Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#50 '2000: Практична бухгалтерія - ЗЕД: купівля і продаж валюти << >>

Операції з іноземною валютою: бухгалтерський і податковий облік купівлі і продажу валюти

Тетяна КРИСЕНКО, Ірина ШИНГУР

Першу статтю з серії публікацій про ЗЕД див. у "ДК" №44/2000.


 • Придбання іноземної валюти
 • Продаж іноземної валюти
 • Бухгалтерський і податковий облік придбання (продажу) іноземної валюти

  Після відкриття поточного рахунка в іноземній валюті, укладення зовнішньоекономічного контракту і реєстрації в митних органах підприємство може розпочинати здійснювати розрахунки за укладеними контрактами.

  Залежно від виду зовнішньоекономічної операції (імпорт чи експорт) виникає потреба у купівлі або зобов'язання продажу іноземної валюти.

  Основним документом, що регламентує ці операції, є Закон України "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті" від 23.09.94 р. №185/94-ВР (далі - Закон №185).

Придбання іноземної валюти

Імпортуючи товар, підприємство зобов'язане розрахуватися в іноземній валюті. Оскільки на території України розрахунки провадяться у грошовій одиниці України, виникає потреба у купівлі іноземної валюти.

Порядок придбання іноземної валюти регламентують Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджені постановою Правління НБУ від 18.03.99 р. №127.

Відповідно до п. 2.3 вищезгаданого документа, підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України при розрахунках з нерезидентами за торговельними операціями є такі документи:

- договір з нерезидентом, оформлений відповідно до законодавства України;

- вантажна митна декларація, якщо товар ввезено на територію України (вантажні митні декларації, за якими здійснюється митне оформлення тимчасово ввезених вантажів із зобов'язанням про їх зворотне вивезення, не є підставою для купівлі іноземної валюти);

- документи, передбачені при документарній формі розрахунків (акредитив, інкасо);

- довідка державної податкової адміністрації (інспекції), в якій резидент зареєстрований як платник податків, із зазначенням інформації про основний поточний рахунок резидента в гривнях і поточний рахунок в іноземній валюті, який визначений резидентом як рахунок, з якого здійснюються всі перерахування з метою виконання зобов'язань резидента перед нерезидентом.

Придбання іноземної валюти здійснюється через уповноважені банки. З цією метою підприємство подає заявку (порядок заповнення заявки на придбання валюти наведено в числовому прикладі №1 наприкінці статті) у вказаний банк, що містить такі дані:

- повна назва підприємства;

- адреса, телефон (факс);

- ПІБ працівника, уповноваженого приймати рішення про здійснення операції;

- назва, МФО банку;

- номер валютного рахунка;

- мета використання валюти;

- сума купованої іноземної валюти;

- курс на дату купівлі і сума в гривнях;

- сума комісійної винагороди банку за придбання іноземної валюти.

Резиденти, які купують іноземну валюту через уповноважені банки для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентами, зобов'язані перерахувати такі суми протягом 5 робочих днів з моменту зарахування таких сум на валютні рахунки резидентів (ст. 3 Закону №185). У разі порушення резидентами вищезгаданих термінів Законом №185 (ст. 5) передбачено штрафні санкції, а саме: придбану валюту уповноважений банк продає протягом 5 робочих днів на міжбанківському валютному ринку України. При цьому додатна курсова різниця, яка може виникнути при здійсненні такої операції, щокварталу спрямовується до Державного бюджету України, а від'ємна - відноситься на результати господарської діяльності резидента.

Відповідно до п. 5 ст. 1 Закону "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. №400/97-ВР, особи, які здійснюють операції з купівлі-продажу валюти, є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. Таким чином, особи, які купують валюту за гривні, зобов'язані здійснити відрахування в розмірі 1 відсотка від суми операції купівлі-продажу валюти.

Продаж іноземної валюти

При здійсненні експортних операцій на валютний рахунок резидента надходить виручка в іноземній валюті.

Нагадуємо, що виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованості, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписування вивізної митної декларації). При експорті фармацевтичної продукції вітчизняного виробництва (коди ТН ЗЕД 30.01 - 30.06) - не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписування вивізної вантажної митної декларації).

При перевищенні цих термінів потрібна індивідуальна ліцензія НБУ (ст. 1 Закону №185). Наявності індивідуальної ліцензії НБУ також потребують імпортні операції резидентів, здійснювані на умовах відстрочення поставки, у разі якщо таке відстрочення перевищує 90 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставляння векселя на користь постачальника імпортної продукції (робіт, послуг). При застосуванні розрахунків у формі документарного акредитива зазначений термін діє з моменту здійснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента (ст. 2 Закону №185).

Порушення резидентами термінів призводить до стягнення пені за кожен день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неотриманої виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в іноземній валюті, перерахованій у грошову одиницю України за валютним курсом НБУ на день виникнення заборгованості (ст. 4 Закону №185).

Виручка резидента в іноземній валюті розподіляється таким чином:

- 50% від загальної суми підлягає обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку (на підставі Постанови Правління НБУ від 04.09.98 р. №349 "Про запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб");

- 50% зараховується на валютний рахунок підприємства - резидента (з подальшим продажем у разі потреби).

Винятком є виручка, що надходить на користь резидентів - посередників за договорами комісії. У цьому разі обов'язковому продажу підлягає 50 відсотків суми комісійної винагороди.

Валютні кошти, зараховані на валютний рахунок підприємства, можуть бути продані на міжбанківській валютній біржі України. З цією метою підприємство подає заявку в уповноважений банк (порядок заповнення заявки на продаж валюти наведено у числовому прикладі №2 наприкінці статті). Заявка містить такі дані:

- повна назва підприємства;

- адреса, телефон (факс);

- ПІБ працівника, уповноваженого приймати рішення про здійснення операції;

- назва, МФО банку;

- номер валютного рахунка;

- номер розрахункового рахунка;

- сума іноземної валюти, що підлягає продажу;

- мінімальний курс продажу*.

Бухгалтерський і податковий облік придбання (продажу) іноземної валюти

Бухгалтерський облік

Відразу зазначимо, що, розглядаючи питання обліку придбання (продажу) іноземної валюти, ми зумисне не висвітлюватимемо обліку курсових різниць, оскільки це тема найближчих подальших публікацій.

З метою відображення в обліку валютних операцій іноземна валюта підлягає перерахуванню у грошову одиницю України. Таким чином, на рахунках бухгалтерського обліку всі суми відображаються у двох оцінках: у гривнях та іноземній валюті (в якій здійснюються розрахунки і платежі).

Крім того, відповідно до п. 20 ПБО 16 "Витрати", у разі реалізації валюти з метою бухгалтерського обліку визначається її собівартість, що складається з:

- вартості валюти, перерахованої за курсом НБУ на дату продажу;

- витрат, пов'язаних з її продажем (комісійна винагорода).

Для бухгалтерського обліку придбання (продажу) іноземної валюти використовуються такі рахунки:

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";

314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".

Ці рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух коштів у іноземній валюті.

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті";

332 "Грошові документи в іноземній валюті".

За дебетом цих рахунків відображається надходження грошових документів до каси підприємства і коштів у дорозі, за кредитом - вибуття грошових документів і списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Податковий облік

У податковому обліку операції з іноземною валютою регламентуються п. 7.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. №334/94-ВР, у редакції Закону від 22.05.97 р. №283/97-ВР зі змінами і доповненнями (далі - Закон про прибуток).

Відповідно до підпункту 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закону про прибуток, балансова вартість іноземної валюти, отриманої платником податків у зв'язку з продажем товарів протягом звітного періоду, визначається за курсом НБУ, що діяв на дату отримання такої валюти, і не підлягає перерахуванню в зв'язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом звітного періоду. При цьому, згідно з підпунктом 7.3.5 цього ж пункту Закону про прибуток, у разі продажу такої іноземної валюти за гривні, доходи платника податків збільшуються на суму гривень, отриманих від покупця, а валові витрати збільшуються на суму балансової вартості проданої іноземної валюти.

У разі купівлі іноземної валюти за гривні, відповідно до підпункту 7.3.4 п. 7.3 ст. 7 Закону про прибуток, валові витрати і валові доходи платника податків не змінюються, за винятком комісійних або вартості інших послуг осіб, які здійснюють конверсійні (обмінні) операції за дорученням платника податків. Ці витрати включаються до складу валових витрат платника податків на підставі підпункту 7.3.7 п. 7.3 ст. 7 Закону про прибуток.


Примітки:

*У заявці на обов'язковий продаж валюти курс продажу відповідає чинному на момент продажу курсу НБУ.


Приклади відображення в обліку купівлі (продажу) іноземної валюти

Приклад 1 (таблиця 1)

Початкові дані:

- для виконання зовнішньоекономічного контракту (оплати імпортної поставки товару) підприємство придбало іноземну валюту;

- сума придбаної валюти - $10000;

- курс НБУ на дату придбання валюти становить 5, 40 грн за $1;

- сума комісійної винагороди банку за купівлю валюти - 600 грн.

Заявка на купівлю іноземної валюти

Назва підприємства: ВАТ "Арктика"________________

Поштова адреса: 22222 м. Київ, вул. Садова, 12______

Телекс/телефакс: 555 55 55 __________________

Прізвище, ім'я, по батькові працівника, уповноваженого для розв'язання питань за договором: Корабльов Іван Іванович______

№ телефону 555 55 55___ зразок підпису__________________

Розрахунковий рахунок у гривнях № 4444444444____________

В (назва банку) _АБ "Сатурн" номер МФО _222222_

Рахунок в іноземній валюті № ____5555555555__________________

в (назва банку) АБ "Сатурн"__________

Мета використання інвалюти контракт №2 від 22.07.2000 р.____

Доручаємо від нашого імені і за наш кошт укласти договір про купівлю коштів у іноземній валюті на таких умовах:

Сума купівлі інвалюти Код інвалюти Максимальний курс договору в грн Сума купівлі у грн за курсом договору
10000 840 ринковий  

і перерахувати на обов'язкове державне пенсійне страхування суму коштів збору у гривнях, на яку була здійснена купівля іноземної валюти відповідно до чинного законодавства України.

До початку біржових торгів зобов'язуємося перерахувати в АБ "Сатурн" на р/р 3333333333 гривневий еквівалент у розмірі, необхідному для купівлі валюти за курсом, зазначеним у поданій заявці, і збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування на рахунок 222222 в АБ "Сатурн" .

(назва банку)

для купівлі доларів США .

(назва валюти)

Комісійна винагорода банку стягується відповідно до Тарифу комісійних
винагород АБ "Сатурн" - 1% ;

(назва банку)

комісія біржі ___________%.

Придбану іноземну валюту зобов'язуємося використати протягом 5 банківських днів. Залишок гривень після купівлі валюти і сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (необхідне підкреслити):

1. Просимо повернути на наш поточний рахунок.

2. Використати для подальшої купівлі валюти.

Керівник підприємства ________________  __________________ 
              (підпис)   (прізвище, ініціали) 
Головний бухгалтер  ________________  __________________ 
              (підпис)   (прізвище, ініціали)

Таблиця 1
№ з/п   Зміст операції   Бухгалтерський облік за старим Планом рахунків Бухгалтерський облік за новим Планом рахунків Сума, грн Податковий облік
Д-т К-т Д-т К-т   ВД ВВ
1 Перераховані кошти на купівлю 56 51 334 311 54000   іноземної валюти (10000 х 5,40)
2    Нарахований і перерахований збір 69 76 651 377 540       540
на обов'язкове державне пенсійне 26, 44 69 92 651 540
страхування (54000 х 1 : 100) 76 51 377 311 540
3 Придбана валюта зарахована на валютний рахунок підприємства 52 56 312 334 54000    
4 Нарахована і сплачена комісійна 26,44 76 92 377 600    600  
  винагорода банку за купівлю валюти 76 51 377
791
334
92
600
1040


Приклад 2 (таблиця 2)

Початкові дані:

- підприємство продало іноземну валюту в сумі $10000;

- курс НБУ на дату продажу валюти становить 5,40 грн за $1;

- сума комісійної винагороди банку за купівлю валюти - 600 грн.

Заявка на продаж валюти

Назва підприємства: ВАТ "Арктика" .

Поштова адреса: 22222 м. Київ, вул. Садова, 12 .

Телекс/телефакс: 555 55 55 .

Прізвище, ім'я, по батькові працівника, уповноваженого для розв'язання питань за договором: Корабльов Іван Іванович .

№ телефону 555 55 55 .

Доручаємо банку АБ "Сатурн" від нашого імені і за наш кошт укласти договір на продаж коштів у іноземній валюті на таких умовах:

Назва валюти Сума продажу валюти Мінімальний курс у грн
Долари США 10000 5,40

Термін дії заявки до "27" серпня 2000 р.

Надаємо право АБ "Сатурн" утримувати суми одержаної виручки і від продажу валюти комісію в розмірі 1 відсотка.

Суму гривень за продану валюту зарахувати на рахунок 55555555555 в АБ "Сатурн" МФО 222222 .

Несемо відповідальність за достовірність зазначених банківських реквізитів.

М.П.     Керівник _______________________ 
       Головний бухгалтер _____________

Заявку отримав "__"_________200_ р.

Таблиця 2

№ з/п   Зміст операції   Бухгалтерський облік за старим Планом рахунків Бухгалтерський облік за новим Планом рахунків Сума, грн   Податковий облік
Д-т К-т Д-т К-т ВД ВВ
1 Списана з валютного рахунка валюта для продажу 56/1 52/3 334 314 54000    
2 Зарахована на розрахунковий рахунок сума, отримана від продажу іноземної валюти 51 46 311 711 54000 54600*  
3 Відображена комісійна винагорода банку 46
76
76
46
942
377
377
711
600
600
  600
4 Списана вартість проданої валюти 46 56 942 334 54000   54000
5 Визначений фінансовий результат від продажу валюти 46
80
80
46
711
791
791
942
54600
54600
   

*До складу валових доходів включається повна сума гривень, отримана від продажу валюти (без віднімання комісійної винагороди банку). Дані про отриману від продажу валюти суму і комісійну винагороду уповноважений банк проставляє у заявці на продаж валюти, після закінчення операції продажу.


У наступній статті з цієї серії публікацій ми розглянемо порядок здійснення і відображення у бухгалтерському і податковому обліку зовнішньоекономічних операцій (імпорт, експорт).
<< >>
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua