Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#01 '2001: Практична бухгалтерія - Внески до статутного фонду << >>

Законом про ПДВ не передбачено коригування податкового кредиту при подальшій зміні цілей, на які використовуватиметься об'єкт

Степан РЕВИЧ,
бухгалтер-експерт консалтингової групи "ДК"

Які бухгалтерські проведення слід зробити при внесенні обладнання до статутного фонду іншого підприємства? Обладнання вносить платник фіксованого сільськогосподарського податку за ціною, вищою за ціну придбання. Чи будуть такі дії порушенням антимонопольного законодавства?

Види внесків до статутного фонду

Відповідно до статті 13 Закону України від 19.09.91 р. №1576-XII "Про господарські товариства" (із внесеними змінами та доповненнями), вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти.

Вклад, оцінений у національній валюті, становить частку учасника та засновника у статутному фонді. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.

Отже, вклад до статутного фонду товариства в натуральній формі (з оцінкою такого вкладу в установчій угоді за домовленістю сторін) може не відповідати його балансовій вартості.

Податковий облік

Відповідно до пункту 1.8 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.97 р. №283/97-ВР із внесеними змінами (надалі - Закон про прибуток), корпоративні права - право власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації, відповідно до чинного законодавства, незалежно від того, створена така юридична особа у формі господарського товариства, підприємства, заснованого на власності однієї юридичної або фізичної особи, або в інших організаційно-правових формах.

У нашому випадку підприємство при внесенні майна до статутного фонду іншого підприємства в обмін на його акції здійснює пряму інвестицію (підпункт 1.28.2 Закону про прибуток) - господарську операцію, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

У консультації ми використовуємо визначення, наведені в Законі про прибуток, незважаючи на те, що його дію для платників фіксованого сільськогосподарського податку припинено, відповідно до Закону України від 17.12.98 р. №320-XIV "Про фіксований сільськогосподарський податок", оскільки іншої термінології для визначення таких операцій в податковому законодавстві немає.

Податок на прибуток

Підприємство не є платником податку на прибуток, тому в нього не виникає ні валового доходу, ні валових витрат при здійсненні прямої інвестиції.

Податок на додану вартість

Відповідно до підпункту 3.2.8 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №186/97-ВР із внесеними змінами (надалі - Закон про ПДВ), не є об'єктом оподаткування тільки операції з передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права. Під цілісним майновим комплексом слід розуміти активи, сукупність яких забезпечує ведення окремої підприємницької діяльності на постійній та регулярній основі і термін використання яких перевищує дванадцять календарних місяців.

Тому у разі внесення інвестиції не основними фондами або основними фондами, не призначеними для формування цілісного майнового комплексу, така операція є об'єктом обкладання ПДВ.

При передачі основних фондів податківці вимагають коригувати суму податкового кредиту на недоамортизовану вартість такого об'єкта. Аргументують вони це тим, що така недоамортизована частина використовується в неоподатковуваних операціях.

На нашу думку, така вимога є безпідставною, оскільки підпунктом 7.4.1 статті 7 Закону про ПДВ чітко передбачено момент виникнення податкового кредиту. При цьому Закон не передбачає проведення коригування податкового кредиту при подальшій зміні цілей, на які використовуватиметься об'єкт.

Додатковим аргументом у цій ситуації є підпункт 7.4.5 Закону про ПДВ, де зазначено, що суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням (спорудженням) основних фондів, які підлягають амортизації, включаються до складу податкового кредиту такого звітного періоду незалежно від строків введення в експлуатацію основних фондів, а також від того, чи мав платник податку оподатковувані обороти протягом такого звітного періоду.

Бухгалтерський облік операцій передачі основних засобів до статутного фонду

За подібною схемою відбувається внесення до статутного фонду інших товарно-матеріальних цінностей, тільки тоді така операція підлягає обкладанню ПДВ.

Оформлення документів

При передаванні майна, яке вноситься до статутного фонду, учасники повинні оформити акт на передавання вкладу в натуральній формі за договірною вартістю, а не документи на передавання ТМЦ за тією оцінкою, яку воно має у передаючої сторони. Оприбуткування основних фондів та інших товарно-матеріальних цінностей підприємством-емітентом здійснюється за цінами, передбаченими в установчих документах товариства.

Визначення валового доходу для платників фіксованого с/г податку

Платником фіксованого сільськогосподарського податку, згідно з Законом України від 17.12.98 р. №320-XIV "Про фіксований сільськогосподарський податок" (далі - Закон №320), є підприємство, в якого сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 50 відсотків загальної суми валового доходу підприємства.

Що має на увазі законодавець під поняттям "загальна сума валового доходу підприємства"? Поняття валового доходу, визначене Законом про прибуток, чи якесь інше?

Поняття валового доходу як на момент прийняття Закону №320, так і на сьогодні наведене тільки в Законі про прибуток. Тому, незважаючи на те, що дію Закону про прибуток для платників фіксованого сільськогосподарського податку припинено, вважаємо, що підприємство повинно обчислювати суму валового доходу за нормами саме Закону про прибуток.

Антимонопольне законодавство

Оскільки із запитання незрозуміло, яку частку статутного фонду придбаває підприємство, то неможливо визначити, чи підлягатиме така операція регулюванню антимонопольним законодавством.

Антимонопольні обмеження передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.94 р. №765 "Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків".

№ з/п Господарські операції Кореспонденція рахунків Сума, грн
за старим Планом рахунків за новим Планом рахунків
Д-т К-т Д-т К-т
1 Списано первісну вартість об'єкта та суми податкового кредиту, розрахованої в частині недоамортизованого основного засобу 46 01 - - 50000
2 Списано собівартість реалізованого необоротного активу (50000 - 5000) - - 972 10 45000
3 Списано суму нарахованої амортизації 02 46 131 10 5000
4 Відображено передачу об'єкта 76 46 377 742 80000
5 Відображено прибуток від реалізації основного засобу (80000 - (50000 - 5000)) 46 80 - - 35000
6 Відображено номінальну вартість корпоративних прав 58 76 14 377 80000
7 Списання доходу на фінансовий результат - - 742 79 80000
8 Списання витрат на фінансовий результат - - 79 972 45000
<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua