить власне бачення поставленої проблеми, розглядаючи такі питання:

- транспортні операції з перевезення імпортного вантажу;

- транспортні операції з перевезення експортного вантажу;

- транзитні транспортні операції;

- особливості оподаткування змішаних експортно-імпортних операцій;

- експедиційні послуги.

Зазначені питання розглядаються на умовному числовому прикладі з відображенням у бухгалтерському та податковому обліку.


Постанова №1064 та внески до соціальних фондів

С. Погребняк "Вірити в наш час не можна нікому...", "Бухгалтер", №16, серпень (II), с. 18

У статті аналізуються дії ВАСУ щодо скасування дії Постанови КМУ від 13.07.98 р. №1064 "Про встановлення максимальної величини фактичних витрат суб'єктів господарювання на оплату праці працівникам, суми оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу, з яких стягуються збори (внески) до соціальних фондів" (із змінами та доповненнями) щодо зборів до Фонду соціального страхування. Автор дає відповіді на запитання, що виникають у зв'язку з наведеним вище:

- наскільки правомірне рішення ВАСУ?

- чому Постанову №1064 було скасовано з 01.10.98 р.?

- чого слід очікувати підприємствам у майбутньому?


Механізм методу участі в капіталі

І. Чалий "Прикладна МУКологія", "Бухгалтер" №16, серпень (II), с. 29

Автор аналізує ключові моменти методу участі в капіталі згідно з нормами П(С)БО 12. Особливу увагу приділено розгляду п. 13, 14 П(С)БО 12 щодо взаємних операцій між інвестором та інвестованим.

Підготувала Оксана БІЛИК
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua