Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2001: Практична бухгалтерія - Бюджетна сфера << >>

Особливості складання кошторису у 2001 році

Консультують фахівці Держказначейства України

Кожен новий рік бюджетна установа починає із складання кошторису. Прошу пояснити, чи має якісь особливості порядок складання кошторису доходів і видатків у 2001 році?

Питання складання кошторису доходів і видатків для бухгалтерів-бюджетників не нове, оскільки саме поняття є давно, та й у попередніх наших публікаціях ми намагалися пояснити принципи формування кошторису. Однак, як правильно стверджує читач, кожен рік починається із складання бюджетною установою кошторису, який формується відповідно до вимог бюджетного законодавства.

На практиці вже протягом чотирьох років приділяється значна увага нормативному закріпленню порядку складання кошторису. Наприклад:

у 1997 році було прийнято - Закон України "Про Державний бюджет України на 1997 рік",
Указ Президента України від 28.02.97 р. №187/97 "Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни",
Постанову КМУ від 21.02.97 р. №180 "Про затвердження Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи, організації";

у 1998-99 рр. - закони України "Про Державний бюджет України на 1998 рік" та "Про Державний бюджет України на 1999 рік",
Указ Президента України від 21.01.98 р. №41/98 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі",
Постанову КМУ від 16.02.98 р. №164 "Про затвердження Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи, організації",
наказ Міністерства фінансів України від 19.02.98 р. №38, яким затверджено форми єдиного кошторису доходів і видатків, штатного розпису бюджетної установи, організації та лімітної довідки про витрати з бюджету;

у 2000 році - Закон України "Про Державний бюджет України на 2000 рік",
Постанову КМУ від 09.01.2000 р. №17 "Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів бюджетних установ",
Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2000 р. №10 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету".

Як бачимо, майже щороку відбувалися зміни. Проте у 2001 році складання кошторису порівняно з існуючим в 2000 році порядком не змінилося, тому немає необхідності наново товкти воду в ступі. Зміни відбулися лише у формах документів, які застосовуються в процесі виконання бюджету, внесених Наказом Міністерства фінансів України від 09.01.2001 р. №6* "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету". Крім форми документів, змін зазнала і форма кошторису.

До речі, Наказ Міністерства фінансів України від 19.02.98 р. №38 "Про форми єдиного кошторису", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.02.98 р. за №130/2570, із змінами, та Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2000 р. №10 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", якими були затверджені форми кошторису, в цьому році втратили чинність. В чому ж полягають зміни і чим вони викликані? Щоб відповісти на це запитання, насамперед треба ознайомитися з Наказом Міністерства фінансів України від 25.12.2000 р. №348* "Про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації України", яким з 1 січня 2001 року при складанні розписів бюджетів, кошторисів, планів асигнувань та при поданні звітності про виконання бюджетів зобов'язано використовувати "нову" бюджетну (економічну) класифікацію.

Аналізуємо відмінності 2001 року

Відповідно до цього наказу, економічна класифікація видатків зазнала змін у бік зменшення кодів, за якими можна їх планувати на утримання установ, що відповідно позначилося на формі кошторису і до певної міри полегшило роботу бухгалтера-бюджетника.

Другою відмінністю є те, що в новій формі кошторису виділено в окремі рядки надходження коштів із спеціального фонду в розрізі їх видів та відсутній рядок, в якому вказувався залишок коштів на початок року.

Третє - це те, що в кошторисі доходів та витрат бюджетної установи передбачено отримання субвенцій.

Що стосується змін в економічній класифікації видатків бюджету, то тут слід звернути увагу на те, що з неї виключено коди 1121 та 1122, тобто в 2001 році в кошторисі доходів та видатків бюджетним установам не потрібно виділяти "Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" та "Збір на обов'язкове соціальне страхування". Інакше кажучи, ці коди об'єднано в один - 1120 "Нарахування на заробітну плату".

Виключено з економічної класифікації видатків також коди, за якими передбачалось планування видатків на придбання виробничого (КЕКВ 2111) та невиробничого (КЕКВ 2112) обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм).

Аналогічно виключено і коди, за якими передбачалося планування видатків на капітальний ремонт та реконструкцію виробничих об'єктів (обладнання), капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-культурного та побутового призначення. Крім того, виключено код 2136 "Інший капітальний ремонт", а код 1343 отримав назву колишнього коду 1344 "Інші поточні трансферти населенню", причому оплата безоплатно наданих квартир і комунальних послуг в 2001 році не планується. Нема в оновленій економічній класифікації видатків бюджету цілого розділу VІІ - "Платежі до бюджету".

Натомість класифікацію видатків доповнено кодом 1166 "Оплата інших енергоносіїв".

Щодо третьої відмінності, то тут слід наголосити насамперед на тому, що при затвердженні бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних, міських, районних, селищних, сільських рад відповідні ради, згідно із законодавством, мають право прийняти рішення про виділення коштів органам державної влади, які утримуються за рахунок державного бюджету, для виконання делегованих законами України повноважень органів місцевого самоврядування або інших, визначених законодавством, функцій.

Видатки на зазначені цілі затверджуються місцевими радами як субвенція з бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних, міських, районних, селищних, сільських рад державному бюджету, що має відповідне цільове спрямування. Установи та організації, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету і додатково отримують кошти з бюджетів інших рівнів для забезпечення своєї діяльності та виконання покладених на них функцій, складають та затверджують кошторис доходів та видатків відповідно до бюджетних призначень, в якому відображається отримання коштів з бюджетів іншого рівня, а саме:

за доходами - це кошти, одержані з бюджету іншого рівня на певну мету, які класифікуються як один з видів офіційних трансфертів - субвенції, одержані з бюджету іншого рівня (залежно від рівня бюджету, суми таких субвенцій будуть відображені за кодами 410310 класифікації доходів бюджету);

за видатками - це видатки за повною економічною класифікацією, які відображають природу здійснюваних операцій.

На сьогодні така практика отримання додаткового фінансування досить поширена, особливо у діяльності державних адміністрацій і окремих підрозділів органів внутрішніх справ, тому бухгалтерам-бюджетникам необхідно врахувати вимоги бюджетного законодавства для запобігання порушень і непорозумінь з контролюючими органами. Крім того, необхідно приділяти значну увагу цільовому використанню зазначених коштів.

Треба зауважити, що з метою отримання субвенції установи у встановленому порядку складають проект довідки про внесення змін до річного розпису за спеціальним фондом на підставі рішення відповідної ради (голови адміністрації) про виділення субвенції, після чого вносяться зміни до кошторису цієї установи в порядку, передбаченому для його затвердження. Проект довідки повинен бути погоджений відповідно з Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органом або виконавчим органом ради, що прийняла таке рішення. Копія затвердженої довідки передається фінансовому органу, який її погодив. Органи Державного казначейства, одержавши довідку та інші необхідні документи, відкривають установі окремий спеціальний реєстраційний рахунок, на якому будуть обліковуватися кошти, отримані з відповідного бюджету.

Звіт про використання цих коштів подається установою відповідному органу Державного казначейства у порядку, визначеному Державним казначейством.

Якщо кошторисом не передбачено виплату надбавки за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи, але це встановлено нормативними документами, чи можна проводити виплату?

Насамперед звернемо увагу на вимоги постанови КМУ від 09.01.2000 р. №17 щодо порядку складання та виконання кошторису доходів і видатків бюджетної установи, тим паче, що, згідно зі ст. 8 Закону України "Про оплату праці", умови і розміри оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Кошторис доходів і видатків бюджетних установ й організацій, яким установлюється загальна сума видатків на заробітну плату, є основним документом, що визначає загальний обсяг, цільове надходження, використання і розподіл коштів установи. Фонд заробітної плати, обчислений виходячи із розмірів посадових окладів, надбавок, доплат і премій та чисельності працівників установи, не може перевищувати затверджений у кошторисі.

Отже, всі виплати, в тому числі і надбавки за виконання особливо важливої роботи, необхідно проводити в межах кошторисних призначень. Тож щоб отримувати вищевказану надбавку, необхідно передбачити це при складанні кошторису на відповідний рік.

Прошу пояснити принцип нарахування допомоги у разі тимчасової непрацездатності в бюджетній установі, якщо, наприклад, таку допомогу необхідно нарахувати в грудні за умови, що в листопаді відпрацьовано 10 робочих днів, а в жовтні - 15 робочих днів. Крім того, у жовтні нараховано премію за вересень за 21 робочий день. Чи включається нарахована премія до розрахунку допомоги у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю?

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю як для бюджетних, так і для госпрозрахункових організацій визначається з розміру середньомісячної заробітної плати, встановленої відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. №100. Згідно із зазначеним Порядком, середньомісячна зарплата визначається з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов'язана відповідна виплата, тобто у наведеному вище прикладі - за жовтень і листопад.

Крім того, час, протягом якого працівники, згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин, не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. До розрахунку середньої заробітної плати за останні два місяці допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю також не включається.

Водночас при обчисленні середньої заробітної плати у випадку надання допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю враховуються виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії, винагорода за підсумками річної роботи. Необхідно зазначити, що премії включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

Отже, для конкретно наведеного випадку премія (якщо це не премія за винаходи та раціоналізаторські пропозиції) незалежно від відпрацьованого періоду, за який вона нарахована, включається до розрахунку середньомісячної зарплати для визначення допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

При отриманні заробітної плати внески до Пенсійного фонду відносяться на КЕКВ 1121. У деяких випадках за несвоєчасну сплату внесків Пенсійний фонд нараховує пеню. Внаслідок цього зменшується залишок коштів за цим кодом, що унеможливлює виплату запланованої суми заробітної плати. На який код економічної класифікації видатків відноситься пеня за внесками до Пенсійного фонду? Яке при цьому робиться бухгалтерське проведення?

Для отримання відповіді на це запитання необхідно зазначити, що Наказом Міністерства фінансів України від 25.12.2000 р. №348 "Про внесення змін, доповнень до бюджетної класифікації України" в 2001 році такий код економічної класифікації, як 1121 не використовується. Цим наказом уточнено економічну класифікацію видатків, зокрема "Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (колишній КЕКВ 1121) та "Збір на обов'язкове державне соціальне страхування" (колишній КЕКВ 1122) об'єднано за єдиним кодом 1120 "Нарахування на заробітну плату".

Нарахування у встановленому порядку пені органами Пенсійного фонду в 2001 році відноситься на видатки за КЕКВ 1120. Тож треба стимулювати бюджетну установу, точніше її бухгалтерів, не допускати несвоєчасних або неповних розрахунків, що призводить до нарахування пені.

Звертаємо вашу увагу також, що штрафи до Пенсійного фонду за рішенням судових органів (за фіктивно надані довідки тощо) відносяться на видатки за кодом економічної класифікації 1139 "Оплата інших послуг та інші видатки".

Щодо бухгалтерських проведень, то нарахування пені в бухгалтерському обліку відображається такими проведеннями:

Д-т 801, 802, 811 - 813;

К-т 651.

Перерахування сум пені до Пенсійного фонду:

Д-т 651;

К-т 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326.

У 1999 році, відповідно до Постанови КМУ від 08.06.99 р. №993 "Про забезпечення реалізації Указу Президента від 11.05.99 р. №492/99 "Про додаткові заходи щодо погашення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги", установа провела взаєморозрахунки з погашення заборгованості працівників за житлово-комунальні послуги, газ та електроенергію у рахунок заборгованої їм заробітної плати. Однак на сьогодні залишаються непогашеними нарахування на заробітну плату та прибутковий податок. За рахунок яких коштів повинна погашатися ця заборгованість, якщо кошторисом за загальним та спеціальним фондами такі видатки не передбачені? Чи правомірне нарахування пені за несвоєчасну сплату нарахувань із заробітної плати?

Справді, у 1999 році за окремими постановами уряду бюджетні установи мали право проводити взаєморозрахунки із погашення заборгованості в рахунок невиплаченої заробітної плати. Погашення цієї заборгованості за належними платежами до бюджету (Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Фонду загального державного страхування на випадок безробіття, прибутковий податок) передбачалося провести шляхом оформлення векселів через Державне підприємство "Укрспецфін". Оскільки такі розрахунки в 1999 році не проведені, а підприємство ліквідоване, погашення заборгованості за платежами до бюджету на сьогодні можливо забезпечити тільки реальними коштами.

На відповідну мету можуть бути спрямовані власні надходження бюджетних установ, а також економія коштів поточного року за кодами економічної класифікації 1111 та 1120.

Щодо правомірності нарахування пені, то нема жодних особливостей у класифікації цих взаєморозрахунків і чинним є загальноприйняте законодавство, в тому числі і за нарахуванням пені за несвоєчасне та неповне відрахування належних бюджету платежів.

Яким чином дія Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2000 р. №1080 "Про умови оплати праці працівників централізованих бухгалтерій, створених при органах виконавчої влади, виконавчих органах місцевого самоврядування" поширюється на працівників централізованих бухгалтерій відділів освіти, культури райдержадміністрації та центральних лікарень?

З метою впорядкування умов оплати праці працівників централізованих бухгалтерій, створених при органах виконавчої влади, виконавчих органах місцевого самоврядування Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2000 р. №1080 "Про умови оплати праці працівників централізованих бухгалтерій, створених при органах виконавчої влади, виконавчих органах місцевого самоврядування" передбачено, що оплата праці та розміри посадових окладів цих працівників визначаються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.96 р. №565 "Про упорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери".

Дія цієї постанови поширюється на працівників централізованих бухгалтерій, створених при управліннях освіти, культури відповідних державних адміністрацій, виконкомів рад, в частині надання надбавок, матеріальної допомоги та преміювання.

Слід зазначити, що надбавки до посадового окладу за складність, напруженість і високу якість роботи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2000 р. №31, працівникам централізованих бухгалтерій не встановлюються. Керівникам органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, надано право в межах фонду оплати праці встановлювати працівникам централізованих бухгалтерій надбавки за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі до 50% посадового окладу.

За несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються. Крім того, керівники можуть здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах економії фонду оплати праці та надавати працівникам матеріальну допомогу в розмірі місячного посадового окладу.


СУТТЄВО

Що стосується змін в економічній класифікації видатків бюджету, то тут слід звернути увагу на те, що з неї виключено коди 1121 та 1122, тобто в 2001 році в кошторисі доходів та видатків бюджетним установам не потрібно виділяти "Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" та "Збір на обов'язкове соціальне страхування". Інакше кажучи, ці коди об'єднано в один - 1120 "Нарахування на заробітну плату".


Примітки:

* Ці накази наразі не мають статусу офіційних документів, оскільки перебувають на реєстрації в Міністерстві юстиції України. Тому не виключено, що до них вноситимуться зміни. Водночас Головне управління державного казначейства України дало доручення низовим ланкам довести зміст цих наказів до відома всіх бюджетних установ.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua