Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#04 '2001: Практична бухгалтерія - Облікова політика: додатки до наказу << >>

Як підготувати наказ про облікову політику підприємства

Леонід ГУЙДА

Додатки:


"Затверджено"
Керівник підприємства ___________________
(підпис, ПІБ)

ДОДАТОК 7
до наказу про облікову політику підприємства

Перелік первинних документів, які створюються в діяльності підприємства, форми яких затверджуються наказом керівника підприємства

№ з/п Назва первинного документа Термін зберігання Спосіб виготовлення (ручний або на принтері) Строки виготовлен-ня паперових копій
1 2 3 4 5
Організаційно-розпорядчі документи
1 Зразок. Форма бланка наказу по підприємству Доки не мине потреба    
2 Зразок. Форма письмового розпорядження керівника підприємства "-"    
3 Зразок. Перелік та зразки підписів матеріально відповідальних осіб "-"    
4 Зразок. Договір або контракт на організацію і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві "-"    
5 Зразок. Договір про матеріальну відповідальність "-"    
6 Зразок. Форма фірмового бланка підприємства для листів "-"    
7 Зразок. Форма загального фірмового бланка підприємства "-"    
8 Зразок. Форми додатків до наказу про облікову політику "-"    
9 Зразок. Форми внутрішньої звітності, які складає та по-дає до централізованої бухгалтерії філія підприємства (наводиться детальний перелік та зразки самих форм) "-"    
10        
Облік оцінки активів
  Зразок. Акт оцінки вартості незавершеного виробництва "-"    
  Зразок. Акт оцінки вартості основних засобів "-"    
  Зразок. Акт оцінки вартості майна "-"    
  Зразок. Акт оцінки наявності обігових коштів "-"    
Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами
  Зразок. Акт звіряння розрахунків "-"    
  Зразок. Заява про майнові вимоги до боржника на суму "-"    
  Зразок. Заява про порушення справи "-"    
Облік інвентаризації активів та зобов'язань
  Зразок. Розписка матеріально відповідальної особи "-"    
  Зразок. Інвентарний ярлик "-"    
  Зразок. Інвентаризаційний опис основних фондів "-"    
  Зразок. Порівняльна відомість результату інвентаризації основних засобів "-"    
  Зразок. Акт інвентаризації нематеріальних активів "-"    
  Зразок. Акт інвентаризації товарів відвантажених "-"    
  Зразок. Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання "-"    
  Зразок. Акт інвентаризації матеріалів і товарів, що знаходяться в дорозі "-"    
  Зразок. Акт інвентаризації незакінчених ремонтів основних засобів "-"    
  Зразок. Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів та резервів майбутніх витрат і платежів "-"    
  Зразок. Акт інвентаризації наявності грошових коштів, цінних паперів та інших цінностей, що зберігаються в касі підприємства "-"    
  Зразок. Інвентаризаційний опис бланків суворої звітності "-"    
  Зразок. Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами "-"    
  Зразок. Акт інвентаризації нематеріальних активів "-"    
  Зразок. Акт інвентаризації цінних паперів "-"    
  Зразок. Довідка про дебіторську і кредиторську забор- гованість, щодо якої термін позовної давності минув "-"    
  Зразок. Акт інвентаризації фінансових інвестицій "-"    
  Зразок. Акт інвентаризації дорогоцінного каміння, природних алмазів і виробів із них "-"    
  Зразок. Акт інвентаризації дорогоцінних металів і виробів із них "-"    
  Зразок. Інвентаризаційний опис квитків (абонементів) "-"    
  Зразок. Акт на списання тари і тарних матеріалів "-"    
  Зразок. Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей "-"    
  Зразок. Відомість контрольної перевірки руху окремих видів матеріальних цінностей та відповідних первинних бухгалтерських документів "-"    
  Зразок. Журнал реєстрації інвентарних ярликів "-"    
  Зразок. Протокол засідання інвентаризаційної комісії по підведенню підсумків інвентаризації "-"    
Облік розрахунків з підзвітними особами
  Зразок. Авансовий звіт "-"    
Облік руху, зберігання та знищення первинних, зведених документів та реєстрів бухгалтерського обліку
  Зразок. Довідка до архіву "-"    
  Зразок. Журнал реєстрації надходження (вибуття) документів до головного архіву підприємства "-"    
  Зразок. Акт №___ про виділення та знищення документів і справ "-"    
Облік нематеріальних активів
  Див. примітки в кінці таблиці      
Облік товарно-матеріальних цінностей
  Зразок. Акт приймання-здавання на зворотну тару "-"    
  Зразок. Акт на ліквідацію тари і тарних матеріалів "-"    
  Зразок. Акт на списання канцелярських товарів "-"    
  Зразок. Акт на списання форм разових квитків та абонементних квитків на проїзд у міському транспорті "-"    
  Зразок. Журнал реєстрації подорожніх листів (стосується продажу проїзних квитків та абонементів у міському пасажирському транспорті, форма №3-ШЛ) "-"    
Реєстри меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку
  Зразок. Меморіальний ордер (за кожним синтетичним рахунком робочого плану рахунків, рахунки першого порядку) "-"    
  Зразок. Групувальні накопичувальні відомості, книги (за рахунками другого, третього порядку робочого плану рахунків, де є потреба в аналітичному обліку) "-"    
  Зразок. Оборотна відомість (за рахунками другого, третього тощо порядку) "-"    
  Зразок. Реєстраційний журнал меморіальних ордерів "-"    
  Зразок. Книга "Журнал - головна" "-"    
Реєстри спрощеної форми бухгалтерського обліку
  Зразок. Книга обліку господарських операцій (за рахунками першого порядку) "-"    
  Зразок. Відомість обліку за синтетичними рахунками (за кожним синтетичним рахунком робочого плану рахунків, може поєднувати в собі синтетичний і аналітичний облік) "-"    
  Зразок. Відомість (шахова) за рахунками першого порядку "-"    
  Зразок. Оборотна відомість (за рахунками першого порядку) "-"    
Реєстри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку
  Зразок. Журнал-ордер №__ за кредитом синтетичних рахунків (першого порядку) "-"    
  Зразок. Відомість №_ за дебетом рахунка (розміщена на зворотному боці журналу-ордера грошових коштів) "-"    
  Зразок. Розроблювана таблиця за рахунками другого, третього тощо порядку "-"    
  Зразок. Відомість аналітичного обліку по інших рахунках робочого плану рахунків (рахунки другого і третього порядку) "-"    
  Зразок. Картка №__ обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками "-"    
  Зразок. Інвентарна картка "-"    
  Зразок. Книга аналітичного обліку "-"    
  Зразок. Оборотна відомість аналітичного обліку "-"    
  Зразок. Головна книга "-"    
Склали: бухгалтер ___________ діловод ___________
 підпис підпис
Погоджено: спеціаліст архівної справи ___________ Перевірив: головний бухгалтер ___________
підпис підпис


Примітки.

До цього переліку включено зразки форм, які найчастіше застосовуються на практиці. Цей список є загальним і не враховує специфіку окремо взятого підприємства. Деякі форми первинних документів чи то бухгалтерських реєстрів можуть бути непотрібними, а деяких у переліку бракує. Тому на кожному конкретному підприємстві можуть застосовуватись й інші первинні документи (не затверджені державними органами), які необхідно включити до переліку. Це - прерогатива підприємства, а можливості кожного підприємства різні як у технічному, так і у фінансовому відношенні.

Єдиним для всіх є те, що при розробці таких форм слід дотримуватись вимог Закону про бухоблік, розділу 4 "Складання та оформлення службових документів" Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою КМ України від 17.10.97 р. №1153 (дехто може заперечити, що дія цього документа не поширюється на підприємницькі структури. Так, я згоден! Але іншого орієнтира, який би давав параметри розміщення реквізитів на первинних документах, на сьогодні немає). Зразки таких документів в обов'язковому порядку повинні бути роздруковані, відповідним чином затверджені й докладені до цього додатка.

Зразки форм з інвентаризації активів та зобов'язань ви знайдете у матеріалі "Коли і для чого проводиться інвентаризація", який тижневик "ДК" розпочав публікувати в 47-му номері за 2000 рік. Орієнтовною формою авансового звіту може стати типова форма №286, яка використовувалась за радянських часів і продовжує використовуватись дотепер.

Зразки форм, які відображають облік руху, зберігання та знищення первинних, зведених документів та реєстрів бухгалтерського обліку, ви знайдете в №41 "ДК" за 2000 рік у матеріалі "Як правильно налагодити документообіг на підприємстві".

При розробці первинних документів, що стосуються обліку нематеріальних активів, пропоную взяти за основу форми первинних документів, які застосовуються при обліку основних засобів (затверджені наказом Мінстату від 29.12.95 р. №352).

Щодо реєстрів бухгалтерського обліку, то це питання дещо складніше. Розробка таких форм потребує відмінного знання нового бухгалтерського законодавства, системного бачення облікової справи (особливо при розробці реєстрів журнально-ордерної форми обліку).

Орієнтиром для розробки реєстрів спрощеної форми обліку можуть бути форми, наведені у Вказiвках про склад та порядок заповнення облiкових реєстрiв малими пiдприємствами, які затверджені наказом Мінфіну України від 31.05.96 р. №112.

Форми журналів-ордерів затверджені листом Міністерства фінансів СРСР від 08.03.60 р. №63 "Про Інструкцію по застосуванню єдиної журнально-ордерної форми обліку" (повна форма) та Інструкцією про використання єдиної журнально-ордерної форми обліку для невеликих підприємств і господарських організацій, затвердженою листом Мінфіну СРСР від 06.06.60 р. №176 (скорочена форма).

<< >>

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua