Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#39 '2000: Практична бухгалтерія - ПДВ, прибутковий податок з громадян

2. Позика благодійного фонду фізичній особі прибутковим податком не обкладається

Благодійний фонд (зареєстрований як неприбуткова організація) надала поворотну фінансову допомогу кільком фізичним особам у вигляді певної суми, перерахованої на особові рахунки цих фізичних осіб, з тим щоб вони могли користуватися лише відсотками з цих депозитних сум. Чи виникнуть у такій ситуації у фізичних осіб які-небудь податкові зобов'язання ?

Надання поворотної фінансової допомоги (позики) передбачено статтею 374 Цивільного кодексу України. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає другій стороні (позичальникові) у власність (в оперативне управління) гроші або речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей або рівну кількість речей того ж роду і якості. Договір позики вважається укладеним у момент передачі грошей або речей.

З огляду на вимоги Цивільного кодексу договір позики повинен бути укладений у письмовій формі. Такий договір буде підставою для перерахування суми позики на депозитний рахунок позичальника, а також гарантом повернення грошей, наданих у позику, при недобросовісності позичальника.

Крім цього, відомі випадки, коли працівники податкової інспекції намагаються трактувати надані у позику кошти як матеріальну допомогу та обкладати суму позики прибутковим податком. Тож у договорі позики необхідно в обов'язковому порядку передбачити дату повернення позики.

Зважаючи на специфічну форму надання позики розглянемо її докладніше.

Так, виходячи із запитання, основну суму позики благодійний фонд перераховує на депозитний рахунок, відкритий на ім'я фізичної особи (позичальника). При цьому позичальник має право використовувати на власний розсуд тільки проценти банку за користування депозитними сумами. Зазначену умову надання позики необхідно відобразити у договорі позики.

На нашу думку, умова про неможливість вільного використання позичальником основної суми позики не суперечить основним принципам укладання угод, не обмежує особисті або майнові права позичальника чи держави та суспільства і, як наслідок, не тягне за собою визнання такої угоди недійсною при виникненні спорів.

Відповідно до Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 07.07.97 р. №216 (в редакції Постанови Нацбанку №250 від 30.06.98 р.) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.09.97 р. за №393/2197, депозит (вклад) - кошти, що надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно з чинним законодавством України, або нерезиденту на чітко визначений строк та під процент і оформлюються відповідною угодою. Відповідно до пункту 6 цих Правил, залучення депозитів (вкладів) юридичних і фізичних осіб банк оформляє шляхом:

- відкриття строкового депозитного рахунка з укладенням договору банківського вкладу (видачею ощадної книжки);

- видачі ощадного (депозитного) сертифіката.

За договором банківського депозиту (вкладу) комерційний банк, який прийняв кошти від вкладника або кошти, що надійшли на рахунок вкладника від іншої сторони, зобов'язується виплатити вкладнику суму депозиту (вкладу) та нараховані проценти на умовах та в порядку, що передбачені договором. Договір банківського вкладу слід укласти письмово. При цьому внутрішніми положеннями комерційного банку можуть бути передбачені особливі умови залучення вкладів на строкові депозитні рахунки.

Таким чином, можна зажадати від позичальника при відкритті депозитного рахунка та укладенні договору банківського депозиту внесення до цього договору умови, за якою основна сума депозиту після закінчення строку депозитного вкладу повинна бути перерахована на рахунок благодійного фонду (позичальника).

З огляду на особливість надання позики постає питання про оподаткування прибутковим податком основної суми позики та отриманих відсотків банку за користування депозитними сумами.

Відповідно до статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (із внесеними змінами) та статті 2 інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом ГДПІ України від 21.04.93 р. №12, об'єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних джерел як на території України, так і за її межами.

Видана фізичній особі позика видається на поворотній основі, тобто підлягає поверненню у визначений договором термін, тому не може виступати доходом такого працівника, а отже і об'єктом обкладання прибутковим податком з громадян.

Як зазначалося вище, отримані за договором позики кошти на термін дії цього договору перебувають у власності (оперативному управлінні) позичальника (фізичної особи). Тому відсотки з суми позики, розміщеної на депозитному рахунку, належать позичальнику та не підлягають поверненню позикодавцю (благодійному фонду).

Дещо відхилившись від запитання, зазначимо: у разі якщо у договорі передбачено повернення, крім основної суми позики, і вказаних відсотків, надані кошти за таким договором виступатимуть кредитом. Нагадаємо, що, відповідно до розділу I Положення Національного банку України "Про кредитування", затвердженого постановою Правління НБУ 28.09.95 р. №246, кредит - позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Своєю чергою, надання кредиту небанківською установою без ліцензії Національного банку України заборонено відповідно до статті 3 Закону України від 20.03.91 р. №872-XII "Про банки і банківську діяльність".

Отримані фізичною особою відсотки від суми позики, розміщеної на депозиті, є доходом такої фізичної особи, однак згідно з підпунктом "з" пункту 1 статті 5 декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян" як проценти за грошовими вкладами не включаються до сукупного оподатковуваного доходу такої фізичної особи з метою обкладання прибутковим податком.

Таким чином, при отриманні та поверненні поворотної фінансової допомоги у фізичної особи не виникає жодних податкових зобов'язань.

Андрій КУТНИЙ,
бухгалтер-експерт консалтингової групи "ДК"
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua