Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#01 '2001: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: урок 13-й (частина 1) << >>

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА:
Урок 13-й. Частина перша.
Облік запасів, операції з підзвітними особами, необоротні активи

1. Облік запасів

2. Облік операцій з підзвітними особами

3. Необоротні активи

Урок ведуть: В. ПАНТЕЛЄЄВ, Д. ТУРЕЦЬКИЙ


Попередні уроки "Школи бухгалтера"

1. Облік запасів

Продовження. Початок див. урок 6 в "ДК" №17, урок 7 в "ДК" №20, урок 8 в "ДК" №22, урок 9 в "ДК" №26, урок 10 в "ДК" №29, урок 11 в "ДК" №40, урок 12 в "ДК" №45.

У попередньому уроці під час розгляду першого варіанта зарахування запасів - шляхом придбання їх за плату у сторонніх юридичних осіб, були описані такі базові операції:

1) визначення постачальника;

2) скерування на це підприємство довіреної особи;

3) скерування наміру здійснення операції;

4) виписування рахунка-фактури;

5) передача рахунка представнику платника;

6) перерахування коштів платником за рахунком;

7) процедури отримання оплаченого товару.

Продовжимо вивчати оформлення отримання оплачених цінностей на підприємство.

Отримавши всі необхідні документи про кількість і вартість придбаних запасів, підтвердження приймання цінностей на склад підприємства, в бухгалтерії оформляють зарахування (оприбуткування) запасів на баланс підприємства. Відзначимо, що оприбутковуються на склад покупця товари, які реально надійшли й прийняті за узгодженою ціною.

У наведеній на наступній сторінці таблиці 1 вказані основні бухгалтерські проведення операцій з придбання всієї партії товарів з їх повною попередньою оплатою за відповідності величини отриманого товару за вартістю з величиною перерахованих коштів (варіант А). Підприємство "Б" виступає як покупець.

Для розгляду варіантів операцій отримання товару необхідно врахувати можливе отримання товару як на меншу, ніж оплачена, вартість (недостача), так і на більшу (надлишок) вартість оплаченого товару.

Якщо при прийманні вантажу виявлена недостача цінностей, тари, складається документ - комерційний акт за підписами осіб, які приймали вантаж. Складання цього документа передбачене формою М-7 "Акт про приймання матеріалів". Наведемо приклад складання комерційного акта (мал. 1).


Мал. 1

Керівник підприємства

Голова правління_____

(підпис)

Дорожнова Вікторія Павлівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

" 11 " жовтня 2000 р.

КОМЕРЦІЙНИЙ АКТ № 10
Складений "11" жовтня 2000 р
Станція Кременчук
залізниця ____-_
Як доповнення до акта
3 від "13" жовт. 2000 р.
(Про що) відсутність
двох коробок
із зап.частинами

Форма 4-22
1. Пломби:
а) залізниці 1 шт.
б) відправника 1 шт.
в) митниці ____ шт.
2. Копія акта експертизи від
"__"__-____ 2000 р.
3.Технічний акт № _____
5. Пломби, інші документи додаток до акта № _____ з відправлення

На відправлення вантажної швидкості за накладною №_32_ від "6 " жовтня 2000 р.

Станція відправлення Сокаль
Станція призначення Кременчук

Відправник ТОВ "Стріла", м. Червоноград Львівської обл.

Одержувач ВАТ "Хвиля", м. Кременчук Полтавської обл.


АКТ

про виявлення нестачі продукції (товару) при розпечатуванні вагона

(контейнера, автофургона)

"11" жовтня 2000 р.

Місце складання акта м. Кременчук

Комісія в складі комерційний директор ВАТ "Хвиля"
Сердюк О.О., зав. складом № 4 Савчук П.Д,
комірник Іванов І.С.
розпечатали вагон за № 134598,
що надійшов на станцію за № 32 від 6.10.2000 р.

Одержувач вантажу ВАТ "Хвиля"

Відправник вантажу ТОВ "Стріла"

Станція відправлення Сокаль Львівської обл.

Станція призначення Кременчук Полтавської обл.

Дата подачі вагона під розвантаження "11" жовтня 2000 р.

При розпечатуванні виявлено: 2 картонні коробки з електрореле відсутні.

1. Стан вагона: справний, пошкоджень немає

2. Справність пломб і опис печаток: пломби на місці, пошкоджень нема

3. Наявність і склад вантажу: вантаж розміщений у 7 (семи) картонних коробках

4. Продукція (товар) відвантажена з вагона в критий склад, що охороняється, на підприємстві "Хвиля", що цілком забезпечує його збереження.

Висновок комісії:

За цим комерційним актом на склад ТОВ "Хвиля" оприбуткувати 7 коробок із 7500 електрореле на суму 468750 грн.

Викликати на підприємство представників постачальника й відправника для встановлення причин неотримання підприємством частини вантажу.

Юридичному відділу оформити претензію постачальнику і відправнику з приводу недоотриманих підприємством запасних частин.

5. Підписи осіб, які брали участь у складанні акта

Комерційний директор Сердюк О.О.

Зав. складом № 4 Савчук П.Д.

Комірник Іванов І.С.


Переважно комерційний акт складають представники залізниці з метою засвідчення обставин, які можуть бути підставою для встановлення вини за порушення договору перевезення. За відсутності такого порушення і в разі відмови в складанні акта з боку працівників залізниці (як у нашому випадку), складання його є обов'язком вантажоодержувача.

Акт складається того ж дня, коли були виявлені факти нестачі. За необхідності складаються додаткові документи - акт експертизи, технічний акт. Акт експертизи оформляють фахівці, які залучаються при виявленому повному або частковому, значному або незначному пошкодженні вантажу, що перевозиться транспортною організацією внаслідок стихійних лих або інших надзвичайних подій. Змістом технічного акта є встановлені при прийманні відхилення в фізичному стані пошкодженого транспортного засобу й вантажу, що перевозиться. Вказані вище документи є підставою для оприбуткування отриманих цінностей за фактичною кількістю і пред'явлення претензій до сторони, винної в недопостачанні або псуванні вантажу. Ці складені одержувачем документи є додатками до форми М-7.

Встановлені факти недостачі або переплати супроводжуються відповідним оформленням претензій до постачальника. Претензією є вимога кредитора до боржника про добровільне врегулювання спору, пов'язаного з порушенням його майнових прав та інтересів. Складають документ звичайно юридичний відділ і відділ постачання підприємства. Доказами обгрунтованості захисту своїх прав будуть оформлені документи (акти приймання, комерційні акти, договори й розрахунки сум нестачі, накладні і т.д.) залежно від характеру відхилень у поставці продукції.

Претензія може задовольнятися на користь покупця поставкою такого ж товару або грошовою оплатою. При недосягненні згоди сторонами в претензії будь-яка з них має право звернутися до суду. Однак можливий варіант вирішення судом позову на користь постачальника. Як бачимо, дотримання формальних вимог до складання первинних документів дозволить підприємству знизити ризик втрат і захистити свої інтереси.

Таблиця 1

Бухгалтерський облік операцій з придбання товарів з передоплатою, варіант А

№ операції Зміст операції Дата Кореспонд. рахунок Сума, грн
Д-т К-т
1 Передоплата постачальнику 5.10.2000 371 311 2400,00
2. Відображена сума податкового кредиту з ПДВ 5.10.2000 641 644 400,00
3. Оприбуткований отриманий товар без ПДВ 9.10.2000 281 631 2000,00
4. Нарахована сума податкового кредиту з ПДВ в ціні оплачених товарів 9.10.2000 644 631 400,00
5 Переказ авансу в рахунок розрахунків з постачальником після виконання ним зобов'язань з поставки товару 9.10.2000 631 371 2400,00

Підставою для записів у бухгалтерському обліку за рахунком 374 "Розрахунки за претензіями" є акти приймання вантажу, комерційні акти, акти експертизи, письмові угоди постачальників на пред'явлені претензії, рішення судових органів та інші рішення, угоди. Бухгалтерські записи за недостачами й переплатами при купівлі запасів наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Бухгалтерський облік операцій з придбання товарів з передоплатою, варіант А за умови недостач цінностей або переплати

№ операції   Зміст операції   Дата   Кореспонд. рахунок Сума, грн  
Д-т К-т
Нестача цінностей, отримання товару на суму меншу, ніж оплачено коштів
1 Передоплата постачальнику 5.10.2000 371 311 1200,00
2 Відображена сума податкового кредиту за ПДВ 5.10.2000 641 644 200,00
3 Оприбуткований отриманий товар без ПДВ 9.10.2000 281 631 750,00
4 Нарахована сума податкового кредиту за ПДВ у ціні оплачених товарів 9.10.2000 644 631 150,00
5 Відображена нестача товару, постачальнику виставлена претензія на підставі акта приймання (1200 - 900 = 300 грн) 9.10.2000 374 631 300,00
Варіант А. За угодою сторін постачальником допоставлена продукція на суму 300 грн
6 а) допоставлена продукція оприбуткована на склад без ПДВ 17.10.2000 281 631 250,00
7 а) нарахована сума податкового кредиту за ПДВ в ціні оплачених товарів 17.10.2000 644 631 50,00
8 а) постачальник ліквідував виставлену претензію поставкою товару 17.10.2000 631 374 300,00
Варіант Б. За угодою сторін претензія задовольняється постачальником поверненням коштів на суму 300 грн
9 б) надходження коштів від постачальника 17.10.2000 311 374 300,00
10 б) відкоригована сума податкового кредиту методом "сторно" 17.10.2000 641 644 50,00
Варіант В. Є рішення суду про задоволення претензії на користь постачальника на суму 300 грн
11 в) після рішення суду на користь постачальника зменшена сума витрат у покупця 20.10.2000 947 374 300,00
12 у) відкоригована сума податкового кредиту методом "сторно" 20.10.2000 641 644 50,00
Надлишок, отримання товару на суму більшу, ніж перераховано коштів. Оплачено на суму 1500 грн, товару надійшло на суму 1590 грн
13 Передоплата постачальнику 5.10.2000 371 311 1500,00
14 Відображена сума податкового кредиту за ПДВ 5.10.2000 641 644 250,00
15 Оприбуткований товар, що надійшов за величиною оплати 9.10.2000 281 631 1250,00
16 Нарахована сума податкового кредиту за ПДВ в ціні оплачених товарів 9.10.2000 644 631 250,00
17 Переказ авансу в рахунок розрахунків з постачальником 9.10.2000 631 371 1500,00
  Надлишок товару (1590 - 1500 = 90 грн) прийнятий на відповідальне зберігання, до з'ясування обставин його надходження 9.10.2000 023   90,00
Далі можливі два варіанти
1 варіант. Після узгодженого рішення сторін про надання товару покупцю і потім доплати ним за зайво поставлений товар перерахуванням коштів постачальнику з поточного рахунка покупця здійснюються такі операції:
18 а) списується товар із забалансового рахунка 17.10.2000 - 023 90,00
19 б) оприбутковується надлишок товару на баланс покупця 17.10.2000 281 631 75,00
20 в) відображається податковий кредит за оприбуткованим надлишком товару 17.10.2000 641 631 25,00
21 г) проводиться оплата постачальнику за поставлений надлишок товару 19.10.2000 631 311 90,00
2 варіант. Після погодженого рішення сторін зайво поставлений товар повертається постачальнику
22 Списується товар із забалансового рахунка; повертається постачальнику 17.10.2000 - 023 90,00

Зауважимо, що повернення товарів через невідповідність їх за якістю, асортиментом можливий за будь-якої форми оплати. Невідповідність товарів може виявитися на різних етапах отримання цінностей: при прийманні у постачальника, при доставці покупцю, при прийманні товару на склад покупця. При поверненні товарів складається документ - Акт виявлених дефектів у матеріалах; пред'явлення претензій до постачальника розглянуто нами раніше.

Тепер можна розпочати заповнення форми М-7 (див. малюнок 2). Опис форми наведено в кінці попереднього уроку, з урахуванням вивчення реальних можливостей, викладених на початку нинішнього уроку (див. мал. 1).

Нагадаємо, що Акт про приймання матеріалів, форма М-7, складається приймальною комісією платника. Акт затверджується керівником підприємства або особою, уповноваженою керівником (наказом, розпорядженням і т.д.). Додатком до цього документа, при виявленні порушень дотримання договірних зобов'язань, є виправдувальні документи: комерційні акти, акти експертизи, технічні акти і т.д. Один примірник форми М-7 є підставою для комірника для оприбуткування цінностей, що надійшли, далі як додаток до форми М-13 "Реєстр №_ приймання документів" він передається в бухгалтерію для обліку руху отриманих запасів; другий примірник передається в юридичний відділ для складання претензії постачальнику, як у нашому випадку.

Завершальна, восьма базова операція руху товару полягає у використанні транспортних засобів для доставки цінностей платнику - новому їх власнику.

За участю автотранспортних засобів сторін у торговій операції можливі розглянуті нижче на прикладі варіанта А три варіанти доставки товару покупцю і оформлення транспортних товаросупровідних документів. Вкажемо на кілька істотних моментів: ці варіанти передбачені формою рахунка-фактури, при доставці вантажу від вантажовідправника одержувачу транспортом одного з них договір перевезення вантажу не укладається. Відповідно до стандарту 9 п. 9 транспортно-заготівельні витрати включаються до собівартості придбаних товарів або загальною сумою відображаються на окремому субрахунку рахунків обліку запасів. У останньому випадку відбувається їх щомісячний розподіл розрахунковим шляхом.

Варіант 8.1

Довірена особа підприємства "Б" доставляє товар на склад підприємства "Б" і передає його комірнику, при цьому оформлюється "Прибутковий ордер" форми М-4. Величина витрат на транспортування включається у вартість придбаних товарів.

У таблиці 3 наведені основні бухгалтерські проведення з обліку операцій при доставці товару власним транспортом за варіантом А, тобто після повної оплати всієї вартості товару.

Таблиця 3

Бухгалтерський облік операцій з придбання товарів з передоплатою при доставці товару власним транспортом, варіант А

№ операції Зміст операції Дата Корреспонд. рахунок Сума, грн
Д-т К-т
1. Передоплата постачальнику 5.10.2000 371 311 2400,00
2. Відображена сума податкового кредиту по ПДВ 5.10.2000 641 644 400,00
3. Для формування величини вартості товарів, що надійшли на склад, відкривається субрахунок 2812. Відображена вартість отриманого товару без ПДВ 9.10.2000 2812 631 2000,00
4. Нарахована сума податкового кредиту за ПДВ в ціні оплачених товарів 9.10.2000 644 631 400,00
5. Нарахована заробітна плата водія для доставки товару 9.10.2000 2811 661 200,00
6. Нарахований збір в Пенсійний фонд на заробітну плату водія, 32 % 9.10.2000 2811 651, 64,00
7. Нарахований збір у Фонд соціального страхування на заробітну плату водія, 4 % 9.10.2000. 2811 652 8,00
8. Нарахований збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття на заробітну плату водія, 1,5 % 9.10.2000 2811 653 3,00
9. Відображені витрати на пальне для автомобіля 9.10.2000 2811 203 40,00
10. Відкривається окремий субрахунок 2811. На ньому нагромаджуються транспортно-заготівельні витрати. Ці витрати віднесені на вартість придбаних товарів; субрахунок 2812 9.10.2000 2812 2811 315,00
11. Переказ авансу в рахунок розрахунків з постачальником після виконання ним зобов'язань 9.10.2000 631 371 2400,00

Виходячи з умов прикладу таблиці 3 первісна вартість запасів, за якою вони зараховуються на баланс підприємства Б (або їх собівартість) = 2000,00 + 315,00 (200,00 + 64,00 + 8,00 + 3,00 + 40,00) = 2315,00 грн.

Варіант 8.2

Після підтвердження отримання коштів на рахунок, і якщо це передбачено умовами проведення операції, підприємство "А" (Постачальник) своїм транспортом доставляє товар на склад підприємства "Б" і передає його комірнику; при цьому оформлюється товаротранспортна накладна, один примірник якої залишається у комірника. У цьому разі у вартість придбаного товару вже входять транспортно-заготівельні витрати, вони передбачені в рахунку-фактурі, окремо не виділяються і включаються у вартість придбаних запасів.

У таблиці 4 наведені основні бухгалтерські проведення у підприємства Б з обліку операцій при доставці товару транспортом постачальника при включенні транспортно-заготівельних витрат у ціну запасів за варіантом А, тобто після повної оплати всієї вартості товару.

Таблиця 4

Бухгалтерський облік операцій з придбання товарів з передоплатою при доставці товару транспортом постачальника, варіант А

№ операції Зміст операції Дата Кореспонд. рахунок Сума грн
Д-т К-т
1. Передоплата постачальнику 5.10.2000 371 311 2700,00
2. Відображена сума податкового кредиту за ПДВ 5.10.2000 641 644 450,00
3. Оприбуткований отриманий товар без ПДВ 9.10.2000 281 631 2250,00
4. Нарахована сума податкового кредиту за ПДВ в ціні оплачених товарів 9.10.2000 644 631 450,00
5. Переказ авансу в рахунок розрахунків з постачальником після виконання ним зобов'язань 9.10.2000 631 371 2700,00

Варіант 8.3

Товар зі складу або магазину підприємства "А" на склад підприємства "Б" доставляє стороння транспортна організація (перевізник) - при цьому також оформлюється товаротранспортна накладна, незалежно від того, яке підприємство - "А" чи "Б" - бере на себе оплату витрат на транспортування. Зі спеціалізованою автотранспортною організацією укладається договір перевезення вантажу. При відображенні в оформлених документах факту перевезення цього виду запасів, у вартість придбаного товару входить вартість транспортних послуг перевізника.

У таблиці 5 наведені основні бухгалтерські проведення у підприємства "Б" з обліку операцій при доставці товару спеціалізованою транспортною організацією перевізником при включенні транспортно-заготівельних витрат у ціну запасів за варіантом А, тобто після повної оплати всієї вартості товару.

Таблиця 5

Бухгалтерський облік операцій з придбання товарів з передоплатою при доставці товару транспортом спеціалізованої організації, варіант А

№ операції Зміст операції Дата Кореспонд. рахунок Сума, грн
Д-т К-т
1 Передоплата постачальнику 5.10.2000 371 311 2400,00
2. Відображена сума податкового кредиту за ПДВ 5.10.2000 641 644 400,00
3. Передоплата транспортної організації за доставку товару 5.10.2000 371 311 360,00
4. Відображена сума податкового кредиту за ПДВ 5.10.2000 641 644 60,00
5. Оприбуткований отриманий товар без ПДВ 9.10.2000 281 631 2000,00
6. Нарахована сума податкового кредиту за ПДВ в ціні оплачених товарів 9.10.2000 644 631 400,00
7. Нарахована сума податкового кредиту за ПДВ з послуг транспортної організації 9.10.2000 644 631 60,00
8. Транспортно-заготівельні витрати за поданими документами віднесені на вартість придбаних товарів 9.10.2000 281 631 300,00
9. Переказ авансу в рахунок розрахунків з постачальником після виконання ним зобов'язань з поставки товару 9.10.2000 631 371 2400,00
10. Переказ авансу в рахунок розрахунків з транспортною організацією після виконання нею зобов'язань з транспортування товару 9.10.2000 631 371 360,00

Виходячи з умов прикладу таблиці 5 первісна вартість запасів, за якою вони зараховуються на баланс підприємства "Б" (або їх собівартість) = 2000,00 + 300,00 = 2300,00 грн.

Варіант Б. Одержання всього передбаченого до поставки товару після його часткової оплати.

У цьому варіанті відносин здійснюються всі розглянуті раніше 6 базових операцій.

Величина авансу, достатня для отримання товару покупцем, узгоджується сторонами і звичайно вказується керівником підприємства-платника при отриманні рахунка-фактури. Після надходження на поточний рахунок попередньої оплати (авансу) на підприємстві "А" за відповідності цієї суми домовленостям сторін оформляються відповідні товаросупровідні документи (накладна на відпуск матеріалів, форма М-11, і/або товаротранспортна накладна, форма 1-ТН та ін.) і відбувається відвантаження товару.

Товар оприбутковується у покупця в зумовлений угодою момент передачі йому права власності на товар. Транспортні засоби в цьому варіанті беруть участь в узгоджений сторонами момент переміщення товару покупцю. Тут можуть застосовуватися всі три розглянуті вище варіанти участі транспорту - 8.1, 8.2, 8.3.

Бухгалтерський облік на підприємстві "Б" операцій з придбання всієї партії товару з попередньою частковою оплатою (варіант Б) наведений у таблиці 6.

Таблиця 6

Бухгалтерський облік операцій з отримання всієї партії товарів після часткової передоплати, варіант Б

№ операції Зміст операції Дата Кореспонд. рахунок Сума, грн
Д-т К-т
1. Перерахована передоплата (аванс) постачальнику за товари, що поставляються 5.10.2000 371 311 1200,00
2. Відображена сума податкового кредиту за ПДВ 5.10.2000 641 644 200,00
3. Оприбуткований отриманий товар без ПДВ 9.10.2000 281 631 2000,00
4. Нарахована сума податкового кредиту за ПДВ в ціні оплачених товарів 9.10.2000 644 631 200,00
5 Відображена сума ПДВ в ціні оприбуткованих товарів до їх оплати 9.10.2000 641 631 200,00
6 Переказ авансу в рахунок розрахунків з постачальником після виконання ним зобов'язань 7.11.2000 631 371 1200,00
7 Погашена кредиторська заборгованість перед постачальником, без ПДВ 7.11.2000 631 311 1000,00

Мал. 2
Типова форма № М-7
АКТ № 3 ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ
PDF-49.6KB


Продовження теми


Володимир ПАНТЕЛЄЄВ

Законодавча база курсу

1. Цивільний кодекс Української РСР із змінами та доповненнями, внесеними указами Президії Верховної Ради Української РСР від 23.11.1966 р., ВВР №46, з. 284.

2. Закон України від 16. 07.99 р. №996 "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

3. Наказ Мінстату №193 від 21.06.96 р. "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів".

4. Наказ Мінфіну України від 20. 10.99 р. №246 "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №9 "Запаси", зареєстрований у Мін'юсті 02.11.99 р. за №751/4044.

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Мінфіну №291 від 30.11.99 р.


Анонс. У наступному уроці "школи бухгалтера":

  • Безготівкові розрахунки, оплата праці, каса й касові операції, практика, завдання, відповідь на попереднє завдання.
<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua