Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#01 '2001: Практична бухгалтерія - Бюджетна сфера << >>

Гуманітарна допомога та благодійні внески бюджетним установам

Мирослав ЗВАРИЧ, Роман БОЙКО


Цікавим та доволі актуальним для бюджетних установ є питання бухгалтерського обліку та звітності гуманітарної допомоги, особливо тепер, коли підтримка нашої молодої держави з боку міжнародної спільноти зводиться в основному до гуманітарної допомоги, а не інвестування "кволої ринкової" економіки. Однак чому так сталося - це тема для окремої розмови.

Нормативна база

Облік основних засобів та інших необоротних активів, отриманих установою як гуманітарна допомога, необхідно вести згідно з Законом України "Про гуманітарну допомогу", постановами Кабінету Міністрів України та Порядком бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги, затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 р. №113 і зареєстрованим Міністерством юстиції України 12.01.2000 р. за №12/4233. Бухгалтерія та матеріально відповідальні особи відображають надходження, переміщення та вибуття гуманітарної допомоги в облікових регістрах за діючим порядком, але окремо від матеріальних цінностей, придбаних установою за рахунок коштів загального фонду кошторису та інших коштів спеціального фонду.

Що є гуманітарною допомогою

Перш ніж розпочати висвітлення питання порядку обліку гуманітарної допомоги в бюджетних установах необхідно дати визначення поняттю "гуманітарна допомога".

У Законі України від 22.10.99 р. №1192-XIV "Про гуманітарну допомогу" дається таке визначення: гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 4 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації".

У цьому визначенні згадується про "отримувачів" гуманітарної допомоги. Хто ж вони? Отримувачами гуманітарної допомоги вважаються такі юридичні особи, яких зареєстровано в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. В основному, якщо розглядати конкретніше, то це неприбуткові та благодійні, громадські, релігійні організації.

Отримання гуманітарної допомоги

Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання.

Питаннями гуманітарної допомоги в Україні займаються спеціально уповноважені на це державні органи. Зокрема, на державному рівні до таких належать Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, а на місцевому - комісія з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим та комісії з питань гуманітарної допомоги при обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.

Керівникам та бухгалтерам установ-отримувачів необхідно знати, що гуманітарна допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, у грошовій або натуральній формі (та окремі, визначені Кабінетом Міністрів України, підакцизні товари), яка надається, ввозиться, пересилається в Україну, звільняється від оподаткування. Не менш важливо знати, що якщо кошти або товари (роботи, послуги), звільнені від оподаткування як гуманітарна допомога, було використано не за цільовим призначенням, вони вважаються доходом і оподатковуються відповідно до законодавства України.

Цікавим є питання порядку надходження та використання гуманітарної допомоги у вигляді іноземної валюти.

Гуманітарна допомога у вигляді іноземної валюти, що зараховується на рахунок в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги, не підлягає обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку і має бути використана виключно за цільовим призначенням. Крім цього, гуманітарна допомога у вигляді іноземної валюти не підлягає списанню у безспірному порядку з рахунків в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги уповноваженими на це органами, а відсотки, які нараховуються на залишки коштів гуманітарної допомоги, мають статус гуманітарної допомоги і використовуються виключно за цільовим призначенням. При отриманні іноземної валюти, яка надійшла як гуманітарна допомога на рахунок в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги, він як юридична особа - резидент повинен здійснювати її облік окремо.

Щодо митного оформлення товарів без сплати митних зборів, то отримувачам слід знати, що це можливо тільки за наявності рішення відповідних комісій з питань гуманітарної допомоги про визнання таких товарів гуманітарною допомогою.

Облік гуманітарної допомоги

Що ж стосується обліку гуманітарної допомоги, то тут слід вказати, що з метою врегулювання цього питання Державне казначейство, на виконання Закону України від 22.10.99 р. №1192-XIV "Про гуманітарну допомогу" та доручення з цього приводу Кабінету Міністрів від 13.11.99 р. №24952/1, своїм наказом №113 від 10.12.99 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.01.2000 р. за №12/4233) затвердило Порядок бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги.

Виходячи з вимог вищевказаного Порядку бухгалтерський облік гуманітарної допомоги в бюджетних установах здійснюється згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджених наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 р. №114 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.12.99 р. за №890/4183.

При надходженні основних засобів чи інших оборотних матеріальних та нематеріальних активів дебетується відповідний субрахунок рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи" та кредитується субрахунок 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами".

Отримані малоцінні та швидкозношувані предмети відображаються за дебетом субрахунка 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації" та за кредитом субрахунка 411 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами".

Матеріали і продукти харчування, отримані як гуманітарна допомога, відображаються за дебетом відповідного субрахунка рахунка 23 "Матеріали і продукти харчування" і кредитом субрахунка 713 "Доходи за іншими коштами".

Отримана гуманітарна допомога в грошовій формі супроводжується записом за дебетом субрахунків обліку коштів у касі, на рахунках у банках і в казначействі та за кредитом субрахунка 713 "Доходи за іншими коштами".

Гуманітарна допомога у вигляді виконання робіт або надання послуг, в результаті якої отримані матеріальні цінності оприбутковуються аналогічно надходженню гуманітарної допомоги у вигляді матеріальних цінностей.

Списання на потреби установи вартості витрачених матеріалів і продуктів харчування, отриманих у вигляді гуманітарної допомоги, відображається за дебетом субрахунка 813 "Видатки за іншими коштами" і кредитом відповідного субрахунка рахунка 23 "Матеріали і продукти харчування". Наприкінці року фактичні видатки матеріалів, одержаних як гуманітарна допомога, списуються остаточними оборотами за дебетом субрахунка 713 "Доходи за іншими коштами" і кредитом субрахунка 813 "Видатки за іншими коштами".

У звітності дані про отриману гуманітарну допомогу відображаються у формі №5 "Звіт про рух основних засобів" у рядку 160 "Від безоплатних надходжень" (відображаються суми отриманих основних засобів) та у формі №6 "Звіт про рух матеріальних цінностей" - у рядку 170 "У тому числі одержано безплатно" наводяться суми отриманих матеріальних цінностей. Крім того, в пояснювальній записці до квартальних та річного звітів наводяться короткі роз'яснення щодо отриманої гуманітарної допомоги.

Крім того, щодо звітності бухгалтерам бюджетних установ слід знати про вимоги Інструкції про порядок складання у 2000 році місячних та квартальних звітів установами й організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України 23.03.2000 р. №23 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.04.2000 р. за №233/4454).

Згідно з цією Інструкцією, за коштами, які бюджетні установи та організації отримують від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та благодійних фондів для виконання окремих доручень або використання за цільовим призначенням ("Кошти на виконання окремих доручень") складається звіт форми №4-2 про надходження і використання сум за дорученнями.

Звіт складається в національній валюті України, враховуючи всі операції з надходження й витрачання коштів, проведені як у національній, так і в іноземній валюті. При цьому операції, здійснені в іноземній валюті, відображаються в національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України на дату здійснення операцій в іноземній валюті, а також на дату складання бухгалтерської звітності.

Якщо установою протягом звітного періоду були проведені видатки за коштами спеціального фонду, що надійшли в іноземній валюті та в натуральній формі, то за такими операціями складаються окремі форми №4 в розрізі видів спеціального фонду. Такі форми передаються до органів Державного казначейства України для врахування цих даних у зведених звітах за територією і візуються органами Державного казначейства України для подання вищестоящим установам. Відповідальність за законність та правильність відображення у звітах вищезазначених операцій несуть розпорядники бюджетних коштів.

Бухгалтерам отримувачів гуманітарної допомоги треба мати на увазі, що в разі відсутності обліку отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.

Порядок отримання благодійних внесків

Поряд із надходженням гуманітарної допомоги бюджетні установи можуть отримувати благодійні внески. Порядок отримання благодійних внесків бюджетними установами відповідно до ст. 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" визначив Кабінет Міністрів України Постановою від 04.08.2000 р. №1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування".

Згідно з цією Постановою, благодійні внески можуть надаватися у грошовій формі, а також як товари, роботи, послуги за напрямами видатків, визначеними благодійником. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначає керівник установи - набувач відповідно до першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю установи.

Особливістю отриманих благодійних внесків є те, що вони не можуть спрямовуватися на виплату заробітної плати працівникам та не можуть заміняти плату за надання установами і закладами платних послуг. Крім того, благодійні внески у грошовій формі необхідно зараховувати на рахунок "Суми за дорученням" з наступним внесенням змін до спеціального фонду кошторису відповідно до Порядку, визначеного Постановою КМУ від 09.01.2000 р. №17 "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій".

Облік благодійних внесків

Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться відповідно до Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства від 10.12.99 р. №113.


СУТТЄВО

Гуманітарна допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, у грошовій або натуральній формі (та окремі, визначені Кабінетом Міністрів України, підакцизні товари), яка надається, ввозиться, пересилається в Україну, звільняється від оподаткування.

При отриманні іноземної валюти, яка надійшла як гуманітарна допомога на рахунок в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги, він як юридична особа - резидент повинен здійснювати її облік окремо.

Бухгалтерам отримувачів гуманітарної допомоги треба мати на увазі, що в разі відсутності обліку отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.

Особливістю отриманих благодійних внесків є те, що вони не можуть спрямовуватися на виплату заробітної плати працівникам та не можуть заміняти плату за надання установами і закладами платних послуг.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua